Hotărârea nr. 139/2019

HOTĂRÂREA nr.139 din data de 30 mai 2019 - privind prima înscriere a imobilului ”Strada Cerbului”, imobil situat în Făgăraş în suprafaţă de 1.450 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăra

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV KJF CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.139 din data de 30 mai 2019 - privind prima înscriere a imobilului "Strada Cerbului”, imobil situat în Făgăraș în suprafață de 1.450 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului "Strada Cerbului” precum și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Analizând referatul nr. 45121/08.05.2019 a Compartimentului evidență patrimoniu și Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș 45121/1/08.05.2019, prin care se propune aprobarea primei înscrieri a imobilului ” Strada Cerbului”, situat în Făgăraș în suprafață de 1.450 mp, în vederea întabularii definitive în cartea funciară, ca fiind de uz și interes public local, atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, precum și Adeverința nr. 45121/2/08.05.2019 a Compartimentului Evidență patrimoniu prin care se confirmă identitatea dintre imobil și lucrarea cadastrală nr. 8/2019 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L., având ca obiect imobilul ” Strada Cerbului”, situat în Făgăraș, imobilul ce se identifică la poziția 64 din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș, HG nr. 972/2002, precum și art. 8 din OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, prin care se atestă apartenența la domeniul public al bunului,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisia de turism, relații externe și integrare europeană, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Având în vedere prevederile art. 24 alin.1-3, art.28, alin.5-7, art. 41, alin.5 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare cu completările și modificările ulterioare, precum și pct. 11, teza II din OUG nr. 31/2018 privind modificarea și completarea legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 ale art.858-861, art. 863, lit.f, art. 881 și următoarele din Cod civil, ale art. 36, alin.2, lit.c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin (3) și art. 115 alin (1), lit b) din Legea nr.215/2001 -privind administrația publică locală republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se însușește documentația cadastrala de primă înscriere imobil "Strada Cerbului” nr. 8/2019 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L.

Art.2. Se aprobă prima înscriere a imobilului "Strada Cerbului”, situat în Făgăraș în suprafață de 1.450 mp, în vederea întabularii definitive în cartea funciară, ca fiind de uz și interes public local.

Art.3. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului ”Strada Cerbului”, situat în Făgăraș, în suprafață de 1.450 mp, ca fiind de uz și de interes public local.

Art.4. Se aprobă modificarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș cu bunul descris mai sus și confirmat ca fiind identic cu cel din documentația cadastrală, respectiv înscrierea imobilului descris la art. 2 și art.3 în inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru

Consilieri în funcție-19

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosarul de ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar

 • - 1 ex. Compartiment Compartimentului Evidență patrimoniu

 • - lex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Compartiment Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișare.

Cod: F-50


Nr. 45121/2/08.05.2019


ADEVERINȚĂ

Prin prezenta adeverim că imobilul ”Strada Cerbului” situat în Făgăraș, în suprafață de 1.450 mp, se identifică cu cel din lucrarea cadastrală nr. 8/2019 întocmită de către S.C Arsu CAD S.R.L., respectiv este parte din poziția nr. 64 din HG nr. 972/2002 privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș și se identifică cu imobilul ce face obiectul HCL nr........../..................2019.

PRIMAR

GHEORGIIE SUCACIU


1 NR. CRT.

FUNCȚIA ȘI ATRIBUȚIA

NUMELE ȘI PRENUMELE

DATA

SEMNĂTURA

1.

Arhitect Șef

LILIANA BOER

08.05.2019

2.

Consilier Comp. Evidență

ELENA T.ÂNASE

K.

---   ___-1

Patrimoniu

1

---i

S<5aRSUCAD ȘU

FAGARAS B-DLJt UNIRII BL. 1B MEZANIN

TEL 0722.220179

CUI-22301721

REG. COM. J08/2299/2007

PROIECT NR. 8/2019

DEN. LUCRĂRII - PRIMA ÎNSCRIERE IMOBIL STRADA CERBULUI

BENEFICIAR- MUNICIPIUL FAGARASÎNTOCMIT- ING. ARSU COSTICA


 • 1. Adresa imobil: UAT Fagaras, strada Cerbului

Tipul lucrării: Prima înscriere imobil str. Cerbului la numele Municipiului Fagaras - domeniul public, înscriere in baca HCL nr.....art........

Pentru întocmirea documentației cadastrale am parcurs următoarele etape ;

 • a. Identificarea amplasamentului

 • b. Documentarea tehnica

 • c. Măsurători efectuate in teren

 • d. întocmirea documentației cadastrale

Identificarea imobilului s-a realizat in teren împreuna cu Arh. Sef al Municipiului Fagaras, d-na Liliana Boer.

Documentarea tehnica s-a realizat in baza informațiilor obținute prin consultarea bazei grafice de la OCPI Brașov, a Cărților Funciare si a schitelor CF de la B.C.P.I. Fagaras.

In urma prelucrării datelor obținute din măsurători, rezulta ca tronsonul de strada intre limitele indicate mai jos are lungimea de 249 m si suprafața de 1450 mp.

Având in vedere cele aratate mai sus, am intocmit prezenta documentație cadastrala de prima înscriere in conformitate cu Ordinul nr 700/2014.

 • 2. Scurta prezentare a situației din teren:

Imobilul care face obiectul prezentei documentatii este strada Cerbului din Fagaras. Strada este delimitată de gardurile si fațadele construcțiilor vecine, imobile proprietari particulare la vest, strada Tudor Vladimirescu la sud, Strada Vasile Alecsandri la vest si cad 105512 la nord.

 • 3. Situația juridica a imobilului:                                 'W G \

Proprietar : Municipiul Fagaras- domeniul public.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:                      ,

 • - Metoda folosita- Radieri GNSS si de pe borne determinate GNSS.

 • - Aparatura folosita- Statie totala LEICA TS 06 si GNSS Leioa GS 08.

Pentru imobilul în cauză s-a realizat o ridicare topografică-cu 2 stații din care s-au radiat punctele care definesc limitele imobilului- fațadele construcțiilor, vecine. Celelalte puncte au fost radiate GNSS. Sistemul GNSS Leica GS 08 asigură o precizie de măsurare de ±(1 + 1 ppm x D) mm în cazul temperaturilor cuprinse în intervalul (-20°C la + 40°C). Statia totala Leica TS 06 asigură o precizie de măsurare a unghiurilor de 5 secunde și o precizie de măsurare a distanțelor de ±(3 + 3 ppm x D) mm în cazul temperaturilor cuprinse în intervalul (-20°C la + 40°C).

Preciziile obținute: măsurătorile realizate s-au încadrat în toleranțele admise de normele și normativele în vigoare.

 • - Sistemul de coordonate: STEREO-70

 • - Sistemul de referința cote: MAREA NEAGRA-1975

 • - Puncte geodezice de sprijin vechi si noi folosite: Punctele SI, S2, 100.

-----Descrierea punctelor topografice noi: Punctele SI, S2, 100 cui metalic.

Data intocmirii: 03.2019

Semnătură si stampila

____                                           Ing. Arsu Gestica .

’• .....

CKRT!SnCAT

/$        DE         *.

// AUTORIZARE

V^. arsu CAD fj % uu-
DE—AMPLASAM16.24


10.38


4.89 .>


CAD 105512


13 14


1DR


CAD 105929 str tudor Vlaclirures


Nr, cadastral

Supraf. masurata

Adresa

imobilului

1450 mp

F agaras

- Strada Cerbului

Cartea Funciara

UAT

FagarasNr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

1450

imobil delimitat de gardurile si fațadele construcțiilor vecine imobile proprietăți particulare (a vest, strada Tudor Vladimirescu la sud, Strada Vasile Alecsandri (a vest si cad 105512 la nord.

Total

1450

Suprafața totala masurata a imobilului= 1450 mp

_____Suprafața din act= 1450 mp___________


Cod constr.

// CERTIFICAT

77      D£~

y autorizareData


* In situația in care exista numere cadastrale pentru imobilele vecine, in locul numelui vecinului se va trece numărul cadastral, iar in lipsa numărului cadastral numărul topografic sau numărul administrativ. Suprafețele se rotunjesc la metru patrat.