Hotărârea nr. 166/2019

HOTĂRÂREA nr.166 din data de 26 iunie 2019 privind prima înscriere a imobilului ”Strada Mircea Eliade - tronson II”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 2.268 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV



MUNICIPIUL FAGARAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr.166

din data de 26 iunie 2019

privind prima înscriere a imobilului ”Strada Mircea Eliade - tronson II”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 2.268 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului ”Strada Mircea Eliade - tronson II” și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Analizând referatul nr. 52373/14.06.2019 a Compartimentului evidență patrimoniu și Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș 52373/1/14.06.2019, prin care se propune aprobarea primei înscrieri a imobilului ” Strada Mircea Eliade - tronson II”, situat în Făgăraș în suprafață de 2.268 mp, în vederea întabularii definitive în cartea funciară, ca fiind de uz și interes public local, atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, precum și Adeverința nr. 52373/2/14.06.2019 a Compartimentului Evidență patrimoniu prin care se confirmă identitatea dintre imobil și lucrarea cadastrală nr. 23/2019 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L., având ca obiect imobilul ” Strada Mircea Eliade - tronson II”, situat în Făgăraș, imobilul ce se identifică la parte din poziția 16 din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș, HG nr. 972/2002, precum și art. 8 din OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, prin care se atestă apartenența la domeniul public al bunului,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisia de turism, relații externe și integrare europeană, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Având în vedere prevederile art. 24 alin.1-3, art.28, alin.5-7, art. 41, alin.5 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare cu completările și modificările ulterioare, precum și pct. 11, teza II din OUG nr. 31/2018 privind modificarea și completarea legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 ale art.858-861, art. 863, lit.f, art. 881 și următoarele din Cod civil, ale art. 36, alin.2, lit.c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul art. 45 alin (3) și art. 115 alin (1), lit b) din Legea nr.215/2001 -privind administrația publică locală republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se însușește documentația cadastrala de primă înscriere imobil ” Strada Mircea Eliade - tronson II” nr. 23/2019 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L

Art.2. Se aprobă prima înscriere a imobilului ” Strada Mircea Eliade - tronson II”, situat în Făgăraș în suprafață de 2.268 mp, în vederea întabularii definitive în cartea funciară, ca fiind de uz și interes public local

Art.3. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului ” Strada Mircea Eliade -tronson II”, situat în Făgăraș, în suprafață de 2.268 mp, ca fiind de uz și de interes public local.

Art.4. Se aprobă modificarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș cu bunul descris mai sus și confirmat ca fiind identic cu cel din documentația cadastrală, respectiv înscrierea imobilului descris la art. 2 și art.3 în inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru

Consilieri în funcție-19

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosarul de ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar

 • - 1 ex. Compartiment Compartimentului Evidență patrimoniu

 • - lex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Compartiment Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișare.

Cod: F-50

ADEVERINȚĂ

Prin prezenta adeverim că imobilul ” Strada Mircea Eliade - tronson II” situat în Făgăraș, în suprafață de 2268 mp, se identifică cu cel din lucrarea cadastrală nr. 23/2019 întocmită de către S.C Arsu Cad S.R.L., respectiv este parte din poziția nr. 13 din HG nr. 972/2002 privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș și se identifică cu imobilul ce face obiectul HCL nr........../..................2019.

PRIMAR

GHEORGHE SUCACIU

NR. CRT.

FUNCȚIA ȘI ATRIBUȚIA

- ~NUMELE și PRENUMELE

DATA

SEMNĂTURA---

1

1.

Aihiiecl Șef

I,(LIANA BOER

14.06.2019

2

Consilier Comp. Evidență Patrimoniu

ELENA TĂNASE

SC AR’ȘU CAD SRL

FAGARAS B-DUL UNIRII BL 1B MEZANIN

TEL 0722.220179

CUI- 22301721

REG. COM. J08/2299/2007

PROIECT NR. 23/2019

DEN. LUCRĂRII - PRIMA ÎNSCRIERE IMOBIL

STRADA MIRCEA ELI APE TRONSON II


BENEFICIAR- MUNICIPIUL FAGARAS


ÎNTOCMIT-   ING. ARSU COST IC A l autorizare J.

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: UAT Fagaras, strada Mircea Eliade tronson II

Tipul lucrării: Prima înscriere imobil str. Mircea Eliade tronson II la numele Municipiului Fagaras - domeniul public, inscriere in baza HCL nr..... ar'........

Pentru întocmirea documentației cadastrale am parcurs următoarele etape :

 • a. Identificarea amplasamentului

 • b. Documentarea tehnica

 • c. Măsurători efectuate in teren

 • d. întocmirea documentației cadastrale

Identificarea imobilului s-a realizat in teren împreuna cu Arh. Sef al Municipiului Fagaras, d-na Liliana Boer.

Documentarea tehnica s-a realizat in baza informațiilor obținute prin consultarea bazei grafice de la OCPI Brașov, a Cărților Funciare si a schitelor CF de la B.C.P.I. Fagaras.

In urma prelucrării datelor obținute din măsurători, rezulta ca tronsonul de strada intre limitele indicate mai jos are lungimea de 192 m si suprafața de 2268 mp.

Având in vedere cele aratate mai sus, am întocmit prezenta documentație cadastrala de prima inscriere in conformitate cu Ordinul nr. 700/2014.

 • 2. Scurta prezentare a situației din teren:

Imobilul care face obiectul prezentei documentatii este strada Mircea Eliade tronson II din Fagaras. Strada este delimitată cu tarusi din lemn la colturi.

 • 3. Situația juridica a imobilului'.

Proprietar : Municipiul Fagaras- domeniul public.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

 • - Metoda folosita- Radieri GNSS.

 • - Aparatura folosita- GNSS Leica GS 08.

Pentru imobilul în cauză s-a realizat o ridicare topografică prin radierea punctelor care definesc limitele proprietății. Punctele sunt determinate GNSS. Sistemul GNSS Leica GS 08 asigură o precizie de măsurare de Ml + l ppm _v D) mm în cazul temperaturilor cuprinse în intervalul (-20°C la + 40°C).

Preciziile obținute: măsurătorile realizate s-au încadrat în toleranțele admise de normele și normativele în vigoare.

 • - Sistemul de coordonate: STERE O-70

 • - Sistemul de referința cote: MAREA NEAGRA-1975

 • - Puncte geodezice de sprijin vechi si noi folosite:

Statia Rompos Fagaras

 • - Descrierea punctelor topografice noi:

Punctele de colt - tarusi din lemn.


fLWTA


ScQ'raWîlOOO




Nr, cadastral

Supraf, masurata

p--------------------------------------------------------------

Adresa imobilului                           -

2268 mp

Fagaras - Strada Mircea Eliade tronson II

Cartea Funciara

UAT            Fagaras



A.

referi

ta teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

2268

mobil delimitat cu tarusi din lemn la colturi,

1

I -

1

Total

2268

Suprafața totala masurata a imobilului 2268 mp Suprafața din act= 2268 mp

B, Date referitoare la construcții

Cod

1 constr.

Destinația

SC (mp)

Mențiuni

-

-

-

-

Total

-

— --- -----

Executant


Contirm executarea. JiypwawhK» iațțeren, corectitudinea intocnudțJuocumentatiei caoa’stale si . ,'r

corespondenta^3?steif^RFÂ RKtAJdin ?ețM:

/f AUTORIZARE/'           i

Seniitura si stampila ;    _! Of

! ■« S«rkRO-B-J Nr.            XxUTORiZARfi

\\ ARSUCAD £SW C

Da ta.W201%.r.l.             0 : T:c A


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Semnătură si parafa


Data


_________________'X.C/4Q ti)/X 1 a__[Stampila BCPI__________________________________ * In situația in care exista numerHTSdastral^ pentiy kbobilele vecine, in locul numelui vecinului se va trece numărul cadastral, iar in lipsa numărului cadastral numărul topografic sau numărul administrativ. Suprafețele se rotunjesc la metru patrat.