Hotărârea nr. 140/2019

HOTĂRÂREA nr.140 din data de 30 mai 2019 - privind prima înscriere a imobilului "Strada Câmpului Vechi", imobil situat în Făgăraş în suprafaţă de 7.168 mp, ca fiind de uz şi interes public local, atestarea apartenenţei ia domeniul public al Municipiului Fă

ROMÂNIA     z-S a&


JUDEȚUL BRAȘOV    O r»

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.140 din data de 30 mai 2019

- privind prima înscriere a imobilului "Strada Câmpului Vechi”, imobil situat în Făgăraș în suprafață de 7.168 mp, ca fiind de uz și interes public local, atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului ”Strada Câmpului Vechi” și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Analizând referatul nr. 45122/08.05.2019 a Compartimentului evidență patrimoniu și Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș 45122/1/08.05.2019, prin care se propune aprobarea primei înscrieri a imobilului ” Strada Câmpului Vechi”, situat în Făgăraș în suprafață de 7.168 mp, în vederea întabularii definitive în cartea funciară, ca fiind de uz și interes public local, atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, precum și Adeverința nr. 45122/2/08.05.2019 a Compartimentului Evidență patrimoniu prin care se confirmă identitatea dintre imobil și lucrarea cadastrală nr. 12/2019 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L., având ca obiect imobilul ” Strada Câmpului Vechi”, situat în Făgăraș, imobilul ce se identifică la poziția 61 din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș, HG nr. 972/2002, precum și art. 8 din OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, prin care se atestă apartenența la domeniul public al bunului,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisia de turism, relații externe și integrare europeană, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Având în vedere prevederile art. 24 alin. 1-3, art.28, alin.5-7, art. 41, alin.5 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare cu completările și modificările ulterioare, precum și pct. 11, teza II din OUG nr. 31/2018 privind modificarea și completarea legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 ale art.858-861, art. 863, lit.f, art. 881 și următoarele din Cod civil, ale art. 36, alin.2, lit.c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin (3) și art. 115 alin (1), lit b) din Legea nr.215/2001 -privind administrația publică locală republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se însușește documentația cadastrala de primă înscriere imobil "Strada Câmpului Vechi” nr. 12/2019 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L.

Art.2. Se aprobă prima înscriere a imobilului ”Strada Câmpului Vechi”, situat în Făgăraș în suprafață de 7.168 mp, în vederea întabularii definitive în cartea funciară, ca fiind de uz și interes public local.

Art.3. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului "Strada Câmpului Vechi”, situat în Făgăraș, în suprafață de 7.168 mp, ca fiind de uz și de interes public local.

Art.4. Se aprobă modificarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș cu bunul descris mai sus și confirmat ca fiind identic cu cel din documentația cadastrală, respectiv înscrierea imobilului descris la art. 2 și art.3 în inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI GIUNCA


Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru

Consilieri în funcție-19

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosarul de ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar

 • - 1 ex. Compartiment Compartimentului Evidență patrimoniu

 • - lex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Compartiment Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișare.

Cod: F-50Nr. 45122/2/08.05.2019ADEVERINȚĂ

Prin prezenta adeverim că imobilul "Strada Câmpului Vechi” situat în Făgăraș. în suprafață de 7.168 mp, se identifică cu cel din lucrarea cadastrală nr. 12/2019 întocmită de către S.C Arsu Cad S.R.L., respectiv este parte din poziția nr. 61 din HG nr. 972/2002 privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș și se identifică cu imobilul ce face obiectul HCL nr........../..................2019.

PRIMAR

GHEORGHE SUCACIU


NR. CRT.

FUNCȚIA ȘI ATRIBUȚIA

NUMELE ȘI PRENUMELE

DATA

|    SEMNĂTURA

1.

/uiiitect Șei

LILIANA BOER

08.05.2019

ZjX

2.

ConsîTier Comp. Evidentă Patrimoniu

ELENA TÂNASE

i


PROIECT NR. 12/2019

DEN. LUCRĂRII - PRIMA ÎNSCRIERE IMOBIL

STRADA CÂMPULUI VECHI

BENEFICIAR- MUNICIPIUL FAGARAS

 • 1. Adresa imobil: UAT Fagaras, strada Câmpului Vechi

Tipul lucrării: Prima inscriere imobil str. Câmpului Vechi la numele Municipiului Fagaras - domeniul public, inscriere in baza HCL nr. .... art........

Pentru intocmirea documentației cadastrale am parcurs următoarele etape : a. Identificarea amplasamentului b. Documentarea tehnica

 • c. Măsurători efectuate in teren

 • d. întocmirea documentației cadastrale

Identificarea imobilului s-a realizat in teren impreuna cu Arh. Sef al Municipiului Fagaras, d-na Liliana Boer.

Documentarea tehnica s-a realizat in baza informațiilor obținute prin consultarea bazei grafice de la OCPI Brașov, a Cărților Funciare si a schitelor CF de la B.C.P.I. Fagaras.

In urma prelucrării datelor obținute din măsurători, rezulta ca tronsonul de strada intre limitele indicate mai jos are lungimea de 673 m si suprafața de 7168 mp.

Având in vedere cele aratate mai sus, am intocmit prezenta documentație cadastrala de prima inscriere in conformitate cu Ordinul nr. 700/2014.

 • 2. Scurta prezentare a situației din teren:

Imobilul care face obiectul prezentei documentatii este strada Câmpului Vechi din Fagaras. Strada este delimitată de gardurile si fațadeie.constructiilor vecine imobile proprietăți particulare la sud, gardurile si fațadele conștructiilor vecine imobile proprietăți particulare si strada Andrei Muresanu la ndrd, strada Câmpului Nou la est si strada Negoiu la vest.

 • 3. Situația juridica a imobilului. Proprietar : Municipiul Fagaras

- domeniul public.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:                        x           *■'

 • - Metoda folosita- Radieri GNSS si de pe borne determinate GNSS.

- Aparatura folosita- Statie totala LEICA TS 06 si GNSS Leica GS 08.

Pentru imobilul în cauză s-a realizat o ridicare topografică cu 11 stații din care s-au radiat punctele care definesc limitele imobilului- fațadele construcțiilor vecine. Celelalte puncte au fost radiate GNSS. Sistemul GNSS Leica GS 08 asigură o precizie de măsurare de ±(1 + 1 ppm x D) mm în cazul temperaturilor cuprinse în intervalul (-20°C la + 40°C). Statia totala Leica TS 06 asigură o precizie de măsurare a unghiurilor de 5 secunde și o precizie de măsurare a distanțelor de ±(3 + 3 ppm x D) mm în cazul temperaturilor cuprinse în intervalul (-20°C la +• 40 C).

Preciziile obținute: măsurătorile realizate s-au încadrat în toleranțele admise de normele și normativele în vigoare.

 • - Sistemul de coordonate: STEREO-70

 • - Sistemul de referința cote: MAREA NEAGRA-1975

 • - Puncta geodezice de sprijin vechi si noi folosite:

Punctele SI, S3, S4, S5, S6, 100, 2000, 2001,3000, 4000, 4001.

- Descrierea punctelor topografice noi:                                _____

Punctele SI, S3, S4, S5. S6, 100, 2000, 2001, 3000, 4000, 4001 cui.inetahc?


Data Întocmirii: 03.2019Nr. cadastral

Supraf. masurata

Adresa imobilului

7168 np

Fagaras- Strada Câmpului Vechi

Cartea Funciara

UAT    |        Fagaras


Nr.

parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

7168

teren delMtat de Qar<*jr«< sl fatadalt cerc-tructllar V4elr* Inabile proprietăți particulare la sud, cârdurile jl fațadele eorestructBior vecine Inabile proprietăți particulare si strada An<*-el MtA-esanu ta nor ci i trăda ConputU Meu la ect <1 strada Negolu la vest.

Total

7168

Suprafața totala naSurata a lncbXulul= 7)68 np

_________Suprafața din act» 7168 np___________


y c£KnnCAT t           DE .

autos—-


U63 constr.


M-r-, Tot» \


arsu cad

S.RA- .


a cart exj$ta ounsTre^lastraJe pentru imobilele vecine, in lozul cum ciut vecinului te vi trece nuiraml cadastral, taiu-ș^țjjs'numaniJJ cadastral numărul tojxigraDd sau numărul administrativ. Suprafețe le se rotunjesc U metru pătrat