Hotărârea nr. 170/2019

HOTĂRÂREA nr.170 din data de 26 iunie 2019 modificarea şi completarea art.2 din HCLnr.91 din 24.04.2019 privind insuşirea documentaţiei tehnice de actualizare a informaţiilor de carte funciară, a unui imobil- teren situat in Fagaras, str. Aleea Livezii nr.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV
MUNICIPIUL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro. Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.170

din data de 26 iunie 2019

modificarea și completarea art.2 din HCLnr.91 din 24.04.2019 privind insușirea documentației tehnice de actualizare a informațiilor de carte funciară, a unui imobil- teren situat in Fagaras, str.Aleea Livezii nr.lOA, dezmembrarea acestui imobil in 2 loturi,înscrierea unui lot in favorul primăriei municipiului

Făgăraș conform HCL nr.38 din 31.01.2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară ,

Analizând referatul Serviciului de urbanism și amenajarea teritoriului nr.52423/14.06.2019 ; Expunerea de motive nr.42294/1/14.04.2019 a Primarului municipiului Făgăraș , prin care se propune modificarea și completarea art,l din HCL nr.91 din 24.04.2019 privind insușirea documentației tehnice de actualizare a informațiilor de carte funciară , a unui teren situat in Fagaras, str.Aleea Livezii nr.lOA ,dezmembrarea acestui imobil in 2 loturi și revocarea HCL nr..235 din data de 30.08.2018,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisia de turism, relații externe și integrare europeană, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Ținând seama de prevederile art.95 alin. 1-2 și art.l 19 alin,l al Ordinului nr.700 din 9.iunie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare,recepție și înscriere in evidențele de cadastru și carte funciară și ale art.879,880 din Codul Civil,

Văzând prevederile art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.b si 123 alin.l si 2 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată,

în temeiul art 45 alin.3 și 115 alin.l lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art I Se modifică și completează Art.2 din HCL nr.961 din 24.04.2019 care va avea următorul conținut:

„Art.2. Se aprobă dezmembrarea acestui imobil in 2 loturi:

lot.I cu nr.top. 2273/4/1 in suprafață de 306 mp ce se va înscrie intr-o nouă foaie de CF. ,care se va înscrie in favorul municipiului Făgăraș ,conform HCL nr.38 din 31.01.2018 și

lot II cu nr.top. 2273/4/2 in suprafață de 7187 mp care rămâne la numele fostului proprietar, totodată se va aproba schimbarea titularului dreptului de proprietate din Comuna Politică în Municipiu Făgăraș.”

Art.II .Toate Celelalte articole rămân neschimbate.Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 17 voturi pentru

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti - 17

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. dosarul de ședință

lex. colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar

lex. Serviciul urbanism,amenajarea teritoriului și energetic

Cod:F-50/W zZ#^/Zz./zz/a?/^ *


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras Localitate Fagaras,Str Libertății Nr. ll,Tel/fax 0268210602

DOSAR NR. 10128 / 20-05-2019

Referat nr./

La cererea 10128, data de înregistrare a cererii 20-05-2019

Domnul/Doamnei Lazea Adrian

Domiciliul/Adresa Loc. Fagaras, Str Dr. Titu Pertia, Bl. 6, Sc. C, Ap. 12,Jud. Brașov

Analizând cererea dumneavoastră în vederea recepției documentației cadastrale a imobilul situat în unitatea administrativ - teritorială Fagaras pentru înscrierea în cartea funciară, este necesar ca, în maxim de 10 zile lucrătoare de Ia data comunicării:

Publicitate imobiliară

A. Nota de completare

Vă rugăm să prezentați următoarele:

- —A se depune in completare inscris in forma prevăzută de lege care sa justifice prima înscriere a imobilului si acordul in forma autentica pentru dezmembrarea si prima înscriere a acestuia cu identificare ambelor loturi

 • -A se depune inscris in forma prevăzută de lege care sa justifice categoria de folosința curți construcții

 • -A se depune inscris in forma prevăzută de lege care sa justifice schimbarea denumirii proprietarului  / Registrator

  jU^A - MARIA MAILAT

HOTĂRÂREA nr. 91

din data de 24 aprilie 2019

- privind insușirea documentației tehnice de actualizare a informațiilor de carte funciară , a unui imobil-teren situat in Fagaras, str.Aleea Livezii nr.lOA, dezmembrarea acestui imobil in 2 loturi ,inscrierea unui lot in favorul Municipiului Făgăraș conform HCL nr.38 din 3l.0l.20l8. și revocarea HCL nr..235 din data de 30.08.2018                          .. . .

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară ,

Analizând Referatul Serviciului de urbanism și amenajarea teritoriului nr.42294/16.04.2019 și Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș nr.42294/l/l 6.04.2019 a Primarului Municipiului Făgăraș nr.42294/1/16.04.2019, prin care se propune insușirea documentației tehnice de actualizare a informațiilor de carte funciară, a unui teren situat in Fagaras, str.Aleea Livezii nr.lOA ,dezmembrarea acestui imobil in 2 loturi și revocarea HCL nr.,235 din data de 30.08.2018,

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de prevederile art.95 alin.1-2 și art.l 19 alin, 1 al Ordinului nr.700 din 9.iunie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare,recepție și înscriere in evidențele de cadastru și carte funciară și ale art.879,880 din Codul Civil,

Văzând prevederile art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.b si 123 alin.l si 2 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată,

în temeiul art 45 alin.3 și 115 alin.l lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, modificată și completată,                                _   —

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Șe. însușește documentația tehnică de actualizare a informațiilor de carte funciară, a unui imobil- teren situat in Fagaras, str.Aleea Livezii nr.lOA, identic cu cel înscris in CF.102293-Făgăraș, fost 1488 -Făgăraș cu nr.top.2237/4.


Art.2.Se aprobă dezmembrarea acestui imobil in 2 loturi.-lot.I - cu nr.top..2273/4/1 in suprafață de 306 mp ce se va inscrie intr-o nouă foaie de CF.,care se va înscrie in favorul Municipiului Făgăraș ,conform HCL nr.38 din 31.01.2018.

Art.3.De la data aprobării prezentei, se revocă HC1 nr.235 din 30.08.2018.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment Evidență patrimoniu .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂK POPA OVIDIU-NICOLAE ]CONTRASEMNEAZĂ, Secretarul municipiului, LAURA GIU^CAHotararea s-a adoptat cu un nr.de 17 voturi pentru

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotarare se comunica:

-lex.dosar de ședința

-lex.colectie

-lex. Prefectura

-lex.Primar

-lex. Secretar

-lex.Direcția Buget-Finante

 • -lex. Compartiment Evidență patrimoniu

 • -lex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-lex.Afisaj

Cod F-50


<- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


ANCPT               EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru informare

Carte Funciară Nr. 102293 Fagaras

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1488

Adresa: Loc. Fagaras, lud. Brașov

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 2237/4

7.493

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3859 / 07/10/1885

  Act Adițional nr. 0;

  Bl

  Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) COMUNA POLITICA FAGARAS

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1488)

  C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT  Anexa Nr^l La Partea i


Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 2237/4

7.493

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

________________DETALII LINIARE IMOBIL________________

Geometria pt-iGni acest imobil nu a fost g si t.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

7.493

-

-

2237/4

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 24/04/2018, 10:28

I Nr. Cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

306

Mun. Fagaras - intravilan, jud Brașov, nr.top 2237/4/1

Extras d

e Carte funciara

Unitatea administrativ teritoriala (UAT)

Fagaras

A. Date referitoare la teren

Nr.parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Curți construcții

306

Imobilul este împrejmuit parțial astfel: intre punctele I- -19 prin gard de plasa de sarma, intre punctele 19-20 nu este imprejmuit, intre punctele 20-28 delinitat de construcția amplasata pe nr. top. 2237/3/3, inte punctele 28-29 nu e.te Împrejmuit, intre punctele 29-....- 32-1 prin gard de plasa de sarma.

Total

306

-

____B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

--■------

•----—

Total

— .

Suprafața totala masurata a imobilului = 306 mp .Suprafața din act = 306 mp

Executant, mg. Lazea Ad/yn              '

Confirm executarea maturatorilor in tereH^orectttudinva'fritO'cmini ’ț', documentației cadastrale si corespondenittacesteia cu fdălitatea din terfcri.

li AUTC •” r

। gjcWiațjKi 5“ rnpilS "         ;

Data: 20.05.201S                                         7^* r /

\^j LA2EA          -•/

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data______/20I8

Stampila BCPI