Hotărârea nr. 126/2019

HOTĂRÂREA nr. 126 din data de 30.05. 2019 privind angajarea unui avocat in Dos nr.l 812/62/2014 aflat pe rolul Tribunalului Braşov in care Municipiul Făgăraş, are calitatea de pârât in contradictoriu cu DIJMĂRESCU SEBASTIAN ŞTEFAN şi DIJMĂRESCEI ADINA MARI

ROMANIA        a»

JUDEȚUL BRAȘOV O bZL

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr. 126 din data de 30.05. 2019 privind angajarea unui avocat in Dos nr. 1812/62/2014 aflat pe rolul Tribunalului Brașov in care Municipiul Făgăraș, are calitatea de pârât in contradictoriu cu DIJMĂRESCU SEBASTIAN ȘTEFAN și DIJMĂRESCU ADINA MARIA -Obiectul dosarului fiind acțiune in constatare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Expunerea de motive a Primarului municipiului Făgăraș nr.48243/23.05.2019,Raportul de specialitate nr..48243/23.05.2019 al Serviciului Urbanism,amenajarea teritoriului și energetic prin care se propune angajarea unui avocat in Dos nr. 1812/62/2014 in care Municipiul Făgăraș, are calitatea de pârât in contradictoriu cu DIJMĂRESCU SEBASTIAN ȘTEFAN și DIJMĂRESCU ADINA MARIA -Obiectul dosarului fiind acțiune in constatare,

Având in vedere avizul favorabil al al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

In conformitate cu:

  • - prevederile art.I alin.2din OUG nr.26/2012,privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice ,intărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative,

  • -prevederile art.21 alin.3 coroborat cu art.26 alin.l și cele ale art.36 alin.9 din Legea administației publice locale nr.215/2001,republicată cu modificările și compledtările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Legii nr.24/2000,privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

în temeiul art.. 45 alin. (2) lit. și 115 alin(.l) lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se aprobă angajarea unui avocat in persoana d-nei Avocat TICU VIORICA,care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș, in calitate de pârât in Dosar nr. 1812/62/2014, aflat pe rolul Tribunalului Brașov având ca obiect acțiune in constatare.,

(2) Serviciile juridice constau in :Consultanță,formulare apărare și reprezentare in cadrul Tribunalului Brașov, precum și orice alte demersuri in interesul Municipiului Făgăraș,

(3) Onorariul apărătorului ales este de 5000 lei fără T.V.A.

Art.2,Cheltuielile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotărâri vor fi suportate din bugetul local al municipiului Făgăraș de la Cap.51.02.Titlul 20.art.20.01.09.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul municipiului Făgăraș , prin avocat desemnat pentru reprezentare in instanță și Direcția Buget- finanțe.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI


LAURA GIUNCA

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 15 voturi pentru , l abținere, - împotriva

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotarare se comunica:

-lex.dosar de ședința

-lex.colecție

-lex.Prefectura

  • - lex. Primar

  • - lex. Secretar

  • - lex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-lex.afisaj

  • - 1 ex.Compartimentul de urbanism,amenajare teritoriului,energetic,

  • - 1 ex. Arhitect sef

  • - lex Direcția Buget Finanțe

Cod:F-50