Hotărârea nr. 119/2019

HOTĂRÂREA Nr. 119 din data de 28.05.2019 - privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de Promotor de Proiect în cadrul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii Romilor, finanţat din Granturile SEE şi N

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV


J CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ M

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA Nr. 119 din data de 28.05.2019

- privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de Promotor de Proiect în cadrul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii Romilor, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, apelul de proiecte Educație incluzivă pentru copii și tinerii în situații de risc și a modelului acordului de parteneriat cu U.A.T. Comuna OGRA, Asociația Romilor din Făgăraș, Fundația „LOC", Școala Gimnazială "Ovid Densușianu" Făgăraș, Colegiul "Aurel Vijoli" Făgăraș și Școala Gimnazială Ogra în vederea depunerii și implementării proiectului "Măsuri educaționale integrate pentru copiii și tinerii în situație de risc din județele Brașov și Mureș"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință de îndată

Analizând referatul nr. 48747 din 27.05.2019 prin care se propune aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de Promotor de Proiect în cadrul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii Romilor (Dezvoltare locală), finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, apelul de proiecte Educație incluzivă pentru copii și tinerii în situații de risc și a modelului acordului de parteneriat cu UA.T. Comuna OGRA, Asociația Romilor din Făgăraș, Fundația „LOC", Școala Gimnazială "Ovid Densușianu" Făgăraș, Colegiul "Aurel Vijoli" Făgăraș și Școala Gimnazială Ogra în vederea depunerii și implementării proiectului "Măsuri educaționale integrate pentru copiii și tinerii în situație de risc din județele Brașov și Mureș".

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș nr. 48747 /I din data de 27.05.2019;

Urgența aprobării proiectului de hotărâre fiind justificată de termenul de depunere a cererilor de finanțare la autoritatea finanțatoare, și anume 28.05.2019, pentru Apelul de propuneri de proiecte nr. 2 „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc" din cadrul Programului "Dezvoltare locală, combaterea sărăciei și creșterea incluziunii romilor";

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în 2010,

Analizând prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, în temeiul dispozițiilor art.3, art.4, art. 10, art. 36, alin alin. [2] lit. „b și d", alin (4) lit. „e", alin (6) pct 11, art. 45, alin. (2) lit. „d", și „e", și art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă ca oportună și necesară participarea Municipiului Făgăraș în calitate de Promotor de Proiect în cadrul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii Romilor, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, apelul de proiecte Educație incluzivă pentru copii și tinerii în situații de risc în parteneriat cu UAT. Comuna OGRA, Asociația Romilor din Făgăraș, Fundația „LOC”, Școala Gimnazială "Ovid Densușianu” Făgăraș, Colegiul “Aurel Vijoli” Făgăraș și Școala Gimnazială Ogra, în vederea depunerii și implementării proiectului "Măsuri educaționale integrate pentru copiii și tinerii în situație de risc din județele Brașov și Mureș".

Art. 2. Se aprobă modelul Acordului de parteneriat între Municipiului Făgăraș, U.A.T. Comuna OGRA, Asociația Romilor din Făgăraș, Fundația „LOC", Școala Gimnazială "Ovid Densusianu" Făgăraș, Colegiul "Aurel Vijoli" Făgăraș și Școala Gimnazială Ogra în vederea depunerii și implementării proiectului “Măsuri educaționale integrate pentru copiii și tinerii în situație de risc din județele Brașov și Mureș" -Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Aprobă valoarea totală a proiectului (cererii de finanțare) "Măsuri educaționale integrate pentru copiii și tinerii în situație de risc din județele Brașov și Mureș”, în cuantum de 5.414.035,25 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 5.414.035,25 lei și valoare totală neeligibilă de 0 lei.

Art. 4. Aprobă valoarea totală a proiectului "Măsuri educaționale integrate pentru copiii și tinerii în situație de risc din județele Brașov și Mureș", pentru activitățile derulate de Municipiul Făgăraș în cuantum de 1.613.012,00 lei.

Art. 5. Se aprobă punerea la dispoziție a spațiilor și facilităților necesare proiectului atât pe perioada de derulare a proiectului - 36 luni, cât și pe o durată de minim 5 ani după aprobarea de către Operatorul de Program a raportului final al proiectului.

Art. 6. Se împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș pentru a semna documentele aferente proiectului (Declarații, Acord de parteneriat, Cerere de finanțare);

Art. 7. Se aprobă furnizarea de personal și experți, conform Cererii de finanțare și bugetului proiectului;

Art. 8. Se împuternicește executivul cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Compartimentul Implementare Proiecte de Finanțare;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  POPARAD GHEORGHE-COSMIN
Hotărârea s-a adoptat cu 14 voturi pentru, - impotriva; - abțineri

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți -14

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosar de ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Instituția Prefectului Jud.Brașov

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar

 • - 1 ex. Compartimentului Implementare Proiecte de Finanțare

 • - 1 ex. Biroului economic-financiar

 • - 1 ex. Școala Gimnazială "Ovid Densusianu" Făgăraș

 • - 1 ex. Colegiul "Aurel Vijoli" Făgăraș

 • - 1 ex. Asociația Romilor din Făgăraș

 • - 1 ex. Comuna Ogra

 • - 1 ex. Școala Gimnazială Ogra

 • - 1 ex. Fundația „LOC"

 • - 1 ex. Afișare