Hotărârea nr. 130/2019

HOTĂRÂREA nr. 130 Din data de 30.05.2019 privind criteriile de acces la locuinţe şi ierarhizarea prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii tinerilor, construite prin ANL în Municipiul F


ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘStrada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr. 130 Din data de 30.05.2019 privind criteriile de acces la locuințe și ierarhizarea prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii tinerilor, construite prin ANL în Municipiul Făgăraș precum și formularul de înscriere pe lista de prioritate la locuințe în regim de închiriere, construite prin Angenția Națională pentru Locuințe si actele justificative pentru probarea îndeplinirii criterilor cadru de acces si de ierarhizare prin punctaj

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit in ședința ordinara

Analizând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș nr. 47501/1 din data de 20.05.2019 și referatul de specialitate nr. 47501/20.05.2019 al Compartimentului evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri ) - privind criteriile de acces la locuințe și ierarhizarea prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii tinerilor, construite prin ANL în Municipiul Făgăraș precum și formularul de înscriere pe lista de prioritate la locuințe în regim de închiriere, construite prin Angenția Națională pentru Locuințe si actele justificative pentru probarea îndeplinirii criteriloror cadru de acces si de ierarhizare prin punctaj .

Văzând avizul favorabil al Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public si privat al municipiului, Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Reținând prevederile Legii nr. 152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, ale H.G. nr. 962/2001 actualizată, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, ale H.G. nr. 420/2018 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punera în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, ale Legii nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică ,

Ținând cont de adresa nr. 49158 din data de 24.04.2019 înaintată de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, referitoare la avizarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii,

Văzând prevederile art. 36 alin 2 lit c si alin 5 lit b, art. 45 alin.3 si art. 123 alin 1 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă criteriile de acces la locuințe și ierarhizarea prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii tinerilor, construite prin ANL în Municipiul Făgăraș conform anexei nr. I, precum și formularul de înscriere pe lista de prioritate la locuințe în regim de închiriere, construite prin Angenția Națională pentru Locuințe si actele justificative pentru probarea îndeplinirii criteriloror cadru de acces si de ierarhizare prin punctaj conform anexei nr. II, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă data de 31 decembrie a fiecărui an, data limită de depunere la Primăria Municipiului Făgăraș - Compartiment Evenimente publice, Informare cetățeini și Registratură str. Republicii, nr. 3, a cererilor și documentelor justificative privind solicitarea de locuințe în regim de închiriere, construite din fondurile A.N.L.

Art. 3. Analizarea cererilor și stabilirea listei de prioritate în soluționarea acestora se fac anual, până la sfârșitul lunii februarie, luându-se în considerare cererile depuse până la sfârșitul anului precedent.

Art. 4. Lista de priorități prevăzută la art. 3 din prezenta hotărâre, se reface ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze și să se repartizeze locuințe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuințe înscriși în lista aprobată inițial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuință sau dacă există locuințe pentru tineri rămase vacante. Pentru refacerea listei de priorități se iau în considerare cererile depuse până la sfârșitul lunii anterioare aprobării acesteia.

Art. 5. Listele de prioritate, prevăzute la articolele 3 și 4 din prezenta hotărâre, se aprobă prin hotărâre de consiliu local. Anterior aprobării acestea vor fi făcute publice, prin afișare, pe site-ul Primăriei Municipiului Făgăraș și la sediul Primăriei Municipiului Făgăraș. Contestațiile se vor formula în termen de 7 zile de la afișare. Soluționarea contestațiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condițiile legii.

Art. 6. Prezenta hotărâre produce efecte după obținerea avizului Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, moment în care H.C.L. nr. 252/27.09.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Fagăraș, prin Arhitehtul sef și Compartiment evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ POPARAD GHEORGHE COSCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MU LAURA ELENHotararea s-a adoptat cu un nr.de 18 vohiri peritru , - abținere, - împotriva

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -18

Prezenta hotărârea se comunică:

 • - 1 ex. Dosar de ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Instituția Prefectului Jud.Brașov

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar

 • - 1 ex Compartiment evidenta patrimoniu

 • - 1 ex. Celui în cauză

 • - 1 ex Biroul Unic

 • - 1 ex Afișare.

  Cod F50CRITERII                  ,

Pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de loc repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în Mupi<3|

A. Criterii de acces la locuință:                                       x

 • 1. Titularul cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri, destinată închirieriițJtilebfne să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, și să poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.

Cererea de locuință se efectuează numai individual și în nume propriu.

 • 2. Titularul cererii de locuință și ceilalți membrii ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitateat în Municipiul Făgăraș.

NOTĂ:

Restricția referitoare la nedeținerea unei locuințe în proprietate nu are în vedere locuințele înstrăinate în urma unei acțiuni de partaj sau locuințele trecute în proprietatea statului în mod abuziv și care nu au fost retrocedate în natură. Restricția nu se aplică în cazul deținerii cu chirie a unui spațiu locativ în cămine de familiști sau nefamiliști, și nici chiriașilor din locuințele preluate abuziv de stat și care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foștii proprietari. Prin cămine de familiști sau nefamiliști se înțeleg clădirile dotate cu camere de locuit individuale și cu dependințele, dotările și utilitățile comune. De asemenea, restricția nu se aplică în situația în care titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - dețin, alături de alte persoane, cote-părți dintr-o locuință, dobândite în condițiile legii.

 • 3. Titularul cererii de locuință trebuie să își desfășoare activitatea pe raza UAT municipiul Făgăraș

 • 4. Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiții aprobate și cuprinse în programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

NOTĂ:

 • - Lista de priorități se stabilește ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze și să se repartizeze locuințe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuințe înscriși în lista aprobată inițial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuință sau dacă există locuințe pentru tineri rămase vacante.

 • - Solicitanții înscriși în lista de priorități, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 și 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuințe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiții în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an și în noua ordine de prioritate stabilită.

 • B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctai;

1. Situația locativă actuală

1.1. Chiriaș în spațiu din fond locativ privat................10 puncte

1.2. Tolerat în spațiu......................................................7 puncte

5-5- cu studii superioare............................................

15 puncte


NOTE:

Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat și atestat conform legii.

 • 6. Situații locative sau sociale deosebite

  • 6.1. tineri proveniți din case de ocrotire socială și care au împlinit 18 ani.......

  • 6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii......................................................

  • 6.3. tineri evacuați din case naționalizate.................................................


 • 7. Venitul mediu net lunar/membru de familie

  • 7.1. mai mic decât salariul minim pe economie.......................................................15 puncte

  • 7.2. între salariul minim pe economie și salariul mediu net pe economie........... 10 puncte

NOTE:

 • - Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanților de locuință care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A.

 • - în cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanții vor fi departajați în funcție de situația locativă constatată la data efectivă a repartizării locuințelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanții a căror situație locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcție de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. în cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanții care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecție socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).

Anexa nr. II la Hotărârea nr<

FORMULAR DE ÎNSCRIERE


pe Lista de prioritate la locuințe în regim de închiriere, construiteprin Angenția Națională pentru Locuințe si actele justificative pentru probarea îndeplinirii criteriloror cadru de acces si de ierarhizare priit punctaj * ' X'l /

Subsemnatul/subsemnat.................................................................................'SdQmagiiiăt/ ă

..................................................................................................................................,cu reședința în ......................................................................., născut /ă la data de .............................., având C.N.P.................................................., am depus cererea pentru locuință A.N.L. cu numărul de

înregistrare.....................din data de...............................

In vederea stabilirii ordinii de prioritate și repartizării unei locuințe construite de Agenția Națională pentru Locuințe, în regim de închiriere, se vor depune următoarele actele justificative:

 • A. Criterii de acces la locuință:

 • 1- Copie după actul de identitate al titularului cererii si a celorlalți membri de familie

(cu viza de reședință dacă este cazul)-legalizate

 • 2- Declarații autentificate ale titularului cererii și după caz, a acelorlati membrii ai familiei acestuia soț /soție si a/sau a altor persoane aflate in întreținerea acestuia referitoare la nedeținerea (în prezent sau să nu fi deținut) a unei locuințe în proprietat, sau să nu fie beneficiarul unei locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietatea Municipiului Făgăraș sau a unității la care lucrează;

S Declarații autentificate ale titularului cererii și după caz, ale soției /soțului și ale celorlalți membri din familia acestuia referitoare la deținerea in proprietate a unei locuințe instrainate in urma unei acțiuni de partaj sau locuința trecuta in proprietatea statului in mod abuziv și care nu au fost retrocedate in natura ( daca este cazul)

J Declarații autentificate ale titularului cererii și după caz, ale soției /soțului și ale celorlalți membri din familia acestuia referitoare la deținerea cu chirie a unui spațiu locativ in cămine de familiști sau nefamilisti (daca este cazul)

J Declarații autentificate ale titularului cererii și după caz, ale soției /soțului și ale celorlalți membri din familia acestuia referitoare la deținerea cu chirie a unui locuințe preluate abuziv de stat si care face obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate cartre foștii proprietari (daca este cazul)

J Declarații autentificate ale titularului cererii și ale celorlalți membri ai familiei acestuia-sot/sotie, copii si /sau alte persoane aflate in intretinerea acestuia referitoare la deținerea alturi de alte persoane,de cote- parti dintr-o locuința, dobândita in condițiile legii (daca este cazul)

 • 3- Adeverință si Raport per salariar - extras REVISAL pe numele titularului cererii eliberata de la locul de muncă din care sa rezulte că își desfășoară activitatea în Municipiul Făgăraș cu precizare venitului net/luna.

 • - Adeverință si Raport per salariar - extras REVISAL pe numele fiecărui membru de familie eliberata de la locul de munca din care sa rezulte venitul net/luna. sau adeverința de venit eliberata de ANAF din care sa rezulte venitul net provenit din alte surse sau ca nu inregistreaza venituri.

 • B.Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:

 • 1. Situația locativa actuală

 • - Contractul de închiriere, în spațiul locativ privat( va fi prezentată doar de către titularul cererii, care este chiriaș în spațiul locative privat), din care sa rezulte suprafața locative, contract înregistrat la organul fiscal competent ANAF.

 • - Declarație autentificata ia notar, a proprietarului locuinței, cnn care sa__rez.uite ca titularul cererii și membrii familiei acestuia sunt tolerați în spațiuf va fi prezefrtmS dșar în cazul în care titularii cererii și membrii familiei acestuia sunt tolerați în spâțiuj șișuprafața totală locativă și numărul total al locatarilor care locuiesc împreună/ în/ad^âșță;unit8rte locativă ( va fi prezentată doar în cazul în care titularul cererii și membrii |famHrer acestuia sunt tolerați în spațiu);


 • 2. Starea civilă actuală

Actele de stare civila:

 • - Certificate de castorie/divort( după caz) -legalizat

 • - Certificate de naștere pentru fiecare copil - legalizat

  • - Declarție pe propria răspundere a titularului cererii privind numărul persoanelor în întereținere(copii și alte persoane);

  • 3.Starea de sănătate actuală


 • - Certificat medical cu starea de sănătate actuală (boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreținere necesită , potrivit legii, însoțitor, sau o cameră în plus)(dacă este cazul);

 • 4. Vecimea cererii solicitantului

Numărul de înregistrare a cererii de luare în evidenta pentru închirierea unui locuințe construite de către ANL

Vechimea cererii solicitantului se calculează la momentul evaluării cererii de locuintea astfel:

 • -la stabilirea listei de prioritate care are loc anual, la sfârșitul lunii februarie, dată la care se raportează calculul vechimii cererilor este ultima zi a anului precedent.

 • - la refacerea ulterioară a listei, generată de situațiile prevăzute de lege , data la care se raportează calculul vechimii cererilor este ultima zi a lunii anterioare aprobării listei refăcute.

 • 5. Nivelul de studii și/sau pregătire profesională

 • - Copie legalizată a diplomei pentru titularul cererii care atesta ultima formă de învățământ absolvită sau, după caz adeverință emisă de unitatea de învățământ, ce ține loc diplomei care încă nu a fost eliberată sau care a fost pierdută.

 • 6. Situații locative sau sociale deosebite

 • - Documentele din care să rezulte situația socială deosebită:

 • - Adeverință prin care să certifice faptul că titularul cererii de locuință provine din casă de ocrotire socială și care au împlinit vârstra de 18 ani (dacă este cazul);

 • - Act de adopție pentru cei care au adoptat copii:hotărâre judecătorească de adopție, certificat emisde instanță sau hotărâre emisă de comisiile pentru protecția copilului.

 • - Hotărâre judecătorească irevocabilă de evacuare din case naționalizate sau, după caz proces verbal de evacuare întocmit de executor judecătoresc(dacă este cazul).

Notă:

Pentru a beneficia de punctaj la criteriul A.3 ori de câte ori se reface lista de prioritate este necesară prezentarea lunară a veniturilor nete, deoarece nu se poate anticipa luna în care lista de prioritate va fi refăcută pentru motivele prevăzute de normele legale..

Se vor acorda punctaje la criteriul A.3 numai în cazul în care prezintă acte doveditoare de venit toți membrii familiei care realizează venituri sau (unde este cazul) declarație notarială pentru membrul de familie major care nu realizează venituri.

Notă:

După depunerea cererii de locuință titularul acesteia va reactualiza documentele ori de câte ori intervin modificări cu privire la: situația locativă, locul de muncă, numărul de membri de familie, studii, venituri, etc.

De asemenea vor fi reactualizate documentele ale căror termen de valabilitate expiră (acte de identitate, vize de reședință, contracte de muncă, contracte de închiriere, certificate de handicap sau alte documente cu termene de valabilitate).

Dosarul cu actele depuse, conform Listei cu actele necesare la dosarul pentru solicitarea pentru închirierea unei locuințe ANL, conține un nr. de............file (inclusiv prezenta cerere).

Data................


Semnătura.............