Hotărârea nr. 114/2019

HOTĂRÂREA nr.114 din data de 16 mai 2019 - privind angajarea unui avocat in Dosar nr.l33l/62/20l9 in care Municipiul Făgăraş, are calitatea de reclamant in contradictoriu cu Mănduc Constantin Sorin, obiectul dosarului fiind pretenţii

ROMÂNIA     >> s-


JUDEȚUL BRAȘOV    O7

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.114

din data de 16 mai 2019

- privind angajarea unui avocat in Dosar nr. 1331/62/2019 in care Municipiul Făgăraș, are calitatea de reclamant in contradictoriu cu Mănduc Constantin Sorin, obiectul dosarului fiind pretenții

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință extraordinară,

Analizând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș nr.46007/13.05.2019,Raportul de specialitate nr..46007/13.05.2019 al Serviciului Urbanism,amenajarea teritoriului și energetic prin care se propune angajarea unui avocat in Dosar, nr. 1331/62/2019 in care Municipiul Făgăraș, are calitatea de reclamant in contradictoriu cu Mănduc Constantin Sorin, obiectul dosarului fiind pretenții,

Urgența fiind justificată de demersurile ce trebuie realizate cu 10 zile (19.05.2019), înainte de termenul stabilit, adică, data de 29.05.2019,

In conformitate cu:

- prevederile art.I alin.2din OUG nr.26/2012,privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice si intărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative,

-prevederile art.21 alin.3 coroborat cu art.26 alin.l și cele ale art.356 alin.9 din Legea administației publice locale nr.215/2001,republicată cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Legii nr.24/2000,privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

în temeiul art..45 alin. (2) lit. și 115 alin(.l) lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) -Se aprobă angajarea unui avocat in persoana d-Iui DRĂGHICI GABRIEL CRISTIAN, care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș, in calitate de reclamant in Dosar nr. 1331/62/2019, aflat pe rolul Tribunalului Brașov având ca obiect pretenții.

(2) Serviciile juridice constau in : consultanță,formulare apărare și reprezentare in cadrul instanțelor de judecata de fond si apel/recurs, precum și orice alte demersuri in interesul Municipiului Făgăraș,

(3) Onorariul apărătorului ales este de 5000 lei +TVA la judecarea in fond și 5000 lei +TVA in apel

Art.2.-Cheltuielile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotărâri vor fi suportate din bugetul local al municipiului Făgăraș de la Cap.51.02.Titlul 20.art.20.01.09.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a pr^etffeVildr/^rezentei hotărâri, se împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș, prin avocat desemn^pentru j^prez^nțare in instanță și Direcția Buget Finanțe.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, POPARAD GHEORGHE-COSMINCONTRASEMNEAZĂ,/] Secretarul Inunicipijjlip, LAURA ELENA GUI NC A

IUN


Hotărârea s-a adoptat cu 14 voturi pentru

Consilieri in funcție - 19

Consilieri prezenti - 14

Prezenta hotărâre se comunică:

• lex. dosarul de ședință lex. colecție

1 ex. Prefectură

• lex. Primar

lex. Secretar

lex. Afișare

1 ex.Compartimentul de urbanism,amenajare teritoriului,energetic,

  • • 1 ex. Direcția Buget-finanțe

  • - 1 ex. d-lui av. DRĂGHIC1 GABR1EL CRISTIAN

  • • 1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

Cod : F-50