Hotărârea nr. 141/2019

HOTĂRÂREA nr.141 din data de 30 mai 2019 - privind prima înscriere a imobilului "Strada George Coşbuc - tronson I”, imobil situat în Făgăraş în suprafaţă de 2.462 mp, ca fiind de uz şi interes public local, atestarea apartenenţei la domeniul public al Muni

ROMÂNIA     z-s


JUDEȚUL BRAȘOV    O

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.141 din data de 30 mai 2019

- privind prima înscriere a imobilului ”Strada George Coșbuc - tronson I”, imobil situat în Făgăraș în suprafață de 2.462 mp, ca fiind de uz și interes public local, atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului "Strada George Coșbuc - tronson I” și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Analizând referatul nr. 45123/08.05.2019 a Compartimentului evidență patrimoniu și Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș 45123/1/08.05.2019, prin care se propune aprobarea primei înscrieri a imobilului ” Strada George Coșbuc - tronson I”, situat în Făgăraș în suprafață de 2.462 mp, în vederea întabularii definitive în cartea funciară, ca fiind de uz și interes public local, atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, precum și Adeverința nr. 45123/2/08.05.2019 a Compartimentului Evidență patrimoniu prin care se confirmă identitatea dintre imobil și lucrarea cadastrală nr. 9/2019 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L., având ca obiect imobilul ” Strada George Coșbuc - tronson I”, situat în Făgăraș, imobilul ce se identifică la parte din poziția 85 din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș, HG nr. 972/2002, precum și art. 8 din OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, prin care se atestă apartenența la domeniul public al bunului,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisia de turism, relații externe și integrare europeană, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Având în vedere prevederile art. 24 alin.1-3, art.28, alin.5-7, art. 41, alin.5 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare cu completările și modificările ulterioare, precum și pct. 11, teza II din OUG nr. 31/2018 privind modificarea și completarea legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 ale art.858-861, art. 863, lit.f, art. 881 și următoarele din Cod civil, ale art. 36, alin.2, lit.c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin (3) și art. 115 alin (1), lit b) din Legea nr.215/2001 -privind administrația publică locală republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se însușește documentația cadastrala de primă înscriere imobil "Strada George Coșbuc - tronson I” nr. 9/2019 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L.

Art.2. Se aprobă prima înscriere a imobilului "Strada George Coșbuc - tronson I”, situat în Făgăraș în suprafață de 2.462 mp, în vederea întabularii definitive în cartea funciară, ca fiind de uz și interes public local.

Art.3. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului "Strada George Coșbuc - tronson I”, situat în Făgăraș, în suprafață de 2.462 mp, ca fiind de uz și de interes public local.

Art.4. Se aprobă modificarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș cu bunul descris mai sus și confirmat ca fiind identic cu cel din documentația cadastrală, respectiv înscrierea imobilului descris la art. 2 și art.3 în inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI LAURA ELENA GIUNCA


Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru

Consilieri în funcție-19

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - 1 ex. Dosarul de ședință

  • - 1 ex. Colecție

  • - 1 ex. Prefectură

  • - 1 ex. Primar

  • - 1 ex. Secretar

  • - 1 ex. Compartiment Compartimentului Evidență patrimoniu

  • - lex. Direcția Buget-Finanțe

  • - 1 ex. Compartiment Relații cu publicul, arhivă

  • - 1 ex. Afișare.

Cod: F-50


Nr. 45123/2/08.05.2019


ADEVERINȚĂ

Prin prezenta adeverim că imobilul "Strada George Coșbuc - tronson I” situat în Făgăraș, în suprafață de 2.462 mp, se identifică cu cel din lucrarea cadastrală nr. 9/2019 întocmită de către S.C Arsu Cad S.R.L., respectiv este parte din poziția nr. 85 din HG nr. 972/2002 privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș și se identifică cu imobilul ce face obiectul HCL nr........../..................2019.

PRIMAR

GHEORGHE SUCACIU


\

NR. CRT.

FUNCȚIA ȘI ATRIBUȚIA

NUMELE ȘI PRENUMELE

DATA

SEMNĂTURA

1.

Arhitect Șef

LILIANA BOER

08.05.2019

Z 1 i________\ "________

2

Consilier Comp. Evidență Patrimoniu

JELENA TĂNASE a________________________________

____

SC ARSU CAD SRL L

FAGARAS B-DUL UNIRII BE.1B MEZANIN

TEL. 0722.220179

CUI- 22301721

REG. COM. J08/2299/2007

PROIECT NR. 9/29/9

DEN. LUCRĂRII - PRIMA ÎNSCRIERE IMOBIL

STRADA GEORGE COSBUC - TRONSONI

BENEFICIAR- MUNICIPIUL FAGARAS

ÎNTOCMIT- ING. ARSU COSTICA

DE AlTTORîZARE


ARȘI cadCAD 101402


CERTI FICAT DE AUTORIZARE


Nr. cadastral

Supraf. masurata

Adresa Imobilului

2462 mp

Fagaras - Strada George Cosbuc tronson I

Cartea Funciara

. UAT

F agarasA. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

2462

Jnobll dellnltai de gardurile sl fațadele construcțiilor vecine Inoblle proprietăți particulare la nord sl sud, strada Telului la vest. Strada 1 Decembrie 1918 la est.

~~

Total

2462

Suprafața totale» nasurata a Inobllulul- 2462 np Suprafața din act- 2462 np

B. Date referitoare la construcții

Coi aW.

Destinația

SC (mp)

Mențiuni

-

-

-

-

Total

-


ARSU CAD S.R.L.


SonțXsi MOTORIZARE I'i | ’ SER* Rj?-SV-c, Nr.OO55 I Dota 0320W'>'/:i-COSȚICĂ ,.?/