Hotărârea nr. 116/2019

HOTĂRÂREA nr.116 din data de 16 mai 2019 - privind aprobarea modificării şi completării art. 2 si art.3 din H.C.L nr. 122 /.2018 ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 114/2018 pentru proiectul "Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de st

ROMANIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.116 din data de 16 mai 2019

- privind aprobarea modificării și completării art. 2 si art.3 din H.C.L nr. 122 /.2018 ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 114/2018 pentru proiectul "Modernizarea

Școlii Gimnaziale nr.7 și a rețelei de străzi urbane în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș” - cod SMIS 123133 și încetarea efectelor H.C.L 9/2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,

întrunit în ședință extraordinară, » > '

Analizând referatul de specialitate nr. 46.839 din data de 16.05.2019 al Compartimentului proiecte de finanțare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș prin care se propune aprobarea modificării și completării H.C.L nr. 122 din data de 26.04.2018 și încetarea efectelor H.C.L 9/2019 ca urmare a primirii Scrisorii de clarificare nr. 17.190 din data de 13.05.2019 primită de la Agenția de Dezvoltare Regională Centru,

Având în vedere expunerea de motive a primarului Municipiului Făgăraș nr. 46.839/1 din data de 16.05.2019,

în vederea emiterii răspunsului la Scrisoarea de clarificare nr. 17190 din data de 13.05.2019 primită de la Agenția de Dezvoltare Regională Centru înregistrată la Municipiul Făgăraș sub nr. 46258/13.05.2019 pentru proiectul cu titlul "Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7 si a rețelei de străzi urbane în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș”- cod SMIS 123133 selectat pentru finanțare, prin care se solicită transmiterea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a proiectului în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat ca urmare a aplicării prevederilor OUG 114/2018 si a Instrucțiunii 112/08.03.2019 publicata de Auroritatea de Management POR,

Luând în considerare Anexa - Buget proiect în conformitate cu cererea de finanțare pentru proiectul "Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 și a rețelei de străzi urbane în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș” completată si asumată de către consultant MALEX ENGINEERÎNG S.R.L.,

Urgența fiind justificată de termenul limită de răspuns la clarificarea solicitată de ADR Centru ca urmare a verificării documentației de contractare de către AM POR, respectiv 17.05.2019,

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în 2010,

Analizând prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația,                                                                          publică,

în temeiul dispozițiilor art.3, art.4, art. 10, art. 36, alin alin. (2) lit. „b și d”, alin (4) lit. „e”, alin (6) pct 11, art. 45, alin. (2) lit. „d", și „e”, și ari. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. I. Se aprobă modificarea și completarea ART. 2 al H.C.L. nr. 122/2018 conform anexei 1 parte integrantă din prezenta hotărâre, urmând ca acesta să aibă următorul conținut:

«ART. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 și a rețelei de străzi urbane în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș”, în cuantum de 21.174.097,23 lei (inclusiv TVA) dintre care 20.413.002,33 lei(inclusiv TVA) - cheltuieli eligibile” ».

ART. II. Se aprobă modificarea și completarea ART. 3 al H.C.L. nr. 122/2018 conform anexei 1 parte integrantă din prezenta hotărâre, urmând ca acesta să aibă următorul conținut:

«ART. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect în cuantum de 1.169.354,94 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului(761.094,90 lei), cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 408.260,04 , reprezentând cofinanțarea proiectului "Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 și a rețelei de străzi urbane în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș”».

ART. III. Se aprobă încetarea efectelor H.C.L nr. 9 din 30.01.2019;

ART. IV. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 122/2018 rămân în vigoare .

ART. V. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartimentul Implementare Proiecte de Finanțare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Z POPARĂD GHEORGHE-COSM|Kl*Hotărâre s-a adoptat cu 14 voturi pentru;.......impotriva;......abțineri

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți -14

Prezenta hotărâre se comunică:

 • • 1 ex. Dosar ședință

 • • 1 ex. Colecție

 • • 1 ex. Prefectură

 • • 1 ex. Primar

 • • 1 ex. Secretar

 • ♦ 1 ex. Direcția Buget-finanțe

 • • 1 ex. Compartimentul Implementare Proiecte de Finanțare

 • • 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

 • • 1 ex. Afișare.

Cod: F-50ENGINEERING

Adresa: București, sector 6, str. Sandulesti, nr. 1

Email: office@malexengineering.ro


t

ssrwMiuuSffirfcanrn

10 CU K7MQ291ZMB13ZBZ

E«« ISOMM OKUSBOOI


Tel: 0745026016

Fax/Tei: 0314282270

Nr. Reg. Corn.: J40/2434/2011 Cod fiscal: RO 28116456


Buget proiect in conformitate cu cererea de finanțare pentru proiectul


“Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 și a Rețelei de străzi urbane, în vederea


Către,

Municipiul Fagăraș,creșterii calității


Referitor la bugetul proiectului “Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 și a Rețelei de străzi urbane, în vederea creșterii calității vieții în municipiul Făgăraș” vă transmitem mai jos valorile investișiei in conformitate cu ultima forma a bugetului actualizat in baza prevederilor art. 71 din OUG 114/2018 :


 • 1 .Valoarea totală a proiectului “Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 și a Rețelei de străzi urbane, în vederea creșterii calității vieții în municipiul Făgăraș” este in cuantum de 21.174.097,23 lei (inclusiv TVA), din care 20.413.002,33 lei cheltuieli eligibile (inclusiv TVA).

 • 2 . Contribuția proprie in proiect a Municipiului Făgăraș este de 1.169.354,94 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului de 761.094,90 lei (inclusiv TVA) și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, in cuantum de 408.260,04 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofmanțarea proiectului “Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 și a Rețelei de străzi urbane, în vederea creșterii calității vieții în municipiul Făgăraș”.


Data 15.05.2019