Hotărârea nr. 168/2019

HOTĂRÂREA nr.168 din data de 26 iunie 2019 privind prima înscriere a imobilului ” Strada Parcului”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 7.491 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgă

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV


Net as I


MUNICIPIUL FAGARAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.roHOTĂRÂREA nr.168

din data de 26 iunie 2019

privind prima înscriere a imobilului ” Strada Parcului”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 7.491 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului ” Strada Parcului” și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Analizând referatul nr. 52376/14.06.2019 a Compartimentului evidență patrimoniu și Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș 52376/1/14.06.2019, prin care se propune aprobarea primei înscrieri a imobilului ” Strada Parcului”, situat în Făgăraș în suprafață de 7.491 mp, în vederea întabularii definitive în cartea funciară, ca fiind de uz și interes public local, atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, precum și Adeverința nr. 52376/2/14.06.2019 a Compartimentului Evidență patrimoniu prin care se confirmă identitatea dintre imobil și lucrarea cadastrală nr. 11/2019 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L., având ca obiect imobilul ” Strada Parcului”, situat în Făgăraș, imobilul ce se identifică la parte din poziția 100 din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș, HG nr. 972/2002, precum și art. 8 din OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, prin care se atestă apartenența la domeniul public al bunului,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisia de turism, relații externe și integrare europeană, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Având în vedere prevederile art. 24 alin. 1-3, art.28, alin.5-7, art. 41, alin.5 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare cu completările și modificările ulterioare, precum și pct. 11, teza II din OUG nr. 31/2018 privind modificarea și completarea legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 ale art.858-861, art. 863, lit.f, art. 881 și următoarele din Cod civil, ale art. 36, alin.2, lit.c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin (3) și art. 115 alin (1), lit b) din Legea nr.215/2001 -privind administrația publică locală republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se însușește documentația cadastrala de primă înscriere imobil ” Strada Parcului” nr. 11/2019 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L.

Art.2. Se aprobă prima înscriere a imobilului ” Strada Parcului”, situat în Făgăraș în suprafață de 7.491 mp, în vederea întabularii definitive în cartea funciară, ca fiind de uz și interes public local

Art.3. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului ” Strada Parcului”, situat în Făgăraș, în suprafață de 7.491 mp, ca fiind de uz și de interes public local.

Art.4. Se aprobă modificarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș cu bunul descris mai sus și confirmat ca fiind identic cu cel din documentația cadastrală, respectiv înscrierea imobilului descris la art. 2 și art.3 în inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru

Consilieri în funcție-19

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosarul de ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar

 • - 1 ex. Compartiment Compartimentului Evidență patrimoniu

 • - lex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Compartiment Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișare.

Cod: F-50


Nr. 52376/2/14.06.2019


ADEVERINȚĂPrin prezenta adeverim că imobilul ” Strada Parcului” situat în Făgăraș, în suprafață de 7.491 mp, se identifică cu cel din lucrarea cadastrală nr.l 1/2019 întocmită de către S.C Arsu Cad S.R.L., respectiv este parte din poziția nr. 100 din HG nr. 972/2002 privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș și se identifică cu imobilul ce face obiectul HCL nr........../..................2019.

PRIMAR

GHEORGHESUCACIU


NR. CRT.

FUNCȚIA ȘI ATRIBUȚIA

NUMELE ȘI PRENUMELE

DATA

SEMNĂTURA

1.

Arhitect Șef

LILIANA BOER

14.06.2019

2___

Consilier Comp. Evidență Patrimoniu

-ELENA TANAS1---

1

x,


PROIECT NR. 11/2019

DEN. LUCRĂRII - PRIMA ÎNSCRIERE IMOBIL STRADA PARCULUI

BENEFICIAR- MUNICIPIUL FAGARAS


INTOCMIT-

 • 1. Adresa imobil: UAT Fagaras, strada Parcului

Tipul literalii: Prima înscriere imobil str. Parcului la numele Municipiului Fagaras - domeniul public, înscriere in baza HOL ar: .... umt.......

Pentru întocmirea documentației cadastrale am parcurs următoarele etape :

 • a. Identificarea amplasamentului

 • b. Documentarea tehnica

 • c. Măsurători efectuate in teren

 • d. întocmirea documentației cadastrale

Identificarea imobilului s-a realizat in teren impreuna cu Arh. Sef al Municipiului Fagaras, d-na Liliana Boer.

Documentarea tehnica s-a realizat in baza informațiilor obținute prin consultarea bazei grafice de la OCPI Brașov, a Cărților Funciare si a schitelor CF de Ia B.C.P.I. Fagaras.

In urma prelucrării datelor obținute din măsurători, rezulta ca tronsonul de strada intre limitele indicate mai jos are lungimea de 610 m si suprafața de 7491 mp.

Având in vedere cele aratate mai sus, am întocmit prezenta documentație cadastrala de prima înscriere in conformitate cu Ordinul nr. 700/2014.

 • 2. Scurta prezentare a situației clin teren:

Imobilul care face obiectul prezentei documentatii este strada Parcului din Fagaras. Strada este delimitată de gardurile si fațadele construcțiilor vecine imobile proprietăți particulare la vest si est, strada Negoiu la nord si strada Uniunii la sud.

 • 3. Situația juridica a imobilului'.

Proprietar : Municipiul Fagaras- domeniul public.

 • 4. Operațiuni topo-cudastrale efectuate:                             . .p-Â - L-t X

- Metoda folosita- Radieri GNSS si de pe borne determinate GNSS. i'X\ - Aparatura folosita- Statie totala LEICA TS 06 si GNSS Leica QS 08.

Pentru imobilul în cauză s-a realizat o ridicare topografică cu 2 stații din care ; s-au radiat punctele care definesc limitele imobilului- fațadele construcțiilor vecine. Celelalte puncte au fost radiate GNSS. Sistemul GNSS Leica GS 08 asigură o precizie de măsurare de ±</ + 1 ppni x D) mm în cazul temperaturilor cuprinse. în intervalul (-20°C la + 40(’C). Statia totala Leica TS 06 asigură o precizie de măsurare a unghiurilor de 5 secunde și o precizie de măsurare a distanțelor de + 3 ppm x D) mm în cazul temperaturilor cuprinse în intervalul (-20°C la + 40°C).

Preciziile obținute: măsurătorile realizate s-au încadrat în toleranțele admise de normele și normativele în vigoare.

 • - Sistemul de coordonate: STEREO-70

 • - Sistemul de referința cote: MAREA NEAGRA-1975

_ ——-Puncte geodezice de sprijin vechi si noi folosite-:Punctele SI, 100.

 • - Descrierea punctelor topografice noi:

Punctele SI, 100 cui metalic.

DataJntocmirii: 03.2019