Hotărârea nr. 153/2019

HOTĂRÂREA NR. 153 din data de 30.05.2019 privind oportunitatea asocierii in participatiune a Municipiului Făgăraş pe de o parte şi ASOCIAŢIA ICAR MUSIC 2018 pe de alta parte, în vederea promovării reciproce şi a organizării Evenimentului Summer Fest Făgăra

KU IVI AN IA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘStrada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR. 153 din data de 30.05.2019 privind oportunitatea asocierii in participatiune a Municipiului Făgăraș pe de o parte și ASOCIAȚIA ICAR MUSIC 2018 pe de alta parte, în vederea promovării reciproce și a organizării Evenimentului Summer Fest Făgăraș, în perioada 14 -16 iunie 2019 în Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,întrunit în ședință ordinară,

Analizând referatul nr.44552/06.05.2019 al Compartimentului Centru Național de Informare și Promovare Turistică Făgăraș, prin care se propune asocierea în participațiune a Municipiului Făgăraș cu ASOCIAȚIA ICAR MUSIC 2018 în vederea promovării reciproce și a organizării evenimentului Summer Fest Făgăraș

Ținând seama de faptul că prin acest contract nu sunt cheltuiți bani din bugetul local,

Reținând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Având în vedere prevederile, art.6 alin 4 din Legea 52/2003 privind transparența decizională precum și prevederile art. 1949-1954 Cod civil

în temeiul art.45, alin,2, lit.f, art.45 alin.3 și art. 115, alin.l, lit.b, dispozițiile art.36, alin.2, lit.c și alin.6, lit.a, pct.l, pct.5, pct.6 și pct.9, ale art. 124, alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă ca oportun și de interes local în scopul promovării Municipiului Făgăraș organizarea Evenimentului ”Summer Fest Făgăraș” în perioada 14 -16 iunie 2019, în Făgăraș.

Art.2. în vederea realizării acestei promovări precum și a organizării evenimentului se aprobă asocierea in participatiune Municipiului Făgăraș, pe de o parte cu ASOCIAȚIA ICAR MUSIC 2018 pe de altă parte, cu sediul în localitatea Voila, nr.22, județ Brașov, reprezentată legal prin Șerban Dănuț Iulian în calitate de președinte, în vederea organizării și realizării evenimentului prevăzut la Art. 1.

Art.3. Se desemnează domnul consilier local Biza Radu si domnul consilier local Mazilu Alexandru Dorin pentru a face parte din comisia de monitorizare si de control a evenimentului.

La sfârșitul evenimentului se va întocmi un raport privind evenimentul Summer Fest 2019.

Art.4.Asocierea prezentată la art.2, se face pentru o perioada de 3(trei) zile, începând cu data semnării fără divergență a contractului de asociere in participatiune , aportul Municipiului fiind punerea Ia dispoziție a serviciilor Poliției Locale, Jandarmeriei, energie electrică precum și a zonei aferente parcării Stadionului Municipal pentru organizarea și desfășurarea evenimentului Summer Fest 2019, răspunderea pentru organizarea evenimentului revine în întregime ASOCIAȚIA ICAR MUSIC 2018

Art.5.Se aprobă proiectul contractului de asociere in participatiune , conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.6.Se împuternicește Domnul Sucaciu Gheorghe, Primarul Municipiului Făgăraș pentru semnarea contractului.


CONTRASEMNEAZĂ, Secretarul municioi


LAURA ELEN

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 18 voturi pentru, - abținere, - impotriva

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -18

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. Dosar ședință

 • - lex.Colecție

 • - lex.Prefectură

 • - lex.Primar

 • - lex. Secretar

 • - lex. Afișare

 • - lex.Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure”Făgăraș

 • - lex. Direcția Buget Finanțe

 • - lex. Compartiment Monitorizare Servicii de Utilitate Publică

Cod F 50MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email; secretariat@primaria-fagaras.ro


Anexa nr.l la HCL ../G../2019

CONTRACT DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIUNE

CAPITOLUL I. Părțile contractante

Municipiul Făgăraș, cu sediul în Făgăraș, str. Republicii nr.3, cod fiscal .4384419, reprezentat prin Primar Sucaciu Gheorghe în calitate de Asociat pe de o parte

Ș'                                                                                        •                   ■                  ' r' \

ASOCIAȚIA ICAR MUSIC 2018 cu sediul în localitatea Voila, nr/ 22, județul Brașov, cod unic de înregistrare 39770234, reprezentată legal prin președinte Șerban Dpnuț Iulian în calitate d%. Asooiant,                                                     .           . . .             \ A • \-

au convenit încheierea prezentului contract de asociere în participațiune cu-respectarea următoarelor clauze :

CAPITOLUL II. Dispoziții Generale

Art.l. Obiectul contractului îl constituie promovarea reciprocă și organizarea Evenimentului Summer Fest Făgăraș, în perioada 14-16 iunie 2019, între orele : 17.00 - 22.00.

Art.2. Această asociere s-a constituit în baza art. 1949- 1954 din Codul Civil;

Art.3.Asociația în participațiune convenită prin prezentul contract va desfațura activitate după următoarele principii:

 • a) independența juridică și comercială a fiecărui membru asociat;

 • b) sprijin reciproc și prioritate în prestarea de servicii necesare în realizarea scopului asociației.

Art.4. Această asociere s-a constituit în baza HCL nr............../...........2019.

CAPITOLUL III. Obiectul Contractului

r

Asocierea în participațiune dintre părțile contractante are ca obiect organizarea și desfășurarea Evenimentului "Summer Fest Făgăraș” în perioada 14 - 16 iunie 2019 în Baza Sportivă a Municipiului Făgăraș.

CAPITOLUL IV. Obiectul Contractului

Art.5 Prezentul contact se încheie pe o perioada de 3 zile începând.cu-data 14.06.2019 până în data de

16.06.2019.                                 

Art.6. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul expres al părților prin act adițional.

CAPITOLUL V. Proprietăți       __                        ’             ---

Art. 7. Pe toată durata derulării contractului de asociere în participațiune terenul pe care se desfășoară activitățile; va rămâne în proprietatea Municipiului Făgăraș. '

 • A rt.8. Asocierea dintre părțile contractante are ca obiect promovarea reciprocă și organizarea Evenimentului ”Summer Fest Făgăraș”, în perioada 14-16 iunie 2019.

O manifestare artistică organizată în sezonul estival pentru toate categoriile de vârstă, care prin mediatizarea locală și națională promovează Municipiul Făgăraș din punct de vedere turistic și cultural.

CAPITOLUL VII. Aportul părților Ia asociația în participațiune

Art 9. Municipiul Făgăraș, în calitate de Proprietar se obligă:

 • - să pună la dispoziția ASOCIAȚIA ICAR MUSIC 2018 spațiul public pentru organizarea evenimentului;

 • - să autorizeze desfășurarea evenimentului propus de ASOCIAȚIA ICAR MUSIC 2018;

 • - să asigure folosința utilă și netulburată în vederea desfășurării activităților ce face obiectul prezentului contract;

 • - să faciliteze accesul la energie electrică pentru sonorizarea evenimentelor;

 • - să pună la dispoziție suporturi aflate în administrarea UAT Făgăraș pentru derularea campaniei de promovare:

- să pună'la dispoziție serviciile de salubritate, serviciile poliției locale și jandarmeriei.

ArtlO. ASOCIAȚIA ICAR MUSIC 2018 se obligă:

 • - să asigure aparatura tehnică necesară : scenă, sunet, lumini

 • - să asigure standurile cu comercianți- alimentație publică, meșteșugarii și producătorii tradiționali pentru cele trei zile de eveniment;

 • - să asigure serviciile jandarmeriei;

 • - să obțină avizele necesare în buna desfășurare a evenimentului;

 • - să identifice voluntari pentru realizarea și supravegherea activităților propuse;

 • - să completeze spațiile puse la dispoziwde către Municipiul Făgăraș cu materialele necesare derulării activităților propuse;

 • - să notifice UAT Făgăraș cu cei puțin 30 de zile înainte de desfășurarea evenimentelor produse\

/-•?/ ' - " " \ V- \

Art.ll. Municipiul Făgăraș are dreptul:

 • - să verifice starea terenului privind modul de aplicare a derulării prezentului contract de asociere în privința angajamentelor asumate și a existenței faptice a dotărilor;

 • - să ceară, în cazul expirării contractului sau a rezilierii acestuia, restituirea în natură a bunului cu care

a contribuit la asociere.

Art.12. ASOCIAȚIA ICAR MUSIC 2018 are dreptul :

- să ia în mod liber orice măsuri pentru buna și legala funcționare a activității, cu respectarea prezentului contract.

CAPITOLUL VIII Condiții de administrare

Art.13. Asociația în participațiune va fi condusă ije un consiliu de administrare format din 2(doi) membrii ai Consiliului Local și 2(doi) membrii din partetf societății comerciale asociate.

In caz de revocare a unui membru al consiliului de administrare sau in cazul in care unul din acești membri se află în imposibilitate de exercitare a calității acordate (deces, boalăXiemisie etc.) pe o perioada dfi__cel puțin 30 zile, societățile asociate vor numi un-alt membru in consiliul de administrare al asociației.

Pentru validarea deliberărilor consiliului de administrare al asociației, hotărârile acestuia se iau cu votul afirmativ a 2/3 din membrii prezenți.                         - - -


CAPITOLUt IX

Art.14. Prezentul contract de asociere încetează în următoarele cazuri:

expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

 • - nerespectarea obligațiilor asumate în contract;

 • - din inițiativa Municipiului Făgăraș, care din motive temeinice de utilitate publică poate rezilia prezentul contract, cu condiția notificării acestei rezilieri cu cel puțin 10 zile anterior acesteia;

 • - din inițiativa ASOCIAȚIA ICAR MUSIC 2018 se poate rezilia prezentul contract, cu condiția notificării acestei rezilieri cu cel puțin 10 zile anterior acesteia;

 • - în cazul încetării prezentului contract societatea are obligația ridicării tuturor elementelor amplasate și de a readuce domeniul public la starea inițială.

CAPITOLUL X Forța majoră și cazul fortuit

Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor .asumate prin prezentul contract. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți^în scris, în maximum 5(cinci)zile de la apariție, iar dovada forței majore, împreună cu avertizarea asupra efectelor și întinderii posibile a forței majore,se va comunica în maximunj I5(cincisprezece) zile de la apariție.

Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare.

\ J Ț

*» •/•<’■ ---*" '

CAPITOLUL XI Soluționarea Litigiilor

Litigiile care se vor naște din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui vor fi soluționate pe cale amiabilă.

Dacă părțile nu vor ajunge la o înțelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluționare instanțelor competente.

Contractul a fost încheiat azi, pentru fiecare parte contractantă.

2019, în 2(două) exemplare originale, câte unul


MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Primar, Sucaciu Gheorghe


ASOCIAȚIA ICAR MUSIC 2018 Președinte, Șerban Dănuț-Iulian

Secretar, Laura Elena~Giunca

Consilier CNIPT, Forsea Diana Elena