Hotărârea nr. 127/2019

HOTĂRÂREA NR. 127 din data de 30.05.2019 privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în H.C.L. nr. 115/2019 privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş în calitate de reclamant, în Dosar nr.4862/226/2018 aflat pe rolu

ROIMIÂNIA          âfl


JUDEȚUL BRAȘOV     'O MBMi

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR. 127 din data de 30.05.2019 privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în H.C.L. nr. 115/2019 privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș în calitate de reclamant, în Dosar nr.4862/226/2018 aflat pe rolul Tribunalului Brașov

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit in ședința ordinară,

Având în vedere referatul nr.47.495/22.05.2019 privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în H.C.L. nr. 115/2019 privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș în calitate de reclamant, în Dosar nr.4862/226/2018 aflat pe rolul Tribunalului Brașov

Rctinînd avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Analizând prevederile Legii nr 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

1:. temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (2), lit. c, alin. 5, lit. "a", ale art.45, alin. (1), art. 115 alin. (1), lit. b din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.LSc aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată în Hotărârea Consiliului Local nr.l 15/16T5.2019 , în sensul că la art.l (1) expresia “...in Dosarul nr. 4862/62/2018 aflat pe rolul Tribumilulm Brașov”, va fi înlocuita cu sintagma “in Dosarul nr. 4862/226/2018 aflat pe rolul Tribunalului Brașov", im la art.l (2) expresia “...reprezentare în cadrul Tribunalului Brașov...,”, va fi inlocuita cu sintagma “ reprezentare în cadrul instanțelor de judecată de fond și apel/recurs ”

Art.ILCelelalte prevederi ale HCL nr.l 15/2019 rămân în vigoare.

prezentei hotărâri se încredințează primarulPREȘEDINTE DL ȘEDINȚ PO1’.’ RAD CIIEORGHE COȘAR


CONTRASEMNEAZĂ,-lex.colecție

-lex.Primar


  • -1 ev. Secretar

  • -1 e.\lisai

-lex Direcția Buget l-'inante


-lex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-lex.Juridic

-1 ex avocat desemnat                             Cod:F-50