Hotărârea nr. 174/2019

HOTĂRÂREA nr.174 din data de 26 iunie 2019 privind transformarea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Compartimentului relaţii internaţionale

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

MUNICIPIUL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.174 din data de 26 iunie 2019 privind transformarea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Compartimentului reiatii internaționale

Consiliul Local al Municipiului Fagaras, întrunit în ședință ordinară,

Având in vedere referatul nr. 51267/2019 al Compartimentului resurse umane prin care se propune transformarea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Compartimentului reiatii internaționale,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

In conformitate cu prevederile art.107 alin.(2) lit.”b” din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicata si actualizata,

In temeiul art.68 alin.1, ale art. 45 alin 1, art .115 alin 1 lit b. din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba transformarea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I grad Principal studii Superioare din cadrul Compartimentului reiatii internaționale in consilier clasa I grad Superior studii Superioare.

Art. 2 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ STENGEL NORBERT’


Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti:-17

Prezenta hotarare se comunica :

  • - 1ex. Dosar de ședința

  • - 1ex. Colecție

  • - 1ex Prefectura

  • - 1ex. Primar

  • - 1ex Secretar

  • - 1ex Compartiment Resurse Umane

  • - 1ex Compartiment Relații cu publicul, arhivă

  • - 1 ex. Afișare

  • - 1 exANFP

Cod F -50