Hotărârea nr. 152/2019

HOTĂRÂREA NR.152 din data de 30.05.2019 privind modificarea Statului de funcţii şi a Organigramei pentru Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure ° Făgăraş

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.152 din data de 30.05.2019 privind modificarea Statului de funcții și a Organigramei pentru Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure ° Făgăraș

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș nr.49809/1/30.05.2019 și Referatul nr.49809/30.05.2019 al Compartimentului Monitorizare Servicii de Utilitate Publică, prin care se propune aprobarea modificărilor din Statul de funcții și a Organigramei din cadrul Spitalului Municipal,, Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș, modificare prevăzută în adresa nr.7089/27.05.2019 înregistrată la Municipiul Făgăraș cu nr.48925/27.05.2019, prin care se înaintează Statul de funcții și Organigrama modificate începând cu luna iunie 2019

Văzând Hotărârea Consiliului de Administrație nr.56/27.05.2019 a Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș privind aprobarea modificării Statului de funcții și a Organigramei,

Ținând seama de prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificată și completată și ale art.36alin.(2) lit.d și ale alin.6 lit.a, pct.2 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, Ordinul nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal,

în temeiul art.45, alin.(l) lit.b, din Legea Administrației Publice Locale nr.215/2001 republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. începând cu luna iunie 2019 se aprobă Organigrama pentru Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș, cuprinzând un număr de 581 posturi aprobate, 32 de conducere și 549 de execuție ; 469 posturi ocupate , 17 de conducere și 452 de execuție ; 112 posturi vacante ,15 de conducere și 97 de execuție conform anexei nr.l , organigrama aprobată în Consiliul de Administrație, parte integrantă a prezentei.

A

Art.2. începând cu luna iunie 2019 se aprobă Statul de funcții pentru Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș conform anexei nr. 2, stat de funcții aprobat în Consiliului de Administrație, parte integrantă a prezentei.

Art.3. Răspunderea privind încadrarea în bugetul de cheltuieli aprobat inițial revine ordonatorului terțiar de credite.

Art.4. De la data prezentei hotărâri se revocă HCL Nr. 55/21.03.2019.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederiloe prezentei hotărâri, se încredințează Spitalul Municipal „ Dr. Aurel Tulbure ‘’Făgăraș și Managerul Spitalului Public, Compartiment Resurse Umane.

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 17 voturi pentru , - abținere, - impotriva

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex.Dosar ședință

 • - lex.Colecție

 • - lex.Prefectură

 • - lex. Primar

 • - lex.Secretar

 • - lex. Afișare

 • - lex.Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure”Făgăraș

 • - lex. Direcția Buget Finanțe

 • - lex. Compartiment Monitorizare Servicii de Utilitate Publică

Cod F 50

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

MANAGER "IC " H


•’Z


COMP.REGISTRATURA SECRETARIAT 3E

-----1 PREOT 1E|

----1 BIROU ADMINISTRATIV 1C |

BIROUL MANAGEMENTUL CAUT ATU, SERVICII MEDICALE. D.R.G. SI STATISTICA 7 E


COMPARTIMENT PREVENIRE INFECȚII ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE 4E


SERVICIUL JURIDIC 1 C

COMP. JURIDIC 1E


BIROU R.U. 1C


COMP RESURSE UMANE 2 ECOMP.

SALARIZARE 2E


COMP ACHIZIȚII PUB .APROV-TRANSPORT-3E


COMPARTIMENT INFORMATICA 1E


COMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII PSI, SITUAȚII DE URGENTA 1E

MAGAZIE MATERIALE SI ALIMENTE 2E

--

COMPARTIMENT TEHNIC 1E

SPĂLĂTORIE 5E

• MUNCITORI INTRET ClAOlRl.

INSTAL.APA,LUMINA, ÎNCĂLZIRE 22.5E         |

DESERVIRE GRUP ELECTROGEN 1E

StATlE CENTRALA OXIGEN 1E

APROVIZIONARE,MANIPULARE,DEPOZITARE SI

DESERVIRE MIJLOACE TRANSPORT 1E

LIFT 5E

CENTRALA TELEFONICA 2E

,______________

GARDEROBA 1E

CONFECȚIONARE .REPARARE SI INTRET.INV MOALE 1E |

BLOC A'LIMEN IAR 11E           |


BIRECTCift MEDICAL"! C


^RECTOR FINANCIAR-CONTABIL j

|_______ SECȚIA MEDICINA INTERNA 2C 27E________|-------------

*-------ț COMP DIABET ZAH NUTRIȚIE BOLI METAB 3E

COMP.RECUP.MED. FIZICA,BALNEOLOGIE 22E   |--------------


BIROU FINANCIAR - CONTABILITATE 1C 4E


SECȚIA CHIRURGIE 2C 26E_________|

COMP.ORTOP-TRAUMATOLOG. 14E

SECȚIA PEDIATRIE 2C 23E___________I-------

 • ■------'       COMP BUCĂTĂRIE DIETETETICA 5E

SECȚIA OBSTETR-GINECOLOG. 2C 30E     |-------

______; COMPARTIMENT NEONATOLOGIE 20 E

COMP. BOLI INFECTIOASE 17 E         |-------

COMP.DERMATOVENEROLOGIE 11E      ■-------

|SECȚIA A.T.I. 2C30E

|         SECȚIA NEUROLOGIE 2C 22E         ;--------

| COMPARTIMENT CARDIOLOGIE 24E      ,--------

 • ■------ COMP.TERAPIE INTENS. CORONARIENI~

| CENTRUL DE HEMODIALIZA 2C 22 E --------

I COMP.PRIMIRE URGENTE (CPU) 2C39E j--------

|              FARMACIE 1C7E              I--------

|             SALA DE NAȘTERI 6E             |---------

|          BLOC OPERATOR 1C30E          ,--------

| CABINET PLANIFICARE FAMILIALA 1E ---------

|          CABINET MEDICINA MUNCII 1E         |---------

I      LABORATOR ANALIZE MED. 2C 23E      |--------

|      LAB.RADIOL.SI IMAG.MEDICALA 2C 14E     j---------

| COMP.ENDOSCOPIE DIGESTIVA 2E ;---------

| COMP.EXPLORARI FUNCȚIONALE 1E ~--------

SERV. DE ANATOMIE PATOLOGICA 1c 9.5E  ~--------

------           COMP.HISTOPATOLOciE

-----            COMP.CITOLOGIE

------PROSECTURA 1E

| CENTRUL DE SANATATE MINTALA 2C 9E i---------

I_______!________________STAȚIONAR DE ZI___________

|              DISPENSAR T.B.C. BE              |----------

I AMBULATORIU INTEGRAT 20 E j--------

             MEDICINA INTERNA ------'                 CARDIOLOGIE

------)            CHIRURGIE GENERALA

-------'■                    UROLOGIE

------)        ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE ~

-------)                    PEDIATRIE

------          OBSTETRICA - GINECOLOGIE ~

------;                NEUROLOGIE

------1

------( RECUPERARE, MED.FIZICA SI BALNEOLOGIE

----1        DERMATOVENEROLOGIE

LEGENDA :

POSTURI APROBATE =

581

DE CONDUCERE

32

DE EXECUȚIE

549

POSTURI OCUPATE =

469

DE CONDUCERE =

17

DE EXECUȚIE

452

POSTURI VACANTE ■

112

DE CONDUCERE

15

DE EXECUȚIE                  97


APROBAT

Consiliul Local Fagaras

HCL nr. zazo-MijatiU.A.T. MUNICIPIUL FAGARAS

Unitatea Sanitara : Spitalul Municipal "Dr.Aurel Tulbure " Fagaras

Adresa : Str. Ghioceilor Nr 1

Nr Paturi: 273 spitalizare continua

Aprobat HCA nr.


32 spitalizare de zi

STAT DE FUNCȚII

31.05.2019

Nr.

Cri

Funcția

Specialitate

Nivel

Studii

Cuantum post

Gradația

Cod parafa

Observatii

1

2

__________3__________

4

5.00

6

10

6

1. Manager

1 [Manager economist S । 1.00 II 1[

1.1 Comp.Registratura Secretariat

2

Secretara

M

1.00

2

vacant

3

Secretar Dactilograf

M

1.00

2

4

Arhivar I

M

1.00

5

1.2 Birou! de Management al Calitatiî Serviciilor Medicale .D.R.G. si Statistica

5

Medic

Medicina generala

S

1 00

2

bugetal

Vacant

6

Consilier Juridic I A

Jurist

s

1.00

4

7

Econom .4 deb.

Economist

s

1.00

baza

bugetat

Vacant

8

Stalistician Medical Principal

M

0.50

5

vacant

vacant

9

Statistician Medical Principal

M

0.50

5

10

Registrator med.

M

1.00

5

11

Registrator medical deb

PL

1.00

5

1.3 Compartiment de Prevenire Infecții Asociate Actului Medical

12

Medic

Epidemiologie

S

1.00

5

buqelat

Vacant

13

Medic Rezident an I

Epidemiologie

s

f.00

baza

buoetat

Vacant

____________________Personal sanitar mediu__________________________________________________________________________ | 14|Asistent medical princ.                  | Medicala | PL | 1.00 |     2    |                |

___________________________Personal sanitar auxiliar_____________________________________________________________________________ [15| Infirmier                               [Pezinfector             | G | 1.00 |    4

1.4 Serviciul Juridic_______________________________________________________________________________________________________________________

| 16|Sefserviciu :jridic                   ~riuridTc~                I S | 1 00 II bugetal Vacani |

1.4.1 Comp juridic_________________________________________________________________________________.____________

| 17|Consilier juridic 1                         i                                 S 1 1.00 1     2 ~F               I

___1.4.2. Birou Resurse umane ___________________

181 Sef Birou Resurse umane

Juridic

s

1.00

II

1.4.2.1 Compartiment R.U.

19

Referent 1A

M

1.00

5

20

Referent spec.2

S

1.00

5

1.4.2.2 Comp, salarizare

21

Economist II

economic

s

1.00

4

22

Referent 1A

M

1.00

5

1.5 Compartiment Achiziții Publice .Aprovizionare, transport

Personal superior

23

Referent de spec. gr.l

Stiinte Administrat.

S

1.00

4

24

Referent de spec. gr.l

Economice

S

1.00

4

25

Referent de specialitate gr I

s

1.00

4

vacant

1.6. Compartiment Informatica

Personal superior

' 261 Analist (programator) debutant

I informatica

s

1.00

5 '          ..

1.7 Preot

I 271 Preot I

I

_J__ș_

I 1.00 |

4

1.8 Biroul Administrativ

| 281 Set Birou Administrativ                  | Juridic                   | S | 1 00 | H |                | Vacant |

29 Funcționar administrativ                                          M 0.50


34

Spalatoreasa cu gestiune

G

1.00

5

35

Spalatoreasa

G

1.00

5

36

Spalatoreasa

G

1.00

5

37

Spalatoreasa

G

1.00

5

38

Spalatoreasa

G

1.00

5

1.8.5. Muncitori întreținere clădiri, instalatii de apa si lumina si încălzire

Muncitor I

instalator de apa si canal

G

1.00

5

4C

Muncitor I

tâmplar universal

G

1.00

5

41

Muncitor necalificat

muncilor recalificat

G

1.00

0

42

Muncitor I

electrician de întreținere s reparatii

G

1.00

5

43

Muncitor I

electrician de întreținere si reparatii

G

1.00

5

44

Muncitor I

electrician de întreținere si reparalii

G

1.00

5

45

Muncitor iV

eJecncsan ae în '£' nere si repara

G

1 00

5

vacant

46

Muncitor I

electrician de înlretinere si reparatii

G

1.00

5

47

Muncitor |V

istais'.cr ce apa si canei

vj

1.00

5

VACANT

48

Muncitor necalificat

MUhvîlOR

MFCÂt ;FtCA.T

G

1 00

5

VACANT

49

Muncik-r necaLtical

Hnliiuh

MFf.,. tR-TÂT

G

1 00

5

VACANT

50

Muncitor necalificat

G

1.00

5

VACANT

51

Muticilor necalificai

' .1 OK

NFv,J 'FICAT

G

1 00

5

VACANT

52

Muncitor necalificat

V InCi'iLW

MFC Al iC.'AT

G

1.00

5

VACANT

53

Muncitor nccalifiral

MUNCITOR NECAUFIOAT

G

1 co

5

VACANT

54

Muncitor necalificat

MUNCITOR

NECAL FICAT

G

1.00

5

VACANT

55

Muncitor necalificat

V JbCITOR NECALIFICAT

G

1.00

5

>

VACANT

56

Muncitor necalifi ;al

muncit; R NFC LIFICAT

G

1 00

5

VACANT

57

Muncitor necalificat

MUNCITOR

NECALIFICAT

G

1.00

0

58

Muncitor necalificat

MUNCITOR

NECALIFICAT

G

1.00

0

59

Muncitor necalificat

.■ JhClTOR NECALIFICAT

G

1.00

0

vacant

60

Muncitor necalificat

MUNCITOR

RECALIFICAT

G

1.00

0

61

Muncitor necalificat

MUNCITOR

RECALIFICAT

G

0.5

5

1.8,6. Deservire grup electrogen

62

Muncitor I

electrician de întreținere si reparatii

G

1.00

5

1 8 7. Statie centrala de oxigen

| 63j Muncitor Necalificat

“1“      “T

G

1 100 I

5      |                       |

1.8.8. Aprovizionare, manipulare, depozitare si deservire mijloace

de transport

| 641Șoferi

1 Șofer                     |

G

I 100 |

5 I                           I                       I

1.8.9, Lift

65

Muncitor I

Liftier

G

1.00

5

66

Muncitor IV

Liftier

G

1.00

5

67

Muncitor III

Liftier

G

1.00

5

68

Muncitor III

Liftier

G

1.00

5

69

Muncilor III

Liftier

G

1.00

5

1.8.10. Centrala Telefonica

70

Muncitor II

telefonista

G

1.00

5

71

Muncilor necalificat

G

1.00

5

 • 1.8.11 Garderoba___________________________________________________________________

|  72TMuncîtor î"                            | Garderobier            l    G    |   1.00  l    5    |              i

 • 1.8.12. Confecționare, Reparare si întreținere Inventar Moale ______________________________

|  731 Muncitor I                                 |Lenjereasa              |     G    I   1 00   |     5    |

1.8.13. Bloc Alimentar                                                                                                              -x----Ț

Personal bucătărie____________

74

Muncitor 1

Bucalar

G

1.00

5

6 / ? ')* j

Vv’ , h) v,.---/

75

Muncitor 1

Bucatar

G

1.00

5

76

Muncitor 1

Bucalar

G

1.00

5

77

Muncitor 1

Bucatar

G

1.00

5

78

Muncitor Necalificat

G

1.00

5

79

Muncitor Necalificat

G

1.00

5

80

Muncitor Necalificat

G

1.00

5

81

Muncitor Necalificat

G

1.00

5

82

Muncitor Necalificat

G

1.00

5

83

Asistenta Principala

Dietetician

PL

1.00

5

84

Asistenta Medical

Dietetician

s

1.00

0

1.9 Director medical


85[Director MedicaT


I                              I S I 100 I " I


1.9.1. Secția Medicina interna nr paturi 40; suprafața curățenie:661 mp Pers, sanitar superior

86

Medic - Sef Secție

Medicina Interna

S

1.00

II

bugetal

Vacant

87

Medic Primar

Medicina Interna

S

1.00

5

122638

88

Medic Primar

Medicina Interna

s

1.00

4

A40693

89

Medic specialist

Medicina Interna

s

1.00

4

975218

90

Medic Specialist

Medicina Interna

s

1.00

3

D59882

91

Medic Specialist

Medicina Interna

s

1.00

2

F33897

92

Medic specialist

Medicina Interna

s

1.00

3

E52077

Personal sanitar mediu

93

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

94

Asistenta medicala

Medicala

PL

1.00

0

95

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

96

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

97

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

98

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

3

99

Asistenta Medicala

Medicala

PL

1.00

4

100

Asistenta Medicala

Medicala

S

1.00

0

101

Asistenta principala

Medicala

PL

1.00

3

102

Asistenta medicala

Medicala

PL

1.00

5

103

Asistenta Medicala

Medicala

PL

1.00

1

104

Asistenta Principala Sef

Medicala

PL

1.00

3

105

Asistenta Medicala

Medicala

PL

1.00

3

Personal sanitar auxiliar

106

Infirmiera

G

1.00

5

107

îngrijitor

G

1.00

4

108

Infirmiera

G

1.00

2

109

Infirmiera

G

1.00

5

110

îngrijitor

G

1.00

3

111

Infirmiera

G

1.00

5

112

Infirmiera

G

1.00

5

113

Infirmiera

G

1.00

5

114

Registrator medical debutant

G

1.00

2

1.9.1.1 Compartiment Diabet Zaharat, Nutriție si Boli Metabolice - 5 paturi

Pers.sanitar superior

115

Medic specialist

Diab.Zah.Nutri

s

1.00

5

407642

116

Medic specialist

Diab.Z&n.Nulri

s

1.00

5

bugelat

vacant

117

Medic Rezident an II

Diab.Zah.Nutri

s

1.00

Baza

1.9.2 Compartiment Recuperare , Medicina fizica si balneologie - 20 paturi; suprafața curatenie:661mp Personal sanitar superior

118

Kineto Terapeut princ.

KinetoTerapie

s

1.00

3

119

Medic specialist

Baln.Recup.med

s

1.00

3

D60513

120

Fiziokineloterapeut

KinetoTerapie

s

1.00

baza

Personal sanitar mediu

121

Asistent Principal

Fizioterapie

PL

1.00

5

122

Asistenta Principala

Fizioterapie

PL

1.00

5

123

Asistenta Principala

Fizioterapie

PI

1.00

5

124

Asistenta Principala

Fizioterapie

PL

1.00

5

125

Asistenta Principala-coord.

Medicala

PL

1.00

4

126

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

127

Asistenta Medicala

Medicala

pl

1.00

3

128

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

4

129

Asistenta Pnncipala

Fizioterapie

PL

1.00

5

130

Asistenta Principala

Masaj

PL

1.00

5

131

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

132

Asistenta Medicala

Masaj

PL

1.00

3

133

Asistenta Principala

Masaj

PL

1.00

5

134

Asistenta Principala

Masaj

PL

1.00

4

Personal sanitar auxiliar

135

Infirmier

G

1.00

3

136

Infirmier

G

1.00

5

137

Infirmier

G

1.00

5

138

Infirmier

G

1.00

5

139

Infirmier

G

1.00

5

 • 1.9.3. Secția Chirurgie Generala - 48 paturi; suprafața curatenie:661mp Personal sanitar superior

  140

  1 edic Sef secție

  Cb rurcie

  s

  1.00

  1

  VACANT

  141

  Medic Primar Sef secție

  Chirurgie

  s

  1.00

  1

  291825

  SUSPENDAI

  142

  Medic Primar

  Chirurgie

  s

  1.00

  5

  236065

  143

  Medic Primar

  Chirurgie

  s

  1.00

  5

  979585

  144

  Medic Primar

  Chirurgie

  s

  1.00

  4

  117766

  145

  Medic Specialist

  Chirurgie

  s

  1.00

  5

  495436

  146

  Medic rezident an III

  Chirurgie

  s

  1.00

  baza

  Personal sanitar mediu

  147

  Asistenta Principala Șefa

  Medicala

  PL

  1.00

  1

  148

  Asistenta Principala

  Medicala

  PL

  1.00

  2

  149

  Asistenta Principala

  Medicala

  PL

  1.00

  5

  150

  Asistenta Principala

  Medicala

  PL

  1.00

  2

  151

  Asistenta Principala

  Medicala

  PL

  1.00

  5

  !

  152

  Asistenta Principala

  Medicala

  PL

  1.00

  5

  153

  Asistenta Principala

  Medicala

  PL

  1.00

  5

  t

  154

  Asistenta Principala

  Medicala

  PL

  1.00

  5

  155

  Asistenta Medicala

  Medicala

  PL

  1.00

  baza

  CIM suspend.

  cim susp

  156

  Asistenta principala

  Medicala

  ssd

  1 00

  4

  157

  Asistenta medicala debi 'ante

  Medicala

  PL

  1 00

  0

  vacant

  Personal sanitar auxiliar  158

  Infirmier

  G

  1.00

  5

  159

  Infirmier

  G

  1.00

  baza

  160

  Infirmier

  G

  1.00

  5

  161

  infirmier

  G

  1.00

  5

  162

  îngrijitor

  G

  1.00

  3

  163

  Infirmiera

  G

  1.00

  3

  164

  îngrijitor

  G

  1.00

  5

  165

  îngrijitor

  G

  1.00

  0

  166

  îngrijitor

  G

  1.00

  0

  167

  S                ' - .

  J

1.9.3.1. Compartiment Ortopedie si Tramatologie - 8 paturi; suprafața curatenie:265mp Personal sanitar superior

168

Medic Primar-coord.

Orlop.-Tramat.

s

1.00

4

852498

169

Medic Specialist

Ortop.-Tramat.

s

1.00

2

E51886

170

Medic Specialist

Ortop.-Tramat.

s

1.00

2

B94095

171

Medic Specialist

Ortop.-Tramat.

s

1.00

2

F09674

Personal sanitar mediu

172

Asistenta Pnncipala

Medicala

PL

1.00

5

173

Asistenta Principala-coord.

Medicala

PL

1.00

5

174

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

4

175

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

176

Asistenta Medicala

Medicala

S

1.00

2

Personal sanitar auxiliar

177

Infirmier

G

1.00

4

178

Infirmier

G

1.00

3

179

Infirmier

G

1.00

5

180

Infirmier

G

1.00

5

181

Infirmier

G

1.00

4

 • 1.9.4. Secția Pediatrie - 25 paturi; suprafața curatenie:546 mp Personal sanitar supenor

182

Medic -set secție

Pediairie

S

1.00

I

vacant

183

Medic primar -sef secție

Pediatrie

S

5

940563

184

Medic primar

Pediatrie

s

1.00

4

B 87798

185

Medic specialist

Pediatrie

s

1.00

4

992110

186

Medic specialist

Pediatrie

s

1.00

2

F09617

187

Medic Rezident an IV

Pediatrie

s

1.00

5

Personal sanitar mediu

188

Asistenta Principala Șefa

Pediatrie

PL

1.00

I

189

Asistenta Principala

Pediatrie

PL

1.00

5

190

Asistenta Principala

Pediatrie

PL

1.00

5

191

Asistenta Principala

Pediatrie

PI

1.00

5

192

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

4

193

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

4

194

Asistenta Medicala deb.

Medicala

PL

1.00

baza

195

Asistenta Medicala Principala

Medicala

PL

1.00

4

196

Asistenta Principala

Medicala

PL

5

197

Asistenta Medicala

Medicala

PL

LOO

5

vacant

198

Asistenta Medicala prin.

Medicala

PL

1.00

4

Personal sanitar auxiliar

199

Infirmier

G

1.00

5

200

îngrijitor

G

1.00

4

201

Infi'inier

G

1.00

4

vacant

202

Infirmier

G

1.00

5

203

Infirmiera

G

1.00

2

204

ingrijiloare

G

1.00

5

vacant

205

îngrijitoare

G

1 ,D0

5

vacant

206

Infirmiera

G

1.00

baza

1.9.4.1 Compartiment Bucătărie dietetica; suprafața curățenie: 36 mp Personal sanitar mediu

207

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

208

Asistenta Principal

Medicala

PL

1.00

4

209

Asistent Principala

Medicala

PL

1.00

2

Personal sanitar auxiliar


210

îngrijitor

G

1.00

5

211

îngrijitor

G

1.00

5

1.9.5. Secția Obstetrica Ginecologie-Personal sanitar su

45 paturi; suprafața curățenie: 1580 mp perior

212

Medic Sef secție

Obstr. Ginec.

s

1.C0

bugetat

vacant

213

Medic Primar

Obstr. Ginec.

s

1.00

5

641120

214

Medic Primar

Obstr. Ginec.

s

1.00

4

459632

215

Medic Primar

Obst. Ginec.

s

1.00

5

495187

216

Medic Primar

Obstr. Ginec.

s

1.00

3

059118

217

Medic Specialist

Obstr. Ginec.

s

1.00

2

E51628

218

Medic rezident an II

Obstr. Ginec.

s

1.00

baza

219

Medic specialist

Obstr. Ginec.

s

1,00

2

F09553

Personal sanitar mediu

220

Asistenta Principala

Obstr. Ginec.

PL

1.00

5

221

Asistenta Principala

Obstr. Ginec.

PL

1.00

5

222

Asistenta Principala

Obstr. Ginec.

PL

1.00

5

223

Asistenta medicala

medicala

s

1.00

3

224

Asistenta Principala

Obstr Ginec.

PL

1.00

5

225

Asistenta Principala

Obstr. Ginec.

PL

1.00

5

226

Asistenta Principala

Obstr. Ginec

PL

1.00

5

227

Asistenla Principala Șefa

Obstr. Ginec.

PL

1.00

5

228

Asiste:'a Principala

Medicala

PL

1.00

2

bugetat

vace it

229

Asistenta medicala

medica,a

s

1.00

2

bugetat

vacant

Sterilizare


____________________Personal sanitar mediu | 230|Asistenta Principala


lObstr.Gtnec.


PL


1.00 i i231

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

4        1                            l

Personal sanitar auxiliar

232

Infirmier

G

1.00

5

233

Infirmier

G

1.00

5

234

îngrijitor

G

1.00

5

235

Infirmier

G

1.00

5

236

îngrijitor

G

1.00

4

237

Infirmier

G

1.00

5

238

îngrijitor

G

1.00

2

239

îngrijitor

G

1.00

2

240

Infirmier

G

1.00

5

buqetat

vacant

241

îngrijitor

G

1.00

0

242

Infirmier

G

1.00

5

243

îngrijitor

G

1.00

5

vacant

1.9.5.1 Compartiment Neonatologie -15 paturi; suprafața curățenie: 340 mp Personal sanitar superior

244

Medic Specialist coordonator

Pediatrie

s

1.00

2

A81558

245

Medic rezident an IV

Neonatologie

s

1.00

1

buqetat

vacant

246

Medic rezident an III

Neonatologie

s

1.00

baza

247

Asistent Social Principal

Asistent Social

s

1.00

3

Personal sanitar mediu

248

Asistenta Medicala

Pediatrie

PL

1.00

5

249

Asistenta Principala

Pediatrie

PL

1.00

5

250

Asistenta Principala

Pediatrie

PL

1.00

5

251

Asistenta Principala-coord.

Medicala

PL

1.00

5

252

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

253

Asistenta Principala

Pediatrie

PL

1.00

3

254

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

Personal sanitar auxiliar

255

Infirmier

G

1.00

5

256

Infirmier

G

1.00

4

257

infirmier

G

1.00

5

258

Infirmier

G

1.00

3

259

Infirmier deb

G

Î.00

vacant

260

îngrijitor

G

1.00

3

261

îngrijitor

G

1.00

1

262

îngrijitor

G

1.00

0

vacant

263

îngrijitor

G

1.00

0

vacant

1.9.6 Compartiment Boli Infectioase- 20 paturi, suprafața curățenie: 920 mp Personal sanitar superior

264

Medic primar

Boli Infectioase

S

1.00

5

363055

265

Med c specialist

Boli Infectioase

S

1.00

1

bugetal

vacant

266

Medic rezident an Iii

Boli Infectioase S

s

1.00

1

Personal sanitar mediu

267

Asistenta Principala Coordonator

Medicala

PL

1.00

5

268

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

269

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

270

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

271

Asistenta Pnncipala

Medicala

PL

1.00

5

272

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

3

susp.CIC

273

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

Personal sanitar auxiliar

274

infirmier

G

1.00

5

275

Infirmier

G

1.00

5

276

Infirmier

G

1.00

4

277

îngrijitor

G

1.00

5

278

îngrijitor

G

1 00

5

VACANT

279

Infirmier

G

1.00

baza

280

Ingrijtor

G

1.00

2

1.9.7 Compartiment Dermato Venerotogie - 5 paturi ; suprafața curățenie: 127 mp Personal sanitar superior

281

Medic Primar coordonator

□ermato.Vener.

s

0.5

5

525176

282

Medic pr - ar

Dermato.Vener.

5

0.5

5

buqetat

vacant

283

Medic Rezident an III

□ermato.Vener.

s

1.00

Baza

Personal sanitar mediu

284

Asistenta Medicala

Medicala

S

1.00

baza

285

Asistenta principala coordonator

Medicala

PL

1.00

3

286

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

287

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

Personal sanitar auxiliar

288

Infirmiera

G

1.00

5

289

Infirmiera

G

1.00

5

290

Infirmiera

G

1.00

3

291

îngrijitoare

G

1.00

5

’iacant

1.9.8 Secția ATI -15 paturi; suprafața curățenie: 198 mp

Personal sanitar superior

292

Medic - sef seci ie

ATI

s

1.00

5

bugelat

vacant

293

Medic primar

A.T.L

s

1.00

5

291946

/‘A

294

Medic rezident an V

A.T.L

s

1.00

2

CIC

cm susp

z     ---

1 ; \

295

Medic rezident an V

A.T.L

s

1.00

1

/ /

\ z

296

Medic specialist

A.T.L

s

1.00

5

506271

-■/ • •

297

Medic specialist

ATI.

s

1.00

3

D51916

- /

i \

298

Medic specialist

A.T I.

s

1 oo

5

buaetai

vacant >

299

Medic rezident an II

A.T.L

s

1.00

baza

Li

Personal sanitar mediu

300

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

/■*

301

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

\i <'             -

302

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

4

303

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

3

1 s

304

Asistenta Principala set

Medicala

PL

1.00

5

4^ M

305

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

306

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

4

307

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

4

C1C

5USPENDA’

308

Asistenta Medicala princ

Medicala

PL

1.00

3

309

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

3

310

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

4

311

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

4

312

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

4

313

Asistenta Medicala

Medicala

s

1.00

baza

314

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

2

315

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

316

Asistenta Medicala

Medicala

PL

1.00

2

31'

Asiste 'a Medicala d butant

Medicala

PL

1.00

0

bugelat

vacant

Personal sanitar auxiliar

318

Infirmier

G

1.00

5

319

Infirmier

G

1.00

4

320

Infirmier

G

1.00

5

321

îngrijitor

G

1.00

4

322

îngrijitor

G

1.00

4

323

Infirmier

G

1.00

5

1.9.81 UTS

1.9,9 Secția Neurologie - 35 paturi; suprafața curățenie:661 mp Personal sanitar superior

324

Medic - Sef Secție

Neurologie

S

1.00

I

bugetat

vacant

325

Medic Primar

Neurologie

S

1.00

5

894228

326

r 'edic Specialfs*

Neurologie

S

1.00

2

bugetat

vacant

327

Medic Specialist

Neurologie

S

1.00

3

E50826

328

Medic Specialist

Neurologie

s

1.00

2

329

Kinelo Terapeut

KinetoTerapie

s

1 00

3

vacant

Personal sanitar mediu

330

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

bugelat

vacant

331

Asistenta Medicala

Medicala

PL

1.00

baza

332

Asistenta Medicala

Medicala

PL

1.00

3

333

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

334

Asistenta Principala sef

Medicala

PL

1.00

5

335

Asistent Principala

Medicala

PL

1.00

3

336

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

4

337

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

338

Asistenta Medicala

Medicala

PL

1.00

2

339

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

bugetat

vacant

340

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

4

Personal sanitar auxiliar

341

Infirmier

G

1.00

5

342

Infirmier

G

1.00

5

343

Infirmier

G

1.00

5

VACANT

vacant

344

Infirmier

G

1.00

3

345

Infirmier

G

1.00

5

346

îngrijitor

G

1.00

3

347

Infirmier

G

1.00

3

1.9.10 Compartimenl Cardiologie - 20 paturi; suprafața curatenie:353 mp

Personal sanitar superior

348

Medic Specialist coordonator

Cardiologie

S

1.00

5

268830

349

Medic Specialist

Cardiologie

s

1.00

2

E52132

350

Medic Speciai 4

Cardiologie

s

1 CJ

2

bugetal

vacant

351

Medic Specialist

Cardiologie

s

1.00

2

bugelat

vacant

352

Medic rezident an III

Cardiologie

s

1.00

2

susp CIC

353

Medic rezident an II

Cardiologie

s

1.00

baza

Personal sanitar mediu

354

Asistenta Principala coord.

Medicala

PL

1.00

5

355

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

356

Asistenta Principala

Medicala

PL

1,00

5

357

Asistenta Medicala

Medicala

PL

1.00

1

358

Asistenta principala

Medicala

PL

1.00

3

359

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

4

360

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

361

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

3

362

Asistenta Medicala

Medicala                  PL      1.00       1

363

Asistenta medicala

Medicala

PL

1.00

1

364

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

Personal sanitar auxiliar

365

Infirmier

G

1.00

5

366

Infirmier

G

1.00

5

367

Infirmier

G

1.00

3

bucelai

vacant

368

Infirmiera

G

1.00

2

369

Infirmiera

G

1.00

4

CIC

cim susp

370

îngrijitoare

G

1.00

4

371

îngrijitor

G

1.00

baza

1.9.11 Centrul de Hemodializa - 9 aparate: suprafața curățenie: 265 mp

Personal sanitar supenor                                                                   /

372

Medic Sef centru hemca.ai.'za

Nefroic-Lîe

s

1.00

l

bucelai

Vacant.

373

Medic Sp»

Nefroicc e

s

1 00

2

bugetal

Vacant

374

Medic specialist

Nefrologie

s

1.00

2

• E51636

375

Medic Spec.

Nefrologie

s

1.00

2

894302

1. ' .

376

Medic rezident an III

Nefrologie

s

1.00

baza

t • •      ■

377

Psiholog

s

1 00

oaza

vacant

Personal sanitar mediu

378

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

X"

379

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

380

Asistenta Principala șefa

Medicala

PL

1.00

4

381

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

4

382

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

4

383

Asistenta principala

Medicala

PL

1.00

4

384

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

3

385

Asistenta medicala

Medicala

PL

1.00

5

VACANT

386

Asisler'a medicala

Medicala

PL

1.00

5

VACANT

387

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

388

Tehnician ap.med.

Aparat. Med.

PL

1.00

4

389

Tehnician ap.med.

Aparat Med

PL

r.50

4

bugetat

Vacant

Personal sanitar auxiliar

390

Infirmier

G

1.00

3

391

Infirmiera

G

1.00

5

392

Infirmiera

G

1 00

5

vacant

393

Infirmier deb.

G

1.00

baza

CC

cim susp

394

Șofer

G

1.00

1

395)Șofer

G

1.00

3

1.9.12 Compartiment de Primiri Urgente;suprafata de curatenie390mp

Personal sanitar superior

396

Medic - sef CPU

Med.uroenta

s

1.00

II

bugetat

vacant

397

Medic

Medicina generala

s

1.00

5

A44325

398

Medic

Medicina generala

s

1.00

3

A40306

399

Medic snecialisl

Med.de familie

s

1.00

5

bugetat

vacant

400

Medic specialist

Med.de urgenta

s

1.00

5

bugetat

vacant

401

Medic specialist

Med de urgenta

s

1 00

5

bugetal

vacant

402

Medic specialist

Med.de urgenta

s

1 00

5

bugetat

vacant

403

Medic soeciali.'

Med.de urgenta

S

1.00

5

bugetat

vacant

404

Medic specialist

Med.de familie

S

1.00

5

495411

405

Medic specialist

medicina de urgenta

S

1.00

3

• E52237

406

Medic primar

Medicina de fam

s

1.00

5

847870

Personal sanitar mediu

407

Asistenta medicala

Medicala

PL

1.00

5

408

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

409

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

4

410

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

411

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

412

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

413

Asistenta Principala Sef

Medicala

PL

1.00

4

414

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

4

415

Asistenta medicala

Medicala

PL

1.00

3

416

Asistenta medicala

Medicala

PL

1.00

baza

417

Asistenta medicala

Medicala

S

1.00

baza

418

Asistent medical

Medicala

PL

1.00

2

419

Asistent Principala

Medicala

PL

1.00

2

420

Asistent medicala

Medicala

PL

1.00

2

Personai sanitar auxiliar

421

Brancardier

G

1.00

5

422

Brancardier

G

1.00

5

423

Brancardier

G

1.00

5

424

Brancardier

G

1.00

5

425

Infirmier

G

1.00

4

426

Brancardier

G

1.00

5

427

Brancardier

G

1.00

4

428

Brancardier

G

1.00

5

429

îngrijitor

G

1.00

4

430

îngrijitor

G

1.00

0

431

îngrijitor

G

1.00

2

432

Registrator medical debutant

M

1.00

0

bugetat

vacant

433

Registrator medica! debutant

M

1.00

0

bugetat

vacant

434

Registrator medical

M

1.00

2

435

Registrator medical

M

1.00

2

436

Registrator medical

M

1.00

5

1.9 13 Farmacie ; suprafața curățenie: 353 mp

437

Farmacist Set

Farmacia

s

1 00

5

bugetat

vacant

438

Farmacist

Farmacie

s

1.00

5

bugetat

vacanl

439

Farmacist

s

1.00

3

Personal sanitar mediu

440

Asistenta Principala

Farmacie

PL

1.00

5

441

Asistenta medicala princ

Farmacie

PL

1.00

5

bugetat

vacanl

442

Asistenta Principala

Farmacie

PL

1.00

5

443

Asistent medical

Farmacie

PL

1.00

baza

Personal sanitar auxiliar

444

îngrijitor

G

1.00

5

1.9.14 Sala nașteri

Personal sanitar mediu

445

Asistenta Medicala princ.

Medicala

PL

1.00

3

. ri

446

Asistenta Principala

Obstr. Ginec.

PL

1.00

5

447

Asistenta Medicala princ.

Obstr. Ginec.

PL

1.00

5

448

Asistenta Principala

Obstr. Ginec.

PL

1.00

5

449

Asistenta medicala Principala

medicala

s

1.00

2

450

Asis.-r a M’cicala debutant

Obs-tr Ginec

PL

1.00

5

bugetat

vacant

1.9.15 Bloc Operator, suprafața curatenie:353mp

sa-ra’ rr*au tr.o^.tfvrurgie

,, -         . , /A /

\j , , -      x * /

451

Asiste ca Pi n .pala Seta

Medico:.!

PL

1.00

5

bugetat

vacant

452

Asislenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

453

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

454

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

455

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

456

Asisici a r edicaia debulanl

Medicala

PL

î.00

5

bugelat

vacant

457

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

45B

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

459

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

4

460

Asisler a Mec.cala

Medicala

PL

1.00

5

t-uqelat

vacant

461

Asistenta Mec.cala princ

Medicala

t.

1 03

5

Cugetat

vacant

462

Asiste* ta Medicala pr '0.

Medicala

PL

1 00

5

buqetal

vacant

463

Asiste.-ta Medicala princ.

Medicala

PL

1 00

5

bugetat

vacant

464

Asis'er a Mec.cala pi ic

Medicala

PL

1.00

5

bugelat

vacant

465

Asistenta Medicala pr .ic.

Medicala

PL

1.00

5

• bugetat

vacant

466

Asiste :a Meucala debuta 5

Medicala

PL

1 00

0

bugetat

vacant

Sterilizare

Personal sanitar mediu

467

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

4

468

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

3

Personal sanitar auxiliar

469

Infirmier

G

1.00

5

470

Infirmier

G

1.00

5

471

Infirmier

G

1.00

4

472

îngrijitor

G

1.00

baza

473

îngrijitor

G

1.00

3

474

îngrijitor

G

1.00

0

475

îngrijitor

G

1 00

5

bugetat

vacant

476

îngrijitor

G

1.00

5

bugetat

vacant

477

îngrijitor

G

1.00

5

bugelat

vacant

478

îngrijitor

G

1.00

5

bugetat

vacant

479

îngrijitor

G

1 00

5

bugetat

vacant

480

îngrijitor

G

1.00

2

481

BRANCARDIER

G

1.00

1

1.9.17 Cabinet planificare familiala

Personal sanitar superior

| 482[Medic special;®!                       | mec;’cina fam

J__S

I 1.00 |

2

bugelat

! vacant |

1.9.18 Cabinet Mediana Muncii

Personal sanitar superior

| 4831 Medic Primar                        | Medicina Muncii

S

I 10° I

5

343076 I

!________________________________________________________________________I

1.9,19 Laborator analize medicale, suprafața curățenie: 353 mp Personal sanitar superior

512

Asistenta Principala

Radiologie

PL

513

Asistenta Principala-sefa

Radiologie

PL

514

Asistenta Medicala

Radiologie

PL

515

Asistenta Medicala

Radiologie

PL

516

Asistenta Principala

Radiologie

PL

517

Asistenta Medicala

Radiologie

PL

518

Asistenta Principala

Radiologie

PL

519

Asistenta Medicala

Radiologie

PL

520

Asiste-ta Mec cala

Radiologie

PL

521

Asistenta Medicala

Radiologie

PL

Personal sanitar auxiliar

522

îngrijitor

i G


1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1 00


5

5

4

5

4

5

5

3

5 baza


1.00       5


1.9.21 Compartiment endoscopie digestiva

________________________Personal sanitar superior____________________________

| 523|Medic specialist            ~ [gastroenterologie l ’     |

Personal sanitar mediu


1.00               ।_________________484

Mc Itc sc 1 lab

Labor Clinic

s

1.00

vacant

485

Medic specialist

La bor Analize med

s

1.00

5

bugelat

vacant

4S6

Siochimist Debutant

BiOCh iilre

s

1.00

0

bugetat

vacant

487

Biochimist Principal

Biochimie

s

1.00

5

455148

488

Medic specialist

Lab.analize medicale

s

1 00

4

917866

489

Medic Primar -

Laborator

s

1.00

5

79368

490

Medic specialist

Lab.analize med.

s

1.00

2

E51861

491

Medic primar

Lab.analize med.

s

1,00

5

460273

492

Medic primar

Lab.analize med

s

1.00

5

821842

Personal sanitar mediu

493

Asistenta Medicala

Laborator

S

1.00

baza

CIC

SUSP.

494

Asistenta Principala

Medicina gen

PL

1.00

3

495

Asistenta Principala

Laborator

PL

1.00

5

496

Asistenta Principala

Laborator

PL

1.00

5

497

Asis1 nta Principala

L abac: lor

F_

1.00

5

bugetat

vacant

498

Asistenta Principala

Laborator

PL

1.00

4

499

Asistenta Prin ci pala-șefa

Laborator

PL

1.00

4

500

Asistenta Principala

Laborator

PL

1.00

4

501

Asist,. >ta Medicala

Medicna gr lerala

PL

1.00

0

bugetat

vacant

502

Asistenta Medicala debutanta

Medicina generala

PL

1.00

0

bugetat

vacant

503

Asistenta Medicala

Laborator

PL

1.00

5

504

Registrator med.princ

Laborator

M

1.00

5

Personal sanitar auxiliar

505

îngrijitor

G

1.00

5

506

îngrijitor

G

1.00

5

bugelat

vacant

1.9.20 Laborator Radiologie si Imagistica Medicala; suprafața curățenie: 310 mp

507

Medic sef lab

Radiodiagnostic

S

1.00

2

bugetat

vacanl

508

Midie sr 'dalisl

Rad 1.7 g Med.

s

1.00

5

bugetat

vacant

509

Medic Primar

Rad.lmg.Med.

s

1.00

5

894525

510

Medic specialist

Rad.lmg.Med.

s

1.00

1

S94497

511

Medic Rezident an III

Rad Img.Med.

s

1.00

baza

Personal sanitar mediu

| 524|As!Siert mec cal                     [endoscopie

I Pi-

I 1 30 I

3

bugetal

[ vacant |

1.9.22 Compartiment Explorări Funcționale Personal sanitar mediu

| 525|Asistenta Medicala Principala        [Medicala

I Pi-

1 1 oo |

3

1___________________________________________________________________________________1

1________________________________________________1

1.9.23 Serviciul de Anatomie Patologica

Personal sanitar superior

526 1Medic Sef

Anat.Patolog.

S

1.00

5

bugelat

vacant

527

Medic Primar

Anat Patolog.

s

1,00

5

Cugetat

vacant

528

Medic specialist

Anat.Patolog.

s

1.00

2

E51820

529

Medic specialist

Anat.Patolog.

s

1.00

2

F10032

1.9.23.1 Compartiment histopatologie

Personal sanitar mediu

530

Asistenta Principala

Anat.Patologica

PL

1.00

5

531

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

1.9.23.2 Compartiment citologie

Personal sanitar mediu

532|Asistei.ta Principala                   [Laborat-..*

p.

1 00

5

vaca-.t

vacant i

1.9.23.3 Prosectura

_________________________Personal sanitar mediu___________________________________________________________________________

| 533[Asistenta Principala                    lAnat.Patolg                 PtT ~~| 1.00 |    5                    |             I

___________________________Personal sanitar auxiliar__

534

îngrijitor

G

1.00

5

535

Zuitopser

1.00

5

vacanl

vacant

536

Autopser

M

0.50

5

1.9.24 Centru de Sanatate Mintala cu Staționar de zi 10 locuri; suprafața curățenie: 415 mp Personal sanitar superior

537

Medic Sef

Psihiatrie

s

ICO

4

bugetal

vacant

538

Medic Primar

Psihiatrie

s

1.00

4

141165

539

Medic primar

Psihiatrie

s

1.00

3

A 40708

540

Medic rezident an IV

Psihiatrie

s

1.00

1

541

rsiholog principal

psihologie

s

1.00

5

vacant

Personal sanitar mediu

542

Asistenta medicala seta

Medicala

PL

1.00

5

bugelat

vacanl

543

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

544

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

545

Ergoterapeut

asistent med.

P.L.

1.00

2

546

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

4

_____________________Personal sanitar auxiliar______________________________________

1547 [îngrijitor|                              | G | 1.00 |     5     |

1.9.25 Dispensar T.B.C.; suprafața curățenie. 242 mp

Personal sanitar su

perior

548

Medic Specialist

Pneumofiziol

s

1.00

5

bupetat

vacant

549

Medic spe> ial.st

Pneumologte

s

1 00

2

bugetal

vacant

550

Medic specialist

Pneumologie

s

1.00

2

F34006

Personal sanitar mediu

551

Referent de specialitate qr.l

Stiinte Administrat.

s

1.00

3

552

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

553

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

554

Asistenta Principala

Medicala

PL

1.00

5

_____________________Personal sanitar auxiliar_____________________________________________________

[555 [îngrijitor                                   j                           | G | 1.00 |     4    |

1.9.26 Ambulatoriul integrat cu cabinete in specialitățile suprafața curățenie: 1205 mp

1.9.26.1 Medicina Interna ______________ Personal sanitar mediu

1556[Asistenta principala                    [Medicala                    PL l 1.00

 • 1.9.26.2 Diabet zaharat.nutriție si boli metabolice

Personal sanitar mediu 1557[Asisier’a Mecicala                    [Medicala               | PL | i.C’0 |    2 i bugelat j vacant 1

 • 1.9.26.3 Cardiologie Personal sanitar mediu 1558[Asistenta Medicala                    [Medicala               | PL | 1.00 |    1

 • 1.9.26.4 Chirurgie Generala Personal sanitar mediu

| 559[Asistenta Principala                    [Medicala

PL | 1.00

5

1.9.26.5 Urologie

Personal superior sanitar

560

Medic specialist

Urologie

s

1.00

3

E51773

561

Medic specialist

Urologie

s

1.00

2

E97112

Personal sanitar mediu

| 562[Asisterta medic?’a                   Medicala

PL

1 00 I 5

bugetal

vacant

1.9.26.6 Ortopedie si Traumatologie

Personal sanitar mediu                                                                         /'

| 5631 Asistent medical princ.                 I Medicala               | PL

1.00       3

/

X.

1.9.26.7 Pediatrie

Personal sanitar mediu

564[Asistenta Principala                  [Medicala                  PL

1.00

2 !

. -                                                                                                                                                                                             t'-

1.9.26.8 Obstetrica Ginecologie                                                             •

Personal sanitar mediu                                                                        K .

565

Asistenta Principala

Medicala

PL

1 00

4

/

566

Asistenta medicala

Medicala

PL

1 00

41.9.26.9 Neurologie

Personal sanitar mediu

[ 567(Asistenta Principala                   (Medicala               |

PL

I 1.00 I

5 1                       1

1.9.26.10 O.R.L.

Personal sanitar superior

| 568[Medic Rezident an II                 |O.R.L

s

I 1.00 I

2

1

1.9.26.11 Recuperare , Medicina Fizica si Balneologie ' Personal superior sanitar

| 5691 Medic specialei                     | Rec perare - eaica.a |

s

I 1.00 |

2

bugelat

[ vacant |

Personal sanitar mediu

[ 570|Asistent medical princ.

[medicala

PL

I 100 |

5 1                           1                       1

1.9.26.12 Dermatovenerologie

Personal sanitar mediu

| 571 [Asistenta Mec.cala

[Medicala

PL

I i.oo |

2

bugelat

1 vacant |

Personal sanitar auxiliar AMBULATQR

572

îngrijitor

G

1.00

5

573

îngrijitor

G

1.00

5

574

îngrijitor

G

1.00

5

bugelat

vacanl

575

Registrator medical

M

1.00

5

1.10 Director financiar- contabil

576|Director Financiar Contabil

Economist

S

1.00

H 1                           1

1.10.1 Biroul Financiar-Contabil

Personal superior

; 577|Sr.f Birou

Economisi

s

1 00

il

QIC

5USPENOA7

Personal mediu

578

Contabil 1A

M

1.00

5

579

Contabil 1 A

M

1.00

5

580

Economisi I

S

1.00

5

581

referent debutant

s

■1.00

5

VACANT

/ry\ManaJer

Ec.Timtfoiu ftlorentfia Persida

a? ROMAnia

a «M.W      SI