Hotărârea nr. 131/2019

HOTĂRÂREA NR. 131 Din data de 30.05. 2019 privind concesionarea în temeiul HG 884/2004 a unui spaţiu cu destinaţie cabinet medical medicina de familie situat în Făgăraş str.Negoiu Bl.6 Sc.D Ap.l

ROMÂNIA     A rr.


JUDEȚUL BRAȘOV    O «i

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR. 131

Din data de 30.05. 2019

privind concesionarea în temeiul HG 884/2004 a unui spațiu cu destinație cabinet medical medicina de familie situat în Făgăraș str.Negoiu Bl.6 Sc.D Ap.l

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului și energetic cu nr. 45154/21.05.2019 prin care se propune concesionarea în baza HG 884/2004 actualizată, a unui spațiu cu destinație cabinet medical medicină de familie situat în Făgăraș str.Negoiu B1.6 Sc.D Ap.l, d-nei doctor SUTEU MARILENA DORINA domiciliată în Făgăraș str. Dr./I.Șenchea nr.26 Ap.l,CNP 2540424082429,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Văzând prevederile art.5 alin.2 din HG 884/2004, actualizată, coroborat cu art.art.391 alin.l din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sănătății ,ale OG 124/1998 republicată și actualizată, ale OUG 34/2006 jDecizie nr.4/2008 a Colegiului medicilor și ale art.36 alin.5 lit a din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 359/2018,

în temeiul art.45 alin 2 lit(c) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale , republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă concesionarea spațiului cu destinație Cabinet medical medicină de familie situat în Făgăraș str.Negoiu B1.6 Sc.DAp.l d-nei doctor SUTEU MARILENA DORINA domiciliată în Făgăraș str. Dr.I.Șenchea nr.26, CNP 2540424082429.

Art.2. Concesionarea acestui spațiu se face numai în scopul desfășurării de activități medicale.

Art.3. Prețul concesiunii (redevența) va fi de 1,17 euro/mp/lună ,conform Raportului de evaluare nr. 13465 din 26.04.2016, intocmit de ing.dipl.ENUICĂ VIOREL;

Art.4. Durata concesiunii va fi de 2 ani respectiv de la data de 06.06.2019 până la data de 05.06.2021.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului prin Juristul Serviciului de urbanism,amenajarea teritoriului și energetic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

POPARAD GHEORGHE COSMIN/


Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 17 voturi pentru , 1 abținere, - impotriva

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -18

Prezenta hotărârea se comunică:

 • - 1 ex. Dosar de ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Instituția Prefectului Jud.Brașov

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar

 • - 1 ex Serviciul urbanism ,amenajarea teritoriului și juridic

 • - 1 ex. Celui în cauză

 • - 1 ex Biroul Unic

 • - lex Afișare.

Cod F50

2/      /3//


Nr. 12412 din data de 31.05.2017

CONTRACT DE CONCESIUNE


 • 1. Părțile contractante

  • l.i. Municipiul Făgăraș, cu sediul in Făgăraș, str. Republicii nr. 3, reprezentat legal prin Primar GHEORGHE SUCACIU, în calitate de concedent, și

  • 1.2. Dr. ȘUTEU MARILENA-DORINA . domiciliat in Făgăraș, str.Dr.I.Șenchea nr.26 ,CNP 1540424082429 și având CI seria BV nr.587516 eliberată la data de 17.07.2008, medicul titular al cabinetului medical de medicină de familie Dr. ȘUTEU MARILENA DORINA, cu sediul profesional în Făgăraș, str. Negoiu Bl.6 ap.l, CIF 1540424082429 ,înregistrat la Registrul Unic al Cabinetelor medicale sub nr.488940/572/1999, având contul R0 67BRDE080SVI2490250800 .deschis Ia BRD Făgăraș;

, in calitate de concesionar, au convenit sa incheie prezentul contract de concesiune.

 • 2. Obiectul contractului de concesiune

  • 2.1. Obiectul contractului de concesiune îl constituie exploatarea spațiului (bunul imobil) în care funcționează Cabinetul medical individual de medicină de familie situat în Făgăraș, str. Negoiu Ap.l in suprafața totala de 20,65 mp conform schiței spațiului, care va constitui anexa nr. 1* la contractul de concesiune.și totodată a cotei de 1/3 din suprafața elemntelor de uz comun (hol 9,31 mp cămară 1,64 mp,sala așteptare 15,05 mp debara 0 65 mp,grup sanitar 2,88 mp,sală de tratament 9,26 mp ,wc 2,64

Vaoarea de inventar conform evidențelor contabile deținute este de 50214,95 lei..

Contravaloarea utilităților atât pentru spațiul de folosință exclusivă cât și pentru cel de utilizare comună, va fi achitat la furnizorii de utilități.

Concesionarul va proceda la contorizarea consumului de utilități .pentru spațiul de utilitate exclusivă, în cel mai scurt timp, cu privire la apă.electricitae și energie termică ,după care acestea vor fi achitate în funcție de consumul înregistrat.

Spațiu! fti id folos:.' de 2 tisulari de contract de concesiune, medicii de familie vor folosi sdpațiul în regim de tură-coniratură, conform acordului de voință privind Împărțirea timpului de folosință a spațiului.

 • 2.2. Predarea-primirea obiectului concesiunii se va efectua pe baza de proces-’ erbal care , care va constitui anexa nr. 2 la contractul de concesiune.

 • 2.3. Este interzisă subconcesionarea în tot sau în parte, unei terțe persoane, a spatului care face obiectul prezentului contract de concesiune.

 • 3. Termenul

  • 3.1. Durata concesiunii este de 2 ani, începând de Ia data de 06.06.2017 pînă la data de 05.06.2019 conform art. 5 alin 2 din H.G. 884/03.06.2004 coroborat cu art. 41 alin. 2 din Legea pensiilor nr. 19/2000 actualizată și republicată; OUG nr..34/2006 Decizie nr..4/2008 Colegiului Medicilor din România și HCL nr^ din^^OH;.

 • 4. Redevența

  • 4.1. Redevenea este de 1,37 euro/mp/luna conform Raportului de evaluare nr. 13465 din 26.04.2016 întocmit de ing.dipl.ENUICĂ VIOREL..

  • 4.2. Plata redevenței se face prin conturile:

 • - contul concedentului nr. ROI7TREZ132213OO2O5XXXXX  , deschis Ia Trezoreria

Făgăraș;

contul concesionarului nr. RO67BRDE 080SV12490250800 , deschis la     BRD

Făgăraș,

 • 4.3. Plata integrală a redevenței pentru anul 2017 se va face pînă la data de 31 -decembrie iar pentru ceilalți ani până in 30 respectiv 31 a lunii in curs.

 • 4.4. Neplata redevenței in termenul prevăzut la pct. 4.3 da dreptul concedentului sa pretindă penalitati in cuantum de 0,25% din valoarea acesteia pe zi de întârziere.

 • 4.5. Pentru neplata la termen a redevenței datorate,concedentul poate rezilia unilateral părezentul contract de concesiunefără alte formalități , concesionarul fiind obligat să elibereze și săpredea spațiul și de asemenea să achite toate obligațiile de p.Iată datorate rezultate din contract,dacă întârzierea depășește 30 de zile.

 • 5. Drepturile pârtilor

  • 5.1. Drepturile concesionarului

   • 5.1.1. Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direct, pe riscul si pe răspunderea sa, bunul imobil care face obiectul prezentului contract de concesiune.

  • 5.2. Drepturile concedentului

   • 5.2.1. Concedentul are dreptul sa inspecteze bunul imobil concesionat, sa verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum si modul in care este satisfăcut interesul public prin realizarea activitatii sau serviciului public, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar.                                                 S_____

   • 5.2.2. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabila a concesionarului și în prezența medicului titular care este obligat să se prezinte la cabinetul concesionat Za data și ora menționată în notificare.

I ✓ \ V x

 • 6. Obligațiile pârtilor                                                    c ' /j»-'1./

  • 6.1. Obligațiile concesionarului                                                 '

   • 6.1.1. Concesionarul este obligat sa asigure exploatarea eficace in regim dedoctinuratl- si de permanenta a bunului imobil care face obiectul concesiunii.

   • 6.1.2. Concesionarul este obligat sa plateasca redeventa.

   • 6.1.3. Concesionarul are obligația de a restitui bunul concesionat, după expirarea contractului de concesiune, in deplina proprietate, liber de orice sarcina, inclusiv investițiile realizate, cel puțin in condițiile in care a fost preluat, in caz contrar urmând sa suporte contravaloarea daunelor produse.

   • 6.1.4. Concesionarul poate investi in bunul imobil concesionat sau poate realiza lucrări de modernizare a acestuia numai cu acordul scris concedentului.

   • 6.1.5. La incetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forța majora si cazul fortuit, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea prestării activitatii sau serviciului public, in condițiile stipulate in contract pana la preluarea acesteia de către concedent.

   • 6.1.6. In cazul in care concesionarul sesizează existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conducă la imposibilitatea realizării activitatii sau serviciului public, va notifica de indata acest fapt concedentului, in vederea luării masurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activitatii sau serviciului public.

   • 6.1.7. Concesionarul are obligația de a onora anumite solicitări ale Ministerului Sanatatii, specifice sistemului sanitar (efectuare de gărzi, acordare de asistenta medicala de specialitate anumitor categorii de paciemi etc.), care vor fi reglementate prin ordin al ministrului sanatatii.

  • 6.2. Obligațiile concedentului

   • 6.2.1. Concedentul este obligat sa nu il tulbure pe concesionar in exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

   • 6.2.2. Concedentul nu are dreptul sa modifice in mod unilateral contractul de concesiune, in afara de cazurile prevăzute expres de lege si de prezentul contract.

   • 6.2.3. Concedentul este obligat sa notifice concesionarului apariția oricăror Împrejurări de natura sa aduca atingere drepturilor concesionarului, daca are cunoștința despre aceasta.

 • 7. Modificarea contractului

  • 7.1. Concedentul poate modifica unilateral partea reglementara a prezentului contract de concesiune, cu notificarea prealabila a concesionarului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz, urmind sa asigure un spațiu identic, din punct de vedere funcțional, pentru desfasurarea in condiții optime a activitatii specifice profesiei,

   • 7.2.1. In cazul in care modificarea unilaterala a contractului de conceșitlne îi idutfc utix prejudiciu, concesionarul are dreptul sa primească in mod prompt o despâgubjre adecvăta.riî \ efectiva.                                                           / i?/            X /

   • 7.2.2. In caz de dezacord intre concedent si concesionar cu privire la vajoa/ea', despăgubirii, aceasta va fi stabilita de instanța judecătoreasca competenta.? >        .    . j

   • 7.2.3. Dezacordul dintre concedent si concesionar cu privire la despăgubiri nupoâte sa'^7 constituie un temei pentru concesionar care sa conducă la sustragerea deja obligațiile sale contractuale.

 • 8. încetarea contractului de concedtnte

  • 8.1. Prezentul contract < e cmcesiur.e h.te erza in următoarele situatii:

 • a) la expirarea duratei stabilite in prezentul contract, daca părțile nu convin in scris prelungirea acestuia, in condițiile legii;

 • b) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile in sarcina coacedentului;

 • c) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere unilaterala de către concedent, cu plata unei despăgubiri in sarcina concesionarului;

 • d) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concedent, prin rezilierea unilaterala a contractului de către concesionar, cu plata de despăgubiri in sarcina concedentului;

 • e) la dispariția, dintr-o cauza de forța majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunțare, fara plata unei despăgubiri;

 • f) schimbarea destinației spatiilor după concesionare atrage rezilierea de drept a contractului de concesiune;

 • g) concesionarul poate denunța unilateral contractul de concesiune pentru motive personale, notificând concedentul cu 60 de zile inainte de data denunțării;

 • h) in cazul in care titularul cabinetului medical nu mai desfasoara activitate medicala.

 • 9. Răspunderea contractuala

  • 9.1. .Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse in prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuala a pârtii in culpa.

 • 10. Forța majora

  • 10.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen si/sau de executarea in mod necorespunzator, total sau parțial, a oricărei obligatii care ii revine in baza prezentului contract de concesiune, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzata de forța majora, astfel cum este definita in lege.

  • 10.2. Partea care invoca forța majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 10 zile de la producerea evenimentului, si sa ia toate masurile posibile in vederea limitării consecințelor lui.

  • 10.3. Daca in termen de 10 zile de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza, părțile au dreptul sa isi notifice incetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune fara ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese.

 • 11. Notificări

  • 11.1. In accepțiunea pârtilor contractante orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevăzut in prezentaicbnțracT -de concesiune.                                                       Z           ' f

  • 11.2. In cazul in care notificarea se face pe cale poștala, ea va fi transm^a pijri scrisoare \ recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar îa data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.              | =| /.[

  • 11.3. Daca notificarea se trimite prin telex sks prin fax, ea se considera primita în prima zi? lucratoare după cea in care a fcst expediata.                                          \ . ,•

  • 11.4. Notificările verbala nu se iau in cons'deraro.                          . >     ■

---                                                      '< i’-ii r


 • 12. Litigii

  • 12.1. In căzu! in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare instanței competente.

 • 13. Clauze finale

  • 13.1. Orice modificare a prezentului contract de concesiune se face numai prin act adițional semnat de ambele parti contractante.

  • 13.2. Prezentul contract de concesiune, împreuna cu anexele 1,2 și 3 care face parte integranta din cuprinsul sau, reprezintă voința pârtilor si inlatura orice alta înțelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

  • 13.3. Prezentul contract de concesiune a fost incheiat in 4 exemplare, originale, unul pentru concesionar și 3 pentru concendent, astazi2017., data semnării lui.,după citire.


•       cir*'1'* ■

Concedem,              / 011 • \ s

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ            c

PRIMAR           . Xțx     <£.

GHEORGHE SUCAC1U C      .*

SECRETAR, /X 4   /)

LA URA ELENA OLUNCĂ^ N A i)

(D. 7

fNTOCMrCX     /

Cons.jur.CAMELI^. CRISAN

Concesionar, MEDIC TITUfAR Dr..ȘUTEl>ț^mfcENA

1               )*)

1

LEGE nr?35 9 din 27 decembrie 2018

pentru modificarea Legii nr-. 95/20 06 privind reforma în domeniul sănătății

EMITENT:     PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2019

Data intrării in vigoare : 6 ianuarie 2019

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 185, alineatul (13) se modifică și va avea următorul cuprins:

" (13) Medicii, indiferent de sex, care împlinesc vârsta de 67 de ani după dobândirea funcției de conducere și care fac parte din comitetul director al spitalului public sau exercită funcția de șef de secție, șef de laborator ori șef de serviciu medical, vor fi pensionați conform legii. Medicii în vârstă de 67 de ani nu pot participa la concurs și nu pot fi numiți în niciuna dintre funcțiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalului public sau de șef de secție, șef de laborator ori șef de serviciu medical."

2. La articolul 391, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: "ART. 391         .            ~                •

(1) Medicii se pensionează, la cerere, la vârsta de 67 de ani, indiferent de ■ sex. Cererea privind menținerea în activitate până la împlinirea vârstei de 67 de ani se depune, de către medic, la unitatea angajatoare, cu cel puțin 3 luni înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, FLORIN IORDACHE PREȘEDINTELE SENATULUI

CÂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU


București, Nr. 359.


27 decembrie 2018.CQ. \ \