Hotărârea nr. 138/2019

HOTĂRÂREA nr.138 din data de 30 mai 2019 - privind prima înscriere a imobilului ”Strada Aron Pumnu”, imobil situat în Făgăraş în suprafaţă de 743 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăra

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr.138 din data de 30 mai 2019

- privind prima înscriere a imobilului ”Strada Aron Pumnu”, imobil situat în Făgăraș în suprafață de 743 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului "Strada Aron Pumnu” și completarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Analizând referatul nr. 45127/08.05.2019 a Compartimentului evidență patrimoniu și Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș 45127/1/08.05.2019, prin care se propune aprobarea primei înscrieri a imobilului ” Strada Aron Pumnu”, situat în Făgăraș în suprafață de 743 mp, în vederea întabularii definitive în cartea funciară, ca fiind de uz și interes public local, atestarea apartenenței Ia domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, precum și Adeverința nr. 45127/2/08.05.2019 a Compartimentului Evidență patrimoniu prin care se confirmă identitatea dintre imobil și lucrarea cadastrală nr. 14/2019 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L., având ca obiect imobilul ” Strada Aron Pumnu”, situat în Făgăraș, precum și art. 8 din OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, prin care se atestă apartenența la domeniul public al bunului,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisia de turism, relații externe și integrare europeană, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Având în vedere prevederile art. 24 alin.1-3, art.28, alin.5-7, art. 41, alin.5 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare cu completările și modificările ulterioare, precum și pct. 11, teza II din OUG nr. 31/2018 privind modificarea și completarea legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 ale art.858-861, art. 863, lit.f, art. 881 și următoarele din Cod civil, ale art. 36, alin.2, lit.c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin (3) și art. 115 alin (1), lit b) din Legea nr.215/2001 -privind administrația publică locală republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se însușește documentația cadastrala de primă înscriere imobil "Strada Aron Pumnu” nr. 14/2019 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L.

Art.2. Se aprobă prima înscriere a imobilului "Strada Aron Pumnu”, situat în Făgăraș în suprafață de 743 mp, în vederea întabularii definitive în cartea funciară, ca fiind de uz și interes public local.

Art.3. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului "Strada Aron Pumnu”, situat în Făgăraș, în suprafață de 743 mp, ca fiind de uz și de interes public local.


Nr. 45127/2/08.05.2019


ADEVERINȚĂ

Prin prezenta adeverim că imobilul ”Strada Aron Purfmu” situat în Făgăraș, în suprafață de 743 mp, se identifică cu cel din lucrarea cadastrală nr. 14/2019 întocmită de către S.C Arsu_.Cad S.R.L. și se identifică cu imobilul ce face obiectul HCL nr. ........./..................2019.

PRIMAR

GHEORGHE SUCACIU


NR. CRT.

FUNCȚIA ȘLATRIBUȚIA

NUMELE ȘI PRENUMELE

DATA j-----SEMNĂTURA

1.

2.

Arhitect Sef -— ----

Consilier Comp. Evidență Patrimoniu

LILIANABOER

ELENA TĂNASE -

08.05.2019 1               '

\ _


SC ARSUCAD SRL

FAGARAS B-DUL UNIRII BL.1B MEZANIN

TEL. 0722.220179

CUI- 22301721

REG. COM. J08/2299/2007

PROIECT NR. 14/2019

DEN. LUCRĂRII - PRIMA ÎNSCRIERE IMOBIL  STRADA ARON PUMNUL

«A X


BENEFICIAR- MUNICIPIUL FAGARAS


ÎNTOCMIT- ING. ARSU COSTICA • 1. Adresa imobil: UAT Fagaras, strada Aron Pumnul

Tipul lucrării: Prima înscriere imobil str. Aron Pumnul la numele Municipiului Fagaras - domeniul public, inscriere in baza HCL nr.....a--ț........

Pentru Întocmirea documentației cadastrale am parcurs următoarele etape : a. Identificarea amplasamentului b. Documentarea tehnica

 • c. Măsurători efectuate in teren

 • d. întocmirea documentației cadastrale

Identificarea imobilului s-a realizat in teren impreuna cu Arh. Sef al Municipiului Fagaras, d-na Liliana Boer.

Documentarea tehnica s-a realizat in baza informațiilor obținute prin consultarea bazei grafice de la OCPI Brașov, a Cărților Funciare si a schitelor CF delaB.C.P.I. Fagaras.

In urma prelucrării datelor obținute din măsurători, rezulta ca tronsonul de strada intre limitele indicate mai jos are lungimea de 75 m si suprafața de 743 mp.

Având in vedere cele aratate mai sus, am intocmit prezenta documentație cadastrala de prima inscriere in conformitate cu Ordinul nr. 700/2014.

 • 2. Scurta prezentare a situației din teren:

Imobilul care face obiectul prezentei documentatii este strada Aron Pumnul din Fagaras. Strada este delimitată de gardurile si fațadele construcțiilor vecine imobile proprietăți particulare la est si vest, strada Miahai Eminescu la sud si Bulevardul Unirii la nord.

 • 3. Situația juridica a imobilului'.

Proprietar : Municipiul Fagaras- domeniul public.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

 • - Metoda folosita- Radieri GNSS si de pe borne determinate GNSS.

 • - Aparatura folosita- Statie totala LEICA TS 06 si GNSS Leica GS 08.           /> '

Pentru imobilul în cauză s-a realizat o ridicare topografică cu 1 stație din care s-au radiat punctele care definesc limitele imobilului- fațadele construcțiilor vecine. Celelalte puncte au fost radiate GNSS. Sistemul GNSS Leica GS 08 asigură o precizie de măsurare de ±(1 + 1 ppm x D) mm în cazul temperaturilor cuprinse în intervalul (-20°C Ia + 40°C). Statia totala Leica TS 06 asigură o precizie de măsurare a unghiurilor de 5 secunde și o precizie de măsurare a distanțelor de ±(3' + 3 ppm x D) mm în cazul temperaturilor cuprinse în intervalul (-20°C la + 40aC).

Preciziile obținute: măsurătorile realizate s-au încadrat în toleranțele admise de normele și normativele în vigoare.

 • - Sistemul de coordonate: STEREO-70

 • - Sistemul de referința cote: MAREA NEAGRA-1975

 • - Puncte geodezice de sprijin vechi si noi folosite:

Punctele SI, 100.

 • - Descrierea punctelor topografice noi:

Punctele-S+.-H)0 cui metalic.

Data întocmirii: 03.2019

Nr. cadastral

Supraf. nasurata

Adresa imobilului

743 mp

Fagaras - Strada Aron Pumnul

Cartea Funciara

UAT

Fagaras1442/1/2

1442/2/2

1442/2/3A. Date referitoare la teren


Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

743

Imobil delimitat de gardurile si fațadele construcțiilor vecine imobile proprietăți particulare la est si vest, strada Miahai Eminescu la sud si Bulevardul Unirii ta nord.

Total

743

Suprafața totala nasurata a imobilului= 743 mp

_____Suprafața din act= 743 mp___________


B. Date referitoare la construcții


Cod constr.


Destinația


----Mențiuni

-- crOTincAT...^.

3       OK

<    ><'tORIZAR£

Executant          I»          Nr. aer*-»

Confirm executarea măsurătorilor la-t^n, corectitudinea intocmirii documentației Cadastrale si ARSt C ' corespondenta acesteia cu realitatea din tefen S.R-L-

Ol. AS A .S


Total


(mp)I.»1S


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastralSemnatara si parafa


Data


IStampila BCPI


* In situația in care exista numere cadastrale.pentru imobilele vecine, in locul numelui vecinului se va trece numărul cadastral, iar in ■ ipsa numărului cadastral numărul topografic sau numărul admiriit’Vativ. Suprafețele se rotunjesc Ia metru patrat.