Hotărârea nr. 163/2019

HOTĂRÂREA nr.163 din data de 26 iunie 2019 privind aprobarea inchirierii directe in condiţiile legii, a unui spaţiu in suprafaţa de 27 mp din imobilul situat in Municipiul Fagaras, str.Republicii, nr.6 aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras-

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV MUNICIPIUL FĂGARAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.163 din data de 26 iunie 2019 privind aprobarea inchirierii directe in condițiile legii, a unui spațiu in suprafața de 27 mp din imobilul situat in Municipiul Fagaras, str.Republicii, nr.6 aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras- pentru sediu politic

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Fagaras nr.47600/1 din 21.05.2019 si Referatul Compartimentul Administrare Clădiri, Terenuri, Bunuri Publice,Urmărire Contracte nr. 47600 din 21.05.2019, prin care se propune inchirierea unui spațiu domeniul public al Municipiului Fagaras, situat in Fagaras, str.Republicii, nr.6, in suprafața de 27 mp pentru desfasurarea activitatii Partidul National Țărănesc Creștin Democrat - Organizația Fagaras,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Având in vedere prevederile art.26 din Legea nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campanilor electorale, art.466, alin 8 si art. 467, alin 5 din Legea 227/2015 - Codul fiscal,

Reținând prevederile anexei 8 pct.10 a HCL 97/26.04.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019,

Ținând cont de art. 14 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica,

în temeiul art.45 alin.3 și 115 alin.l lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă inchirierea directa in condițiile legii a unui spațiu in suprafața de 27 mp din imobilul situat in Fagaras, str.Republicii, nr.6 domeniul public al Municipiului Fagaras, identificat la poziția 858 din HG 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum si al municipilor, orașelor si comunelor din județul Brașov, pentru desfasurarea activitatii Partidul National Țărănesc Creștin Democrat - Organizația Fagaras pentru sediu partid politic, conform planului de situație care face parte integrata din prezenta hotarare.

Art2.Perioada de închiriere va fi de 5 ani cu posibilitate de prelungire prin Act adițional cu jumatatea din perioada aprobata inițial, uramand ca după perioada menționata in actul adițional, inchirierea sa fie supusa aprobării Consiliului Local al Municipiului Fagaras.

Art.3.Chiria va fi de 0,50 lei/mp/luna, stabilita in baza pct.10 din anexa nr.8 la Hotararea Consiliului Local nr.97/26.04.2019.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagăraș, prin Compartimentul Administrare, Clădiri,Terenuri, Bunuri Publice, Urmărire Contracte.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ STENGEL NORBERT


CONTRASEMNEAZĂ, Secretarul municipiului, LAURA ELE^AhlUNCA


Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 18 voturi pentru

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti - 18

Prezenta hotărârea se comunică:

 • - 1 ex. Dosar de ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Instituția Prefectului Jud.Brașov

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar

 • - 1 ex Compartiment Evidenta Partimoniu

 • - 1 ex Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Partidul National Țărănesc Creștin Democrat - Organizația Fagaras

 • - lex Afișare.

Cod F50


=

(      >1134414                           (iu*

»n.ui»

■ -«ff

N

șr

IN

^\NM

PnmariZM»jiit»piujMrP5garas      *

/ Qseșkd

* \ X IM                 164

A r

3tfO4 20l5        '         4.712.406«|      1.O37J     .          4,768 551175;            179,12)

! Casa/c Culttfâ^X

IV* V

1 6 2.

30 04 20)5                 6,501.345.76!      10374     1 --_ ^44.496 09' t         243,150

1

Claf          •d’-AXl-îf*

i îi 'V

30.04.2015       |         5.887.690.4$

1.0374 j |        6,107,890.07■ |          220,J»«?.

! 1 w

Spitalul Mu< < • U\ >*•»•

1 - —1 liițzi

■4

1 6 2

30.04.21115                17,903.383.01

_

1 fcjr*—-           .1

10374 i         18.572.969.531           669,5

î

86

0.1

' ...

16.2

06.11 2018                   421.993 36;        1        j            421.993.3$!

___________________________________________________________________________î___?                                        <

T^nSpual' SOV

vz        r

X V 859

06 11.2018                 2,643,768.1X1,'      1.0000                2.643.768 00                  0 0

Cantina de ajut&T'ic^l''' S       -

862                        1.6 2             !        30.04.2015                   277,736.03       1.0374                  288,123 36?             10,387 3

Reiea electrica cu transformator

86J                      2 116.3 1                   3004.2015                    81.97) 04;      1 flOOt)                   81,971 Ci                  o 0-

Clubul elevilor - corp A

867                        |,6 2             ।        30 04 2015                   262,599 98       1.0000                  262,599.98

).()(

.ot

Clubul elevilor • corp B

868          ,             1.6.1                      30 04.2015                   368.368.44|      1.0000     |            368,368.44 î

Gradinila nr. 9

STO           |             1.6.2             |       3IMM2O1S                 4.19O.169 2I       1 0374                4.346,381 61             156,71233

|           Teren Gradiniu Grup social

870            1                                  |         06.1 1.2018                      227.74n.0tlJ       1.0000                    227,740 001

.00

78

•       Gradinila nr. 10

871           |             1.6.2             |        30.04.2015                 2.144,015.46;      1.0374                2.228,351 24             80,335

Grădiniță nr. 12

873                         16 2                      30 04.2015                   876,458

«       1 0374                  909,238.131            32.779.55

Teren Unit de inv

873                                               |        06.11.2018                       83,950,

K)      1.0000     1             83,95O.Oo|                 0,00

Gradinila nr 13

874                        1.6 2                      3D.O4.2OI5                   969,726.2

2       । 0374 j          1,005.991981            36,267.76,

Teren Umt de inv               j

874           |                              |       06.11.2018       j            86,359.0

0       1.0000      '              86,359.

)o!                 oooj

Sediu S.P A-S.FâgJras (fosta Creja )

875           f            1.6.2             |        30.04.2015        |           849.5112

1.0374      ,             881.285.

8               31,771 80 1

Locuirile sociale

878            [              1.6.1               ।        30.04.2015         [            202,646.3

10374     }            2)0.225 .

6              7,578 971

Pun:f de comanda

IN       '         HJ         1     N44 2PI)

245,043 |Oj 10374               IMJttPi;

Adăpost de protecție civila

|       UJ

285.51957! Iffjll [         h*man          MUN

”1

Adăpost de proiecție civila

Ml

t

>V *4 3411

285,5195

IOJ74

296,198.0

Hl*N

Pădure • 81,60 ha

UI

MMJMS

MlMTl

l«IN

665,976.6

CLĂDIRE POST DISPECER IAȘI

•11

UI

X)NNI)

MLOW

IOJ74

61,038.8

2,200.55'

ST EXPL AL1M.APA POIORTA

II*

IUI

DIMM

IWl

IUMJ

JN7I

Rețea apă Flgăraș

Ui

Ut

MlWMiJ

M47

III

8 44*

ÎMPREJMUIRE CASA DISPECER

IM

UM

JC.NJlll

PMIJ

IM»

wta

i

LINIE ELECTRICA TENSIUNE SUB l lași

UI

I 1 M*

4Mtl

inuai

4N»t

1                          <*.«■

REZERVOR ÎNGROPAT Iași

tu

IUI

un»

IUN

utini         n4ii

1     DRUM INCINTA CAPTARE IAȘI

•I»

mu.

MM Jt»(J

4IUI     !«■»»

...n            ...

Conducta APA AZB Iași

m

IM

Nu

IM0»

NM

• 4B

PUȚURI FORATE Iași

891

1.8,1.

31)04.2015

307.31

LtXXIO      1

107.31

<1.00

PUȚURI FORATE Iași

892

1.8.1.

30.04.2015

307.31

1.0000     |                307 31

0.00

PUȚURI FORATE Iași

893

1.8.1.

3O.U4.2O15

307.31

1.0000      1                  307.31

0.00

PUȚURI FORATE Iași

894              1                1.8.1,

3(1.04 2015

307,31

iOOOO                    307 31

0.00

PUȚURI FORATE lași

-                    1

895                           1.8 1.

30.04.20)5

307 3 1

I.0MI     |                307 31

0.00

PUȚURI FORATE lași

896            |              1.8.1

30.04.20)5                       107 31

><>«■<>                      307 31                  ouo;

PUȚURI FORATE Iași

897                        1 5 1.                     30.IM 2015                       3O7 3J

1

*Wl,,0                         307 31                     tj'liij

PUȚURI FORATE lan

«98                           1.8.1                         30.04 2015                          307.311      |,<KH)0                         307.31

0.00' 1

PUȚURI FORATE lași

899                        1.8.1.                     3004.2015        |              307 3)1

.0000     1                307.311

0.001

_

'     LINTE DE CABLU SUBTERAN Iași

i                                                                                                                                                                                                                             (                                        -----------:

900            j            2.1.16 6.                      30.04.201$         |                  12 861      1.0000      I                   12.8<$|

- '■ ! 0.001

Conducte apă oțel HUREZ-CAST

901            ।              18 6.                        30 04.2015         i                205 Mj      I.OOOIJ      ।                  205.76]

1) 001

50 04.2015

902

I 2 6.

69 92' l.-JWJO
0.00'

Con duc la APA AZB. lasi-Hurez

69 92

1

C APA OTEL Savastren: -lași

18 6.

30 04.2015        1

1.077 3o|

1OWJO

3,077 36(

-------------------------1

0 00' 1

1------

CĂMINE PT ARMATURI lași

904

1.8 7

,        30 04 2015

13 4|‘

1 (KKH)

13 41

onti,

CĂMINE PT^SW^RJ lași

905

1 8 ?

Jli()4 2015

13 41

1 01)00       ,

13.411

o.oo,


. CĂMINE PT.ARMATURI fast

906

I 8 ’

30 04 2015

13 4!

1 OOtK)

13.41

DflO

CĂMINE PT ARMATURI Iau

907

1.8 7.

30 04.2015        !

13 41

1 tXHH)

— .

13 41

r (.o'

”* JU

CA? ONE PT ARMATURI lași

908

1

1 8 7

- a J

1341

1 (Itltit)

134)

o r«)


CAVCNE PT ARMATURI Iași

909

1 8 7

30 04 2015         j

13 41

1 ooon

13 4)i

»oo

CĂMINE PT ARMATURI Iași

910

1 8 7

30 04 20)5

1341

l.(T.-30        ।

13 41

o oo

CĂMINE PT ARMATURI laSi

911

18 7

30 0 4 2015

13 41,

I 001)0        ,

13 4|^

oct)

CĂMINE PT ARMATURI lași

912           1

i 8 7

30 04 2015        î

11(12

!

1 <10(1(1          I

1! 02

। ui

1

PUȚURI CAPTARE APA TUB OTEL Hurez

9,1            1

183

3il 04 2015

io. 'o: 55

1.0000

II ut):

16.909 55

■ —

PUȚURI CAPTARE APA TUB OTEL Hurez

914            j

1.8 1

30 04.20)5        i

16,91)1 55 ■

I.IHX-J      j

16,909 55'

1

oooj

PUȚURI CAPTARE APA TUB OTEL Hurez j

915

1 8 3.

j >4 20)5

16.9 -55'

1 l.txoo

16.909.55

i» •)(!Nr. crt.

ACTIVITATEA

DESFĂȘURATĂ

Zona

Centrala

Zona Mediană II

Zona Periferică

..._

Lei/mp/luna

1.

Unități comerciale

17.0

14.5

11.9

2.

Unități comerciale en-gros

33.4

17.8

12.8

3.

Spații pentru jocuri mecanice

21.0

19.8

14.5

4.

Unități comerciale cu specific de librărie și papetărie,anticariat legătorii carte.

4.7

3.6

3.0

5.

Spații pentru producție,ateliere De producție, prestări servicii

6.0

4.4

3.5

6.

Sedii administrative ale agenților economici, sedii de bănci,case de schimb valutar, birouri notariale și avocați.

14.9

11.9

2.2

7.

Spații pentru cabinete de asistență medicală cu plată, umană și farmacii tehnico-medicală

8.3

5.9

3.5

8.

Cabinet veterinar

4.3

3.0

3.7

9.

Laboratoare

3.1

2.4

2.1

10.

Sedii de organizații politice, sindicale, fundații, ligi, asociații și socetăți ce nu înregistrează profit,sedii de partide

0.5

0.5

0.5

11

Spații depozitare

7.8

4.8

4.0

12.

Garaje

2.5

2.4

2.4

13.

Grajduri și magazii de cereale

1.1

0.9

0.5

14.

Dependințe, vestibul, antreu, holuri, oficii,grupuri sanitare

1.2

0.8

0.5

15.

Cinematografe, inclusiv dependințe

2.1

2.1

2.1

16.

Sedii de instituții și oficii bugetare, arhive, spații social-culturale, casă de cultură, cabinete medicale, școli de artă, muzee, bibliotecă, săli expoziție, depozite artă, centru de creație populară

1.1

0.8

0.5

'22,___1

Redacții de presă + TV

6.3              j 6.3

6.3

I________________________.___

Spatii comerciale din Piața Agroalimentara

12.00euro/mp/luna

Notă: Tarifele cuprinse în tabelul de mai sus nu includ TVA.MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

CĂTRE


Ziua f£L.Luna     Anul

PRIMĂRIA FĂGĂRAȘ

Subsemnatul, Cătoi Lucian, în calitate de președinte al organizației PNȚCD Brașov, vă rog a prelungi contractul de închiriere numărul 3408 /14.04.2014, pentru sediul organizației PNȚCD Făgăraș.

Vă mulțumim cu deosebit respect!


SEMNĂTURĂ

1-

Statutul Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

PREAMBUL

Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, denumit în continuare Partidul, este rezultatul comasării dintre Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat - PNȚCD și Uniunea pentru Reconstrucția României - URR, în baza comunității doctrinare creștin-democrate.

Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, continuator al Partidului Național Țărănesc, partid rezultat la rândul său din fuziunea dintre Partidul Național Român din Transilvania și Partidul Țărănesc din Vechiul Regat, aduce în noul partid un patrimoniu politic, istoric și de relații internaționale:

 • • politic - un proiect de societate constituită pe valorile creștin democrate de persoană, colectivitate umană, tradiție, umanism creștin, proiect convergent cu principiile național țărăniste de democrație, dreptate socială, morală creștină și patriotism luminat;

 • • istoric - un trecut de luptă pentru înfăptuirea unității naționale, de acțiune antitotalilară în slujba valorilor tradiționale și democratice ale poporului român evidențiată prin jertfele date de membrii acestui partid în lupta împotriva regimului comunist dictatorial și colaboraționist cu ocupantul sovietic;

 • • relații internaționale - apartenența la structurile organizatorice internaționale ale democrației creștine ca membru cu drepturi depline în Internaționala Creștin Democrată și ca membru asociat, până la integrarea în Uniunea Europeană, al Partidului Popular European.

Uniunea pentru Reconstrucția României - URR aduce în noul partid pragmatismul, tinerețea și dinamisnul unui partid modern organizat, în spiritul principiului „FIECARE CONTEAZĂ”, cu obiectivele sale:

 • • realizarea în România a unui puternic partid și a unui larg curent politic popular creștin democrat;

 • • promovarea tradițiilor și valorilor culturale ale tuturor cetățenilor României;

 • • respectarea și garantarea drepturilor fundamentale ale omului (stipulate în Declarația Universală a Drepturilor Omului) și ale cetățeanului, în conformitate cu Constituția României;

garantarea proprietății private și încurajarea inițiativei particulare ca motor al progresului economic în condiții de concurență liberă;

accesul liber și egal la șanse de realizare personală (materială, spirituală, profesională și socială) pentru flecare membru al societății;

(2) în relațiile cu autoritățile publice și terții, Partidul este reprezentat de președintele Partidului, iar la nivelul structurilor organizatorice, de președinții de organizații, în limita competențelor prevăzute de statut și de regulamentele interne.,

Art.6. Legătura Partidului cu alte partide

(1) Partidul promovează colaborarea cu alte partide democratice din țară, pentru realizarea scopului și obiectivelor sale.

(2) Partidul, în calitate de membru al Partidului Popular European și al Internaționalei Creștin Democrate, conlucrează și acționează împreună cu celelalte partide creștin-democrate, populare și conservatoare, pentru înfăptuirea valorilor, principiilor și obiectivelor comune.

Art.7. Legătura Partidului cu alte instituții și organizații

 • (1) Partidul colaborează cu societatea civilă și Biserica în vederea realizării obiectivelor majore ale societății românești de natură spirituală, morală și socială.

 • (2) Partidul colaborează, la nivel central și teritorial, cu sindicatele și patronatele în vederea realizării armoniei și solidarității sociale și dezvoltării unei economii capitaliste eficiente.

 • (3) în același scop, Partidul are relații speciale cu organizațiile sindicale și patronale de orientare creștin-democrată.

CAPITOLULII

MEMBRII PARTIDULUI

Secțiunea I DISPOZIȚII GENERALE

Art.8. Membrii

 • (1) Poate deveni membru al Partidului orice persoană fizică, indiferent de rasă, sex, origine etnică sau convingeri religioase, care îndeplinește următoarele condiții:

 • a) este cetățean român;

 • b) a împlinit vârsta de 18 ani;

 • c) aderă la valorile, principiile, doctrina și Programul Partidului și militează pentru realizarea obiectivelor acestuia;

 • d) se angajează să respecte statutul și disciplina Partidului;

 • e) are un comportament moral și demn în viața politică și privată.

 • (2) Nu poate deveni membru al Partidului persoana care:

Dobândirea calității de membru sau de aderent se face în baza aprobării unei cereri de înscriere adresată organizației de apartenență, care poate fi:

 • a. organizația locală în raza căreia solicitantul își are domiciliul sau reședința;

 • b. organizația locală în raza căreia solicitantul își desfășoară activitatea profesională sau de studiu.

Art.13. Aprobarea cererii

 • (1) Cererea de înscriere este supusă aprobării biroului de conducere al organizației de apartenență, care trebuie să se pronunțe asupra ei în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

 • (2) Data la care se aprobă cererea reprezintă data înscrierii în partid.

 • (3) în cazul respingerii cererii, decizia se va comunica solicitantului în termen de șapte zile.

Art.14. Contestarea deciziilor de aprobare sau de respingere "                             ■ ■                                                       .

(1) împotriva deciziei de aprobare a cererii, orice membru poate formula contestație în termen de 15 zile de la data aprobării cererii, care se judecă de biroul județean în prezența părților, în termen de 30 de zile.

(2) împotriva deciziei de respingere a cererii, solicitantul poate formula contestație în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, care se judecă de biroul județean, în prezența contestatarului, în termen de 30 de zile.

Art.15. Dobândirea calității de membru sau de aderent în caz de comasare

în cazul comasării partidului cu alt partid, dobândirea calității de membru sau aderent și vechimea în partid se stabilesc conform protocolului de comasare.

Art.16. Cererea de transfer

Cererea de transfer în altă organizație va fi însoțită de avizul organizației de proveniență și se adresează noii organizații de apartenență, în condițiile prevăzute la Art.12.

Secțiunea III DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE MEMBRILOR Șl ADERENȚILOR PARTIDULUI

Art.17. Drepturi           ..       .

 • (1) Membrii partidului au următoarele drepturi:

 • a) să aibă inițiative cu caracter politic sau de îmbunătățire a activității structurii organizatorice din care fac parte, care să fie dezbătute de forurile de conducere competente;

 • b) să-și exprime opiniile în mod liber în toate problemele supuse dezbaterii, în cadrul structurilor de partid din care fac parte;

 • h) să nu ia atitudini publice împotriva pozițiilor oficiale ale Partidului,

 • i) să păstreze confidențialitatea documentelor și informațiilor cu caracter intern;

 • j) să respecte legislația in vigoare și normele de comportare morala în Partid și în societate;

 • k) Sa achite cotizația lunar in cuantum de 1% din salariul minim brut pe economie /luna.

(2) a) Membrii Partidului care nu sunt la zi cu plata cotizației pierd dreptul de vot și nu pot fi aleși în nici o funcție;

 • b) Neachitarea cotizației prevăzute la art. 18, alin (1) pe o perioadă mai mare de 6 luni conduce la sancțiunea pierderii calității de membru.

(3)a) Membrii de partid care îndeplinesc funcțiile de consilier local, consilier județean, deputat, senator, europarlamentar, plătesc o cotizație în cuantum de 20% din indemnizație / salariu net / luna;

 • b) Membrii de partid care îndeplinesc funcțiile de primar, viceprimar, președinte consiliu județean, vicepreședinte consiliul județean, plătesc o cotizație în cuantum de 10% din indemnizație / salariu net / lună;

 • c) Celelalte funcții obținute pe considerente politice cum ar fi: membru consiliu de administrație, consilieri ai cabinetelor parlamentare, europarlamentare, consilieri parlamentari, consilieri guvernamentali, consilieri ministeriali, prefecți, subprefecți, etc. plătesc o cotizație de 20% din indemnizație / salariu net / luna.

 • (4) Aderenții Partidului au următoarele obligații:

 • a) să promoveze principiile și valorile Partidului;

 • b) să cunoască și să respecte prevederile statutului și regulamentul Partidului;

 • c) să păstreze confidențialitatea documentelor și informațiilor cu caracter intern, de partid, la care au acces;

 • d) să nu exprime public puncte de vedere care aduc prejudicii grave activității sau imaginii Partidului și care contravin pozițiilor formulate de organele de conducere ale Partidului;

 • (5) Nerespectarea sau încălcarea obligațiiilor de mai sus atrage răspunderea disciplinară cf. Art. 21 -Art. 22.

Secțiunea IV PIERDEREA CALITĂȚII DE MEMBRU AL PARTIDULUI SAU DE ADERENT

Art.19. Pierderea calității de membru sau aderent

(1) Calitatea de membru al partidului se poate pierde în următoarele situații: deces, demisie, neachitarea cotizației conf. art. 18 lit b,^excludere sau decădere.

f) excluderea.

Art.22. Aplicarea sancțiunilor

 • (1) Sancțiuniile prevăzute la Art.,21, se aplică în conformitate cu prevederile statutului și ale regulamentului Partidului.

 • (2) Membri Partidului sancționați în primă instanță sau cei care au făcut sesizarea pot face apel împotriva deciziei de sancționare. Decizia adoptată la judecarea apelului este definitivă.

 • (3) Un membru care deține o funcție de conducere la orice nivel, sancționat în prima instanță cu una din sancțiunile prevăzute la Art.21 lit.b) - f), este considerat suspendat din orice funcție până la judecarea apelului.

Art.23. Procedura jurisdicțională

 • (1) Cazurile privind abaterile disciplinare, precum și diferențele dintre membrii Partidului se judecă '■ de către birourile de conducere și juriile de onoare, disciplină și arbitraj.

 • (2) în toate fazele procedurii jurisdicționale se asigură dreptul de apărare al persoanei în cauză și invitarea acesteia, a altor persoane folositoare soluționării cauzei și a forurilor implicate, la ședințele de judecată.

 • (3) Hotărârile forurilor jurisdicționale se iau cu votul majorității membrilor care le compun.

CAPITOLULUI ORGANIZAȚIILE PARTIDULUI

Art.24. Organizațiile Partidului

 • (1) Partidul este organizat la nivel național, fiind constituit din următoarele organizații teritoriale:

 • a) locală - la nivelul localităților urbane, rurale, precum și la nivelul sectoarelor municipiului București;

 • b) județeană - la nivelul fiecărui județ și al municipiului București.

 • (2) în cadrul partidului funcționează Senatul Partidului și organizații speciale de femei, salariați, tineret și studenți și se pot înființa organizații profesionale.

 • (3) Membrii Partidului din alte țări aderă la Comitetul Românilor de Pretutindeni, CRP.

 • (4) Organizațiile partidului nu au personalitate juridică, reprezentarea lor fiind asigurată conform Art.5.

 • (1) Organizațiile și filialele Partidului au autonomie, în conformitate cu prevederile statutului și cu hotărârile forurilor superioare, prin:

 • a) elaborarea de politici comunitare și specifice:

 • b) alegerea propriilor foruri de conducere;

 • c) alegerea delegaților la conferințe și congres;

 • d) desemnarea candidaților pentru funcții publice;

 • e) organizarea propriei activități.

 • (2) Organizațiile teritoriale se subordonează forurilor de conducere organizate la nivel superior, iar organizațiile speciale și filialele acestora se subordonează față de forurile de conducere centrale, respectiv ale organizațiilor teritoriale din care fac parte. Forurile de conducere ale organizațiilor speciale coordonează activitatea specifică a filialelor organizațiilor respective.

 • (3) Organizațiile speciale au propriile regulamente de funcționare, adoptate de forurile lor superioare de conducere, cu respectarea prevederilor statutului. Aceste regulamente sunt supuse aprobării Biroului Național de Conducere.

 • (4) Organizațiile județene se grupează în regiuni, conform prevederilor din regulamentul Partidului. Fiecare regiune este condusă de câte un coordonator, numit de președintele Partidului, și care este membru în Biroul Național de Conducere.

CAPITOLUL IV

FORURILE DE CONDUCERE ALE PARTIDULUI

Secțiunea I DISPOZIȚII COMUNE

Art.31. Forurile de conducere

 • (1) Partidul, la nivel național și al structurilor organizatorice, are președinte și următoarele foruri de conducere:

 • a) adunarea generală a membrilor sau a delegaților acestora;

 • b) comitetul de conducere:

 • c) biroul de conducere.

 • (2) La același nivel organizatoric, forurile de conducere inferioare asigură conducerea partidului conform hotărârilor forurilor de conducere superioare, între întrunirile acestora. Forurile superioare pot exercita atribuțiile forurilor inferioare, la același nivel.

 • (1) La nivel central și al organizațiilor județene și locale cu un număr de membri de peste trei ori mai mare decât numărul de consilieri locali funcționează comitetele de conducere, ca foruri care asigură conducerea între întrunirile adunărilor generale.

 • (2) Comitetele de conducere se întrunesc în ședințe ordinare trimestriale, la convocarea birourilor de conducere.

 • (3) Comitetele de conducere se întrunesc în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie, la convocarea birourilor de conducere cu votul a 2/3 din numărul membrilor, cu votul a 1/3 din numărul membrilor comitetului, la solicitarea a 1/3 din numărul de organizații reprezentate prin hotărârile birourilor de conducere ale acestora, ori la convocarea unui for de conducere de nivel superior.

 • (4) Președinții organizațiilor pot desemna înlocuitori în cazul în care nu pot participa motivat la ședința comitetului în care sunt membri.

 • (5) Ședințele comitetelor de conducere sunt statutare la prima convocare dacă participă majoritatea membrilor care le compun, iar la a doua convocare indiferent de numărul celor prezenți. La prima convocare se comunică și data celei de-a doua convocări. Hotărârile se iau cu votul majorității celor prezenți, dacă statutul nu prevede altfel.

Art.34. Birourile de conducere

 • (1) La nivel central, al organizațiilor și filialelor din Partid, sunt alese birouri de conducere, ca foruri politice cu caracter executiv.

 • (2) Coordonează activitatea organizațiilor la nivelurile teritoriale inferioare și a organizațiilor speciale la același nivel.

 • (3) Răspund solidar cu președintele pentru rezultatele activității politice desfășurate în organizație atât în fața comitetului și adunării generale la același nivel, cât și în fața forurilor de conducere de la nivelurile superioare.

 • (4) Birourile de conducere sunt formate din președinte, prim-vicepreședinte, secretar și vicepreședinți și au un număr impar de membri aleși, care este stabilit de adunările generale, în limitele prevăzute de statut.

 • (5) Membrii birourilor de conducere organizate în plan teritorial vor avea domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială respectivă.

 • (6) Birourile de conducere se întrunesc în ședințe ordinare bilunare - cu excepția biroului național de conducere, care se întrunește lunar - la convocarea președintelui biroului și în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui, a 1/3 din numărul membrilor care le compun sau a unui for de conducere de la nivelul superior.

 • (7) Ședihțele-Brroului de conducere sunt statutare dacă la ele-păfficipă majoritatea membrilor care le compun, iar hotărârile se iau cu votul majorității membrilor acestora, dacă statutul nu prevede altfel.

Art.35. Președinții

Art.37. Comitetul de Conducere Local

 • (1) Comitetul de Conducere Local are următoarele atribuții:

 • a) stabilește măsurile de realizare a programului și politicii Partidului la nivel local;

 • b) dezbate orice problemă de competența organizației și adoptă hotărâri privind activitatea acesteia;

 • c) propune biroului județean candidați pentru alegerile în consiliul județean;

 • d) duce la îndeplinire orice alte prevederi din statut sau misiuni încredințate de conducerea centrală, județeană ori adunarea generală;

 • e) adoptă strategia desfășurării campaniei electorale la nivel local;

 • f) aprobă lista propusă de birou sau, dacă o respinge, alege candidații pentru alegerile locale;

 • g) alege delegații la conferința județeană.

 • (2) Nu se formează comitet de conducere la organizațiile locale cu un număr de membri sub numărul înmulțit cu trei al consilierilor locali. în acest caz, atribuțiile comitetului lit.a) - e) revin biroului, iar atribuțiile de la lit. f) și g) revin adunării generale.

 • (3) în cazul organizațiilor de sector al municipiului București, precum și al organizațiilor care au gestiune financiară, comitetul:

 • a) aprobă bugetul anual de venituri și cheltuieli al organizației, propus de biroul de conducere;

 • b) alege comisia de cenzori ai organizației.

 • (4) Comitetele de conducere ale organizațiilor de sector al municipiului București:

 • a) aleg delegații la Congres, în limita normei de reprezentare stabilită;

 • b) propun candidați pentru alegerile parlamentare și pentru administrația publică centrală.

 • (5) Comitetul de Conducere Local are următoarea componență:

 • a) membrii biroului de conducere al organizației;

 • b) membrii de onoare ai partidului care fac parte din organizație;

 • c) membrii organizației rare coordonează subdiviziunile acesteia;    *—:'

 • d) parlamentarii, primarul, viceprimarul, consilierii locali și județeni care fac parte din organizație;

 • e) președinții filialelor locale ale senatului și organizațiile speciale, dacă acestea îndeplinesc condițiile de organizare statutare;                                      _____

r) duce la îndeplinire sarcinile și deciziile forurilor de conducere superioare ierarhic.

(2) Biroul de Conducere Local se compune din 3-7 membri, în funcție de mărimea organizației.

(3) Biroul de Conducere de sector al municipiului București se compune din 7-15 membri și are următoarele atribuții:

 • a) asigură ținerea evidenței membrilor pe care o transmite secretariatului general, actualizând-o trimestrial;

 • b) administrează patrimoniul și resursele financiare și materiale ale organizației;

 • c) desemnează reprezentantul Partidului în biroul electoral al sectorului;

 • d) urmărește încasarea la secretariatul organizației de sector a cotizațiilor și donațiilor;

Art.39. Președintele organizației locale

 • (1) Președintele are următoarele atribuții:

 • a) conduce activitatea organizației locale;

 • b) convoacă în ședințe biroul organizației;

 • c) prezidează ședințele biroului și comitetului la care participă și le informează cu privire la activitatea pe care o desfășoară;

 • d) numește cu aprobarea biroului coordonatorii subdiviziunilor organizațiilor;

 • e) participă la toate convocările forurilor de conducere la nivel superior;

 • f) informează permanent conducerea organizației județene și forurile de conducere ale organizației cu privire la activitatea acesteia;

 • g) depune listele de candidați, după prealabila aprobare a biroului organizației județene.

 • (2) Președinții organizațiilor care au gestiune financiară propie conduc activitatea financiară a organizației.

Art.40. Conferința județeană

 • (1) Conferința județeană are următoarele atribuții:

 • a) dezbate și aprobă raportul Biroului de Conducere Județean;

 • b) stabilește măsurile de realizare a programului și politicii Partidului la nivel județean;

 • c) președintele senatului județean;

 • d) președinții organizațiilor locale;

 • e) președinții filialelor la nivel județean ale senatului;

 • f) președinții filialelor la nivel județean ale organizațiilor speciale de femei, salariați, tineret și studenți, care îndeplinesc condițiile de organizare statutare;

 • g) consilierii județeni, primarii și viceprimarii din județ, parlamentarii aleși pe lista județului, dacă sunt membri ai partidului;

 • h) un număr de membri aleși conform procedurilor prevăzute în statut;

 • i) membrii birourilor de conducere ale sectoarelor, în cazul municipiului București.

(3) Comitetul de Conducere al organizației municipiului București are aceleași atribuții ca și comitetele județene, cu excepția celor de la lit.h) și i) privind alegerile de delegați la congres și nominalizarea candidaților la alegerile pentru consiliul general și parlamentare, la care stabilește însă ordinea. în raport cu organizațiile de sector are rolul de coordonare și armonizare a activităților în Capitală.

Art.42. Biroul de Conducere Județean

 • (1) Biroul de Conducere Județean are următoarele atribuții:

 • a) coordonează activitatea organizațiilor locale și a filialelor organizațiilor speciale;

 • b) stabilește măsuri pentru punerea în practică a obiectivelor programului și strategiei Partidului;

 • c) acționează cu promptitudine în problemele politice curente, de competența organizației județene;

 • d) informează Biroul Național de Conducere asupra evenimentelor petrecute și acțiunilor desfășurate pe plan județean, precum și cu privire la problemele care depășesc competențele organizației;

 • e) primește informări de la organizațiile și filialele componente cu privire la problemele cetățenilor, le analizează și le transmite organelor competente, în vederea soluționării lor;

 • f) primește de la organizațiile și filialele componente rapoarte cu privire la activitatea acestora; %

 • g) transmite forurilor de conducere ale Partidului rapoarte periodice sau ori de câte ori este nevoie;

 • h) validează sau invalidează alegerile forurilor de conducere ale organizațiilor și filialelor din organizația județeană ori infirmă alegerea unor candidați;

 • i) asigură ținerea evidenței membrilor organizațiilor din județ pe care o transmite secretariatului general, actualizând-o trimestrial;

Conducere, cu excepția celor de la alin.(1) lit.h) care intră în atribuțiile Biroului Național de Conducere și i), o), p), r), s), x) care intră în atribuțiile organizațiilor de sector.

(5) La ședințele Biroului de Conducere Județean participă, cu drept de vot, președintele consiliului județean, prefectul sau, după caz, subprefectul și primarul municipiului reședință de județ, dacă sunt membri ai Partidului.

Art.43. Președintele organizației județene

Președintele organizației județene are următoarele atribuții:

 • a) conduce activitatea biroului și organizației județene, filialelor organizațiilor speciale și coordonează activitatea organizațiilor locale din județ;

 • b) convoacă în ședințe Biroul de Conducere Județean;

 • c) prezidează ședințele forurilor județene la care participă și le informează cu privire la activitatea pe care o desfășoară;

 • d) participă la toate ședințele Comitetului Național de Conducere și răspunde la toate convocările conducerii centrale;

 • e) informează atât conducerea centrală, cât și forurile de conducere ale organizației, cu privire la activitatea acesteia;

 • f) conduce activitatea financiară a organizației județene.

Secțiunea III FORURILE NAȚIONALE DE CONDUCERE ALE PARTIDULUI

Art.44. Congresul Partidului

 • (1) Congresul Partidului, forul suprem de conducere al Partidului, are următoarele atribuții:

 • a) dezbate și adoptă raportul Biroului Național de Conducere;

 • b) dezbate și adoptă programul Partidului, strategia și tactica de viitor ale Partidului, precum și orice alte măsuri privitoare la activitatea Partidului;

 • c) dezbate raportul financiar și dă descărcare de gestiune pe perioada dintre congrese;

 • d) alege președintele Partidului, Biroul Național de Conducere, membrii aleși din Comitetul Național

de Conducere și Juriul de onoare, disciplină-șuarbitraj;                                               -----

 • e) alege președintele de onoare al Partidului;

 • f) adoptă orice alte hotărâri privind activitatea Partidului;

j) coordonează întreaga activitate a Partidului între congrese, poate îndeplini atribuțiile Biroului National de Conducere care nu sunt de natura curenta si poate modifica sau anula, ca for ierarhic superior, hotărârile Biroului, la propunerea Președintelui Partidului.

k) dezbate raportul Comisiei naționale de cenzori, dă descărcare pentru execuția bugetară și aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul următor.

 • (2) Ședințele ordinare ale Comitetului Național de Conducere sunt convocate cu cel puțin 14 zile înainte, iar cele extraordinare cu cel puțin șapte zile înainte. în același termen se anunță și proiectul ordinii de zi.

 • (3) Ședințele sunt conduse de către președintele Comitetului Național de Conducere

 • (4) Componența Comitetului Național de Conducere este următoarea:

 • a) membrii Biroului Național de Conducere, inclusiv supleanții;

 • b) trezorierul;

 • c) președintele organizației municipiului București, președinții organizațiilor județene și președinții organizațiilor de sector;

 • d) președinții organizațiilor speciale de tineret, femei, studenți și salariați, care îndeplinesc condițiile de organizare;

 • e) doi membri ai Senatului Partidului și președintele acestuia;

 • f) membrii de onoare ai Partidului;

 • g) persoanele alese din partea Partidului în organismele politice internaționale din care Partidul face parte;

 • h) membrii guvernului, parlamentarii, secretarii de stat, prefecții sau, după caz, subprefecții, președinții consiliilor județene, primarul municipiului București, primarii sectoarelor municipiului București și ai municipiilor reședință de județ, membri ai Partidului;

 • i) membrii aleși, conform prevederilor statutului și procedurilor din regulamentul Partidului.

 • (5) Președintele Partidului poate invita la ședințele Comitetului Național de Conducere și alte persoane, fără drept de vot.

Art.46. Biroul Național de Conducere

 • (1) Biroul Național de Conducere are următoarele atribuții

 • a) conduce activitatea Partidului între ședințele comitetului;

 • b) emite luări de poziție legate de evenimentele politice, sociale și economice curente;

 • x) hotărăște, în cazuri de abateri deosebit de grave de la orientarea politică și programatică a Partidului, dizolvarea forurilor de conducere la nivel inferior, numind comisii interimare cu mandat de 30 de zile pentru organizarea alegerilor;

y) nominalizează reprezentanții Partidului în instituții centrale, foruri și organizații interne și internaționale,

z) decide în toate problemele a căror rezolvare este urgentă sau nu este reglementată prin statut sau regulamentele Partidului.

 • (2) Biroul National de Conducere se compune din 43 -49 membri: președintele partidului; prim-vicepreședintele; președintele Comitetului Național de Conducere si secretarul general, care sunt si vicepreședinți; vicepreședinți.

 • a) Prim-vicepresedintele este cel mai apropiat colaborator al Președintelui în îndeplinirea tuturor atribuțiilor ale acestuia, tine permanent legătura cu Președintele și îl înlocuiește în situația în care lipsește, în baza unui mandat dat de președinte;

 • b) Președintele Comitetului National de Conducere;

 • -conduce ședințele Comitetului National de Conducere;

-coordonează elaborarea și promovarea propunerilor de programe guvernamentale si a tuturor politicilor economico-sociale și sectoriale propuse și susținute public în partid. Vicepreședinții îndeplinesc orice sarcini primite de la președintele partidului și aprobate de Birou pentru îndeplinirea tuturor atribuțiilor Biroului Național de Conducere.

 • (3) Sunt membri supleanți ai Biroului Național de Conducere și participă la toate ședințele acestuia fără drept de vot, membrii partidului aleși în forurile de conducere ale PPE și ICD, coordonatorii regionali, președintele CRP și purtătorul de cuvânt ai Partidului.

 • (4) La ședința Biroului Național de Conducere participă ca invitat trezorierul.

 • (5) Ședințele Biroului Național de Conducere sunt statutare dacă la ele participă, inclusiv prin teleconferință, majoritatea membrilor care îl compun. Hotărârile se iau cu votul majorității membrilor biroului.

Art.47. Președintele Partidului

 • (1) Președintele Partidului este garantul respectării principiilor Partidului, a doctrinei creștin-democrate, a programului și statutului Partidului. - -

 • (2) Președintele are următoarele atribuții:

 • a) reprezintă Partidul în relațiile oficiale cu autorități și instituții din țară sau străinătate și cu terții;

 • b) convoacă în ședințe forurile naționale de conducere;

(2) Indiferent de procedura de vot, fiecare membru sau, după caz, delegat are dreptul la un singur vot.

Art.49. Alegerea delegaților la conferințe sau congres

(1) Alegerea delegatilor la conferințe sau congres se face prin vot secret in condițiile legii. Delegatii sunt aleși de comitetele județene de conducere sau de comitetele de sector ale municipiului București.

(2) Numărul delegatilor se stabilește in raport cu numărul de membri si criteriul reprezentării publice, in funcție de performanta politica a fiecărei organizatii a partidului, după următoarea procedura de desemnare si delegare:

a) Birourile județene de conducere, respectiv birourile de sector ale municipiului București, in cazul conferințelor, iar Biroul National de Conducere, in cazul congresului, stabilesc numărul total de delegati participanti la conferințe, respectiv congres, potrivit criteriilor aratate mai jos.

o) Numărul de delegati se stabilește in raport de numărul de membri ai fiecărei organizatii locale, pentru conferințele județene, sau fiecărei organizatii județene sau de sector sau a municipiului București, pentru congres. Se calculează numai membri care au cotizația plătită la zi cu 30 de zile inainte de convocarea conferinței, respectiv congresului.

 • c) In cazul conferințelor: pentru localitățile cu populație de pana la 5.000 de locuitori, ponderata la numărul de cetateni cu drept de vot, orgnizatiile au dreptul la un număr de delegati raportat la un număr de membri cotizanti intre 3-15. Acest număr se va multiplica raportat la numărul de membri care depășește 15 pana la multiplul număr intreg al acestui număr. Pentru localitățile cu populație intre 5.000 si 20.000 de locuitori, ponderat la numărul cetățenilor cu drept de vot, organizațiile au dreptul la un număr de delegati raportat la un număr de membri cotizanti intre 3 - 25, iar la localitățile care depasesc 20.000 de locuitori, la un număr de delegate raportat la un număr de membri cotizanti intre 3 - 35 de membri, număr care se va multiplica pana la multiplul număr intreg al acestor numere (25, respective 35).

 • d) In cazul congresului: Pentru judetele/sectoarele cu o populație de pana la 300.000 de locuitori, ponderata la numărul de cetateni cu drept de vot, organizațiile au dreptul la un număr de delegati raportat la un număr de membri cotizanti intre 15 - 200. Acest număr se va multiplica raportat la numărul de membri care depasesc 200 pana la multiplul număr intreg al acestui număr. Pentru judetele/sectoarele care au o populație mai mare de 300.000 de locuitori, ponderata la numărul de cetateni cu drept de vot, organizațiile au dreptul la un număr de delegati raportat la un număr de membri cotizanti intre 15 - 400, potrivit aceluiași algoritm.

 • e) La numărul de delegati raportat la numărul de membri se adauga un număr de delegati, potrivit criteriului reprezentării publice, care reflecta performanta politica a fiecărei organizatii. Acest număr se stabilește de birourile de conducere raportat la rezultatele obținute la alegerile locale si parlamentare, in funcție de numărul de consilieri locali, municipali sau județeni, numărul de primari comunali, orășenești sau municipali, precum si numărul de parlamentari obținuți de fiecare organizație. Numărul de delegati se va aloca in funcție de nivelul de reprezentare al fiecărui mandat, in ordine crescătoare, de la consilier local (comunal), consilier municipal, primar de comuna, primar de municipiu, consilier județean, primar de municipiu capitala de județ, președinte de consiliu județean sau parlamentar. La un număr de consilieri locali, municipali, judeteni/de sector sau ai municipiului București, precum si la fiecare mandat de primar, președinte de consiliu județean sau parlamenta_r.se aloca un număr de delegati calculate după un algoritm junic la nivel național.

(6) La adunările generale ale organizaților locale, moțiunile trebuie să cuprindă un număr de candidați egal cu numărul de membri aleși în comitet (Art.37 alin.5 lit.f), moțiunea câștigătoare primind toate locurile din birou, iar separat, în restul locurilor în comitet fiind declarați aleși candidații moțiunilor admise (inclusiv cea câștigătoare) în ordinea de pe buletinul de vot, în limita locurilor repartizate prin metoda proporțională a resturilor mari în raport cu voturile obținute de fiecare moțiune admisă.

(7) Președintele Organizației Județene poate fi demis cu 2/3 din numărul membrilor Biroului.

CAPITOLULV

ALTE FORURI ALE PARTIDULUI

Secțiunea I FORURILE EXECUTIVE

Art.53.Secretariatul general

 • (1) Secretariatul general al partidului are următoarele atribuții:

 • a) coordonează organizarea tuturor structurilor din partid;

 • b) asigură circulația rapidă a informației între conducerea națională și organizațiile teritoriale;

 • c) ține evidența tuturor organizațiilor, membrilor, aleșilor și sediilor partidului;

 • d) ține evidența tuturor documentelor partidului emise la nivel central, sub forma registrelor de evidență, sub acțiunea nulității acestora;

 • e) răspunde de sistemul informațional la nivel național și de activitatea aparatului central de lucru;

 • f) organizează ședințele Comitetului Național de Conducere și ale Biroului Național de Conducere;

 • g) verifică informațiile din memoriile adresate conducerii centrale, informează conducerea centrală și propune soluții de rezolvare;

 • h) îndeplinește orice atribuții prevăzute în statut sau încredințate de forurile de conducere ale partidului.

 • (2) Secretariatul General este condus de Secretarul General, care este ajutat în activitatea sa de secretari generali adjuncți și de secretari executivi, propuși de Secretarul General cu aprobarea Biroului Național de Conducere.

Art.54. Secrețanatul-organizațiilor Partidului                       ___

La nivelul organizațiilor județene, al municipiului București, de sector și speciale secretarii executivi și ceilalți salariați sunt numiți de către președinții organizațiilor respective, la propunerea secretarilor organizațiilor, iar numărul și atribuțiile acestora sunt aprobate de birourile de conducere ale organizațiilor.                                           -

(2) Comisia centrală de cenzori se compune dintr-un număr impar de membri, dintre care un președinte și un vicepreședinte, aleși de către Comitetul Național de Conducere. Membrii comisiei nu pot face parte din Biroul Național de Conducere.

Art.58. Comisiile de cenzori ale organizațiilor teritoriale

(1) Comisia de cenzori județeană, a municipiului București sau locală verifică modul de administrare și de gestiune a organizației.

(2) Comisia se compune din trei membri, dintre care un președinte, aleși de către Comitetul de Conducere Județean, Comitetul municipiului București sau Comitetul Local, în prima ședință de după alegeri. Membrii comisiei nu pot face parte din biroul de conducere al organizației.

Secțiunea III FORURILE DE POLITICI, PROGRAME Șl DOCTRINĂ

Art.59. Departamentele de politici, programe și doctrină

(1) Departamentele de politici, programe și doctrină sunt organizate pe domenii de activitate, după modelul structurii guvermamentale și funcționează pe lângă Biroul Național de Conducere, pe baza unui regulament aprobat de acesta.

(2) Departamentele de politici, programe și doctrină sunt coordonate de președintele Comitetului Național de Conducere, ajutat de alți membri ai Biroului Național de Conducere și de alți specialiști, membri ai Partidului, care au atribuții de coordonare pe domenii de activitate. în subordinea acestora, Biroul Național de Conducere poate desemna directori coordonatori și șefi de departamente.

CAPITOLUL VI PATRIMONIUL PARTIDULUI

Art.60. Gestionarea patrimoniului

 • (1) Gestionarea patrimoniului Partidului se face în conformitate cu legislația în vigoare, prezentul statut și regulamentul financiar-contabil al Partidului, de către Biroul Național de Conducere, de către birourile de conducere ale organizațiilor județene și al municipiului București și de către organizațiile locale care au gestiune proprie.

 • (2) Partidul poate deține bunuri mobile și imobile care sunt necesare activităților sale specifice.

 • (3) Operațiunile de încasări și plăți ale Partidului și ale organizațiilor sale se efectuează în numerar și prin conturi în lei și în valută, deschise la bănci cu sediul în România, potrivit legii.

 • (4) încadrarea salariaților și renurnerarea acestora se face cu respectarea legislației în vigoare. Membrii Partidului care ocupă funcții politice de conducere în Partid nu pot fi remunerați pentru activitatea lor de conducere.

Subvențiile primite de la bugetul de stat vor fi utilizate conform hotărârilor Biroului Național de Conducere, în condițiile legii.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII TRANZITORII Șl FINALE

Art.65. Desemnarea candidaților la funcții publice

 • (1) în cazul candidaturilor pentru funcții publice care se ocupă prin vot pe listă, locurile considerate eligibile de către forul care alege se stabilesc prin vot uninominal. Pentru celelalte locuri din listă se aplică procedura votului preferențial ierarhic.

 • (2) Dacă funcția pentru care se candidează se ocupă prin vot uninominal sau prin numire, la desemnarea candidatului se aplică procedura votului uninominal.

 • (3) Personalitățile propuse de Biroul Național de Conducere pot candida în orice circumscripție electorală, cu acordul birourilor de conducere ale organizațiilor județene sau al municipiului București.

 • (4) Candidații desemnați de organizațiile Partidului pentru funcții eligibile și numite nu pot fi înlocuiți de către forul superior fără acordul forului care i-a desemnat.

 • (5) în cazul participării la alegeri în alianțe politice sau electorale, desemnarea candidaților se va face conform protocolului încheiat cu celelalte formațiuni, în spiritul statutului.

Art.66. încetarea activității Partidului

Partidul își încetează activitatea, în conformitate cu Legea partidelor politice, prin:

 • a) autodizolvare, hotărâtă de congres;

 • b) dizolvare, pronunțată pe cale judecătorească ori prin hotărâre a Curții Constituționale;

 • c) reorganizare.

Art.67. Intrarea în vigoare a statutului

(1) Prevederile oricăror reglementări interne ale partidului sunt nule de drept dacă se încalcă prevederile legii sau ale prezentului statut.                                             . -

(2) La data adoptării prezentului statut, statutul anterior își încetează valabilitatea.

Subvențiile primite de la bugetul de stat vor fi utilizate conform hotărârilor Biroului Național de Conducere, în condițiile legii.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII TRANZITORII Șl FINALE

Art.65. Desemnarea candidaților la funcții publice

 • (1) în cazul candidaturilor pentru funcții publice care se ocupă prin vot pe listă, locurile considerate eligibile de către forul care alege se stabilesc prin vot uninominal. Pentru celelalte locuri din listă se aplică procedura votului preferențial ierarhic.

 • (2) Dacă funcția pentru care se candidează se ocupă prin vot uninominal sau prin numire, la desemnarea candidatului se aplică procedura votului uninominal.

 • (3) Personalitățile propuse de Biroul Național de Conducere pot candida în orice circumscripție electorală, cu acordul birourilor de conducere ale organizațiilor județene sau al municipiului București.

 • (4) Cândidații desemnați de organizațiile Partidului pentru funcții eligibile și numite nu pot fi înlocuiți de către forul superior fără acordul forului care i-a desemnat.

 • (5) în cazul participării la alegeri în alianțe politice sau electorale, desemnarea candidaților se va face conform protocolului încheiat cu celelalte formațiuni, în spiritul statutului.

Art.66. încetarea activității Partidului

Partidul își încetează activitatea, în conformitate cu Legea partidelor politice, prin:

 • a) autodizolvare, hotărâtă de congres;

 • b) dizolvare, pronunțată pe cale judecătorească ori prin hotărâre a Curții Constituționale;

 • c) reorganizare.

Art.67. Intrarea în vigoare a statutului

(1) Prevederile oricăror reglementări interne ale partidului sunt nule de drept dacă se încalcă prevederile legii sau ale prezentului statut.                                             - -

(2) La data adoptării prezentului statut, statutul anterior își încetează valabilitatea.


RELEVTU STR. REPUBLICII 6 PLAN ETAJ

SCARA 1 : 100


GRUP

! SANITAR


GRUP SANITAR


S = 23 mp


S - 27 mp


S = 35 mp


H-I


PARTIDUL r ECOLOGIST

S = 13 mp


S = 23 mp


HOL


S - 27 mp


S = 42 mp


S - 21 mp


HOL

S - 2.80 mp


S =4.60 mp


S = 25 mp