Hotărârea nr. 129/2019

HOTĂRÂREA nr. 129 Din data de 30.05.2019 privind inchirierea prin licitaţie publica deschisa organizata in condiţiile legii, a unui spaţiu in suprafaţa de 30 mp, din suprafaţa totala de 1705 mp, înscrisa in C.F. nr. 100626 - imobil aflat in proprietatea pu

ROMÂNIA        sr


JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr. 129

Din data de 30.05.2019

privind Închirierea prin licitație publica deschisa organizata in condițiile legii, a unui spațiu in suprafața de

30 mp, din suprafața totala de 1705 mp, înscrisa in C.F. nr. 100626 - imobil aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras, situat in str. Șoseaua Combinatului, nr.Al- Tribuna mare Punct termic - pentru sediu asociatii.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Fagaras nr. 43030/1/16.05.2019 si Referatul Compartimentul Administrare Clădiri, Terenuri, Bunuri Publice,Urmărire Contracte nr. 43030/16.05.2019 , privind închirierea directa in condițiile legii, către Clubul Columbofil Fagaras, din cadrul Asociației Columbofile Brașov, a unui spațiu in suprafața de 30 mp, din suprafața totala de 1705 mp, inscrisa in C.F. nr. 100626 - imobil aflat in proprietatea publica a Municipiul Fagaras, situat in str. Șoseaua Combinatului, nr.Al - Tribuna mare Punct termic proiectul inițial fiind formulat pentru atribuirea in folosința gratuita a spațiului apreciindu-se ca nu este de interes public

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisia de turism, relații externe și integrare europeană, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Vazand prevederile OG 26/2000 cu privire la asociati si fundatii si art.466, alin.8 si art.467 alin.5 din Legea 227/2016- Codul fiscal.

Privind prevederile art.123 Legii nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, precum si art.14 si art. 15 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica.

In temeiul art.36 alin.(5) lit.a), art.45 alin.(3) si art. 115 alin.l lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, repiblicata,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba închirierea prin licitație publica deschisa organizata in condițiile legii, a unui spațiu in suprafața de 30 mp din suprafața totala de 1705 mp inscrisa in C.F. nr. 100626 - imobil aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras, situat in str. Șoseaua Combinatului, nr.Al- Tribuna mare Punct termic pentru sediu asociatii, conform planului de situație, parte integranta din prezenta hotarare.

Art 2. închirierea acestor bunuri publice se realizează in scopul folosirii acestora conform destinației -sediu asociatii.

Art. 3. închirierea se aproba pe o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire prin Act adițional cu jumătate din perioada aprobată inițial, urmând ca după perioada menționată în actul adițional, închirierea să fie supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Făgăraș si Consiliul Local Fagaras isi rezerva dreptul de a rezilia acest contract, oricând interesul public impune acest lucru.

Art. 4. Prețul de pornire al licitației va fi de 0,50 lei/mp/luna, cu posibilitatea de strigare de 10% din prețul de pornire.Chiria este stabilita in baza pct.10 din anexa nr.8 la Hotararea Consiliului Local nr. 97 din 26.04.2018.

Art. 5. Se aproba Caietul de sarcini si Contractul de închiriere pentru licitația publica a spațiului prevăzut la art.l si 2 parte integrata din prezenta hotarare.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul

Municipiului Fagăraș, prin Compartimentul Administrare, Clădiri,Terenuri, Bunuri Publice,Urmărire Contracte.Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 18 voturi pentru , - abținere, - împotriva

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti 18

Prezenta hotărârea se comunică:

 • - 1 ex. Dosar de ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Instituția Prefectului Jud.Brașov

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar

 • - 1 ex Compartiment Evidenta Partimoniu

 • - 1 ex. Asociația Unirea

 • - 1 ex Biroul Unic

 • - lex Afișare.

Cod F50

ROMAN IA <            JUDEȚUL BRAȘOV          iwĂSki       ,

3                                             HkYfîf

O| CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ ।   ।

- Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 X. X Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

ANEXA nr. 1 la HCL.nr. 129/2019

CAIET DE SARCINI

 • a) Obiectul închirierii

II constituie inchirierea in condițiile legii a unui spațiu in suprafața de 30 mp, din suprafața totala de 1705 mp, inscrisa in C.F. nr. 100626 - imobil aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras, situat in str. Șoseaua Combinatului, nr.Al-Tribuna mare Punct termic - pentru sediu asociatii.

 • b) Clauze financiare

Licitația va începe de la prețul de Închiriere de 0,50 lei/mp/luna , anexa nr.8, pct.10 la HCL nr.89/29.05.2017.

pasul de strigare va fi de 10% din prețul de pornire la licitație.

In vederea participării la licitație , ofertantul va achita suma de 95 lei constând in :

Taxa de participare la licitație in suma de 50 lei, suma ce nu se va restitui ofertantilor;

Garanția de participare la licitație în sumă de 45 lei, suma ce reprezintă aproximativ contravaloarea chiriei pe trei luni și care se restituie în situația în care nu se câștigă licitația.

Plata chiriei se face lunar pana la data de 30 ale lunii pentru luna respectiva.

Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0.15%, asupra sumei darorate, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi care urmează celei în care suma a devenit exigibilă, fără ca majorarea să poară depăși totalul chiriei restante si îndreptățește pe proprietar la rezilierea contractului pe cale unilaterala, dacă intarzierea depășește 30 de zile.

Perioada de închiriere este de 5 ani, cu posibilitate de prelungire prin Act adițional cu jumătate din perioada aprobată inițial, urmând ca după perioada menționată în actul adițional, închirierea să fie supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Făgăraș si Consiliul Local Fagaras isi rezerva dreptul de a rezilia acest contract, oricând interesul public impune acest lucru.

 • c) Instrucțiuni pentru desfasurarea licitației.

La licitație pot participa persoane juridice care nu au debite restante fata de Primăria Municipiului Fagaras.

Depunerea cererii de înscriere la licitație se primește pana cel mai târziu la ora 12.00 în ziua premergătoare desfășurării licitației la care se ataseaza documentele de plata a taxelor susmenționate precum si actele societății participante la licitație.

Cererile se inregistreaza și se depun la secretarul comisiei de licitație din Compartimentul Evidență patrimoniu. Președintele comisiei de licitație va începe ședința de licitație după constatarea îndeplinirii tuturor condițiilor de participare a ofertantilor.

Câștigătorul licitației va fi desemnat ofertantul (persoana juridica) care oferă cel mai mare preț de strigare.

La oferte egale câștigătorul licitației va fi desemnata persoana juridica care a detinut pana in prezent spațiul (dacă este cazul).

In cazul în care la data și ora anunțata pentru desfasurarea următoarei licitati nu sunt prezenti cel puțin doi participanti pentru adjudecarea spațiului, se așteaptă o jumătate de oră după care licitația se amana.

Daca la data si ora stabilita pentru desfasurarea licitației este înscris un singur ofertant, licitația se amana.

In ambele cazuri licitația se va repeta în aceeași zi din saptamana următoare, daca la două repetări succesive de licitație se prezintă un singur solicitant, spațiul se va atribui acestuia fără a se mai percepe taxa de participare, daca a fost înscris și a participat si la licitațiile precedente .

Pentru spațiul licitat, după adjudecare, comisia intocmeste un proces - verbal de adjudecare si de licitație, semnate de comisie si de adjudecător în 2 exemplare, din care un exemplar la comisie si un exemplar la adjudecator.

In baza acestora, în termen de 5 zile de la licitație, adjudecatorul se va prezenta pentru intocmirea contractului de închiriere, in caz de neprezentare se va pierde garanția de participare la licitație. Spațiul se va relicita iar cel în cauza nu mai poate participa la licitație.

Garanția de participare se poate restitui celui ce a pierdut adjudecarea în termen de 30 zile lucrătoare de la data licitației.

Contestațile privind organizarea și desfășurarea licitației se depun în termen de 24 ore la Judecătoria Făgăraș sau Municipiul Făgăraș.

Pentru Spațiul pentru care s-a făcut contestație contractul de închiriere se întocmește după soluționarea contestației.

Adjudecatorul va semna un angajament scris că va respecta destinația spațiului si ca a luat la cunoștința de toate celelalte instrucțiuni care constituie clauze contractuale, nerespectarea acestor clauze va duce la rezilierea contractului.

Consiliul Local al municipiului Făgăraș își rezervă dreptul de a rezilia acest contract în cazul in care interesul local o impune.

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

a spațiului, situat in Făgăraș, str. Șoseaua Combinatului, nr.Al- Tribuna mare Punct termic

1. MUNICIPIUL FAGARAS, cu sediul în municipiul Făgăraș, strada Republicii, nr.3, județul Brașov, cod 505200, reprezentat legal prin primar GHEORGHE SUCACIU, în calitate de proprietar administrator, pe de o parte și

2---------------------------. cu sediul în, str.bl.__,sc.__,et._

,ap.__ înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului, cod unic de

înregistrare, reprezentată legal prin dl/d-na,în calitate de administrator, domiciliat/ă____________________________________________________________

legitimat cu C.I. seria nr.eliberat la data de de SPCLEP

 • , CNP în calitate de chiriaș,

S-a încheiat prezentul contract de închiriere în baza Hotărârii Consiliului Local nr. ____din_____________

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Obiectul contractului este folosirea spațiului în suprafață de 30 mp, proprietatea publica a Municipiului Fagaras, str. Șoseaua Combinatului, nr.Al- Tribuna mare Punct termic pentru sediu asociatii .

Art. 2, Predarea - primirea spațiului, este consemnată în procesul - verbal, nr.din- anexă la prezentul contract.

 • III. TERMENUL

Art. 3. Termenul închirierii este de ani respectiv de la data de până la data de, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional, cu jumătate din perioada aprobată inițial, urmând ca după perioada menționată în actul adițional, închirierea să fie supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Făgăraș si Consiliul Local Fagaras isi rezerva dreptul de a rezilia acest contract, oricând interesul public impune acest lucru.

 • IV. PREȚUL

Art. 4 Prețul închirierii este de lei, conform HCL nr.

 • V. PLATA CHIRIEI

Art. 5 Plata chiriei se face lunar până la data de 30 ale lunii pentru luna respectivă, direct la casieria Primăriei Municipiului Făgăraș sau prin dispoziție de plată, în contul Primăriei - R017TREZ13221A300530XXXX, deschis la Trezoreria municipiului Făgăraș. Chiria pentru prima lună se va plăti la semnarea contractului.

Neplata chiriei in termenul prevăzut de lege se sancționează cu penalitățile si majorările prevăzute de lege si alte acte normative si indreptateste pe proprietar la rezilierea contractului pe cale unilaterala, daca întârzierea depășește 30 zile.

 • VI. OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI

Art. 6 Proprietarul se obligă :

 • a) - să predea spațiul în starea în care acesta se află la data semnării contractului

 • b) - să-l garanteze pe chiriaș pentru evicțiune.

 • VIL OBLIGAȚIILE CHIRIAȘUL.

Art.7 Chiriașul se obligă:

 • a) - să folosească spațiul conform destinației pentru care a fost închiriat, nefiind permisă schimbarea profilului.In cazul in care, in urma controalelor efectuate de organele specializate ale Primăriei se constata schimbarea profiliului, proprietarul este autorizat sa rezilieze, deplin drept pe cale unilaterala, contractul de închiriere cu data constatării, fara punere in întârziere, b) - la sfârșitul contractului, sa predea spațiul, liber de orice sarcini.

 • c) - sa asigure curățenia si igenizarea spațiului pe toata durata contractului de inchiriere.

Pag- 2 d ) - sa achite sub sancțiunea rezilierii contractului de Închiriere, toate cheltuielile de intretinere curente (electricitate, gaz metan, apa, salubritate, energie termica, telefon,etc). Chiriașul are obligația de a-si contoriza separat utilitatiile.

 • e) - daca nu se respecta drepturile contractuale, Municipiul Fagaras isi rezerva dreptul sa nu mai incheie nici un contract pe viitor cu agentii economici in cauza.

 • f) - de a depune o declarație fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatii administrației publice locale, conform prevederilor Codului Fiscal.

 • g) - obligațiile legale ce revin pe linie de PSI si de Mediu sunt in sarcina chiriașului.

 • h) - in termen de 30 zile de la data incheierii contractului sa depună declarația fiscala privind stabilirea taxei folosire clădiri sau spațiului după caz

 • VIII. SUBÎNCHIRIEREA SI CESIUNEA

Art. 8. Subînchirierea, în tot sau în parte a terenului închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unui terț, sunt interzise, ducând la reziliere de plin drept a contractului de închiriere, de la data constatării faptului.

 • IX. LITIGII

Art. 9 Litigiile de orice fel, decurgând din executarea și interpretarea prezentului contract de închiriere, se soluționează pe cale amiabilă, în caz contrar, sunt de competența Judecătoriei Făgăraș.

 • X. ALTE CLAUZE

Art. 10. In cazul în care chiriașul nu-și execută obligațiile contractuale, proprietarul reziliaza de plin drept contractul pe cale unilaterală, printr-o simplă notificare fără a apela la instanța de judecată..

Art. 11. In cazul rezilierii contractului, indiferent de motivul acesteia, chiriașul va elibera terenul în termen de 15 zile calendaristice de la data notificării, în caz contrar proprietarul poate proceda la eliberarea terenului pe cheltuiala chiriașului.

Art. 12. Consiliul Local Făgăraș își rezervă dreptul de a rezilia unilateral acest contract, oricând interesul public impune acest lucru.

Art. 13. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, părțile datorează despăgubiri.

Art. 14. Prezentul contract s-a încheiat la sediul Municipiul Fagaras str.Republicii nr.3 , astăzi în 3 (trei) exemplare, considerate toate originale, din care unul la chiriaș și 2 (două) la proprietar

PROPRIETAR,                                   CHIRIAȘ,

MUNICIPIUL FAGARAS

PRIMAR,

GHEORGHE SUCACIU

SECRETAR

LAURA ELENA GIUNCA

DIRECTOR ECONOMIC DANIEL IOAN LUDU

ARHITECT SEF, LILIANA BOER

întocmit