Hotărârea nr. 128/2019

HOTĂRÂREA nr.128 Din data de 30.05.2019 privind modificarea Contractului de inchiriere nr. 17880 din 26.06.2018, in sensul schimbării titularului contractului ca urmare a incheierii Hotarari Judecătoreşti Dosar nr. 1716/226/2019 privind inscrierea Asociaţi

ROMÂNIA     A s-


JUDEȚUL BRAȘOV    W

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.128

Din data de 30.05.2019

privind modificarea Contractului de închiriere nr. 17880 din 26.06.2018, in sensul schimbării titularului contractului ca urmare a încheierii Hotarari Judecătorești Dosar nr. 1716/226/2019 privind înscrierea Asociației Pensionarilor „Unirea” din Tara Fagarasului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, intrunit in ședința ordinara

Analizând expunerea de motive a Primarului Municipiului Fagaras nr.45349/1/17.05.2019 si Referatul 45349/17.05.2019 Compartimentului evidenta patrimoniu prin care se propune preluarea Contractului de închiriere nr. 17880 din 26.06. 2018 in sensul schimbării titularului contractului ca urmare a incheierii Hotarari Judecătorești Dosar nr. 1716/226/2019 privind Înscrierea Asociației Pensionarilor „Unirea” din Tara Fagarasului

Având în vedere cererea domnului Morosan Sandu nr. 45349 din 08.05.2019 prin care Asociațiile Pensionarilor Din Tara Fagarasului si Asociația Forța Pensionarilor 2014 prin reprezentantii Lasu loan si Milea loan au hotarat fuzionarea prin absortie formând Asociația Pensionarilor „Unirea” Din Tara Fagarasului conform Hotărârii Judecătorești Dosar nr. 1716/226/2019, care solicita preluarea Contractului de inchiriere nr. 17880 din 26.06.1999,

Ținând cont de:

- Contractului de inchiriere nr. 17880 din 26.06.2019

Hotararea Judecătoreasca Dosar nr. 1716/226/2019 prin care dispune inscrierea Asociației Pensionarilor „Unirea” din Tara Fagarasului

Menționam faptul ca Asociația Forța Pensionarilor 2014 nu înregistrează debite restante la contractul in cauza,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisia de turism, relații externe și integrare europeană, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Reținând prevederile OG 26/2000 cu privire la asociati si fundatii si art.466, alin.8 si art.467 alin.5 din Legea 227/2016 - Codul fiscal,

Privind prevederile art. 123 Legii nr.215/2001, privind administrarea publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, precum si art.14 si art.15 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica,

In temeiul art.36 alin.(5) lit a), art. 45 alin. (3) si art. 115 alin.l lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, modificata si completata.

HOTĂRĂȘTE:

Art I. Se modifica Art.l din Contractul de inchiriere nr. 17880 din 26.06.2018, care va avea următorul conținut:

„ I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

1. MUNICIPIUL FAGARAS, cu sediul în municipiul Făgăraș, strada Republicii, nr.3, județul Brașov, cod 505200, reprezentat legal prin primar GHEORGHE SUCACIU, în calitate de proprietar , pe de o parte și

2. Asociația Pensionarilor „ Unirea” din Tara Fagarasului cu sediul in Mun Fagaras, str. Toporasilor, nr.9, jud.Brasov Dosar nr, 1716/226/2019, reprezentata legal prin președinte, Morosanu Sandu Marian, domiciliat in Municipiul Fagaras B-dul Unirii, bl.5, sc.D, ap. 12, jud.Brasov identificat prin CI seria BV nr.649204 eliberata la data de 26.08.2019 de SPCLEP Fagaras, CNP 1500803082425, vicepreședinte Milea loan domiciliat in Municipiul Fagaras, str.Negoiu, bl. 13, sc.C, ap.l, jud.Brasov identificat prin CI seria BV nr.569 918 eliberata la data de 27.03.2008 de SPCLEP Fagaras, CNP 1450125082412 in calitate de chiriaș pe de alta parte ”

Art. II. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Art. III. Se Împuternicește Primarul Municipiului Fagaras sa semneze actul adițional.

Art. IV. Cu ducerea la Îndeplinire a prevederilor hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Fagăraș, prin Compartimentul evidenta patrimoniu, (concesiuni, inchirieri, administrare, parcari evidenta bunuri)Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 16 voturi pentru , - abținere, - impotriva

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti 16

Prezenta hotărârea se comunică:

 • - 1 ex. Dosar de ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Instituția Prefectului Jud.Brașov

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar

 • - 1 ex Compartiment Evidenta Partimoniu

 • - 1 ex. Asociația Unirea

 • - 1 ex Biroul Unic

 • - lex Afișare.

Cod F50

SF----

ASOCIAȚIA PENSIONARILOR ,,UNIREA FĂGĂRAȘULUI Xc

STATUT

CAPITOLUL I. DENUMIRE, MEMBRII FONDATORI,'FORMA JURIDICĂ, DURATA, PATRIMONIUL ȘI SEDIUL

ART. 1.

Se constituie, în baza Ordonanței Guvernului Nr. 26/2000 aprobată prin Legea nr.246/2005 și potrivit prezentului Statut, Asociația PENSIONARILOR ,,UNIREA, , din ȚARA FĂGĂRAȘULUI______

ART. 2.

Asociația PENSIONARILOR ,,UNIREA, , din ȚARA FĂGĂRAȘULUI este persoana juridica de drept privat cu scop nepatrimonial, organizată Pfi^rivit Ordonanței Guvernului Nr. 26/2000 aprobată prin Legea h^^^£/2005, ai cărei membri fondatori sunt:---------------------

MOROȘAN SANDU-MARIAN, cetățean. român, fiul lui Marian și |scut la data de 03.08.1950 în satul Cincu, comuna Cincu, ’rașov, domiciliat in Municipiul Făgăraș, Bulevardul Unirii,


scara D, apartament 12, județ Brașov, identificat prin de Identitate seria B7 nr. 649204 eliberată la data de 26.08.2009 de SPCLEP Făgăraș cu valabilitate până la data de 03.08.2069, cod numeric personal 1500803082425,------------------

2. MILEA IOAN, cetățean, român, fiul lui loan și Cornelia, născut la data de 25.01.1945 în Municipiul București, domiciliat în Municipiul Făgăraș, strada Negoiu, bloc 13, scara C, apartament 1, județ Brașov, identificat prin Carte de Identitate seria BV nr.569918 eliberată la data de 27.03.2008 de SPCLEP Făgăraș cu valabilitate până la data de 25.01.2068, cod numeric personal 1450125082412,și-------------------------------------------------

3. LASCU IOAN, cetățean român, fiul lui loan și Gherghina, născut la data de 28.04.1937 în Municipiul Făgăraș, județ Brașov, domiciliat în Municipiul Făgăraș, strada Toporașilor, nr.9, județ Brașov, identificat prin Carte de Identitate seria ZV nr.146485 eliberată la data de 15.06.2017 de SPCLEP Făgăraș cu valabilitate ~ â n — la acta ce 2t.0 1.20/ . coc r. u ~ a r a o personal 33'70 42806 2411, —

i a PENSIONARILOR ,,UNIREA,, din ȚARA FĂGĂRAȘULUI este

'”7          juridică română de drept privat, având denumirea rezer-ștă

xț       ------"ROMÂNIA

JUDECĂTORIA FĂGĂRAȘ

JUDEȚUL BRAȘOV


ÎNCHEIERE

Ședința Cameri de consiliu din 24 aprilie 2019 JUDECĂTOR: Livia Debu

GREFIER : Mihaela-Anca Petrașcu

Pe rol fiind soluționarea cererii formulată de potentul Moroșan Sandu Marian, cu domiciliul în Făgăraș, B-dul Unirii, bl.5, sc.D, ap. 12, jud.Brașov în calitate de președinte Asociației Pensionarilor Unirea din Țara Făgărașului, având ca obiect acordare personalitate juridică.

La apelul nominal făcut în ședința camerei de consiuliu a răspuns petentui Moroșan Sandu Marian.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care se constată depusă la dosar, prin serviciul registratură, de către petent, cerere la care a anexat actul adițional la actul constitutiv al asociației, actul adițional la statutul asociației și dovada patrimoniului asociației.

S-a identificat petentui Moroșanu Sandu Marian pe baza CI seria BV nr.649204.

Verificând din oficiu competența conform art.131 alin.l Cod procedură civilă, instanța constată că este competentă general, material și teritorial să soluționeze prezenta cauză, conform art.7 din OG nr.26/2.000.

Petentui declară că nu mai are alte cereri de formulat sau probe de administrat.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanța constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul pe fond.

Petentui solicită admiterea cererii, în sensul de a se dispune înscrierea Asociației Pensionarilor ..Unirea" din Țara Făgărașului în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa acestei instanțe.

Constată că prin cererea depusă la dala de 11.04.2019. înregistrată pe rolul acestei instanțe sub nr. de mai sus, petentui Moroșan Sandu Marian. în calitate dc împuternicit al membrilor fondatori ai Asociației Pensionarilor „Unirea" din Țara Făgărașului, a solicitat înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la această instanță a asociației menționată mai sus. în vederea dobândirii personalității juridice.

Cererea a fost însoțită de actul constitutiv al asociației. statutul asociației, ambele în formă autentificată de B.N.P.Mariana Săbăduș. dovada disponibilității denumirii eliberată la data de 29.01.2019 de Ministerul Justiției Serviciul comunicare și relații publice, chitanța de depunere numerar emisă de BRD la data de I dJj4.2i.'d9. certificate de cazier fiscal ale membrilor fondatori ai asociație;, certificate ce cazier judiciar. extras CF. act adițional la actul constitutiv și act adițional U stmutu! asociației, „momi B.Ă.P.. Mariana Săbăduș (f.4-16, 20-22, 26-29).

Cererea a fost timbrată cu suma de 100 lei taxă judiciară de timbru, conform ai.. 12 lit. c din OL’G nr.80 2013.

Examinând cererea în raport de actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

Potrivit actului constitutiv depus I? dos; r. un număr de 3 membri fondatori au hotărât înființerea Asociației Pensionarilor ..Lumea' din Țara Făgărașului, persoană juridică de drept privai, fără scop patrimonial, constituită m amdmiC ('> G. nr.26'2000 cu privire ia asociații și

prin dovada disponibilității denumirii cu număru nr.172753/30.01.2019, eliberată de Ministerul Justiției.-----------

ART. 4.

Asociația PENSIONARILOR ,,UNIREA, , din ȚARA FĂGĂRAȘULUI este asociație non-guvernamentală, non-profit, apolitică, c personalitate juridică, cuprinzând persoane fizice.----------------

ART. 5.

Asociația se constituie pe o perioadă de timp nedeterminată.-------

ART. 6.

Asociația are sediul în Municipiul Făgăraș, strada Toporașilor

nr.9, județ Brașov.----------------------------------------------

CAPITOLUL II. SCOPUL ASOCIAȚIEI f

ART. 7.

Membrii Asociației se asociază în scopul dezvoltării de proiecte comune în beneficiul persoanelor vârstnice și susține derularec unei activități de educație culturală, spirituală și moral civici în rândul comunității, în mod special în rândul persoanelor vârstnice, concomitent cu sprijinirea morală și materială i persoanelor cu dizabilități fizice și psihice și/sau cu venitur: mici ori aflați la nevoie, defavorizați, marginalizați, fări deosebire de naționalitate, sex, vârstă, religie sau orientare politică.---------------------------------------------------------

CAPITOLUL III. OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

ART. 8.

Pentru realizarea scopului propus, Asociația își propune realizare, următoarelor obiective:--------------------------------------------

-desfășurarea de activități cu scop social, cultural educațional și spiritual;------------------------------------------

-promovarea dezvoltării urbane și rurale, prin redescoperire valorilor tradiționale și a specificului zonei;---

-promovarea înțelegerii și cooperării între oameni;---------

-promovarea și realizarea de activități multiculturale;-----

-promovarea conceptelor și realizarea de activități d educație formală și nonformală și pe întreg parcursul vieții;----

-sprijinirea administrației publice locale și a proiectelor d interes public în concordanță cu Statutul Asociației;---------

*<

<■

-implicarea activă în cunoașterea și soluționarea unor probleme sociale ale comunității;---------------------------------

-cooperarea cu instituțiile ce desfățoară activități didactice | și nedidactice;---------------------------------------------------

-promovarea conștiinței și atitudinii ci"ice, mai ales în rândul persoanelor vârstnice, creșterea interesului și promovarea unei atitudini responsabile’ față de problemele sociale, prin activități și programe dedicate acestora;------------------------

-implicarea materială, profesională și morală în realizarea unui centru cultural și social pentru persoane vârstnice;--------

-organizarea unei rețele de comunicare, sprijin și cooperare între organizații, programe, instituții și autorități cu scopuri similare din țară și străinătate;--------------------------------

-elaborarea și implementarea de proiecte și programe culturale, de asistență socială, umanitare și educaționale, precum și de servicii de caritate destinate indivizilor, grupurilor, >. colectivităților, prin colaborare cu alte ONG -uri, cu sprijinul voluntarilor, comunității și al autorităților;---------------------

-realizarea, autorizarea, susținerea și/sau găzduirea de cursuri de formare educațională și profesională, precum și elaborarea de materiale specifice;-------------------------------

-oferirea de consultanță și suport în probleme de educație, în diversele ei forme;-----------------------------------------------

-realizarea, difuzarea și tipărirea de publicații (broșuri, buletine, reviste, ziare, pliante etc.)în vederea promovării scopurilor menționate, a valorizării acțiunilor sociale pozitive și a schimburilor de experiență, astimulării și implicării responsabile a indivizilor, a organizațiilor, a comunității a autorităților;---------------------------------------------------

-promovarea dezvoltării economice individuale și comunitare, în toate formele sale, prin înființarea, participarea și colaborarea în dezvoltarea de Întreprinderi sociale, de ateliere protejate, de alte forme lucrative etc., realizând astfel promovarea dezvoltării comunității, redescoperirea valorilor tradiționale și a specificului zonei, context ce crează premisele incluziunii sociale și comunitare,    nediscrimonării    și

r6T.fi~□ ■*      ' zării. •-------------------------------------------------

 • - -— —

 • -dezvoltarea conștiinței civice și umane și a capacității .de asumare a responsabilităților;-----------------------------------

_ -protecția minorităților și a copiilor, a persoanelor defavorizate și marginalizate;------------------------------------

 • - promovarea și protecția drepturilor cetățenești;-----------

 • - protecția mediului și conservarea resurselor naturale;-----

 • - protecția drepturilor consumatorilor și promovarea calității

materiale, etc.), contribuții, activități de sprijin (muncă fizi-asistență de specialitate, etc.)din partea unor persoane fizice juridice, membri sau simpatizanți ai asociației. Bunurile obțină ■din donații, sponsorizări sau prin alte mijloace legale por folosite 'ca atare sau vândute, sumele de ' bani astfel rezulte fiind folosite pentru realizarea scopurilor Asociației.----------

-acordarea nemijlocită de ajutoare sub fermă de donaț ocazionale, alimente, bani, "îmbrăcăminte, medicamente și al bunuri materiale, persoanelor incapabile de muncă, bolnavilo invalizilor, familiilor cu mulți copii, vârstnicilor, școlilo spitalelor, altor instituții care prin activitatea lor deserve categorii de persoane cu deficiențe sau aflate la nevoie;--------

-alte obiective care să contribuie la realizarea scopul' propus;----------------------------------------------------------------

Toate fondurile și bunurile dobândite cu orice titlu vor : utilizate pentru organizarea obiectivelor statutare, pentj dezvoltarea Asociației.---------------------------------------------

CAPITOLUL IV. MEMBRII ASOCIAȚIEI.

ART. 9.

Poate' deveni membru al Asociației orice persoană care are statute de pensionar;-------------------------*---------------------------

ART. 10.

Oamenii de știință, artă, cultură, personalități în diferit domenii ale vieții sociale, care s-au afirmat în promovare drepturilor persoanelor pensionate sau cu dizabilități, pot deven membri de onoare ai Asociației;------------------------------------

ART li.

Calitatea de membru se obține depunând o cerere de înscrier însoțită de un cupon de pensie, în cazul pensionarilor;----------

ART.12.

Membrii de drept au dreptul de a alege și de a fi aleși în organel de conducere ale asociației;-----------------------------------------

ART.13.Membrii Asociației pot beneficia de ajutoare bănești ș. materiale precum și de rezultatele programelor pe care Asociația 1< susține sau le desfășoară;------------•---------------------------------

ART.14.

Toți membrii Asociației au dreptul de a participa la activitățile Asociației, având o legitimație, de membru;-----------------------

ART.1S-.--

Membrii susținători și membrii de onoare contribuie la susținerea programelor Asociației, prin donații, sponsorizări și diferite 5tSui’riLâȚ.1 VO_UHLc276 < — — — — —— — — — — — — — — — — — — — — — —    —               --------

ART.Îs.

Calitatea de membru se poate pierde j_n următoarele situații;

 • a. la cerere pentru retragere din Asociație;---------------------

 • b. în caz de deces sau încetare a existenței persoanei juridice;-

o. excludere decisă de Adunarea Generală pentru nerespectarea

prezentului Stacut și a Regulamentului Intern;


d. pentru orice alt motiv de natură a prejudicia interesele morale

sau materiale ale Asociației, cu ascultarea în prealabil persoanei în cauză;----------------------------------------------

CAPITOLUL V. DREPTURILE MEMBRILOR.

ÂRT.17.

Membrii Asociației au următoarele drepturi:------------------------

a. să participe la Adunările Generale, să pună în discuție si să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează domeniul sau bunul mers al Asociației;------------------------------------------

b.să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației---------------------------------------------------------

c.să semnaleze Asociației problemele care privesc scopul și obiectivele Asociației, în vederea promovării și apărării acestora;-----------------------------------------------------------

d.să se retragă din Asociație;--------------------------------

e.să își exprime votul dacă este cazul;-----------------------

f.să facă propuneri privitor la activitatea Asociației și folosirea fondurilor strânse și la activitatea organelor de conducere;---------------------------------------------------------

g.să primească sprijin moral și asistență din partea Asociației în cazuri excepționale (boală, accident, incendii, decesul sau boala gravă a unui membru de familie)-----------------

CAPITOLUL VI. OBLIGAȚIILE MEMBRILOR T

ART.18.

Membrii Asociației au următoarele îndatoriri:-:---------------------

a. să respecte Statutul, Regulamentul Intern, hotărârile organelor de conducere ae Asociației■și să dea tot sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor Asociației;-------------------------------

b.să nu aducă prejudicii de ordin moral și material Asociației;-------------------------------------------------------

c.să participe la adunările generale și/sau la ședințele Consiliului Director, după caz;------------------------------------

d.să sprijine material și moral Asociația;-------------------

ART.19.

(1)Membrii Asociației nu răspund personal pentru actele sau faptele acesteia. Asociația singură răspunde cu patrimoniul propriu pentru prejudiciile prcdusc cercilor prin actele sau faptele sale;-----------------------------------------------------

(2)în materie- de gestiune, răspunderea incumbă membrilor Consiliului Director;----------------------------■-----------------

CAPITOLUL VII. ORGANIZARE, CONDUCERE, CONTROL

ART.20.

Organele de conducere, administrare și control ale Asociației su. Adunarea Generală și Consiliul Director;--------------------------

ART.21.

Adunarea Generală se compune din.toți membrii Asociației;---------

ART.22.

Adunarea Generală se întrunește în sesiune ordinară : extraordinară, după cum urmează:---------------------------------<

în sesiune ordinară anual,-------------------------------------b. I

sesiune extraordinară, ori de câte ori trebuie să fie rezolvat probleme importante de competența adunării Generale și care r suferă amânare;---------------------------------------------------

ART.23.

(1)Convocarea Adunării Generale în sesiune ordinară se face c către Consiliul Director, în scris, prin mijloace clasic (scrisoare recomandată) sau electronice (e-mail), cu cel puțin ] zile înainte de adta desfășurării adunării;-----------------------

(2) în convocare se vor preciza: ziua,’ ora și locul unde s desfășoară ședința Adunării Generale, precum și ordinea de zi,--ART.24.

Convocarea Adunării Generale extraordinare se face la inițiativ Consiliului Director, a președintelui sau la propunerea unei treirr din membrii asociației, ori de câte ori este necesar;--------

ART.25.

(1)Adunarea Generală este legal constituită dacă sunt prezenți ce puțin 2/3 din numărul membrilor prezenți;-------------------

(2)Hotărârile adunării generale se iau cu votul a cel puți jumătate plus unul din numărul membrilor prezenți, în care se cer o majoritate de cel puțin 2/3'din numărul membrilor prezenți;------

(3)Fiecare membru are dreptul la un singur vot. în caz de egalitat Președintele decide;-----------------------------------------------

(4) Dezbaterile și Hotărârile adoptate se consemnează într-u registru ' special de către un secretar desemnat de Consiliu Director;------------------------------------------------------------

(5)Președenția Adunării Generale aparține președintelui asociație sau în lipsa acestuia vicepreședintelui;---------------------------

(6)Persoanele care nu sunt membrii ai Asociației pot fi invitate 1 ședința Adunării Generale;----------------------------------------

(7)Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii și oentr membri care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au vota împotrivă;---------------------------------------------------------

ART.26.

(1)Președintele Asociației este ales de adunarea Generală cu u; mandat de 4(patru) ani. Mandatul poate fi reînoit. în caz d< vacanță a Președintelui, atribuțiile acestuia sunt exercitate d< vicepreședinte;-----------------------------------------------------

(2)Primul Președinte este numit prin actul constitutiv al Asociației;------------------------------------------------------

ÂRT.27.

Atribuțiile adunării Generale sunt:------------------------------

 • a. Alegerea președintelui;--------------------------------------

 • b. Alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director;-------

 • c. Primirea și excluderea membrilor;----------------------------

 • d. Aprobarea și modificarea Statutului și Actului Constitutiv ale

Asociației;----------------------------------------------

 • e. înființarea de filiale;-------------------------------------

 • f. Dezbaterea raportului de activitate a Consiliului director;-g. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al asociației si a situației financiare anuale;---------------------------

 • h. Dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;----------------

 • i. Decide asupra veniturilor Asociației;-----------------------

 • j. Decide în ceea ce privește resursele obținute de la bugetul de stat și/sau bugetele locale;-----------------------------

 • k. Stabilirea programului de activitate;-----------------------

 • I. Propunerea de membrii onorifici;----------------------------

 • m. Orice alte atribuții prevăzute de lege;---------------------

ART.28.

(1)Consiliul director reprezintă organul executiv al Asociației si este format din cel puțin 3 (trei) și cel mult 7 (șapte) membri, aleși de Adunarea Generală ordinară pentru un mandat de 4(patru) ani: președintele asociației, vicepreședinte, membrii. Mandatele pot fi reînoite.--------------------------------------------------

(2)în caz de vacanță Consiliul Director procedează imediat la înlocuirea cu membri interimari. înlocuirea definitivă este decisă în proxima adunare Generală ordinară. Poate fi aleasă în Consiliu Director orice persoană care este membru de cel puțin o lună.------

ART.29.

(1)Consiliul Director exercită conducerea Asociației în perioada dintre sesiunile Adunării Generale și ia hotărâri în privința tuturor problemelor ce intră în competența sa.-------------------

(2)Consiliul Director este răspunzător pentru întreaga activitate în fața Adunării Generale:---------------------------------------

(3)Fiecare membru al Consiliului Director este individual responsabil pentru actele și faptele sale în cazul încălcării legislației sau dispozițiillor primite.-------------------------

(4)Consiliul Director se întrunește semestrial, la convocarea Președintelui precum și de fiecare dată când interesul o necesită, la cererea scrisă adresată Președintelui de către cel puțin 1/3 di rertrii Consiliului Difertor.--------------------------------------

(5)Președintele convoacă membrii Consiliului Director la întruniri, precizând ordinea de zi.-------------------------------------------

(6)Hotărârile sunt luate cu majoritatea absolută a voturile: membrilor prezenți, în condițiile prezenței a cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului Director.----------------------

(7)Toate Hotărârile Consiliului Director sunt consemnate într-ur registru și sunt semnate de Președinte și de secretarul de ședință.---------------------------------------------------------

ART.30. Consiliul Director   execută hotărârile   Adunării Generale,

autorizează operațiunile financiare și Încheierea contractelor în care Asociația este parte  contractantă  și îndeplinește și

următoarele atribuții:.-------------------------------------------

 • a. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, situația financiară, proiectul programelor Asociației.-

 • b. încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației,--c. aprobă organigrama și politica de personal a Asociației,-d. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală,---------------------------------------------------------

ART.31. (l)Toți membri Consiliului Director au îndatorirea de a pregăti ședințele Consiliului- director, ale cărui Hotărâri le execută,-----

(2)Președintele se ' ocupă de activitățile curente ale Asociației între ședințele Consiliului director. întrunește și prezidează Consiliul director și reprezintă Asociația în justiție și în toate actele civile ale asociației,--------------------------------------

ART.32. (l)Alegerea Comisiei de Cenzori se va face de către Adunarea Generală pentru o perioadă de un an. Cei care fac parte din comisia de cenzori nu pot face parte din Consiliul Director. Comisia de cenzori este formată din 3(trei) persoane.------------------------

 • (2) în funcție de activitatea sa Asociația poate avea personal renumerant.------------------------------------------------------

CAPITOLUL VIII.RESURSE PATRIMONIALE ART.33.

Resursele patrimoniale ale asociației cuprind:-------------------

-sume provenite din donațiile membrilor, stabilite prin hotărârea Adunării Generale;-----------------------------------------------

-donații, sponsorizări sau legate de la persoane fizice, fundatii, asociații și societăți comerciale;--------------------- - -

-resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele ^.ocale;-----------------------------------------------------------

Resurse provenite din activitățile economice directe desfășurate în v eaerea aucorinanțarii,-------------------------------------------- i r a

venituri prevăzute de lege,---------------------------------------------

ART. 34. -

Contabilitatea este organizară conform dispozițiilor legale;-----

■ CAPITOLUL IX. DIZOLVAREA ASOCIAȚIEI

I ftRT.35.

 • - De drept;-----------------------------------------------------

Prin hotărârea Adunării Generale,-----------------------------

 • - Prin hotărâre judecătorească;----------------------------------

| art.36.

I Asociația se dizolvă de drept prin:---■-----------------------------

 • a. Imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost construită, dacă în timp de trei luni de la constatarea ^acestui fapt nu se produce schimbarea scopului;-------------

 • b. Imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau Cosiliului Director în conformitate cu Statutul Asociației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care potrivit Statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuiau constituite;--------------------------------

 • c. Reducerea numărului de membrii sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3(trei) luni;--------------

ART.37.

Asociația se poate dizolva și prin hotărârea Adunării Generale. în termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, procesul-verbal în formă autentică se depune la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are sediul, pentru a fi înscris în Registrul asociațiilor și fundațiilor;---------------------------

AJRT. 38 .

Asociația se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

 • a. Când scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;------------------------------------

 • b. Când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;---------------------------------

 • c. Cînd Asociația urmărește un alt scop decât cel pentru acre s-a constituit;--------------------------------------------------

 • d. Când Asociația a devenit insolvabilă;-----------------------

 • e. Dacă Asociația, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfășoare activități pentru care, potivit legii, sunt necesare autorizații administrative prealabile, aceste activități nu vor putea fi inițiate, sub sancțiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după obținerea autorizațiilor respective;---------------------------------------------------

ARI.39.

Dizolvarea Asociației are ca efect lichidarea acesteia îi condițiile legii.--------------------------------------------------

AR.U .40.

Bunurile rămase în urma lichidării Asociației pot fi transmis către persoane juridice de drept privat sau public cu scc asemănător.--------------------- ______

CAPITOLUL X. DISPOZIȚII FINALE ART.41.

Prezentul Statut este valabil pe toată durata de funcționare a Asociației, modificarea acestuia urmând a se face numai în formă scrisă și cu respectarea prezentului Statut și a reglementărilor legale. Modificările aduse prezentului statut necesită o majoritate de 2/3 din voturile adunării Generale.------------------------------

ART.42.

Prevederile prezentului Statut se completează cu celelalte dispoziții legale în vigoare.------------------------------------ Actul s-a tehnoredactat și autentificat la Biroul Individual Notarial - SABADUS MARIANA din Municipiul Făgăraș, strada Republicii, nr.10, județ Brașov, intr-un singur exemplar original, care se pastreaza in arhiva biroului notarial si patru exmplare duplicate după original din care unul se arhiveaza împreuna cu originalul și trei se eliberează părților.-------------------------

MEMBRI FONDATORI

 • S.S. MOROȘAN SANDU -MARIAN

  S.S.’ MILEA IOĂN
  S.S. LASCU 10AN

  ROMÂNIA

UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI

BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL SĂBĂDUȘ MARIANA

Licența de funcționare nr. 25/3245/09.01.2014

Mun. Făgăraș, str. Republicii, nr.10, județul Brașov Telefon/fax: 02 68/211758, E-ma.il: sabadusmarian.a@yahoo.com

Cod operator date cu caracter personal: 1492

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. ///

Anul 2015 luna aprilie ziua 09

în fața mea MARIANA SĂBĂDUȘ - Notar Public la sediul din municipiul Făgăraș, strada Republicii, nr.10, județ Brașov, s-au prezentat:-

1.-MOROȘAN SANDU-MARIAN, cetățean român, domiciliat în Municipiul Făgăraș, Bdul Unirii, Bloc 5, scara D, apartament 12, județ Brașov, identificat prin Carte de Identitate seria BV nr.649204/26.08.2009

ACT ADIȚIONAL

la STATUTUL ASOCIAȚIEI PENSIONARILOR,,UNIREA,, din ȚARA FĂGĂRAȘULUI au sediul în Municipiul Făgăraș, strada Toporașilor, nr.9, județ Brașov,-

La cererea Adunării Generale a ASOCIAȚIEI PENSIONARILOR ,,UNIREA,, din ȚARA FĂGĂRAȘULUI cu sediul în Municipiul Făgăraș, strada Toporașilor, nr.9, județ Brașov și în baza hotărârii Adunării Generale, cuprinsă în Procesul Verbal încheiat la data de 18 aprilie 2019 cu ocazia constituirii acesteia, prin care se solicită întocmirea prezentului Act Adițional necesar ca urmare a cerinței Judecătoriei Făgăraș, cuprinsă în Ciuația emisă la 16 aprilie 2019 în Dosar Civil nr.1716/226/2019,   aceea de a completa Actul

constitutiv conform art.6 alin.2, lit.f și h din O.G. nr.26/2000, respectiv indicarea în cuprinsul acestuia a patrimoniului inițial al Asociației și a persoanei împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice și de a completa Statutul conform art.6, alin.3, lit. A, din O.G. nr.26/2000, în sensul indicării în  cuprinsul  acestuia  a patrimoniului inițial al

asociației se încheie prezentul act adițional prin care:

1. Se  completează  STATUTUL  la CAPITOLUL VIII RESURSE

PATRIMONIALE art. 33, cu precizarea că:-------------------------------

Patrimoniul inițial al Asociației este format din activul inițial, constituit prin aportul în numerar al membrilor fondatori, în valoare totală de 2500 (douămiicincisute) lei . -----------• •---------

Urmare a voinței membrilor ASOCIAȚIEI PENSIONARILOR,,UNIREA,, din ȚARA FĂGĂRAȘULUI Statutul inițial se va completa cu prezentul Act Adițional.--------------------------------------------------------

Hotărârile adoptate în adunarea Generală a ASOCIAȚIEI PENSIONARILOR,,UNIREA,, din ȚARA FĂGĂRAȘULUI din 18 aprilie 2C1S ver deveni obligatorii fiind respectate în totul și menționăm că restul dispozițiilor cuprinse în STATUT rămân -’alabile și executorii .---------------------------------------------------------

Actul s-a tehnoredactat și autentificat la Biroul Individual Notarial - SĂBĂDUȘ MARIANA din Municipiul Făgăraș Strada Republicii, nr. 1", Județ Brașov, într-un singur exemplar original, care se păstrează în arhiva biroului notarial si patru exemplare duplicare după eriț-nl dir. care unul se arhivează împreună c_ originalul si trei se ulii -r=az= pârtilor.-

Președinte

MCRCȘA\T SANDU -MARIAN

Vicepreședinte

O • O • M-. —ZLH. 2.0-““.-»

VicepreședinteMtJhSBO


UL BR7ÂȘTJV

IULFAGARAȘNr. 17880 din 26.06.2018

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

a unui spațiu situat in Municipiul Fagaras,

str. Republicii, nr.6 - parter.

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • l. MUNICIPIUL FAGARAS, cu sediul în municipiul Făgăraș, strada Republicii, nr.3, județul Brașov, cod 505200, reprezentat legal prin primar GHEORGHE SUCACIU, în calitate de proprietar, pe de o parte și

 • 2. ASOCIAȚIA FORȚA PENSIONARILOR 2014 FAGARAS cu sediul in Municipiul Fagaras, str. Republicii, nr.6-parter, județul Brașov, înregistrata sub nr.2532/226/2017 , reprezentată legai prin domnul MILEA IOAN - in calitate de președinte, cu domiciliul in Fagaras, str. Negoiu, bl.13, sc.C, ap.l județul Brașov, legitimat cu C.I. seria BV nr. 569918 din 27.03.2008, CNP 1450125082412 în calitate de chiriaș,

S-a încheiat prezentul contract de închiriere în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 103 din 26.04.2018 si a procesului verbal de adjudecare nr. 19588 din 20.06.2018.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Obiectul contractului este folosirea unui spațiu în suprafață de 35 mp, situat în Municipiul Fagaras, str.Republicii, nr.6- parter, pentru sediu asociatii înregistrat cu nr de inventar 858 din HG 972/2002.

Valoarea ce inventar a spațiului este de 68.758.48 lei conform evidentelor contabile.

Art. 2. Predarea - primirea spațiului, este consemnată în procesul - verbal, nr. 17880 din 26.06.2018 anexă la prezentul contract.

 • III. TERMENUL

Art. 3. Termenul închirierii este de 5 ( cinci ) ani, respectiv de ia data de 26.06.2018 până la data de 25.06.2023, cu posibilități de prelungire prin Act adițional cu jumătate din perioada aprobata inițial, urmând ca după perioada menționata in actul adițional, inchirierea sa fie supusa aprobării Consiliului Local al Municipiului Fagaras.

 • IV. PREȚUL

Art. 4 Prețul închirierii este de 0,55 lei/mp/!ună, conform HCL nr. 103 din 26.04.2018 si a procesului verbal de adjudecare nr. 19588 din 20.06.2018.

 • V. PLATA CHIRIEI

Art. 5 Plata chiriei se face lunar până la data de 30 ale lunii pentru luna respectivă, direct la casieria Primăriei Municipiului Făgăraș sau prin dispoziție de plată, în contul Primăriei - RO 17TREZ13221A300530XXXX, deschis ia Trezoreria municipiului Făgăraș. Chiria pentru prima lună se va plăti ia semnarea contractului.

Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,15%, asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cr prima zi care urmează celei în care suma a devenit exigibilă, fără ca maiorarea să poată depăși totalul chiriei restante.

Pentru neplata la termen a chiriei datorate, proprietarul poate rezilia unilateral prezentul contract fără alte formalității, chiriașul fiind obigat să elibereze, să predea spațiul și să achite toate obligațiile dt plată rezultate din contract, dacă întărzâierea depășește 30 de zile.

Art. 6 Proprietarul se obligă :

a) - să predea spațiul în starea în care acesta se află la data semnării contractului

oj - s>a-i gar..iiLc2e pe crmias evtcțiuns.

VIL OBLIGAȚIILE CHIRIAȘULUI

Art. 7. Chiriașul se obligă:

 • a) - să folosească spațiul conform destinației pentru care a fost închiriat, nefiind permisă schimbarea profilului. In cazul în care, Li urma controalelor efectuate de organele specializate ale Primăriei se constată schimbarea profilului spațiului, proprietarul este autorizat să rezilieze, deplin drept pe cale unilaterală, contractul de închiriere cu data constatăm, fără punete în întârziere.

__ ______a-F---->       -------—• - —

--- --——---' \      \     ------- ““ Pag. 2

 • b) .. Ia sfârșim! contractului^să-pîgQea spațiu®^ starea în car&-ba primit, liber de~orire~~ sarcini.

 • c) - sa asigure curățenia si igenizarea spațiului pe toata durata contractului de închiriere.

 • d) sa achite sub sanctiuxiea rezilierii contractului de închiriere, toate cheltuielile de întreținere curente (electricitate, gaz metan, apa, salubritate, energie termica, telefon,etc). Chiriașul are obligația de a-si contoriza separat utilitățile

 • e) - se obliga sa obțină avizele si autorizațiile legale.

 • f) dacă nu se respectă drepturile contractuale, Municipiul Făgăraș iși rezervă dreptul să nu mai incheie nici un contract pe viitor cu agenti economici în cauză.

 • g) - de a depune o declatatie fiscala la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale, conform prevederilor Codul fiscal.

 • h) - obigatiile legale ce revin pe linie de PCI si de Mediu sunt in sarcina chiriașului.

 • i) - in termen de 30 zile de la data închirieri contractului sa depună declarația fiscala privind stabilirea taxei folosire clădiri sau teren după caz.

 • VIII. SUB ÎNCHIRIEREA ȘI CESIUNEA

Art. 8. Subinchirierea, în tot sau în parte a spațiului închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unui terț, sunt interzise, ducând la reziliere de plin drept a contractului de închiriere, de la data constatării faptului.

 • IX. LITIGII

Art. 9 Litigiile de orice fel, decurgând din executarea și interpretarea prezentului contract de închiriere, se soluționează pe cale amiabilă, în caz contrar, sunt de competența Judecătoriei Făgăraș.

 • X. ALTE CLAUZE

Art. 10. în cazul în care chiriașul nu-și execută obligațiile contractuale, proprietarul reziliaza de plin drept contractul pe cale unilaterală, printr-o simplă notificare fără a apelaja instanța de judecată.

Art. 11. în cazul rezilierii contractului, indiferent de motivul acesteia, chiriașul va elibera spațiul în termen de 15 zile calendaristice de ia data notificării, în caz contrar proprietarul poate proceda la eliberarea spațiului pe cheltuiala chiriașului.

Art. 12. Consiliul Local Făgăraș își rezervă dreptul de a rezilia unilateral acest contract, oricând interesul public impune acest lucru.

Art. 13. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, părțile datorează despăgubiri.

Art. 14. Prezentul contract s-a încheiat la sediul Municipiul Fagaras str.Republicii nr.3 , astăzi 26.06.2018, în 3 (trei) exemplare, considerate toate originale, din care unul la chiriaș și 2 (două) la proprietar.

PROPRIETAR, MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ        .

. /' ,V > ■

i ° .o - H

PRIMAR,            ? .. '

GHEORGHE SUCACIU /' v - : r ■

SECRETĂlR,\

LAURAĂuENA GTUNCA

/ !

DIRECTOR ECONOMIC,

DANIEL LUDU Ă j'/ ...      ______

r ? > --

ARHITECT SEF

lilianae-Oer

/ r. A

 • 1 X/

VERIFIC/; ȚCONSILIER

ELENA TANASE

l

CHIRIAȘ, ASOCIAȚIA FORȚA PENSIONARILOR 2Q14 FAGARAS

întocmit,

/.r.gela Lupu