Hotărârea nr. 154/2019

HOTĂRÂREA nr. 154 Din data de 10.06.2019 privind modificarea si completarea HCL 20/28.02.2017 in sensul actualizării principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Extindere canalizare in Municipiul Fagaras, jud. Braşov, ca urma

ROMAN IA

JUDEȚUL BRAȘOVMUNICIPIUL FAGARAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr. 154

Din data de 10.06.2019

privind modificarea si completarea HCL 20/28.02.2017 in sensul actualizării principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Extindere canalizare in Municipiul Fagaras, jud.

Brașov, ca urmare a Instrucțiunii A.N.A.P. NR. 1/2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință extraordinară,

Având in vedere raportul de specialitate nr. 44484/06.05.2019 al Biroului Investiții și Achiziții Publice prin care se propune aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investitii „Extindere canalizare in Municipiul Fagaras, jud. Brașov”,

Ținând cont de Instrucțiunea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1/2019 pentru modificarea Instrucțiunii Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială

Analizând HCL 51/2019 privind modificarea si completarea HCL 20/2017 in sensul actualizării principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Extindere canalizare in municipiul Fagaras, jud. Brașov”.

Analizând contractul de finanțare incheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene nr. 39075/21.12.2017 in valoare de 5.119.268,00 lei.

Ținând cont de prevederile articolului 71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investițiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit c, alin. 4 lit d, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 45 alin 2 și art. 115 alin 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se aproba modificarea si completarea art. 1 din HCL 20/2017 care va avea următorul conținut:

„Se aproba Proiectul Tehnic pentru obiectivul de investitii „Extindere canalizare in Municipiul Fagaras, județul Brașov”, cu o valoare totala de 4.871.582 lei, in baza Programului National de Dezvoltare Locala instituit prin Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013, cu o valoare alocata de 5.119.268,00 lei.”, ca urmare a actualizării principalilor indicatori tehnico-economici, conform anexei nr. 1 parte integranta.

Art. II - Isi inceteaza aplicabilitatea HCL51/2019

Art. III - Celelalte prevederi ale HCL 20/2017 raman valabile.Hotărârea s-a adoptat cu 13 voturi pentru, - abțineri, -împotrivă.

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți -13

Prezenta hotărâre se comunică:

1 ex. Dosar ședință

1 ex. Colecție

1 ex. Prefectură

1 ex. Primar

1 ex. Secretar

1 ex. Birou Investiții și Achiziții Publice

1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

1 ex. Afișare.

Cod: F-50

ANEXA 1 IaHCLnr .154 dinlO.06.2019

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI pentru proieci „Extindere canalizare in Municipiul Fagaras, jud. Brasov’h

Valoarea totala a investiției -4.100.429 lei fara TVA

Din care

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului - 0 lei

CAPITOLUL 2: Cheluieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii - 107.635 lei

CAPITOLUL 3: Cheluieli pentru proiectare si asistenta tehnica - 197.343 lei fara TVA

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza - 3.473.267 lei fara TVA

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli - 304.784 lei fara TVA

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste predate la beneficiar - 17.400 lei

In cadrul acestei investitii se realizează rețeaua de canalizare menajera, pe străzile sos. Hurezului si str. Salcâmului, cu o lungime totala de 2.461,28 m din conducte PVC Dn 250mm.

Pe traseul colectoarelor de canalizare menajera, la intersecția a doua sau trei canale se prevăd cămine de intersecție, iar la distante care variaza după traseu, dar la maxim 60 m, s-au prevăzut cămine de vizitare - un total de 57 cămine, acestea vor fi de tip prefabricat din beton, cu mufa, cu diametrul interior 1.000 mm.

Căminele de racord vor fi de tip prefabricat, din material plastic, vor fi prevăzute cu capace necarosabile/carosabile inglobate in placa de beton si vor avea următoarele caracteristici constructive:

diametrul interior de 600 mm (70 buc), cu o intrare si o ieșire avand Dnl60 mm;

diametrul interior 800 mm (5buc), cu o intrare si o ieșire avand Dn 200 mm;

Pe traseul conductei de canalizare sunt necesare doua statii de pompare ape uzate, amplasate in zone unde curgerea gravitaționala devine imposibila din cauza configurației terenului, acestea vor fi prefabricate, din PEID, subterane, complet echipate si utilate, in construcție monobloc. Colectoarele de canalizare sub presiune vor fi realizate din PEID PE100 PN10 De90 mm si Del 10 mm.

Pe conductele de canalizare sub presiune se vor realize lucrări speciale: subtraversare a paraului Racovita si subtraversari a DJ104C si DN1.

Finanțare - Cheltuielile neeligibile impuse de implementarea proiectului, precum si cheltuielile de intretinere si exploatare pentru acesta se suporta din veniturile proprii ale bugetului local, iar cheltuielile eligibile din fondurile Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice conform contractului de finanțare nr. 39075/21.12.2017.

Durata de real/zare a investiției - 12 luni pentru execuție lucrări

Birou Investiții Achiziții

f birou


Consilier