Hotărârea nr. 145/2019

HOTĂRÂREA NR. 145 din data de 30.05.2019 privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş cu Asociaţia Părinţilor- Radu Negru în vederea susţinerii financiare în sumă de 4 700 de lei a deplasării în scop educaţional şi cu scopul implementării unui proiect

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA NR. 145 din data de 30.05.2019 privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraș cu Asociația Părinților- Radu Negru în vederea susținerii financiare în sumă de 4 700 de lei a deplasării în scop educațional și cu scopul implementării unui proiect pilot privind integrarea în învățământul de masă a elevilor reveniți în țară din străinătate, a delegației de cadre didactice și elevi la Institute Comprensive ”Corrado Melone”, Ladispoli, Italia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinara,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș nr. 45868/1 din 10.05.2019 și a referatului nr. 45868 din 10.05.2019 prin care se propune asocierea Municipiului Făgăraș cu cu Asociația Părinților- Radu Negru în vederea susținerii financiare în sumă de 4 700 de lei a deplasării în scop educațional și cu scopul implementării unui proiect pilot privind integrarea în învățământul de masă a elevilor reveniți în țară din străinătate, a delegației de cadre didactice și elevi la Institute Comprensive ”Corrado Melone”, Ladispoli, Italia.

Reținând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților.

Ținând seama de prevederile, art.6 alin 4 din Legea 52/2003 privind transparenta decizională precum și prevederile art. 1949-1954 Cod civil, respectiv ale art.2, lit. d), e), art. 46, lit. f) din Ordonanța Guvernului , nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art.45, alin.2, lit.f, art.45 alin.3 și art. 115, alin.l, lit.b, dispozițiile art.36, alin.2, lit.c și alin.6, lit.a, pct.4 și ale art. 123, alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba ca oportună asocierea Municipiului Făgăraș cu Asociația Părinților Radu -Negru reprezentată prin Bogdan Mihăilă în calitate de președinte , cu sediul în Făgăraș, Strada Școlii, nr.l, identificată cu CIF 27327307, având cont bancar R037BRDE080SV24138610800 deschis la Banca Română de Dezvoltare în vederea susținerii financiare în sumă de 4 700 de lei a deplasării în scop educațional și cu scopul implementării unui proiect pilot privind integrarea în învățământul de masă a elevilor reveniți în țară din străinătate, a delegației de cadre didactice și elevi la Instituto Comprensive ”Corrado Melone”, Ladispoli, Italia.

Art.2. Se aprobă proiectul contractului de asociere conform anexei nr.l parte integrată a prezentei hotărâri.

Art.3. Se împuternicește domnul Sucaciu Gheorghe, Primarul Municipiului Făgăraș pentru semnarea contractului.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Direcția Buget - Finanțe si Compartiment Cabinet PrimarHotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru; - împotriva; - abțineri

Consilieri in funcție - 19

Consilieri prezenti: 17

Prezenta hotarare se comunica:

 • - 1 ex. Dosar

 • - 1 ex. Direcția Buget Finanțe

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Cabinet Primar

 • - 1 ex. Prefectura

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Mass media locala

 • - 1 ex. Secretar

 • - 1 ex. Asociația Părinților Radu -Negru

Cod. F-50


ROMAN IA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ IJSI

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ra


CAP. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE


1.1 Municipiul FĂGĂRAȘ, cu sediul în Făgăraș, str. Republicii nr.3, jud.Brașov, reprezentat prin Primar Sucaciu Gheorghe pe de o parte în calitate de Asociat prim

Și

1.2 Asociația Părinților Radu -Negru reprezentată prin Bogdan Mihăilă în calitate de președinte , cu sediul în Făgăraș, Strada Școlii, nr.l, identificată cu CIF 27327307, având cont bancar R037BRDE080SV24138610800 deschis la Banca Română de Dezvoltare în baza dispozițiilor:

 • - art. 2, lit. d), e), art. 46, lit. f) din Ordonanța Guvernului ,nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 36 - alin. (4), lit. a), alin. (6), lit. a), pct. 6, alin. (7), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 1949 - 1954 Cod Civil

au convenit sa incheie prezentul contract de asociere, cu respectarea următoarelor clauze:

CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1 . Obiectul contractului il constituie asocierea Municipiul FĂGĂRAȘ cu Asociația Părinților-Radu Negru în vederea susținerii financiare în sumă de 4 700 de lei a deplasării în scop educațional și cu scopul implementării unui proiect pilot privind integrarea în învățământul de masă a elevilor reveniți în țară din străinătate, a delegației de cadre didactice și elevi la Instituto Comprensive "Corrado Melone”, Ladispoli, Italia

 • 2.2 Aportul Municipiului Făgăraș la asociere constă în suma de 4 700 lei potrivit prevederilor HCL nr.... din 2019,

 • 2.3 Asociatul va folosi suma de bani alocată exclusiv pentru buna desfășurare a deplasării delegației menționate la pct.2.1

CAP. III. DURATA CONTRACTULUI 3.1 Durata asocierii este de la data semnării prezentului contract până la sfârșitul evenimentului.

CAP.IV. PREȚUL CONTRACTULUI

4.1 Municipiul Făgăraș va achita suma de 4700 lei în contul Asociatului,ta până la data de 15.06.2019 să fie depuse documente justificative conform desinației stabilită la cărfcjkpct.2?rs* \

CAP. V. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR CONTRACTANTE                           F- I

 • 5.1 Obligațiile Asociatului prim (Municipiului Făgăraș):

 • a) să aloce suma prevăzută la cap.IV potrivit prevederilor HCL nr. .../2â'L9,'?         '

 • 5.2 Obligațiile Asociatului secund (Fundația Comunitară Țara Făgărașului)

 • a) să organizeze evenimentul

 • b) să folosească suma exclusiv pentru prevăzute buna desfășurare a evenimentului prevăzut la capitolul II.

 • c) să menționeze numele și sigla Primăriei Făgăraș și a Consiliului Local Făgăraș pe toate materialele de promovare a aevenimentului

CAP. VI. ÎNCETAREA ASOCIERII

 • 6.1 Asocierea in participatiune isi inceteaza activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

 • a) hotararea comuna a membrilor asociati;

 • b) expirarea duratei pentru care s-a încheiat contractul de asociere;

 • c) neindeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a obiectului de activitate si a altor clauze ale contractului de asociatiune;

 • d) lichidarea unei persoane juridice coasociate (faliment, divizare, comasare etc.), care va fi notificata in scris, in termen de 15 zile de la data declarării stării respective de către instanța judecătoreasca;

 • e) hotararea definitiva si irevocabila a unei instanțe judecătorești;

 • 6.2 încetarea contractului se poate face în cazurile de mai sus, cu notificare scrisă, întocmită de oricare dintre părți și cu precizarea cauzelor care au determinat-o. încetarea contractulu va opera pe deplin în termen de 60 de zile de la notificare.

 • 6.3 . Prezentul contract de asociatiune in participatiune nu se poate denunța in mod unilateral, in caz contrar, partea care il denunța fiind obligata la daune-interese.

VIL NOTIFICĂRILE INTRE PARTI

 • 7.1. In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi transmisa la sediul prevăzut in partea introductiva a prezentului contract.

 • 7.2. In cazul in care notificarea se face pe cale poștala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

 • 7.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare după cea in care a fost expediata.

 • 7.4. Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

CAP.VIII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

8.1. Eventualele litigii, de orice fel care pot apărea între părțile contractante în cursul derulării prezentului contractse vor soluționa pe cât posibil pe cale amiabilă iar în cazul în care acest lucru nu este posibil acestea vor fi supuse soluționării instanțelor judecătorești competente.

8.2 Pe toată durata asocierii, părțile se vor supune legislației în vigoare din România, clauzelor contractuale convenite și prevederilor Codului Civil în materie de convenții și obligații civile.


CAP. IX. DISPOZIȚII FINALE


 • 9.1 Modificarea și completarea prezentului contract de asociere se va facd'humai cordul scris al ambelor părți prin act adițional.

 • 9.2 Prezentul contract produce efecte de la data încheierii acestuia.

 • 9.3 Prezentul contract reprezintă voința pârtilor si inlatura orice alta înțelegere verbala dintre acestea, anterioara si ulterioara incheierii lui.

 • 9.4 Prezentul contract a fost încheiat la sediul Municipiului Făgăraș, în trei exemplare, azi .............2019

  MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

  PRIMAR

  GHEORGHE SUCACIU


ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR - RADU NEGRU

PREȘEDINTE

BOGDAN MIHĂILĂ

SECRETAR

LAURA ELENA GIUNCA

DIRECTOR ECONOMIC DANIEL LUDU

întocmit, Consilier Cabinet Primar Lavinia Gheorghe