Hotărârea nr. 156/2019

HOTĂRÂREA NR. 156 in data de 10.06.2019 privind stabilirea unor masuri in rezolvarea furnizării energiei termice in Municipiul Fagaras pentru preintampinarea sezonului rece

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA NR. 156 din data de 10.06.2019 privind stabilirea unor masuri in rezolvarea furnizării energiei termice in Municipiul Fagaras pentru preîntâmpinarea sezonului rece

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARA,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș nr.50800/1/04.06.2019 și Referatul nr.50800/04.06.2019 al Compartimentului Monitorizare Servicii de Utilitate Publică, prin care se propune constituirea unei comisii care să elaboreze strategia de termoficare și să aleagă forma de gestiune a Serviciului Public de Termoficare.

Văzând adresa nr.3332/27.05.2019, înregistrată la noi sub nr.48945/04.06.2019 a Top Expert SPRL Brașov.

Ținând seama de prevederile art.10 alin(2) al Legii nr.326/2006 privind înființarea, organizarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor publice de gospodărie comunală în județe, orașe și comune,

Ținând cont de prevederile art.36. alin(2),lit.c, lit.d, alin.(5) și alin.(6) lit.a, pct 14 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

în temeiul art.45, alin.(1) și art 115 alin 1 lit b din Legea Administrației Publice Locale nr.215/2001 republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.(1) Se aprobă constituirea unei comisii mixte de elaborare a Strategiei de termoficare în Municipiul Făgăraș, cu următoarea structură :

 • - 4 reprezentanți ai Consiliului Local,

 • - 2 membrii din partea executivului

 • - 1 expert cooptat

 • - 1 secretar fara drept de vot

 • - 2 reprezentanți din partea Consiliului Local supleanti

 • (2) Consilierii locali desemnați in comisia mai sus descrisă sunt următorii: Titulari

 • - dl Alexandru Florin

 • - dl Bobeș Mircea

 • - dl Lascu Iulian

 • - dl Malene Petru

Supleanti

 • - dl Mazilu Alexandru - Dorin

 • - dl Popa Ovidiu -Nicolae

 • (3) Comisia va fi completată prin Dispoziție a Primarului Municipiului Făgăraș , funcționând în prezența tuturor membrilor săi.

Art.2. Comisia va elabora strategia de dezvoltare a Serviciului Public de Termoficare și va propune forma de gestiune a serviciului de termoficare, până la data de 10 iulie 2019.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin Compartiment Monitorizare Servicii de Utilitate Publică și personele desemnate.


PREȘEDINTE DE SEDINT STENGEL NORBERT


Hotărârea s-a adoptat cu 14 voturi pentru, - abțineri, -împotrivă.

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți -14

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1ex.Dosar ședință

 • - 1ex. Colecție

 • - 1ex. Prefectură

 • - lex.Primar

 • - 1ex. Secretar

 • - 1ex. Afișa re

 • - lex.Compartiment Monitorizare Servicii de Utilitate Publică

 • - 1ex. Avocat desemnat