Hotărârea nr. 12/2019

HOTĂRÂREA nr.12 din data de 30 ianuarie 2019 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului ” Strada Veteranilor tronson II, situat în Făgăraş, înscris în CF nr. 106239 Făgăraş, nr. top. 2236/33, în suprafaţă de 73

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV O CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr.12 din data de 30 ianuarie 2019

- privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului ” Strada Veteranilor tronson II, situat în Făgăraș, înscris în CF nr. 106239 Făgăraș, nr. top. 2236/33, în suprafață de 735 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabularii definitive a imobilului în cartea funciară, pe numele Municipiului

Făgăraș - domeniul public

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Analizând referatul nr. 1412/17.01.2019 a Compartimentului evidență patrimoniu și Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș 1412/1/17.01.2019, prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului, situat în Făgăraș , înscris în CF nr. 106239 Făgăraș, nr. top. 2236/33, în suprafață de 735 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabularii definitive a imobilului în cartea funciară, pe numele Municipiului Făgăraș - domeniul public, precum și art. 8 din OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, prin care se atestă apartenența la domeniul public al bunului,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere prevederile art. 24 alin. 1-3, art.28, alin.5-7, art. 41, alin.5 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare cu completările și modificările ulterioare, precum și pct. II, teza II din OUG nr. 31/2018 privind modificarea și completarea legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 ale art.858-861, art. 863, lit.f, art. 881 și următoarele din Cod civil, ale art. 36, alin.2, lit.c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin (3) și art. 115 alin (1), lit b) din Legea nr.215/2001 -privind administrația publică locală republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului ” Strada Veteranilor tronson II” situat în Făgăraș, înscris în CF nr. 106239 Făgăraș, nr. top. 2236/33, în suprafață de 735 mp, ca fiind de uz și de interes public local.

Art.2. Se aprobă completarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș cu bunul descris la art.l.

Art.3.Se aprobă completarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș cu valoarea ce urmează a fi evaluată, a imobilului descris la art,L' \

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevdcd^1 ’                          o----™..:-------->

prin Compartiment evidenta patrimoniu. /


LAURA ELENĂ GIUNCA


PF ING. ARSU OVIDIU

FAGARAS B-DUL UNIRII BL.1B MEZANIN

TEL. 0731.837287

Email: arsuovidiu@yahoo.com

PROIECT N'R. 373/2018

DEN. LUCRĂRII - A CTUALIZARE DA TE IMOBIL

BENEFICIAR- MUNICIPIUL FAGARAS

ÎNTOCMIT-   ING. ARSU O MDIU

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Fagaras

 • 2. Tipul lucrării: ACTUALIZARE DATE IMOBIL

 • - Schimbare proprietar din Statul Roman in Municipiul Fagaras.

 • - Atribuire număr cadastral.

 • 3. Scurta prezentare a situației din teren:

Pentru întocmirea prezentei documentatii cadastrale am parcurs următoarele etape:

 • - Identificarea amplasamentului

 • - Documentare tehnica

 • ■ Execuția lucrărilor de teren

 • - întocmirea documentației

Identificarea imobilului s-a realizat in teren impreuna cu Arh. Sef al Municipiului Fagaras, d-na Liliana Boer.

Documentarea tehnica s-a realizat in baza informațiilor obținute prin consultarea bazei grafice de la OCPI Brașov, a Cărților Funciare si a schitelor CF de la B.C.P.I. Fagaras.

Imobil delimitat de gardurile si fațadele imobilelor proprietăți particulare la sud, strada Livezii la nord, strada Veteranilor si imobile proprietăți personale la est si vest.

In urma prelucrării datelor rezultate din măsurători, am constatat ca imobilul are o suprafața reala de 735 mp, egala cu cea inscrisa in CF. Având in vedere cele prezentate mai sus am intocmit prezenta documentație cadastrala de Actualizare date imobil in conformitate cu ordinul 700/2014.

 • 4. Situația juridica a imobilului'.

Proprietar: MUNICIPIUL FAGARAS

 • 5. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

 • - Metoda folosita- Radieri GNSS.

 • - Aparatura folosita- GNSS Leica GS 08.

Pentru imobilul în cauză s-a realizat o ridicare topografică prin radierea punctelor care definesc limitele proprietății. Punctele sunt determinate GNSS. Sistemul GNSS Leica GS 08 asigură o precizie de măsurare de ±(1 + 1 ppm x D) mm în cazul temperaturilor cuprinse în intervalul (-20°C Ia + 40°C).


Preciziile obținute: măsurătorile realizate s-au încadrat/h tcjer normele și normativele în vigoare.                           /

 • - Sistemul de coordonate: STEREO-70            (

 • - Sistemul de referința cote: MAREA NEAGRA-1975-

 • - Puncte geodezice de sprijin vechi si noi folosite:

Statia Rompos Fagaras

 • - Descrierea punctelor topografice noi: Punctele de colt - tarusi din lemn.

Data întocmirii: 12.2018

Semnătură si stampila Ing. Arsu Ovidiu

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere !

Ziua _ J _

Luna

Anul- r~ 2018

Cod verificare

100064202871


X,         Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

' ancpi              extras de carte funciară

PENTRU INFORMARE

 • ■j ■ ■ .1 «A <• / « 1   »'

 • I; 11 l< «0m       ll*A

Carte Funciară Nr. 106239 Fagaras

 • A. Partea !. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:6992

Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Brașov

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 2236/33

735 .

 • B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1377/04/05/1999

Adresa nr. 536S, din 20/04/1999 emis de Primăria mun Făgăraș (documentație anexată);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEin baza Decr.-Prezidențial nr.lS/zz.

02.1989. dobândit prin Lege, cota actuala 1/1______

Al

1) STATUL ROMÂN

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT____________

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001._Pagina 1 din 2

Extrase Jt iru*’- "8i.n < ’d <- «:i     . 7icpi.ro

____________Carte Funciară Nr. 106239 Comuna/Oraș/Municipiu: Fagaras

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral .

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 2236/33

735

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________________DETALII LINIARE IMOBIL __________

Geometria pentru acest imobil nu a fostg sit.

Date referii

toare la teren                _______________________________

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

735

-

2236/33

Cale de acces (domeniu public)

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt cncrentibile de orice modificare, in condițiile legii.           j

S-a achitat tariful de 20 RON, -Ordin de plata cont OCPI n/3584/13-11-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.                  /

Data soluționării,                         Asistent «Qfstrator.                        Referent.

14-11-2013                                                           ------------------

Data eliberării,                                  _________> <1________ ________________________

/ /                                      (parafa șl semnătura)                 _____(parafa și semnătura)Document care conține date cu caracter personal, protejata deprinderile Lrg.i Nr. 677/2001.

.case pentr i informare on-line la adresa epay.ancp’.ro

Pagina 2 din 2


Formular versiunea 1 1


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000102393


p nr.top.2236/31


CAD 100227


HS 694     13teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

735

teren delimitat de gardurile si fațadele imobilelor proprietăți particulare la sud, strada Livezii la nord, strada Veteranilor sl imobile proprietăți personale la est si vest.

-

-

_

Total

735

Suprafața totala masurata a imobilului- 735 np

Suprafața din act= 735 mp__

B. Date referitoare la constructi__

Cod

Destinația

SC (mp)

Mențiuni

-

-

Total

-

— _______ _____

Inspector

Conținu introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Executant

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren.


Data 12.2018Semnătură si parafa


Data


Nr. cadastral

Supraf. masurata

Adresa imobilului

106239

735 mp

Fagaras-Strada Veteranilor tronson II

Cartea Funciara

106239

UAT

F agaras

Stampila BCPI

I n siui.ili.i in care exista numere cadastrale pentru imobilele ecine. in locul numelui s ovinului se \a trece numaiul cadastral, iar in lipsa amnarului cadastral numărul topografie sau numărul administrativ. Suprafețele se rotunjesc la metru patrat.