Hotărârea nr. 123/2019

HOTĂRÂREA NR. 123 din data de 30 mai 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. NITROPARC S.R.L.

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV      'O7 laSffii

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR. 123

din data de 30 mai 2019

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. NITROPARC S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în ședința ordinară,

Văzând prevederile Ordinului MFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere avizul favorabil al al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisia de turism, relații externe și integrare europeană, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Ținând cont de prevederile art. 1,4,5 și art. 6 din Ordonanța nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.a și ale art. 45, alin.(2), art. 115, alin.(l), lit.b. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. NITROPARC S.R.L. pe anul 2019, conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Directorul SC NITROPARC SRL.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

POPARAD GHEORGHE COSMIN-

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 16 voturi pentru , - abținere, - împotriva

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotarare se comunica:

-lex.dosar de ședința

-lex.colecție

-lex.Prefectura

-lex.Primar

-lex. Secretar

-lex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-lex.afisaj

  • -lex. SC NITROPARC SRL

  • -lex Direcția Buget Finanțe

Cod:F-50Operator!1 °r~ ftarthil/Adfe»aiyr ffepnhflell nr 1

- Cod unic de înregistrare: 18478122


ffENIW.E.XQ^BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI E ANUL 2019

mii lei

INDICATORI

Realiz.

Prellmir Nr.

an rd.

precede

2018

lt/

lat Propune an curei nt 2019

rl it     *

Estimări

2020

in Estimări

2021

~l' * I

an

9=7/

5 10=a/71

0    1                   _     1               _________

3        4

4

6=5/4

>

10 |

I      I VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd,5+Rd,6)_______

161,55

163.30

101,08«

*    163,30

163,30

1

WOAOxl

1 | Venituri totale din exploatare, din care:        ___

161,55

163,30

101,08°

4    163,30

163,30

1

100,00% |

| a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

| b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2 1 Venituri financiare

5

"3| Venituri extraordinare

6

0

U     | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7    124,13

162,80

131,16*

162,80

162,80

100,00*

% 100.00% (

Ț| Cheltuieli de exploatare, din care:             ___

8    124,13

162,80

131,15*

162,80

162,80

100,00*

4 100,00% |

[A cheltuieli cu bunuri si servicii

9     49,31

85,28

172,96*

85,26

85,26

100,00°

* 100,00% |

|b cheltuieli cu impozite, taxe sl varsamlnte asimilate

10     0,20

0,20

100,00%

0,20

0,20

100,001

4 100,00%!

IC cheltuieli cu personalul, din care:

11     73,80

76,50

103,66%

76,50

76,50

100,009

1M.OO%|

| C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) ___

12    37,60

40,20

106,91%

40,20

40,20

100,00*

100,00% |

| |c7 ch. cu salariile

13

1

100,00*

1M,OO% |

|   | C2 bohusuri

14

| C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

"" V

cheltuieli cu plati compensatorii aferente

I 1        disponibilizărilor de personal

16

I          Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a altor

|   1 C4 organe de conducere sl control, comisii sl comitete

34,60

7

34,60

100,00%

34,60

34,60

100.00%

100^0% |

1 1 IC5 che,tuie,i cu a8lg°rări,e Șl protecția socială, I 3 fondurile speciale șl alte obligatii legale

8     1-60

1,70

106,25%

1,70

1.70

100,00%

100,00% |

|D. [alte cheltuieli de exploatare                               1

9     0,82   |    0,82

100,00%

0,82

0,82

100,00%

1M,0O%|

| 2 | [Cheltuieli financiare                                          2

0

| 3 | (cheltuieli extraordinare                                   2

1

III |   | [REZULTATUL BRUT (proflt/pierdere)                    2

2     37,42 |    0,50

1,34%

0,50

0,50

100,00%

10ț0ff%]

IV f j IMPOZIT PE PROFIT                              2

3

1 I PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

V |  | IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                    2

4    37,42

0,50

0,50

0,50

| 1 | Rezerve legale                                    _____2

5

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de oje                                              2

5

| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți      2

7    37,42

0,50

1,34%

0,50

0,50

100,00% 1 100AO%|

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele coflnanțate din împrumuturi externe, precum

I I și pentru constituirea surselor necesare rambursării

I I ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor șl

I I altor costuri aferente acestor împrumuturi

|    |                                                                       ___ 2£

| J | Alte repartizări prevăzute de lege                         29

I I Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la

*| Rd. 25, 26, 27, 28, 29                          _________ 30

I        Participarea salarlațllor la profit în limita a 10% din

I        profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de

'     bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului

[       economic în exercițiul financiar de referință             31

MÎnlmlm 50% vărsămlnte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite

I 8     acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale

șl societăților cu capital Integral sau majoritar de stat,

I        din care:                                              ___________ _32

- dividende cuvenite bugetului de stat

_     33

_______L

-dividende cuvenite bugetului local

b>                                                      33a

cj - dividende cuvenita altor acționari                    34

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -

9     Rd.32 se repartizează la alte rezerve șl constituie sursă

proprie de finanțare                                     35

(

”      A     iNDICAT^A         -

I -                                                        «r

" Nr =

A&tzatl

prerâden 2018

_1 ■*

r

—fer-eureni 2019

___2220__

--2021__

- -9-7/5

%----

10=6.7

1 #       1                                             1

J

" $

6=5/4

)

10

17l        VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din IVII I             care

37

|a) | cheltuieli materiale

38

(o) (cheltuieli cu salariile

39

|        |c) (cheltuieli privind prestările de servicii

40

|d) (cheltuieli cu reclama si publicitate

41

(        |o) |alte cheltuieli

42

|v)n 1 (surse DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1 Alocații de ia buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

||X        CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

|x       DATE DE FUNDAMENTARE

47

,     Nr. de personal prognozat la finele anului

48

3

3

100,00%

3

3

100,00%

100,00%

2 Nr.mediu de salarlați total

49

3

3

100,00%

3

3

100,00%

100,00%

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată |Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1,560

0,00%

«XV«Î

fDtWOt

Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza 4     cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)

1           (Rd.13/Rd.43>'’2*iOOO

51

1,560 -

- • -•

c.:»x

- ' —---

îMWWffî

etxvrai |

Productivitatea muncii în unități valorice pe total 5     personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

80,77

0,0%

OtNVZDI

OUV.fl!

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal 6 mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

7     (Rd.7/Rd.1)x1000

54

8DIV/0!

KW/01

OtXWDI

8     Plăți restante

55

9     Creanțe restante

56

*) Rd.50=Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, ____

Clprfanlonu;


\ f'MWwcl

l aU i OR1TATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic SC NITROPARC SRL

J iqqiul/Adresa str. Republicii nr. 3

Cod unic de înregistrare: 18478122                                                                          ’   1 ’ ' -                                           /

1 Ij_l                                                                                                                Anexa nr.2 [fi 'i/JQ/J

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a

(                                                      acestora-2019                      ' v/                                           ।

•’J____                                                                                                                                                          ■, *' \                                                                  mu lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat ' 2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Preliminat / -Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HG/Ordln comun

conform

H.C.L.

Trim 1

Trim II

Trim III P

ropuneri

, iii i__

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

lin -

/ENITURI TOTALE țRd.2+Rd.22+Rd,28)

1

144,74

140,82

161,55

40,825

40,825

40,825

163,30

101,08

111,61

U -

Menituri totale din exploatare

Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

• 144,74

140,82

161,55

40,825

40,825

40,825

163,30

101,08

111,61

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

144,26

140,82

161,55

40,825

40,825

40,825

163,30

101,08

111,99

a1)

fin vânzarea produselor

4

1

a2)

din servicii prestate

5

1

a3)

din redevențe și chirii

6

119,84

116,40

122,10

32,25

32,25

32,25

128,99

105,64

101,89

1 t

a4)

alte venituri

7

24,42

24,42

37,29

8,58

8,58

8,58

34,31

92,01

152,70

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd,11), din care:

9

liLWi ■

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

1

I

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

Ir

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

I 0,48

2,16

f1) |din amenzi și penalități

15

0,48

I 2,16

1

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd,19), din care:

16

l

- active corporale

17

.......

: | j L

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

din valorificarea certificatelor C02

20

alte venituri

21

TTtTL _

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

i

1, Iz

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2617

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Preliminat / -Realizat

din caro:

7«6d/5

8=573a

ccafoem

comun

conlonn MjCJ>

Trim I

Trim li

Trim III F

’ropuncri

"*■)       1

2

3

3a

4

4a

5

5a

60

6c

6d

7

8

a)

lin imobilizări financiare

23

b)

lin Investiții financiare

24

c)

lin diferențe de curs

25

li I          d) <

lin dobânzi

26

i* I •)

»lte venituri financiare

27

IwM 3

i/enituri extraordinare

28

(1 CHELTUIELI TOTALE (Rd.30*Rd.136tRd.144)

29

105,15

140,32

124,13

40.70

40,70

40,70

162,80

131,15

118,05

1 Cheltuieli de exploatare (Rd.3VRd.79*Rd.86»Rd.12O). din caro;__

30

105,15

140,32

124,13

40,70

40.70

40,70

162,80

131.15

118,05

i         A. Cheltuieli cu bunuri ți servicii (Rd.32*Rd 40*Rd,46),

|          din care:

31

42,03

60,30

49.28

21,31

21,31

21,31

85,28

173,05

117,25

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33*Rd.34*Rd.37*Rd. 38*Rd,39), din care:

32

24.90

25,00

34.48

8,63

8.63

8,63

34,53

100,15

138,47

I                 a)

cheltuieli cu materiile primo

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

0.48

0.58

0,17

0,05

0.05

0,05

0,20

117,65

35,42

b1>

cheltuieli cu piesele de schimb

35

dDlV/0’

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

0,19

0,17

0,05

0,05

0.05

0,20

117,65

89.47

■ I c>

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

d)

cheltuieli privind energia $i apa

ia

24,42

24,42

34,31

8.58

8,58

6,58

34,31

100.00

140.50

i e>

cheltuieli privind mârfurile

39

‘ A2

Cheltuieli privind serviciile executate do terți (Rd.41*Rd.42*Rd.4S). din care:

40

17,00

7,55

7,55

7,55

30,19

«1

cheltuieli cu întreținerea ți reparațiile

41

17,00

7,55

7,55

7,55

30.19

'               b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43*Rd.44) din caro:

42

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

Li ।

b2>

- către operatori cu capital pnvat

44

jj L. c)

prime do asigurare

45

| 1 '     «

li 1

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47*Rd.48*Rd.50*Rd.57*Rd.62*Rd.83*Rd.67*

Rd.68*Ro 69*Rd 78). din care:

46

17.13

18,30

14,80

5,14

5,14

5,14

20,56

138.9

2     86.40

l_«

cheltuieli cu colaboratorii

47

• cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care

48

1.82

3.50

0.81

0.88

0.88

0,88

3,50

bl)

cheltuieli privind consultanțe Juridică

49

1.82

3.50

0,81

0,68

0,88

0.88

3,50

c

cheltuieli de protocol, reclamă ți publicitate (Rd.61*Rd,53), din cure:

M

R t

ct)

|choltu:»!l do protocol din care

51

I

r

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Preliminat / -Realizat

din care:             <

7=6d/5

I

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform H.C.L.

Trim 1 1

Trim II

Trim III F

’ropuneri

)           1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

n

tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu todificările ulterioare

52

/

•* 1 I                    <

2) c

heltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

I ' .

1

F

I

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și ublicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu nodificările ulterioare

54

Z ’’ / ✓ >

1

8

S

tichete cadou ptr. campanii de marketing, tudiul pieței, promovarea pe piețe existente iau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu nodificările ulterioare

55

t

- ch.de promovare a produselor-L211/11 art,59

56

1 d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

I

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

56

ill

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

1 e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

0.82

2,00

0,50

0,50

0,50

2,00

1 0,00

- cheltuieli cu diurna (Rd.65-<-Rd.66), din care:

64

I

1 1

-interna

65

i

-externa

66

9)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

0,07

1,00

0,25

0,25

0,25

1,00

0,00

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

0,72

0,80

0,73

0,02

0,02

0,02

0,60

109,59

101,39

1 1 1 "

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

' 0,96

1

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

_._l__________

T

•2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

li)

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporal și necorporale, din care:

B

1 73

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

I

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

16)

cheltuieli privind recrutarea șl plasarea personalului da conducere cf. Ordonanței de

_ urnent» a Quvtrnului nr, 1Q8/2Q11____________

75

0.86

!

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019   '

%

%

Aprobat

Preliminat / -Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform H.C.L.

Trim F

Trim II

Trim III F

’ropuneri

)          1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

0

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

i

Ite cheltuieli

78

12,74

11,00

13,26

3,32

3,32

3,32

13,26

100,00

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

0,16

0,20

\

0,05

0,05

0,05

0,20

100,00

125,ooj

a) r

:h. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor ninerale

80

b)

:h. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice r'i resursele minerale

81

:h. cu

taxa de licență

82

i          1 d)

:h. cu taxa de autorizare

83

1           e)

ch. cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

0,16

0,23

0,06

0,06

0,06

0,23

100,00

143,75

C. Cheltuieli cu personalul

| |   (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

62,14

79,20

73,80

19,13

19,13

19,13

76,50

103,66

118,76

M co

Cheltuieli de natură salariată (Rd.88+ Rd.92)

87

43,81

39,40

37,60

10,05

10,05

10,05

40,20

106,91

85,83

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

.. 43,81

39,40

37,60

10,05

10,05

10,05

40,20

106,91

85,83

a) salarii de bază

89

43,81

39,40

37,60

10,05

10,05

10,05

40,20

106,91

' 85,83

țr’

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

c) alte bonificatii (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

l.l I ’

a) ch 571/2 comț

eltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 003 privind Codul fiscal, cu modificările și Setările ulterioare, din care:

93

-tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

I

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

I

I

b) tichete de masă;

96

i.ll .li. .

c) tichete de vacantă:

97

W ’

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinutîn anul precedent

98

I

_ s) .alta cheltuieli conform CCM.

99

1

I l c

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.10l+Rd.102+Rd.103 din care:

10

0

î I

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

10

1INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2017

Prevederi an precedent 2018

I

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Preliminat / -Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HG/Ordln comun

conform H.C.L.

Trim I

Trim II

Trim III L

’ropuneri

J. : )         1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

,               8 •

'. __

j) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor

hotărâri judecătorești__________________________________1

102

l

• V-J

, r

t

;) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,! privatizării, administrator special, alte comisii si :omitete

103

J I

.lUiX “

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor 1 argane de conducere si control, comisii si comitete Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

104

6,72

38,10

34,60

8,65

8,65

8,65

34,60

100,00

104,08

II' '

1

lî 1

a) pentru directori/directorat                          |

105

6,72

38,10

34,60

8,65

8,65

8,65

34,60

100,00

125,00

-componenta fixă

106

6,72

38,10

34,60

8,65

8,65

8,65

34,60

100,00

I ....."

-componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de      I

supraveghere, din care:                             |

108

-componenta fixă

109

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

■M â -W ‘

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

I

II 1

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

(Rd.114+Rd.115+Rd.l 16*Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:

113

11,61

1,70

1,60

0,43

0,43

0,43

1,70

106,25

13,78

B

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

8,60

0,00

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj

115

0,38

0,00

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

2,63

I

0,00

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale sLGAM___

119

1,70

0,43

0,43

0,43

1,70

0- Alte cheltuieli de exploatare

l'Țir TTr  (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din

I          i |      care:

12C

0,82

0,82

0,82

0,25

0,25

0,25

0,82

1

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), ' din care:

12“

| 1 3

- către buaețul general consolidat

12!

- către altl creditori

12:

I        L±

'i cheltuieli privind activele Imobilizate

I 12'


1

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Preliminat / -Realizat

din care:

7=66/5

8=5/3a

conform HG/Ortfn comun

coMonn KC.L.

Trlm I

Trim II

Trim III F

‘repuneri

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

iheituleli aferenta transferurilor pentru pUU personalului

125

d)

iile cheltuieli

126

•>

:h. cu amortizarea imobilizărilor corporale $i necorporale

127

0,82

0,82

0.82

0,25

0,25

0,25

0.82

100.00

100,24

ajustări >1 deprecieri pentru pierdere de valoare șl provizioane (Rd.129-Rd.131), din caro.

126

f1)

cheltuieli privind ajustările si provizioanele

129

11.1)

provizioane privind participarea ta profit a salariatilor

130

t

f1.2)

provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

12)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare . din caro:

131 |

u -l—

12.1)

din anularea provizioanelor

(Rd 133*Rd.134«Rd.135L din care:

132

- din participarea salariatilor la profit

133

- din deprecierea imobilizărilor corporale șl a artivelrv nliriilanle

134

- venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare (Rd.137*Rd.140«Rd.143). din care;

136

I

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138*Rd.139), din care:___

137

•           I

a1)

aferente creditelor pentru Investiții

136

•2)

aferente creditelor pentru actnritatoa curentă

139

b<

cheltuieli din diferențe do curs valutar |Rd.141*Rd.142), din care:

140

b1)

aferente creditelor pentru Investiții

141

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

j__$

alte cheltuieli financiare

143

' s

Cheltuieli extraordinare

144

7

tll

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |Rd.1-Rd.29)

145

39,59

0.50

37,42

0,13

0,13

0.13

0,50

1.3-

94.5

venituri neimpozabile

146

T

cheltuieli nodeductibilo fiscal

147

I

rv

IMPOZIT PE PROFIT

141

I

V

i

DATE DE FUNDAMENTARE

14<

T

ț3 »

1

Cheltuieli de natura ealarlal* (Rd.87)

151

)     43 61

39.40

37,80

10,08

10,08

10,08

40,22

106.9

7      85.f

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

15

|    43.81

39,40

37.60

10.08

10,08

10,08

40,22

105.$

7      85.E

3

Nr. do personal proflnozat la finele anului

15

n~ 3

3

3

3

100.C

0    100,(

4

Nr.medlu de saiariați

15

31       3

3

3

3

100.C

10     100,£


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

2017

Provnden an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Preliminat / -Realizat

din care:

7-8075

8»573a

cer (om HG/Ordin comun

conform H.C.L.

Trim 1

Trim II

Trim III

Propuneri

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

fi

5

a)

Casbgul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor cu salariile

iRn isirRdis.TVirinon__________________________

IM

1,216

1,094

1,044

1,117

106.99

85.86

I

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (leifpersoanâ) determinat pe baza cheltuielilor de naturi salanaii

Rd.15WRd. 153)712’1000

155

1.216

1.094

1,044

1,117

106,99

85.85

6

a>

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (lei/pereoanâ) (Rd.2/Rd.153)

156

48,25

54,26

53,85

54,43

101,08

111,61

b)

Productivitatea muncii In unitâți fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/pcrsoanâ) W=QPF/Rd.153

157

C1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizico, din care

155

- cantitatea do produse finite (QPF)

159

• preț mediu (p)

160

- valoare^QPF x p

161

• pondere in venituri totale de exploatare • Rd.161/Rd.2

162

7

Plăți restante

163

354,76

350.00

0.00

98.66

s

Creanțe restante, din care:

164

8,19

* de la operatori cu capital mtegraUmajoritar do stat

165

3.14

350.00

v

- de la operatori cu capital privat

166

3.29

1

L

- de la bugetul de stat

167

- de la bugetul local

168

1,76

- de la alte entltati

169

9

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

17C

CONDUCĂTORUL UNICII,tffeACOj


5 AHTRQpARct . $Rl

i CUI T047oiz? ,

Anexa nr.3


Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

INDICATORI

Prevederi an 2017

% 4=3/2

Prevederi an precedent 2018

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

106,75

102,96

96,45%

140,82

161,550

114,721%

■ 1

Venituri din exploatare

106,52

102,43

96,16%

140,82

161,550

114,721%

2.

Venituri financiare

2,00

0,03

L 3-

Venituri extraordinare

0

0

0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ciprian-lonuț NicqNiTROParc 5

SJU

CU! 18478122

KDfCATGRI

Dala Itnaizlrt inwstițte

an pr»c«4«fil(X-1)

Vatoir»

Aprobj

m -

an cur»

>« _ (Ni

nl n

1 an N»2

0 1                                       J

3

4

S

c

7

8

1    SURSE OE FWANȚA»E A iNVESTiTltCR, «in cat

1 Sure» p-oprtl dlc car»:

a| - ««cetuart

t>| -proR

2 Alocai» a» ta 9uj»t

3 Cruditt bancar», din ca.**;

a) ■ Marna

b) • aitem»

4 Alt» turta, sin cir»:

• (danumăt turti)

• (dtnurnz» turtii

li    CMELTUrn PTurau iv.TSnnt. «ncur»:

1 Mvaitț i in cur», din cart

I

a) pan»-- tu-ixue trou-»urr-a cnrra n opo-»fo-.«-> mzor

- laerunce otuectv)

(danuma» ct>»d»)

bi partou Mutte di retur» domatouM puMc to sUluto mu ai »-lr- ifTxkv tornxute

■ (denu-nre ot<oc*e)

- (darwntra obacWI

c| panl-u tururie de natura dcmertuu prtatl ai »U> Ju mu al irute> actririil-aS tertortate:

(tenimn rahao.;

- (fcnrw tsoetnl

1   1! pont*- batir*» bote h eomatetn» IMtriut teu in locMn do ptaOuna

[«ccArtv oala du demenții pjfcfac arau pnrtt al MUU mu al uM(l |*dr»ria<rutv teritorial»

1 - (detuni re criectv/

• (d*r>.TTvw ct:«c»v)

2 LwmVM noi din car»:

a) prvtt-v tx-n-ree praprietnlc» prirtet a oțo-Uer-.ka ooomrSc

■ |derurrtre orieesv)

- (deurwt OOtecSr)

1) pceitv Sunări» de naftrn aomrmjU p>Mc * tiaMar iau al irtlu tdntnMratnr tericnsit-

♦ i^o-xi-W» O&Kfrt ,

■ 'dcrvnrr cboctv)

■:? pc'Vu burwrito dd retor» domertuu prvto «1 ntoMU mu »l uidtd *dn<»5tnrtv torrtontow

- (dtnunro otaoctv)

- (Oertanlra otaecav)

j patru tMMta Auto Si ooncoMtne. IxhrtMe sau V> -ocaot d» tottan». aaditb oeio <fti domonM puNc Mu pAtal tl ttaOAl sau al sntt> •smniaratv ’jortonoie

. iconmr» cteMclnr)

■ (dtnurnro ctxxJv)

tnr«»tițJI »r»CC^4t» (4 lrrM>.1i24rtto COqf*Xi'« «Ktol«cC4 (no<j«mcx4rt| ) <jv» car»:

oi poetm tuncoo p>op-«la>«a p-rvaln a cpenileniu icorare

(oinunro ottectv)

- (danunt-e orice»//

t )           d» Mdn donwfMu puMc d etatoU mu ai urety

«dnravibv

. (0»-Vrir» orieco<'

-(dancnire Miectnl

:) pertru »u-tnto da riacu-a dri~c'«Ai< prbat ai stasau Mu al unray *Sn "STalu Ir-ln-«n

. ;d«-ianire cihoaÂ)

• (dcnwnr» eoectv;

;<nr. tu-u-lc Ume in oor>:ei>>-•«. crrvialr in. n u.-jr;r da ;«iun

«e.u»v cota dte dsmeoM patoc s». snval al MinAr tai al uuap adi-nurări Krticdale

- (dcnunre crion v)

■ fderwrrtr» oritctr)

4 2--.<art(>ne achtz»ți d« ta-ciitialrt co-|:.-.nltl

,. •!,. • <     . Jl, 1 fr.tr                . -tr. uri •    .

a| • 4item»

IH- «tem»                                                     i            |

COHDUC^JRUL UtflîAjț z       C

Ucs\jr J     / | 5 * *•     * • »'*4 »• <

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2018

an curent 2019

an 2020

an 2021   '

Preliminat / Realizat

\ Influențe (+/-)

, Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PCt. I

Măsun de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

1

Măsura 1

X

X

1

2

Măsura 2

X

X

3

Măsura 3

4

Măsura 4

X

X

Măsură n............

X

X

1

TOTAL Pct. I

X

X

Pct.

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1

X

X

2

Cauza 2

X

X

Cauza n......................

X

X

1

TOTAL Pct. II

X

X

"Fer

-41L

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II