Hotărârea nr. 159/2019

HOTĂRÂREA Nr.159 Din data de 26.06.2019 privind aprobarea Programului municipal pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Municipiului Făgăraş a programelor, proiectelor si acţiunilor culturale, educaţie- sănătate si tineret în anul fiscal 20

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA Nr.159

Din data de 26.06.2019

privind aprobarea Programului municipal pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Municipiului Făgăraș a programelor, proiectelor si acțiunilor culturale, educație- sănătate si tineret în anul fiscal 2019, alocate pentru activitati nonprofit de interes local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ întrunit in ședința ordinara

Analizând referatul nr. 52.357 din 13.06.2019 propus de Compartimentul Implemenatare Proiecte de Finanțare, prin care se propune aprobarea Programului municipal pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Municipiului Făgăraș a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, educatie-sanatate și tineret, în anul fiscal 2019, alocate pentru activitati nonprofit de interes local.

Având în vedere interesul actorilor locali privind intenția de a depune proiecte cu finanțare nerambursabilă acordata de la bugetul local, Compartiemntul Implementare Proiecte de Finanțare propune aprobării un Program municipal pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Municipiului Făgăraș a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, educatie-sănătate si tineret, în anul fiscal 2019.

Ținând seama de necesitatea și obligativitatea aprobării unui Program municipal pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Municipiului Făgăraș a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, educatie-sănătate si tineret în anul fiscal 2019, alocate pentru activități nonprofit de interes local prin HCL nr. 107/24.04.2019 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Fagaras pe anul 2019, capitol 6702 „Cultura recreere si religie”, titlul 59.11 „Asociatii si fundatii” in cuantum de 350.000 lei.

în conformitate cu următoarele prevederile legale:

-Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței nr.26/2000 cu privire la asociații si fundatii;

 • - Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr.69/2000 a educației si sportului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - O.G. nr.51/1998 privind îmbunatatirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale;

 • - Legea nr.350/2006, Legea tinerilor, pentru programe specifice pentru prevenirea si combaterea consumului de alcool, tutun, droguri și alte substanțe nocive, precum si a delicvenței în rândul tinerilor;

 • - Hotărârea de Guvern nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului național „Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității;

 • - Ordonanța nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținad cultelor religioase recunoscute din România;

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr.92/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

 • - Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturiloe persoanelor cu handicap;

 • - Legea nr. 195/2001 Legea voluntariatului;

 • - Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art.36 alin. 2, lit.b), lit.d), alin.4, lit.a), alin.6, lit.a) pct.1,4,5,6,9,10, art.45, alin.2, lit.a), si art.115 alin (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Programul municipal pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Municipiului Făgăraș a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, în anul fiscal 2019, prevăzut în Anexa 1 care face partea integrantă prin prezenta hotărâre, alocate pentru activități nonprofit de interes local

Art.2. Se aprobă Programul municipal pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Municipiului Făgăraș a programelor, proiectelor și acțiunilor educatie-sanatate, în anul fiscal 2019, prevăzut in Anexa 2 care face partea integrantă prin prezenta hotărâre, alocate pentru activități nonprofit de interes local

Art.3. Se aprobă Programul municipal pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Municipiului Făgăraș a programelor, proiectelor și acțiunilor de tineret, în anul fiscal 2019, prevăzut in Anexa 3 care face partea integrantă prin prezenta hotărâre, alocate pentru activități nonprofit de interes local

Art.4. Se aprobă Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Făgăraș, alocate pentru activități nonoprofit culturale de interes local, prevăzut în Anexa 4 care face partea integrantă prin prezenta hotărâre

Art.5. Se aprobă Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Făgăraș, alocate pentru activități nonoprofit educatie-sanatate de interes local, prevăzut in Anexa 5 care face partea integrantă prin prezenta hotărâre

Art.6. Se aprobă Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Făgăraș, alocate pentru activitati nonoprofit de tineret de interes local, prevăzut in Anexa 6 care face partea integrantă prin prezenta hotărâre

Art.7. începând cu data intrării în vigoare a prezentului program de finanțare nerambursabilă se abrogă orice alte prevederi anterioare prinvind finanțările nerambursabile din fondurile bugetului local și anume HCL.101/2018

Art. 8. Cu ducere la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încrediteaza Primarului Municipiului Făgăraș care va desemna comisia de evaluare și selecție, prin Direcția Buget Finanțe, Compartimentul Implementare Proiecte de Finațare.


CONTRASEMNEAZĂ, Secretarul municipiului LAURA ELENAxGIUNCACod: F-50