Hotărârea nr. 136/2019

HOTĂRÂREA nr.136 Din data de 30.05.2019 privind aprobarea inchirierii directe in conditile legii, către Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici Braşov, Subfiliala Fagaras, a unui spaţiu in suprafaţa de 17,90 mp, din suprafaţa totala de 71,57 mp, inscrisa in C

ROMÂNIA

I. JUDEȚUL BRAȘOV      W

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.136 Din data de 30.05.2019 privind aprobarea inchirierii directe in conditile legii, către Asociația Foștilor Deținuți Politici Brașov, Subfiliala Fagaras, a unui spațiu in suprafața de 17,90 mp, din suprafața totala de 71,57 mp, inscrisain CF.nr.lO6315-C2-U8 - imobilul aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras, situat in str. Republicii, nr. 18 - pentru sediu birou

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit in ședința ordinara

Analizând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș nr. 43495 /I din 16.05.2019 și Referatul Compartimentului evidenta patrimoniu, nr. 43495 din 16.05.2019 prin care se propune aprobarea inchirierii directe in condițiile legii către Asociația Foștilor Deținuți Politici Brașov, Subfiliala Fagaras, a unui spațiu in suprafața de 17,90 mp, din suprafața totala de 71,57 mp, inscrisa in CF.nr.lO6315-C2-U8 - imobilul aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras, situat in str. Republicii, nr.18 - pentru sediu - birou, mentinandu-i notarea bunului public de sediu,

Având in vedere avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisia de turism, relații externe și integrare europeană, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Ținând cont de art. 14 si art. 15 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica.

Privind prevederile art. 49 alin. 1 lit.a din OG 26/2000 privind asociațiile si fundațiile in temeiul art.45 alin.(3) si art.115, alin.l, lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,modificata si completata

Vazand prevederile art.466, alin.8 si art.467 alin.5 din Legea 227/2015-Codul fiscal.

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă închirierea directa in condițiile legii a unui spațiu in suprafața de 17,90 mp din suprafața totala de 71,57 mp inscrisa in CF.nr.lO6315-C2-U8 - imobilul aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras, situat in str. Republicii, nr.18 pentru desfasurarea activitatii de către Asociația Foștilor Deținuți Politici Brașov, Subfiliala Fagaras, pentru sediu - birou, mentinandu-i destinația bunului public de sediu, conform planului de situație care face parte integrata din prezenta hotarare.

Art. 2. Perioada de închiriere va fi de 5 ani cu posibilitate de prelungire prin Act adițional cu jumatatea din perioada aprobata inițial, uramand ca după perioada menționata in actul adițional, închirierea sa fie supusa aprobării Consiliului Local al Municipiului Fagaras.

Art. 3. Chiria va fi de 0,50 lei/mp/luna, stabilita in baza pct.10 din anexa nr.8 la Hotararea Consiliului Local nr. 97 din 26.04.2018.

Art. 4 . Predarea primirea spațiului se va face pe baza de protocol incheiat intre parti, in termen de 30 zile de la adoptarea hotarari

Art. 5. Cu ducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Fagăraș, prin Compartimentul evidenta patrimoniu, (concesiuni, inchirieri, administrare, parcari evidenta bunuri).Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 18 voturi pentru , - abținere, - impotriva

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti 18

Prezenta hotărârea se comunică:

 • - 1 ex. Dosar de ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Instituția Prefectului Jud.Brașov

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar

 • - 1 ex Compartiment Evidenta Partimoniu

 • - 1 ex. Asociația Unirea

 • - 1 ex Biroul Unic

 • - lex Afișare.

Cod F50


tăte Imobilfă lîTTuUHTai


RASOV


EXTRAS Df CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Luna Anul


iă                              Func,ars Nr- Fagsras


A. Partea I. Descrierea imobilului


Unitate individuală


Nr. CF vechi:1538

Adresa: Loc. Fagaras, Str Republicii, Nr. 18, Ap. Corp IV C4- parter, jud. Brașov

Părți comune: ELEMENTELE DE UZ COMUN GENERALE: fundatii,fațade,pereți despărțitori,acoperiș,culoar de acces,instalatii de alimentare cu gaz metan,teren de curte in supraf.de 267,10 m.p.

Elementele de uz comun speciale intre corpurile nou formate IVB1 și IV B2: plafonul despărțitor dintre parter și etaj, care constituie plafon pentru spatiile de despărțire, iar la spatiile de la etaj - pardoseala.

Elementele de uz comun speciale între corpurile IVC1-IV C4 sunt: teren curte, culoar de acces în curte din P-ța

Nr cit

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 298/4/3/4

71,57

17/100

17/100

Corp IV C4 clădire parter, cu supraf.construită de Z1.57 m.p.. cu o cotă de 17,28% din elementele de uz comun și 19,39 m.p. teren curte

B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

8296 / 18/04/2019__________________________________

Act Administrativ nr. 69, din 28/03/2019 emis de MUNICIPIUL FAGARAȘ; Act Administrativ nr. 43848. din

7A/nd/?ni9 emis de MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ ; _________________________________

B3

Intabulate, drept de PROPRIEi Al t, dobândit prin Lege, cota actuala

i/i                ------------------------------—-— ----

Al

p MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, CIF:4384419, DOMENIUL PUBLIC_________________________________

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu carac ter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001                    Pagina 7 din 2

Extra- o ,iru          □-•i.ne !« «dresa epay.ancpl.ro                                                                       Forrr.-ar versiunea 1

Unjlatg^i<iivi<iuala,^plresa: LocTragaras,tr Hep^fich, Nr. IȘJftp. Corp IV            Tudr-Bwwtftv

-Părți-eOmvi..<?. LLi.ilwiEix Ufbi. CvKhuA uelveHAui: fundă turna Iade,pereți uespartitori, acoperiș, culoar de acces,instalării de alimentare cu gaz metan,teren de.curte în supraf.de 267,10 m.p.

Elementele de uz comun speciale intre corpurile nou formate IVB1 și IV B2: plafonul despărțitor dintre

parter și etaj, care constituie plafon pentru spatiile de despărțire, iar la spatiile de la etaj - pardoseala. Elementele de uz comun speciale între corpurile IVCl-IV C4 sunt: teren curte, culoar de acces în curte din P-


ta Republicii

Nr cit

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 298/4/3/4

71,57

17/100

17/100

Corp IV C4 clădire parter, cu supraf.construită de 71,57 m.p., cu o cotă de 17,28% din elementele de uz comun și 19,39 m.p. teren curte

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest


birou.


Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt


susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 60 RON, -Ordin de plata cont OCPI nr.1096/18-04-2019 in suma de 60, pentru serviciul de


publicitate imobiliară cu codul nr. 231.

Data soluționării,

24-04-2019

Data eliberării,

/ /Referent,


(parafa și semnătura)Document care conține date cu caracter personal-, protejate de prevederile Leg'i Nr: 677/2001.

Extras-.- oe< -Hamati ci-'.ne 'j au'esa epay.ancpi.ro

Pagina 2 din 2


Formular vers.urea 1.1


7           s £> A’ u fC', v/

MINISTERUL FINANȚELOR

Certificat de înregistrare fiscala

ASOCIAȚIA FOȘTILOR DEȚINUȚI POLITICI DIN ROMANIA -

FILIALA BRAȘOV         /

BRAȘOV judetBrasov cod pofetal :2200

PIAȚA SFATULUI nr. 11    |!           '

vAutorizarie: 7/PJ/13.01.1990/! 1/2551B     '    '■

Codul dvs. delnregLtry^i^caiă esie;^              ■nrwnsn )

'TI ■ Emitent - Director g^nemf ' '^ț)ata^miterii: ( ^n/nspnnn ) ■ •!             Semnătum'^/^                     dna jmenhjltn 30/05/2000ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI -^CȚIÂ

Dosar nr. 44900/301/2011 ÎNCHEIERE nr. 21

Ședința din Camera de Consiliu din data de 13 ianuarie 2012

Instanța constituită din:

Președinte :       Vîorela-Isabela Ferentz

Grefier :         lonela-Ramona Scurtu


Pe rol s-a aflat judecarea cauzei privind pe petenta ASOCIAȚIA FOȘTILOR DEȚINUȚI POLITICI DIN ROMÂNIA (AFDPR), având ca obiect modificare acte constitutive.

La apelul nominal nu a răspuns reprezentantul pe tentei

Procedura de citare a fost legal îndeplinită.                      ■

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care a arătat obiectul cauzei și stadiul judecății, respectiv primul termen de judecată, după care:

Instanța, în temeiul art. 167 din Codul de procedură civilă, a încuviințat proba cu înscrisurile aflate Ia dosarul cauzei, fiind legală, verosimilă, pertinentă și concludentă și, nefiind alte ceren de formulat, probe de administrat sau excepții de invocat,, a constatat cauza în. stare de judecată și a reținut-o spre soluționare.

INSTANȚA:

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 București sub nr. 44900/301/2011, la data de 12.12.2011, petenta ASOCIAȚIA FOȘTILOR DEȚINUȚI POLITICI DIN ROMÂNIA (AFDPR) a solicitat înregistrarea modificărilor actului constitutiv și ale statutului asociației privind structura organelor de conducere.

In drept, petenta și-a întemeiat cererea pe dispozițiile OG nr. 26/2000.

în susținerea cererii, petenta a depus la dosar înscrisuri, proba fiind încuviințată de instanță la data de 13.01.2012. în cadrul probei cu înscrisuri, reprezentantul asociației a depus la dosarul cauzei Procesul-verbal al Adunării Generale a Asociației, extras atestat prin încheiere de atestare nr. 58 din 09.12.2011 de Avocat Marc Aureliu-Horia.                           ■ ■

Cererea a fost legal timbrată cu 19 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru și 0,30 lei timbru judiciar.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

ASOCIAȚIA FOȘTILOR DEȚINUȚI POLITICI DIN ROMÂNIA (AFDPR) funcționează în mod legal, fiind înființată prin sentința civilă nr.7/PJ/13.01.1990 pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București în dosarul nr. 7/PJ/1990 și exercitând activitatea potrivit Actului constitutiv propriu și Statutului propriu, ambele din data de 02.01.1990.

Actele constitutive ale asociației au suferit mai multe modificări astfel cum rezultă din dosarele atașate la dispoziția instanței.               _                    -

Ca urmare a schimbării sediului asociației în circumscripția teritorială a Judecătoriei Sectorului 3 București, asociația a fost înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, Secțiunea a II-a, Partea A ținut la grefa acestei instanțe, sub nr. 17/2004.

•, * « (

Vă atragem atenția că datele menționate in prezentul document, se înscriu în cele prevăzute de Legea nr. 677/2001, fapt ce conferă obligativitatea protejării, conservării și folosirii acestora doar în scopul prevăzut de lege.

■ La data de 16-17.09,2011 s-a întrunit Adunarea Generaliza membrilor Asociației-'care hotărât modificarea actelor constitutive, în sensul că s-a luat act de modificările privind sfcnactura T organelor de conducere, conform Procesului-verbal al Adunării Generale a Asociației/eșțras atestat prin încheiere de atestare nr. 58 din 09.12.2011 de Avocat Marc Aureliu-Horia.

Potrivit dispozițiilor art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la Asociații și Fundații, cu modificările și completările ulterioare, „modificarea actului constitutiv sau a statutului asociației/fundației se face prin înscrierea modificării în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la . grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul asociația, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 8-12”.

Având în vedere textele legale, instanța reține că au intervenit modificări ale actului constitutiv și ale statutului asociației în ceea ce privește structura organelor de conducere, conform Procesul’ri-verbal al Adunării Generale a Asociației, evrras prin încheiere de atestare nr. 58 din 09.12.2011 de Avocat Marc Aureliu-Horia, astfel cum s-a reținut mai sus.

Fața de considerentele expuse anterior, în temeiul art. 8-12 din OG nr. 26/2000 la care face trimitere art. 33 din același act normativ, având în vedere faptul că modificările sunt conforme cu ’ dispozițiile legale în materie, instanța va admite cererea formulată de petenta ASOCIAȚIA FOȘTILOR DEȚINUȚI POLITICI DIN ROMÂNIA (AFDPR), și în consecință: va dispune înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor ținut de grefa Judecătoriei Sectorului 3 București a modificărilor privind structura organelor de conducere, conform Procesului-verbal al Adunării Generale a Asociației, extras atestat prin încheiere de atestare nr. 58 din 09.12.2011 de Avocat Marc Aureliu-Horia, astfel: Conducerea asociației pentru mandatul 2011-2015 este următoarea: Comitetul Național de Conducere are următoarea componență: Președinte - Octav Bjoza; Vicepreședinte - Nistor Mau; Vicepreședinte - Sergiu Rizescu; Vicepreședinte - Teodor Stanca; ’ Membri Comitetului de Conducere: Dumitru Bazon; Mihai Bontea; Eustațiu Chițimia; Ștefan Dobre; Grigore Drăghia:. Aurora Dumitrescu; Cornelia Fetea; Paul Mitroi; Mihai Neagu; Dan ’ Ottulescu; Maria Puiu; Lncian Silaghi; losif Torok, Membri supleanți: Luca Nicolae Copaia; Aurel Nichiforeanu; loan Mari.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DISPUNE:

Admite/ i rerea fomfulată de petenta ASOCIAȚIA FOȘTILOR DEȚINUȚI POLITICI DIN ROMÂNCA (AFDPR)/ cu sediul în București, str. Mântuleasa, nr. 10, sector 3, și în consecință:                          '            . ’            . ..       ,                     .       ' •

Dispune înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor ținut de grefa Judecătoriei Sectorului “1 București a modificărilor privind structura organelor de conducere, conform Procesului-verbal al Adunării Generale a Asociației, extras atestat prin încheiere de atestare nr. 58 din 09.12201l de Avocat Marc Aureliu-Horia, astfel:

Corrti&ta asociației pentru mandatul 2011-2015 este următoarea:

Comitetul Național de Conducere are următoarea componență:

Pn ședințe - Octav Bjoza;               - _• / _      --- .   ___

Vicepreședinte - Nistor Man;

Vicepreședinte - Sergiu Rizescu;

Vi cepreședinte - Teodor Stanca;

! c ragea atenția că datele menționate în prezentul document, se înscriu în cel: prevăzute de Legea nr. 677/2001, fapt ce conferă obligativitatea protejării, conservării șifolosirii acestora doar in scopul prevăzut de lege.


- Dumitru Bazon;                                        ■

~ Mihai Bontea;

 • - Eustațiu Chițimia;

 • - Ștefan Dobre;

 • - Grigore Drăghia;

 • - Aurora Dumitrescu;

 • - Cornelia Fetea;

 • - Paul Mitfoi;

 • - Mihai Neagu;

~  Dan Ottulescu;

 • - Mana Puiv.;

 • - Lucian Silaghi;

-  losif Torok

Membri supleanți:

 • - Luca Nicolae Copaia;

 • - Aurel Nichiforeanu;

 • - loanMan.

Definitivă.

Ga drept de recurs în termen de 5 zile de la pronunțare pentru petenta și de la comunicare pentru Ministerul Public.

Pronunțată în ședință publică azi, 13 ianuarie 2012.

Pneședinte, Vioreîa Isabela Ferentz

Red/Tehnored. F.V.I./I.R.S.

5ex./17.01.2012

corn. 1 ex. MPublic/ ■ .01.2012

1 [MINISTERUL                 7 '

■>                                 i 't             .' ?                              1 ./]

’HXS- w*

....... w

' Gvsfier, lonela-Ramona Scurtu

f^^cArÎKfrsBmuLDfTl

1          BIICVSEJTI       " '

frșssmo co>;s t i țc(£U,roă cu o.jg,n/3|

Lc iw® "oi-           /*

9                                                                                                                              ■ ■■

~ ~ ' ■ • . .

■ ■
Vă dregem atenția că datele menționate în prezentul document, se înscriu în cele prevăzute de Legea nr. 677/2001, fapt ce conferă obligativitatea protejării, conservării și folosirii acestora doar în scopl prevăzut de lege.


JUDECĂTORIA SECTOR 3 BUCUREȘTI SECȚIA CIVILA

ÎNCHEIEREA NR242

ȘEDINȚA DIN CAMERA DE CONSIULIU DIN 11.12.2009 INSTANȚA COMPUSA DIN

Președinte ANDREEA ERSILJA LAVINIA HARFAȘ Grefier MARJA POPESCU

Pe rol soluționarea cererii de modificare a statutului si actului formulata de potenta ASOCIAȚIA FOȘTILOR DEȚINUȚI POLITICI DIN ROMÂNIA.

constitutiv


La apelul nominal a răspuns reprezentantul petentei

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei de către grefiera de ședință, după care instanța constatând ca nu mai sunt cereri de formulat sau probe de administrat a declarat cauza in stare de judecata si a acordat cuvântul asupra fondului.

. Reprezentantul petentei a solicitat admiterea -cererii astfel cum form ulata

a rost


INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei

DISPUNE

Admite cererea formulată de petenta ASOCIAȚIA FOȘTILOR DEȚINUȚI POLITICI DIN ROMÂNIA." cu sediul in București, str. Mântuleasa nr. lOsector 3.

Ia act de modificările aduse actului constitutiv si statutului petentei printre care: noua componență a Comitetului de Conducere alcătuit din: președinte - Octav Bjoza, vicepreședinți-- Paul Andreescu, Nistor Man,-Sergiu Rizescu și membrii--. Dumitru Bazon, Mihai Bontea, Eustațiu Chițimia, Mihai Constaritinescu;''Grigore ' Drăghia, Aurora Dumitrescu, Emilian lonescu, Paul Mancaș, Paul Mitroi, Dan Ottulescu, Maria Puiu/Teodor'.Stanca, losif Torok, conform procesu'fui-verba) .al Adunării Generale ,. atestat./de . avocat „ Negoita;IuHan-Mihai ", sub nr. : 201/09.12.-2009.    ’        - ‘                                        ,              ' £ ;•

Dispune înscrierea mo'dmcărilor in Registrul persoanelor juridice tinut la grefa Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti.ȚsCT. f/CTc ■ ■ Ț’./'CT            .• '■■■■: ■ ■■»?;:-

•_ Cu ..recurs in 3 ziicdcla pronunțare pentru petent-șt.de îa.comunicare penîruTfAvCTi Ministerul RublicAcCT7                          ț CT/L-ct:..

///Pronunțatăjmședințăipublică, astăzi,?11112.2009 .CT               c
•' ■ ’ £1? ’Jr«XSCA20BTA ’ssCîOBt’ixa'l - BWBisiI

'■ - ..•TOCH3TSBSA. ,.nr. 7/PJ/’199q ' ;    ■

•■/■ ■ .Sedtoțs din CaBorâ da Consiliu-sal ij isnu«,rIa I99o JnfltBnjfl^onnusd din?

.• '<*** •* Tregadlnta « Alin Bursa- '

Judecător . - Gabrleln . Bîrson .   ..   *   •

'               • O*efl<si' . . « Doina l’ngureanu ...'’•


Graflerul gâlir-țol a făcut referatul cauzal ralatînd eă a fost denuaa-înRcrisurilo'necesare conform dispozițiilor Dae -ț 1 . gl ala Ltgll nt. 21/6 fabr. 1924.-      . ,    ..         •• ac,-:1

. • •" '••• • • FoprazontantDl. Afloclnțlei a aollâltat aa instanța csnstflt ■'! ■■ -.Gsrințols legal îndeplinite , să adai.tă-cererea șl bA dispună • acordare s nsraonallt â ții juridice precum gl inse i’le y«» asesUin in registrul anuae destinat.-

.1 - r- I


. - ■ . ..... . •' -<•:;■•• ., ‘ .

' ' Benraaantant ol procuraturii a dos oonoiuxli da a^Mitsra's cererii in confornit nta cu dîupoz Jitie Dacretului - lega din

■. 3 Innuerls 199o «1 Consiliului ^ortului Salvării Naționala art , ’ ’ dîr Dec rstul rr.31/1954.§1 ale art. B4 ,§i urmă t oare le d in Legea ■ •■pentru narsoanale jqridlca nr<21 din 6 febr. 1924f . prscizîn'-’’ eă Crrîeasd a sa nuna in vadâraa asocia ția i’ eg respecte. dlspesițiiii Iffgnle alo acestor acte normative.- . t .        -

INSfANTA,

•    - trin cererea introdusă la 12 ianuarie 199o 1 nr agi s tr at g as

7/PJ/199J BSEbril f®ndatori ol asociației foștilor ^aținuți poli '■ai dictaturii din .^onanis jccxciariaiaie au eolicltafa^orcJareo

.  ■.personalității jorldioe §i Înregistrarea; saviație 1 Inre^iatrul

■; . • ■ par coana lor juridica.-                      ,         . .     ■      ■    .

'■ A □ fost dapass în efarq cerârli 0'depșnț.i.swat.* rpro^'<sul

- t®Th.s 1 ”<?« consl&jirs ' & âaâdiâției din 2 ianuarie 199o copie dgp, acostai,?, jdsvads privind fujloacels tainsncir»

C F.B.S,                   .     ■        ...                        ’

S^Kdiind tal?' dcaurnlui^ înatenta constată'cTTi’ ot-oj ns

2 lanua 19^- t-.i son^îUn asouinția fogUlsr daținițf ■ polii

-al’yxetiKia ale dictaturii din Scasnia •'svîfri drșpt ggopnotrlîit (Bătutului , snăfârsâ IntgrsB^lsr legf.Ugs.alg          acasUîs

. .     ? 'rest.-.biliraa                îsUrîfi cu privirii Îs st’fsp.-:

2's re^l- ..nța oi loptă            cHct-sUîrihsr

1 j 1'o^23■1 •--■ in pr2.—acj8 dâ 1 j Xrș it ui cIuî. cc si j J —- - 1 piLă 1* fI‘§-*.Dl innii dec*Arie 19*:,9..    ,         . ‘

/ .’                  ’                 ’ Jt * î U.î,


JiHr>8 Ir îndap--H.nl te . dl 3 rspqsrltf J£9i n-act i.y -tfx-cret d!

•vijee la pa rasa dl


.■’ore osie ralstatn , Ipatențs apreciază eâ sînt " nrltlllf l-.i£*le .enprinaa îndesam <. i«gs din  Cennillului *ontulDl Salarii Najienale §I.ras«= •» 51/1954 gl LÂgoa nr. 21/fifl :f'.abr. 1924 ea prl«.

juridico ur/rind efl . adaluă cerarase-

■ J1L .UnuSM LuG TT V I $ ? |i N K • t

Jn bazîs ert. 32 din rocrstnl nr. 31/1954 §i art. ej fii urr'-îsflrsltf din Lagoc pentru pe r.-tanneîle juridice nr. 81 ^iri 6 fabr. 'im; SJfito cererea de inneriera ca persoană juridică 9 aeccin tl«f " foștilor da ținuți politic! pi Victine fila <?lc t s t or 1X • di n onsnla țl în consaclnțâ-.-            , ■       .......        *

'.•v oar 4onfllitflt a juridică asociația! Togriior deținuți ”01.*. t iei f/’ ■' ird nio dlactot urii din "cpAnla cu sariul *n Xyaisregti, . ^snuhlielî nr.24, onotorul 2,~

Ptr'-ft. ir vierea e aorf.r ție i. ranpre t.eraa dlrnozl ții iur ort.

7)             nentru remonnsia juridice nr. dl /Q ilabriînrio 1924

i-.oren In ^raîn instonțoi a oricăror notificări "i n e .vreunor fi ‘jrjfnrclov dirccțln ui ndr.ini otra ț ia ei.in stri-ht.villc l-r ' ; pchirVr.rile da doaiicil'iu.ori oenucire -el înloouira ; mul-lătrător, director , șl.control, orice modificară a

ji în penare n ordonizării eau aoopuiul neraornal jliridica *ceat^r*o/ j ore n, loc hirta ras r nuairile aau înl®cDl.rij lichidatoriPRIMĂRIA MUNICIPIULUI FAGARAS

CONSILIUL LOCAL FAGARAS

Prin contractul nr. 4536 din 14.04.2014, Asociația Foștilor Deținuți Politic Subfiliala Fagaras, a primit in folosința un spațiu in suprafața de 17 mp in Fagaras, strada Republicii nr.18, pentru o perioada de 5 ani, adica pana la data de 13.04.2019.

Având in vedere ca acest termen a expirat, va rugam sa aprobati prelungirea contractului pentru o noua perioada de 5 ani.

Anexam prezentei:

 • - Decizia Judecătoriei București;

 • - Contractul nr. 4536/14.04.2014


Președinte,.-•

Radut-Au-g<Js/in U

Secretar,


Bueetea loan'


CONTRACT DL ÎNCHIRIERE

a unui spațiu situat in Făgăraș, str Republicii, nr. 18, pentru sediu asociație.

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1. MUNICIPIUL FAGARAS. cu sediul în municipiul Făgăraș, strada Republicii, nr.3, județul Brașov, cod 505200, reprezentat legal prin primar CONSTANTIN SORIN MĂNDUC, în calitate de locator, pe de o parte și

 • 2. Asociația Foștilor Deținuți Politici Brașov, Subfiliala Fagaras cu sediul în Fagaras, str. Republicii, nr. 18, reprezentata legal prin domnul, RADUT AUGUSTIN, în calitate de Președinte, domiciliat în Fagaras, str. Gheorghe Baritiu, nr. 2B, județul Brașov legitimat cu C.I. seria BV nr. 490387 eliberat de SPCLEP Fagaras la data de 04.01.2007, CNP 1370809082426 în calitate de locatar-chirias,

S-a încheiat prezentai contract de închiriere în baza Hotărârii Consiliului Local nr. .50 din31.03.2014.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Obiectul contractului este folosirea unui spațiu, în suprafață de 17.90 mp, situat în Făgăraș, str. Republicii, nr. 18, pentru sediu asociație.

Art. 2. Predarea - primirea spațiului, este consemnată în procesul - verbal dc predare-primire-parte integranta din prezentul contract.

 • III. TERMENUL

Art. 3. Termenul închirierii este de 5 ani, respectiv de la data de 14.04.2014 până la ■ data de 13.04.2019, cu posibilități de prelungire .

 • IV. PREȚUL

Art. 4 Prețul închirierii este de 0.50 lei/mp/lună, conform HCL nr. 186 din 19.12.02013, anexa nr. 6, respectiv 8.95 lei/luna.

 • V. PLATA CHIRIEI

Art. 5 Plata chiriei se face lunar până la data de 30 ale lunii pentru.luna respectivă, direct la casieria Primăriei Municipiului Făgăraș sau prin dispoziție de plată, în contul Primăriei - RO 17TREZ13221A30053QXXXX, beneficiar Primăria Mun. Făgăraș.deschis la Trezoreria___

municipiului Făgăraș.

Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,15%, asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează celei în care suma a devenit exigibilă, fără ca majorarea să poată depăși totalul chiriei restante.

Pentru neplata la termen a chiriei datorate, proprietarul poate rezilia unilateral prezentul — contract tară alte formalității, chiriașulTiind obigat să elibereze, să predea spațiul și să achite toate obligațiile de plată rezultate din contract, dacă întărzâierea depășește 30 de zile.

 • VI. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

Art. 6. Locatorul se obligă :

a)'- să predea spațiul în starea în care acesta se află la data semnării contractului:

 • b) - să-l garanteze pe chiriaș pentru evicțiune.


 • — a) să folosească spațiul conform destinației pentru care a fost închiriat, nefiind permisă schimbarea profilului. în cazul în care, în urma controalelor efectuate de organele de specialitate ale Primăriei, se constată schimbarea profilului, locatorul este autorizat să rezilieze pe cale unilaterală, contractul de închiriere cu data constatării, fără punere în întârziere;

 • b) sa achite sub sancțiunea rezilierii contractului de inchiriere, toate cheltuielile de intretinere curente (electricitate, gaz metan, apa, salubritate, energie termica, telefon,etc);

 • c) chiriașul are obligația de a-și contoriza separat utilitățile (apă, curent electric, gaz metan);

 • d) să suporte cheltuielile necesare reparării bunului în caz de deteriorare din vina sa;

 • e) obligațiile legale ce revin pe linie de PSI și de Mediu sunt în sarcina chiriașului;

 • f) să predea spațiul în starea în care acesta se afla la data semnării contractului;

 • g) sa obțină toate autorizațiile si avizele necesare funcționarii in spațiul închiriat;

 • h) dacă nu se respectă drepturile contractuale, Municipiul Făgăraș iși rezervă dreptul să nu mai incheie nici un contract pe viitor cu asociația.

 • VIII. SUBÎNCHIRIEREA SI CESIUNEA

_______Alt. 8. Subinchirierea, în total sau în parte a spațiului închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unui terț, sunt interzise, ducând la reziliere de plin drept a contractului de închiriere, de la data constatării faptului.

 • IX. LITIGII

_______Art. 9 Litigiile de orice fel, decurgând din executarea și interpretarea prezentului contract de închiriere, se soluționează pe cale amiabilă, în caz contrar, sunt de competența Judecătoriei Făgăraș.

 • X. ALTE CLAUZE

_______Art. 10. în cazul în care chiriașul nu-și execută obligațiile contractuale, locatorul reziliaza de plin drept contractul pe cale undaterală, printr-o simplă notificare fără a apela la instanța de judecată..

__Art. 11. în cazul rezilierii contractului, indiferent de motivul acesteia, chiriașul va elibera spațiul în termen de 15 zile calendaristice de la data notificării, în caz contrar locatorul poate proceda la eliberarea spațiului pe cheltuiala chiriașului.

Art. 12, Consiliul Local Făgăraș își rezervă dreptul de a rezilia unilateral acest contract, oricând interesul public impune acest lucru..

Art. 13. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, părțile datorează despăgubiri.

Art. 14. Prezentul contract s-a încheiat la sediul Municipiul Fagaras str.Repubhcii nr.3 , astăzi 14.04.2014, în 3 (trei) exemplare, considerate toate originale, din care unul la locatar și 2 (două) la locator .

LOCATOR, MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ PRIMAR.           / *

CONSTANTIN-S-ORIN MĂNDU<£ 'MbW/c/P/0;

<                                                   ' I

--

SECRETAR,

LAURA ELENA GIUNCA

x.u

SEF BIROU A.C.T.B.P.U/.C

ANCA VLAD 1

CHIRIAS-LOCATAR- ■ întocmit GHEORGHE LUPUANEXA nr. 8 LA HCL nr. 97/26.04.2018

TARIFUL LA CHIRIILE PENTRU SPAȚIILE CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT CEA DE LOCUINȚĂ CU APLICARE DE LA 01.01.2019

Nr. crt

ACTIVITATEA

DESFĂȘURATĂ

Zona

Centrala

Zona Mediană II

Zona Periferică

Lei/mp/luna

1.

Unități comerciale

17.0

14.5

11.9

2.

Unități comerciale en-gros

33.4

17.8

12.8

3.

Spații pentru jocuri mecanice

21.0

19.8

14.5

4.

Unități comerciale cu specific de librărie și papetărie,anticariat legătorii carte.

4.7

3.6

3.0

5

Spații pentru producție,ateliere De producție, prestări servicii

6.0

| 4.4

3.5

6.

Sedii administrative ale agenților economici, sedii de bănci,case de schimb valutar, birouri notariale și avocați.

14.9

11.9

2.2

7.

Spații pentru cabinete de asistență medicală cu plată , umană și farmacii tehnico-medicală

8.3

5.9

3.5

8.

Cabinet veterinar

4.3

3.0

3.7

9.

Laboratoare

3.1

2.4

2.1

10.

Sedii de organizații politice, sindicale, fundații, ligi, asociații și socetăți ce nu înregistrează profit,sedii de partide

0.5

0.5

0.5

11

Spații depozitare

7.8

4.8

4.0

12.

Garaje

2.5

2.4

2.4

1 13.

Grajduri și magazii de cereale

1.1

0.9

0.5

14.

Dependințe, vestibul, antreu, holuri, oficii,grupuri sanitare

1.2

0.8

0.5

15.

Cinematografe, inclusiv dependințe

2.1

2.1

2.1

16. i

Sedii de instituții și oficii bugetare, arhive, spații social-culturale, casă de cultură, cabinete medicale, școli de artă, muzee, bibliotecă, săli expoziție, depozite artă, centru de creație populară

1.1

0.8

0.5

17.

Redacții de presă + TV

6.3

6.3

5.3

18.

L         [_

Spatii comerciale din Piața ‘Xgroalimentara

12.00euro/mp/luna

Notă: Tarifele cuprinse în tabelul de mai sus nu includ TVA.