Hotărârea nr. 133/2019

HOTĂRÂREA NR. 133 Din data de 30.05. 2019 - privind concesionarea în temeiul HG 884/2004 a unui spaţiu cu destinaţie cabinet medical medicina de familie situat în Făgăraş str.Tăbăcari Bl.8 Sc A Ap.2,HOTĂRÂREA NR. 133 Din data de 30.05. 2019 - privind conce

ROMÂNIA      zsk.âș,.


JUDEȚUL BRAȘOV       KM

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR. 133 Din data de 30.05. 2019 - privind concesionarea în temeiul HG 884/2004 a unui spațiu cu destinație cabinet medical medicina de familie situat în Făgăraș str.Tăbăcari Bl.8 Sc A Ap.2,

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului și energetic cu nr. 45155/21.05.2019 prin care se propune concesionarea în baza HG 884/2004 actualizată, a unui spațiu cu destinație cabinet medical medicină de familie situat în Făgăraș str.Tăbăcari Bl. 8 ScA Ap.2, d-lui doctor BICA POPI IOAN domiciliat      în Făgăraș Centru Civic B1.5B Sc.A ap.8,CNP

1540715082433,

Ținând seama de avizul favorabil ai Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Văzând prevederile art.5 alin.2 din HG 884/2004, actualizată, coroborat cu art.art.391 alin.l din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sănătății ,ale OG 124/1998 republicată și actualizată, ale OUG 34/2006 ;Decizie nr.4/2008 a Colegiului medicilor și ale art.36 alin.5 lit a din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 359/2018,

în temeiul art.45 alin 2 lit(c) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale , republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă concesionarea spațiului cu destinație Cabinet medical medicină de familie situat în Făgăraș str .Tăbăcari Bl. 8 ScA Ap.2, d-lui doctor BICA POPI IOAN domiciliat în Făgăraș Centru Civic BL5B Sc.A ap.8,CNP 1540715082433.

Art.l. Concesionarea acestui spațiu se face numai în scopul desfășurării de activități medicale.

Art.3. Prețul concesiunii (redevența) va fi de 1,37 euro/mp/lună ,conform Raportului de evaluare nr. 13465 din 26.04.2016,întocmit de ing.dipl.ENUICĂ VIOREL.

Art.4. Durata concesiunii va fi de 2 ani respectiv de la data de 06.06.2019 până la data de

05.06.2021

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului prin Juristul Serviciului de urbanism,amenajarea teritoriului și energetic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI


Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 18 voturi pentru , - abținere, - impotriva

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -18

Prezenta hotărârea se comunică:

 • - 1 ex. Dosar de ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Instituția Prefectului Jud.Brașov

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar

 • - 1 ex Serviciul urbanism ,amenajarea teritoriului și juridic

 • - 1 ex. Celui în cauză

 • - 1 ex Biroul Unic

 • - lex Afișare.

Cod F50

 • 1. Părțile contractante

:. I Municipiul Făgăraș, cu sediul in Făgăraș, str. Republicii nr. 3, reprezentat legal prin PrimarGHEORGHE SUCACIU, în calitate de concedent, și

 • 1.2. Dr. BICA POPI IOAN . domiciliat in Făgăraș, B-dul Unirii BI.5B Sc.A ap.8 ,CNP 154 0715082433 și având CI seria BV nr.536120 eliberată la data.de 24.008.2007, medicul titular al cabinetului medical de medicină de familie Dr. BICA POPI IOAN, cu sediul profesional în Făgăraș, str. Tăbăcari B!.8Sc.A ap.2, CEF 1540715082433 .înregistrat la Registrul Unic al Cabinetelor medicale sub nr.489107/589/1999, având contul RO 67BRDE080SV12490250800 .deschis la BRD Făgăraș;

, in calitate de concesionar, au convenit sa încheie prezentul contract de concesiune.

 • 2. Obiectul contractului de concesiune

  • 2.1. Obiectul contractului de concesiune îl constituie exploatarea spațiului (bunul imobil) în care funcționează Cabinetul medical individual de medicină de familie situat în Făgăraș, str. Tăbăcari BI.8Sc.A Ap.2 in suprafața totala de 15,38 mp conform schiței spațiului, care va constitui anexa nr. 1* ia contractul de concesiune.și totodată a cotei de 1/3 din suprafața elemntelor de uz comun (hol 9,37 mp cămară 1,64 mp,sala asteptarell,25 mpdebara 1,01 mp,grup sanitar 4,20 mp,sală de tratament 8,10 mp ,wc 2,64 Vaoarea de inventar conform evidențelor contabile deținute este de 62226,27 lei..

Contravaloarea utilităților atât pentru spațiul de folosință exclusivă cât și pentru cel de utilizare comună, va fi achitat la furnizorii de utilități.

Concesionarul va proceda la contorizarea consumului de utilități .pentru spațiu! de utilitate exclusivă, în cei mai scurt timp, cu privire la apă,eiectricitae și energie termică ,după care acestea vor fi achitate în funcție de consumul înregistrat.

Spațiul fiind folosit dc 2 titulari de contract de concesiune, medicii de familie vor folosi sepațiu! în regim de tură-contratură, conform acordului de voință privh.d împărțirea timpului de folosință a spațiului.

 • 2.2. Predarea-primirea obiectului concesiunii se va efectua pe baza de proces-verba! care , care va censtitui-anexa nr. 2 la contractul de concesiune.


 • 2.3. Este interzisă subconcesionarea în tot sau în parte, unei terțe persoane, a spațiului care face obiectul prezentului contract de concesiune.

 • 3. Termenul

  • 3.1. Durata concesiunii este de 2 ani, începând de la data de 06.06.2017 pînă la data de 05.06.2019 conform art. 5 alin. 2 din H.G. 884/03.06.2004 coroborat cu art. 41 alin. 2 din Legea pensiilor nr. 19/2000 actualizată și republicată; OUG nr..34/2006 Decizie nr..4/2008 Colegiului Medicilor din România și HCLnr.lll din 29.05.2017.

 • 4. Redevența

  • 4.1. Redevența este de 1,37 euro/mp/Iuna conform Raportului de evaluare nr.13465 din 26.04.2016 intocmit de ing.dipl.ENUICĂ VIOREL..

  • 4.2. Plata redevenței se face prin conturile:

 • - contul concedentului nr. R017TREZ13221300205XXXXX , deschis la Trezoreria Făgăraș;

 • - contul concesionarului nr. RO67BRDF, 080SV12490250800, descins la BRD Fagăraș,

 • 4.3. Plata integrală a redevenței pentru anul 2017 se va face pînă la data de 31 -decembrie iar pentru ceilalți ani până in 30 respectiv 31 a lunii in curs.

 • 4.4. Neplata redevenței in termenul prevăzut la pct. 4.3 da dreptul concedentului sa pretindă penalitati in cuantum de 0,25% din valoarea acesteia pe zi de întârziere.

 • 4.5 .Pentru neplata la termen a redevenței datorate,concedentul poate rezilia unilateral părezentul contract de concesiunefără alte formalități , concesionarul fiind, elibereze și săpredea spațiul și de asemenea să achite toate obligațiile de 44 rezultate dm contract,dacă întârzierea depășește 30 de zile.                 ' v


 • 5. Drepturile pârtilor

  • 5.1. Drepturile concesionarului

   • 5.1.1. Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direct, pe riscul si^pe sa, bunul imobil care face obiectul prezentului contract de concesiune.

  • 5.2. Drepturile concedentului

   • 5.2.1. Concedentul are dreptul sa inspecteze bunul imobil concesionat, sa verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum si modul in care este satisfăcut interesul public prin realizarea activitatii sau serviciului public, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

   • 5.2.2. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabila a concesionarului și în prezența medicului titular care este obligat să se prezinte la cabinetul concesionat la data și ora menționată în notificare.

 • 6. Obligă oile pârtilor

  • 6.1. Obligațiile concesionarului

   • 6.1.1. Concesionarul este obligat sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate si de permanenta a bun-r-ci imobil care face obiectul concesiunii


   • 6.1.1. Concesionarul este obligat sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate si de permanenta a bunului imobil care face obiectul concesiunii.

   • 6.1.2. Concesionarul este obligat sa plateasca redeventa.

   • 6.1.3. Concesionarul are obligația de a restitui bunul concesionat, după expirarea contractului de concesiune, in deplina proprietate, liber de orice sarcina, inclusiv investițiile realizate, cel puțin in condițiile in care a fost preluat, in caz contrar urmând sa suporte contravaloarea daunelor produse.

   • 6.1.4. Concesionarul poate investi in bunul imobil concesionat sau poate realiza lucrări de modernizare a acestuia numai cu acordul scris concedentului.

   • 6.1.5. La încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forța majora si cazul fortuit, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea prestării activitatii sau serviciului public, in condițiile stipulate in contract, pana la preluarea acesteia de către concedent.

   • 6.1.6. In cazul in care concesionarul sesizează existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conducă la imposibilitatea realizării activitatii sau serviciului public, va notifica de indata acest fapt concedentului, in vederea luării masurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activitatii sau serviciului public.

   • 6 l .7. Concesionarul are obligația de a onora anumite solicitări ale Ministerului Sanatatii, specifice sistemului sanitar (efectuare de gărzi, acordare de asistenta medicala de specialitate anumitor categorii de pacienti etc.), care vor fi reglementate prin ordin al ministrului sanatatii.

  • 6.2. Obligațiile concedentului

   • 6.2.1. Concedentul este obligat sa nu il tulbure pe concesionar in exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

   • 6.2.2. Concedentul nu are dreptul sa modifice in mod unilateral contractul de concesiune, in afara de cazurile prevăzute expres de lege si de prezentul contract.

   • 6.2.3. Concedentul este obligat sa notifice concesionarului apariția oricăror Împrejurări de natura sa aduca atingere drepturilor concesionarului, daca are cunoștința despre aceasta.

 • 7. Modificarea contractului

  • 7.1. Concedentul poate modifica unilateral partea reglementara a prezentului contract de concesiune, cu notificarea prealabila a concesionarului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz, urmind sa asigure un spațiu identic, din punct de vedere funcțional, pentru desfasurarea in condiții optime a activitatii specifice profoăit. ÎĂ?,"?'


   • 7.2.1. In cazul in care modificarea unilaterala a contractului de concesiuti^H3apuee~uR. prejudiciu, concesionarul are dreptul sa primească in mod prompt o despăgubire'^de^wiîa-s; efectiva.                                                                             /

   • 7.2.2. In caz de dezacord intre concedent si concesionar cu primire [la'Vaibarea* despăgubirii, aceasta va fi stabilita de instama judecătoreasca competenta. u.'.,

   • 7.2.3. Dezacordul dintre concedent si concesionar cu privire la despagubiritijupoăW.sa constituie un temei pentru concesionar care sa conducă la sustragerea d; 1?.                 •

contractuale.                                                                                       ț,, ..,, . » O-

 • 8. încetarea contractului de concesiune


  • 8.1. Prezentul contract de concesiune inceteaza in următoarele situatii:

 • a) la expirarea duratei stabilite in prezentul contract, daca părțile nu convin in scris prelungirea acestuia, in condițiile legii;

 • b) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

 • c) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere unilaterala de către concedent, cuplata unei despăgubiri in sarcina concesionarului;

 • d) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concedent, prin rezilierea unilaterala a contractului de către concesionar, cu plata de despăgubiri in sarcina concedentului;

 • e) la dispariția, dintr-o cauza de forța majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunțare, fara plata unei despăgubiri;

 • f) schimbarea destinației spatiilor după concesionare atrage rezilierea de drept a contractului de concesiune;

 • g) concesionarul poate denunța unilateral contractul de concesiune pentru motive personale, notificând concedentul cu 60 de zile inainte de data denunțării;

 • h) in cazul in care titularul cabinetului medical nu mai desfasoara activitate medicala.

 • 9. Răspunderea contractuala

 • 9. L. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse in prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuala a pârtii in culpa.

  10. Forța majora

  10.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen si/sau de executarea in mod necorespunzator, total sau parțial, a oricărei obligatii care ii revine in baza prezentului contract de concesiune, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzata de forța majora, astfel cum este


definita in lege.

10.2. Partea care invoca forța majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 10 zile de la producerea evenimentului, si sa ia toate masurile posibile in vederea li consecințelor lui.


10.3. Daca in termen de 10 zile de Ia producere evenimentul respectiv n părțile au dreptul sa isi notifice incetarea de plin drept a prezentului contract d fara ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese.

11. Notificări

11.1. In accepțiunea pârtilor contractante orice notificare adresata de una dintre £$dștea_ celeilalte este valabil Îndeplinita daca va fi transmisa la sediul prevăzut in prezentul conțrac't de concesiune.

11.2. In cazul in care notificarea se face pe cale poștala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data

menționata de oficiu’ postai primitor pe aceasta confirmare.

11.3. Daca notificarea ss trimite prin telex sau prin fax, ea se considera primita in prima ri lucratoare după cea in care a fost expediata.

11.4. Notificările verbale nu : e iau in considerare.           - - - • 12. Litigii

 • 12.!. In cazul in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare instanței competente.

 • 13. Clauze finale

  • 13.1. Orice modificare a prezentului contract de concesiune se face numai prin act adițional semnat de ambele parti contractante.

  • 13.2. Prezentul contract de concesiune, impreuna cu anexele 1,2 și 3 care face parte integranta din cuprinsul sau, reprezintă voința pârtilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara încheierii lui.

  • 13.3. Prezentul contract de concesiune a fost incheiaWn 4 exemplare, originale, unui pentru concesionar și 3 pentru concendent, astazi • .2017., data semnării lui’,după citire.


y-,        . .                         /               V

Concedent,             /\ #

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ p       }

PRIMAR    ____ ’rj

GHEORGHE SUCACIU C      iS>

SECRETAR,/K'V    '

LA URA ELEN^IUKOA^Z>

INTOCwfc^     •'

C ons Jur. C A ME LfA'GWȘ AN

5

Concesionar, MEDIC TITULAR Dr..BICA POPI I0AN ------

(®F

\ 'Va Mt"'


«.,i «n           eW^

<kfe<*x^ *•           „flU “'; ft

o <jA c-!e,f

pwtXJ,


U&. _

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată. în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2 modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmtsajzăf . \

1. La articolul 185, alineatul (13) se modifică și va avea ^rraăt^^^c^p£i\s:

"(13) Medicii, indiferent de sex, care împlinesc vârsta d& ^6/7         după 'i

dobândirea funcției de conducere și care fac parte din comitetul dixjfeSs^JtalIb spitalului public sau exercită funcția de șef de secție, șef dă            or.Ț ș'ef

de serviciu medical, vor fi pensionați conform legii. Medicii în vârâtă* ani nu pot participa la concurs și nu pot fi numiți în niciuna dinț?G? funcții ie de conducere care fac parte din comitetul director al spitalului pu&tici.lâ^uae șef de secție, șef de laborator ori șef de serviciu medical."

2. La articolul 391, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: "ART. 391                                                   .    ..         . .

(i)’ Medicii se pensionează, la cerere, la vârsta de 67 de ani, indiferent de sex. Cererea privind menținerea în activitate până la împlinirea vârstei de 67 de ani se depune, de către medic, la unitatea angajatoare, cu cel puțin 3 luni înaintea împliniri'! vârstei standard de pensionare prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

pT PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, FLORIN IORDACHE

PREȘEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 27 decembrie 2018.

Nr. 359.