Hotărârea nr. 171/2019

HOTĂRÂREA nr.171 din data de 26 iunie 2019 privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietatea S.C.RJEWE PROJEKTENTWICKLUNG S.R.L. ROMANIA, situat în Făgăraş str.Azotului FN, identic cu cel înscris în CF. 100872 Făgăraş cu nr.top. 100872 in 2 loturi co

ROMÂNIA A JUDEȚUL BRAȘOV MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.171 din data de 26 iunie 2019

privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietatea S.C.REWE PROJEKTENTWICKLUNG S.R.L. ROMANIA, situat în Făgăraș str.Azotului FN, identic cu cel înscris în CF. 100872 Făgăraș cu nr.top. 100872 in 2 loturi conform documentației intocmite de ing.Serban Virgil Florin, neafectand dreptul de servitute instituit în favorul Municipiului Fagaras

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Referatul cu nr.52.491din 14.06.2019 al Serviciului de urbanism, amenajarea teritoriului și energetic, precum și Expunerea de motive cu nr.52.491/ldin 14.06.2019 a Primarului Municipiului Făgăraș, prin care se propune aprobarea dezmembrării imobilului proprietatea S.C. REWE PROJEKTENTWICKLUNG S.R..L ROMANIA, situat în Făgăraș str. identic cu cel înscris în CF. 100872 Făgăraș cu nr.cad. 100872 in 2 loturi conform documentației intocmite de ing.Serban Virgil Florin.în 2 loturi:        Lot 1 cu nr.cad. 104959 in suprafață de 4977 mp

Lot 2 cu nr.cad. 104960 in suprafață de 22 mp ce se va înscrie intr-o nouă carte funciară., dezmembrarea celor 2 loturi neafectând dreptul de servitute urbană de trecere cu piciorul și mijloace auto pe o suprafață de 615 mp in favorul Municipiului Făgăraș , ala cum apare înscris in foaia C de sarcini sub nr.C2,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisia de turism, relații externe și integrare europeană, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Având in vedre Hotărârea Consiliului Local nr.38 din 26.03.26.03,

Ținând seama de prevederile art.l38-141 al Ordinului nr.700 din 9 iunie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,

în temeiul art. 45 alin. (3) lit. și 115 alin.l lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă dezmembrarea imobilului proprietatea SC REWE PROJEKTENTWICKLUNG SRL ROMANIA, situat în Făgăraș str. identic cu cel înscris în CF. 100872 Făgăraș cu nr.cad. 100872, conform documentației întocmite de ing.Serban Virgil Florin, în 2 loturi:

  • - lot 1 cu nr.cad. 104959 in suprafață de 4977 mp

  • - lot 2 cu nr.cad. 104960 in suprafață de 22 mp ce se va înscrie intr-o nouă carte funciară, dezmembrarea celor 2 loturi neafectând dreptul de servitute urbană de trecere cu piciorul și mijloace auto pe o suprafață de 615 mp in favorul Municipiului Făgăraș, așa cum apare inscris in foaia C de sarcini sub nr.C2.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Serviciul de urbanism, amenajarea teritoriului și energetic.Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 17 voturi pentru

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. dosarul de ședință

lex. colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar

lex. Serviciul urbanism,amenajarea teritoriului și energetic

Cod:F-50


TXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru AUTENTIFICARE _ANCRl.           -   ■ . . d                      ;i ... 3C /_______________________B- Cartea II. PROPRIETAR si ACTE        ________________

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale i Observați! / Referințe |

20825 / 30.10.2014__________________ |

|Act ncl rial o.-. 251, ■ .-. 2X08.2:14, <i'~„ .. VAS’UCHg CPISTTiA IW-llA, ac: atm.ntetralv ar. 16225,'Z5-C5-2014 e nis ।

IcsBCTIiaSABAS: KtBta-’el nr. ZliL-’.IMtMOH er-s de WSRACPE C^SH' AH2HAELA1

I 34 iintapulara,.-ep:“AlrrlITATS. ■lon-ilrarvser'ne, doba _it p ’ r c.v en;le, i Al,           _____

i cc'.a act-: 1’ I                                                                            ‘ Mnst-aa a ■> c i::2." '

i    ra—......:______.„..-l.—;.,          irm. T~            --'TC -

5   ; 1; 5,C. REV/E P RO J£!at?;TWKKlU»r ^OMANZA 5.RX, C 1512SC55

1_____ _____________________________________________________

i 64GS/ 11.O5.2O1S

I?-020,3; pe. ■■ 7<jn5cr,.’’‘ T=

1CC14T          !nc’ • -res •

17-C3-/.C t.                             i

Ațt acmîr        C 57, C’n 15,38.2577, £.•’ . de P££4 . HA FA-3A? *S, set aznîn^trativ

țf’rr -=rea uctu Jr~l-r •^1/3C-C4-23Ț-1: dcc.mgnța e-ca„ast.-j__

37 Fîrz'ebJere, drett -•? F.nG?P'”TATÎ, d iî.ndit prin Cu: wr- re, cd;s        1/1

pre-es verb»- dn • ocesțb 'J

Al,2       .

1' Rime PROJtKTȘNTWICXLbNC acHANtA dtl CFt.lSț2606-5...........


C. Partea IIÂ. SARCINI


iîrticrlsri prîvnd d«zmem!>ran:rntcfe c> ptuiuJ dt» proprietate, • drept Jrile reaie de n? sntla sl sardr.î

Ob servat’l / Referlntiș

20B25 / 30.10,2014                 . -             ......... .     .. _

i Act nr. 247-3 d?3 2€ 18. •- "n-s us NP Schre‘car Cnr.« <•» z ■» nurn Sc a

• CI Drep uî de ’^rvitu.e da trecers cu c ■ ‘ s; cu ut z,’e pt amp jsa^s rete^’v •de distrau:a gazp'sr na raîe pr i a-: •• se rp./izț;- •”: intra*, nerzs relee’..’ de 4 ?* butie a gsifi^r         dc ~ tîc ;n jar.ia_____ _________

1) SC PîSTRIG Z SUD RGTZLE S.R-L-,. Z'‘ : 233Zi’'33! CU SCi >î > bcW-.J . 3-uJ tfîHJS-'Sti.. r - 4-5,      5. 5sc"'r C

Al        :                     :

l.-b transcrisa t n CF 100265/ : Fagarss. nche e-ea rr. 261Sd .n ! 17-03-23:3

•Act

Piui T; 11’2. 0 54 5.2:39, erJs M :.O7. rC. * -JC IX

C2

Asupra nob u . ta: 3>“ -i :a A.l. ?e instt. ? se.. itu 's urbana da trecere cu clorul . .*r loace auto ce o r-de-13 r c. * av m -i:

Al

potfe transmisa * • 0“ 1 "026."

'.1 Mi.-uax«..c:r-WA«s                                                                             Ioi     $

IN ATENTIA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI FAGARAS

Prin prezenta va informam ca la imobilul situat in localitatea Fagaras, str.Azotului FN, CF100872, apartinand SC Rewe Projektentwicklung SRL, se dorește dezmembrarea unei suprafețe de 22 mp.

Având in vedere faptul ca pe acest teren exista si este valabila o servitute de trecere auto si cu piciorul (Act notarial nr. 1102 din 04.05.2009) in favoarea Primăriei Mun. Fagaras pentru finalizarea actului de dezmembrare este necesar acordul in favoarea dezmembrării, exprimat de către Primăria Mun. Fagaras printr-o declarație notariala .

Menționez ca dezmembrarea nu se efectuează pe porțiunea pe care este acordat dreptul de servitute, drept urmare nu va afecta sub nici o forma acest drept existent, care va ramane inscris in CF-ul nou rezultat.

Va rugam sa ne susțineți in finalizarea acestui demers prin întocmirea unei declaratii notariale in favoarea dezmembrării.

Va mulțumesc!

Cu stima,

Andrei Magut

Responsabil active imobiliare

SC Rewe Romania SRL

Mobil: 0733 016 749iNr. Catagenejlntra: Suprafața în" p} Nr. i Nn Nr. ?

Observați / Referințe


‘c;t fojosfr)tq| vifor                    taria • pancuia [ropograf^

M- CA Sinaciî-; - :   -

r.r-rsrruct;, .    . .Masurata :4. $$9 i____________1
-I

I .

Șt

.’ 11’

i;i

r t.

!• 12i

l 13

îăl

17... !

’ I

.1

■__=L_

161

■2.C

1

161

ț 7’ 4. 4

4,5

t

l-l

It1

17.7 <

1

isi

I9f

17,3

1

19j

20.

26,2 !

1

20

11

’2.6 !


* LungrniHe seimentefor sunt determinate In planul de proiecție Stereo 70 sl sunt rotunjite fa io centimetri.


•« Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ca sunt mal mici decât valoarea lo centimetri.


r.

Certific că preze—ui extras tsrcspi păstrată ce acest t rou.

Prezenti.! errtras ce carte funccră ponte fo cot -.xciesiv la autentiFtarea seteiur notariale, conform


:o'.'j! cu oozi‘i 'o ’n vigoare c,” cartea


art.35 din Legea cscastrui- sî a piulic.tăt. In.obi..are nr.7/1995 repuf cată, cu modlf tarile rl completările u tertoare, la notarul pub ,c NOTAR VAS1LACHE CRXSTINA MXHAEIA


Paj r.a 3 ii..- 3


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara BRAȘOV ' ANCPI             Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Fagaras

U.KNHX NAIlUNAL.i                              Localitate Fagaras.Str Libertății Nr. U.Tel/Fax 0268210602

J) h <: A V A S f I* .1 I

'• i ;ri. i <; J M r r. ;.m o i; i 1.1 a k a

REFERAT DE ADMITERE (dezmembrare imobil)

Domnului/Doamnei Serban Virai! Florin

Domiciliul_______________________________

Referitor la cererea înregistrată sub numărul 8622 din data 17.06.2015, vă informăm:

Imobilul situat în județ BRAȘOV, UAT Fagaras, localitate Fagaras, str AZOTULUI, Cod postai 505200 având numărul cadastral 100872 a fost dezmembrat în imobilele:

  • • 104959- județ BRAȘOV, UAT Fagaras, localitate Fagaras, str AZOTULUI, nr. FN,

Cod postai 505200 având suprafața măsurată de 4977 mp,

  • • 104960- județ BRAȘOV, UAT Fagaras, localitate Fagaras, str AZOTULUI, nr. FN,

Cod postai 505200 având suprafața măsurată de 22 mp.

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI BRAȘOV la data: 30.06.2015

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare.

C ■>noilier/lnspector de specialitate,

Mihaela ZÂVOIANU

Pagina 1 din 5Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara BRAȘOV Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Fagaras

Localitate Fagaras.Str Libertății Nr. 11.Tel/Fax 0268210602

Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară pentru

Imobil număr cadastral 100872/UAT Fagaras

Carte Funciară Nr. 100872 Comună/Oras/Municipiu: Fagaras

TEREN intravilan

Adresa: Județ BRAȘOV, UAT Fagaras, Localitate Fagaras, Str AZOTULUI, Cod Postai 505200

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara BRAȘOV Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Fagaras

Localitate Fagaras,Str Libertății Nr. 11.Tel/Fax 0268210602

încadrare în zonă

scara 1:10000?

JLNCEL

AGSXiȚl A NAU O NA I.A D F C A II A 5 f R TI Șl puiij.i • jta rr i moiiii.i a it \


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara BRAȘOV Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Fagaras

Localitate Fagaras,Str Libertății Nr. 11.Tel/Fax 0268210602

Date referitoare la teren

Date referitoare la construcții ______


Nr. Crt.

Număr

Destinația construcției

Suprafață 'mp)

Situație juridică

Observații i Referințe

•1

eonstfucitr ytimtfHStfafivc st-siaeial euHurafe

56

Radiată

-

2

C2

construcții industriale si edilitare

1152

Cu acte

MAGAZIN PENNY MARKET, REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER, SUPRAFAȚA CONSTRUITA = 1152 MP, SUPRAFAȚA DESFASURATA = 1152 MP, ANUL CONSTRUIRII 2009, NU ARE LIFT, NU ARE CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA


Nr Crt.

Categoria ae folosință

Intravilan

Suprafață (mp)jTarla i

Parcela

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4999     -

■*

TEREN NEIMPREJMUIT

Totai

-

4999     -

Listă segmente

Punct început

Punct sfâr#it

'Lungime segment ** (ml

1

2

15.7

2

3

7.0

3

4

37,2

4

5

7.0

5

6

15,3

6

7

6.5

7

8

37,4 —

8

9

10,1

9

10

6.8

10

11

7.5

11

12

14,6

12

13

4.0

13

14

12.0

14

15

14.3

15

16

2,0

16

17

4,5    . .

17                     j

18

17.7

18

19

17,3

19

20

26.2

20        -

-     _J_______1

72.6

** Lungimea segmentelor este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.

*•* Distanta dintre puncta este Iernată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea de m

Pentru acest imobil există înregistrate următoarele documentații cadastrale neînscrise în cartoa funciară :

Nr. Crt.

Număr carer

Data cerere

Termen eliberare

Obiect Cerere

8622

17.06.2015

30.06.2015

Dezmembrare/ComasareOficiu! de Cadastru si Publicitate imobiliara BRAȘOV Biroul de Cadastru si Publicitate imobiliara Fagaras

Localitate Fagaras,Str Libertății Nr. 11 ,Tel/Fax 0268210602

Ca urmare a soluționării cererii nr. 8622 înregistrata la data de 17.06.2015, s-a propus dezmembrarea imobilului rezultând următoarele imobile:

'Nr. Crt.

Identificator electronic

Adresa

Suprafață (mp)

1

104959

județ BRAȘOV, UAT Fagaras, localitate Fagaras, str AZOTULUI, nr. FN, Cod postai 505200

4977

2

104960

județ BRAȘOV, UAT Fagaras, localitate Fagaras, str AZOTULUI, nr. FN, Cod postai 505200

22

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI BRAȘOV la data: 30.06.2015

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Consilier/lnspector de specialitate, Mihaela ZĂVOIANU


Pagina 5 din 5


Anexa NR. 1.36 la regulamt.nl

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL IMOBILULUI

CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE

Scara 1.1000


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

100872

4999

Strada AZOTULUI, fn, Cod Postai 505200


Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

100872

Mun FAGARAS, Județul BRAȘOV


Cartea Funciara__Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT;

100872                                     Mun FAGARAS, Județul BRAȘOVdezlipire imobil

1----------

Situația actuala (înainte de dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr, cad.

Suprafața (mp)

Catercn     Descrierea

detoiosii.'      ix''liui

Nr.          Suprafața

cad. ;         (mp)

Categoria de folosința

Descrierea in it tutui

4995

/(. u r S «77

CC

Lot 1

100872

CC

22

CC

Lot 2

Tolal

4999

-

Ta;. )       4999

*

Executant ir j VIRGîL SERBA NTLOaift

*    . X

CofW*M.-xev.;ii            i .       -

. ■* ...... / .

• .cerc- iluoinea mic^MuOfjMV ■     ■ -L< -

’ '               V '         ,

sic/ej|4.<          ’f îCbMJlî: î- »n gw

. . ; '       .        l -                .v- ' v'V

i. A/’*

• 'S..pna«jrflstslanv3> . A k*                  .

Oa:a..țvi:e2bi5 1 '      ’•         l-î*+

Ir, .jeclor

C< m:»U; .cerea mrobilul'ji in ba?a de date inteyraia

J aîrîb j..aa ni/marului < Rasial.           /

CC 4'2/3^

/ '■

Scmfti tura si >âfh(: ;

Data
.• >Exa us ta xț-c

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL IMOBILULUI - LOT1

Scara 1:1000

Nr. cadastral           Suprafața masurata a imobilului (mp) I Adresa imobilului

4977     -__Slrcda azotului, fn, cod postai 505230, Hun FAGAMS

Nr. Cartea Funciara                                  | Unitatea Administrativ Teritoriala (8JAT)__

______________Mun FAGARAS, Jud BRAȘOVSuprafața totala masurata a imobilului = 4977 mp .Suprafața din act - 4977 mp


%’’Con..rm e ecul re'a ii.ost I'ulc’'ilc-'

:«. « r* «Ui ...J î iloc;rii. «J3OC. ir*r ' r l'«^< i<i<" ic -     . reo 1 it a v e a r* < v*t e


Si c-zrr


Seu'» .'il ■ j. .scrnptw • r -


fVl


Inspector,


nobUui'ji in nit ’or.jANE/ nr j.35 la iagu^n»en:

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL IMOBILULUI - Lot 2

Scara 1:1000

Suprafața totala masurata a imobilului - 22 mp „Suprafața din act - 22 mp s


Executant,. -ii.J-SERBAN VIRGIL-FLQRIN ' SC ȚCG co 2001 SRL

• •-< / T -

G            ;Hort j fi (Qt^rulorilor IqjXk;

;c j 'ir.to'cnfrît dtjcu *■ eritatie „oo

r.re^dforuc                   F'alitcftca• referat de dezmembrare Fagaras.PDF (~5.4 MB)


Buna ziua dna Crisan, Atașat aveți referatul de dezmembrare solicitat.
Pentru a putea finaliza dezmembrarea celor 22 mp (pentru post trafo) este necesara o declarație notariala de la Primăria Fagaras prin care dvs sunteti de acord cu aceasta dezmembrare.

Va rog sa ma ajutati in acest sens.

Daca aveți întrebări va stau oricând la dispoziție. Mulțumesc!

O zi buna,Cu Stima /Best Regards /Mit Freundlichen Gruessen

Magut Andrei

REWE GROUP» s Romania

Responsabil active imobiliare/Asset Manager

S.C. Rewe Romania S.R.L.

Stefanestii de Jos .judelui Ilfov,strada Bușteni nr.7

CUI: RO 13348610.J23/886/04.05.2005

Capital social: 38.656.600 RON

Nr.Reg.Com.: J23 / 886 / 2005

Birou regional Turda..str22 Decembrie 1989,nr.3O, jud. Cluj

ș 10372.641.893

Mobil: + 40733016749                                                               .

T :a.magiit@penny.ro

www.penny.ro

Ț* SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINȚ

Politica de confidențialitate si de prelucrare a datelor personale de către societățile din Romania care fac parte din Grupul REWE o puteti găsi accesând https://www.pnnn.ro/Daae/confid ndclita'. ■>£ The privacy policy of Romanian companies of REWE Group can befound at httDs://www.penny.m/pnaf /confident di'a te

HINWEIS:

Alle von Gesellschaften der REWE International AG elektronisch uebermittelten Auskuenfte, Mitteilungen und Erklaerungen sind vertraulich und rechtlich unverbindlich. Verpflichtungen von Gesellschaften der REWE International AG beduerfen der schriftlichen Einigung in saemtlichen Vertragspunkten sowie der Unterfertigung durch das vertretungsbefugte Organ. Im Falie einer Fehluebermittlung ersuchen wir um Benachrichtigung sowie um Vernichtung und Beacntung, dass jegliche Form der Verwendung und Weitergabe der Inhalte an Dritte unzulaessig ist.

NOTICE:

AII nolices, declarations and explanations transferred electronically from REWE International AG companies are confidențial and not legally binding. Obligations of REWE International AG companies arise only when written agreement to all contractual points has been confirmed in writing with the signature of an authorized representative. If this e-mailwas sene by mistake, please inform us immediately. Furthermore we also request vou to destroy it and use neither the contents nor disclose them in any manner to third parties.

primaria-fagaras.ro:2095/cpsess5751546275/3rdparty/rounclcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=53603&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1

1/2
Nr. cerere

8622

Anul

2015

Luna

06

Ziua

t7


REFERAT DE ADMITERE (dezmembrare imobil)

Domnului/Doamnei Serban Virali Florin

Domiciliul_______________________________

Referitor la cererea înregistrată sub numărul 8622 din data 17.06.2015, vă informăm:

Imobilul situat în județ BRAȘOV, UAT Fagaras, localitate Fagaras, str AZOTULUI, Cod postai 505200 având numărul cadastral 100872 a fost dezmembrat în imobilele:

  • • 104959-județ BRAȘOV, UAT Fagaras, localitate Fagaras, str AZOTULUI, nr. FN,

Cod postai 505200 având suprafața măsurată de 4977 mp,

  • • 104960-județ BRAȘOV, UAT Fagaras, localitate Fagaras, str AZOTULUI, nr. FN,

Cod postai 505200 având suprafața măsurată de 22 mp.

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI BRAȘOV la data: 30.06.2015

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Consilier/inspector de specialitate, Mihaela ZĂVOIANU


Pagina 1 din 5


încadrare în zonă


scara 1:1000


1 L.J1 LX


-ANCPL

AGENȚIA NAȚIONALĂ


Oficiul de Cadasftusi Publicitate Imobiliara BRAȘOV Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Fagaras

Localitate Fagaras,Str Libertății Nr. 11,Tel/Fax 0268210602


I) K C A » A S T K U Șl i’ u»t, r i; i taTK i m u h l li a k a


Ca urmare a soluționării cererii nr. 8622 înregistrata la data de 17.06.2015, s-a propus dezmembrarea imobilului rezultând următoarele imobile:

Nr. Cit

Identificator electr omc

Adresa

Suprafață (mp)

1

104959

județ BRAȘOV, UAT Fagaras, localitate Fagaras, str AZOTULUI, nr. FN, Cod postai 505200

4977

2

104960

județ BRAȘOV, UAT Fagaras, localitate Fagaras, str AZOTULUI, nr. FN, Cod postai 505200

22

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI BRAȘOV la data: 30.06.2015

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Consilier/lnspector de specialitate,

Mihaela ZĂVOIANU


_                                                      - Pagina 5 din 5

~          — II — —■ Wl» » ------ --- --------______ _


A. Date referitoare la teren

Număr

Parcela

Categorie de Folosința

Suprafața

Parcela [mp)

Mențiuni

1

CC

4977

Terenul este nr'mprejmuit

TOTAL

4977


B. Date referitoare ta construcții

Cod

CI

Destinația

CIE

FOTAL

Suprafața construita la sol (mp)_________

1152

____________:______

1152

Mențiuni

2i-         <'xî»n H-RîCI; Ant- c«is?w’ 2009, Suporuta con, . jc> ,i a - li'*

rjj ere lili, nu HJ.ine Cf.'ilkjl 'e perfe-nwinJa e.’iwg^fc , •_« <’t     •> 1 u ' •

____________ ■ACT DE CONSTITUIRE

A UNUI DREPT DE SERVITUTE

Subsemnați! S.C. "REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA"


—S.J3.L., cu sediul în București, Șos.Fundcni, Nr.38-40, Etj.l, , sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului ae pe (OHațigă. Tribunalul București    sub nr.J40/899/2004, CUI

/M^j^of6128066, reprezentată de   mandatarul POPESCU   TUDOR-

§ X^^'LEXANiDRU,   domiciliat în Ploiești, Int.Căminelor,   Nr.4,

| cOfîi.^SP1, Sc.A, Apt.10, jud.Prahova, identificat cu C.I. seria

■            nr. 42 6519, emisă de Poliția Ploiești, la data de

X            2 003, CNP 178102 3 293141, în baza procurii aut. sub nr.

ă Șg:672 009,  de Notarul Public Dragoș Cristian Cristea din

• “‘"București, pe de o parte în calitate de proprietar al fondului aservit și MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, legal reprezentat de Consilier

juridic FAINA GABRIELA, domiciliată în Făgăraș, Sti.Vasile Alecsandri, Bl.5, Sc.C, Apt.11, jud.Brașov, identificată cu C.I. seria BV, nr. 416729, emis de SPCLEP Făgăraș, la data de 29.07.2005, în baza împuternicirii nr.9039/2009, emisă de Primăria Hun.Făgăraș, pe de altă parte în calitate de proprietar al fondului dominant, încheiem prezentul act de constituire a unui drept de servitute de trecere, după cum urinează:-------------------------------------------------------

Subsemnatul POPESCU TUDOR-ALEXANDRU, declar că S.C "REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA" S.R.L este proprietara imobilului


situat. în intravilanul Mun.Făgăraș, Str. Azotului, f.n, jud.

Brașov, înscris în C.F 11521 Făgăraș, la A3, sub nr. top _....8.62/2/l/l/2/3/3/2/l, 698/1/1, nr. cad. provizoriu 515, comuus z^^'rfîȘ^g.orp G - teren cu construcții, în suprafață totală de 5050 ------------------------------------------~---------------

^subsemnatul POPESCU TUDOR-ALEXANDRU,   m calitate de

yV^pâ^re^zerjitant legal al S.C. "REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA" . L^ institui în favoarea MUNICIPIULUI FĂGARAȘ, o servitute U ~de’ t^tec,ere cu piciorul și cu mijloace auto pe o suprafață de \               terenul proprietatea sa, pentru accesul la clădirea

i unități militare (cazarma 531), proprietatea

■^THuniciplului Făgăraș și accesul la locurile de parcare (în limita posibilităților,   cât mai aproape  de instituția

Primăriei) atât pentru personalul instituțiilor publice care

vor funcționa în clădire, cât și pentru publicul care se adresează acestor instituții, fără nici o pretenție financiară din partea proprietarului terenului.'----------------------------

Suprafața de teren de 615 mp. ce face obiectul dreptului de servitute, este cea •menționată în Documentația Tehnică Cadastrală nr.386/16.04.2009, Certificatul de Urbanism, anexate, ce fac parte integrantă din acest act și în conformitate cu care se vor face înscrierile în CF.--------------

Potrivit destinației, servitutea de trecere cu piciorul si cu mijloace auto este instituită ca servitute urbană în folosul Municipiului Făgăraș, în—Gonoiții.l e art .621 Cod Civil, cu menținerea ei , în caz de înstrăinare ori divizare, de cât. re beneficiari sau proprietarii- terenului aservit.--------------------