Hotărârea nr. 175/2019

HOTĂRÂREA NR.175 din data de 26 iunie 2019 privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa (IULIE 2019)

ROMAN IA

JUDEȚUL BRAȘOV
MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.175 din data de 26 iunie 2019 privind alegerea unui consilier ca președinte de ședința (IULIE 2019)

Consiliul Local al Municipiului Fagaraș, întrunit în ședință ordinară,

Analizând raportul cu nr.52.416/14.06.2019 al Secretarului Municipiului Făgăraș privind alegerea președintelui de ședință,

Reținând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisia de turism, relații externe și integrare europeană, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Văzând prevederile art.35 alin. (1), art.41, art.47 din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

Ținând seama de art.7 din HCL.nr.117/31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Făgăraș,

Având în vedere prevederile art.9 din O.G.nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare al Consiliilor locale,

în temeiul art. 45 alin. (1) și (5) și art.115, alin.1, lit.b.din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Doamna consilier SUTEU MARILENA-DORINA se alege ca președinte de ședința, în luna IULIE 2019, pentru a conduce ședințele Consiliului Local al Municipiului Făgăraș și a semna hotărârile adoptate de acesta, în luna IULIE 2019.

Art.2. în caz de forță majoră (boală, lipsă neprevăzută din localitate etc.), lucrările Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, vor fi conduse de către doamna consilier SUCIU ANDREEA-OANA, în calitate de președinte de ședință.Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 16 voturi pentru și 1 abținere

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotarare se comunica:

-1ex.dosar de ședința

-1ex.colecție

-1ex.Prefectura

-1ex.Primar

-1ex.Secretar

  • -1ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-lex.afisaj

  • -1ex.celor in cauza

PJ/PJ.

Cod:F-50