Hotărârea nr. 113/2019

HOTĂRÂREA NR.113 din data de 16 mai 2019 - privind oportunitatea asocierii Municipiului Făgăraş cu Fundaţia Comunitară Ţara Făgăraşului în vederea organizării, desfăşurării şi a susţinerii financiare de la bugetul local cu suma de 40.000 lei, a concursului

ROMAN IA JUDEȚUL BRAȘOV O Bbm CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.113 din data de 16 mai 2019 - privind oportunitatea asocierii Municipiului Făgăraș cu Fundația Comunitară Țara Făgărașului în vederea organizării, desfășurării și a susținerii financiare de la bugetul local cu suma de 40.000 lei, a concursului caritabil de biciclete "Bikeathon Țara Făgărașului” ediția a Vl-a, care va avea loc în data de 8 iunie 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință extraordinară,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș nr. 39859/1/08.05.2019 și a referatului nr. 39859 din 08.05.2019 prin care se propune asocierea Municipiului Făgăraș cu Fundația Comunitară Țara Făgărașului în vederea organizării și desfășurării concursului caritabil de biciclete "Bikeathon Țara Făgărașului” ediția a Vl-a, care va avea loc în data de 8 iunie 2019, în vederea susținerii financiare de la bugetul local cu suma de 40.000 lei din capitolul 67.02 “Cultura, receere si religie”, titlul 59.11, acest concurs fiind cuprins în Calendarul Manifestărilor Culturale pe anul 2019 la poziția 18 conform HCL nr. 81/2019,

Ținând seama de prevederile, art.6 alin 4 din Legea 52/2003 privind transparenta decizională precum și prevederile art.1949-1954 Cod civil, respectiv ale art.2, lit. d), e), art. 46, lit. f) din Ordonanța Guvernului , nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art.45, alin.2, lit.f, art.45 alin.3 și art. 115, alin. 1, lit.b, dispozițiile art.36, alin.2, lit.c și alin.6, lit.a, pct.4 și ale art.123, alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă ca oportună asocierea Municipiului Făgăraș cu Fundația Comunitară Țara Făgărașului reprezentată prin Oana Mitea în calitate de director executiv, cu sediul în Făgăraș, Strada Gheorghe Doja, nr.23, înscrisă în Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 1/F/ 2013, identificată cu CIF 32085641, având cont bancar RO42RNCB0472136508350001 deschis Ia Banca Comercială în vederea organizării și desfășurării concursului caritabil de biciclete ”Bikeathon Țara Făgărașului” ediția a Vl-a, care va avea loc în data de 8 iunie 2019, în vederea susținerii financiare de la bugetul local cu suma de 40.000 lei din capitolul 67.02 “Cultura, receere si religie”, titlul 59.11, acest concurs fiind cuprins în Calendarul Manifestărilor Culturale pe anul 2019 la poziția 18 conform HCL nr. 81/2019.

Art.2. Asocierea prezentată la art.l, se face începând cu data semnării contractului de asociere pana la sfârșitul evenimentului.

Art.3. Se aprobă proiectul contractului de asociere conform anexei nr.l parte integrată a prezentei hotărâri.

Art.4. Se împuternicește domnul Sucaciu Gheorghe Primarul Municipiului Făgăraș pentru semnarea contractului.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire ? Ore vederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Direcția Buge^- Fmante^, sri Compartiment monitorizare, coordonare unitati de invatamant si arhiva.                                          \


CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul murrtcijSiuk LAURi

ENA


Hotărâre s-a adoptat cu 14 voturi pentru

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți -14

Prezenta hotărâre se comunică:

 • • 1 ex. Dosar ședință

 • • 1 ex. Colecție

 • • 1 ex. Prefectură

 • • 1 ex. Primar

 • • 1 ex. Secretar


1 ex. Direcția Buget-finanțe

1 ex. Compartiment monitorizare, coordonare unitati de invatamant si arhiva

1 ex. Fundația Comunitară Țara Făgărașului

1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

1 ex. Afișare.

Cod: F-50

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Anexa nr 1 la HCL nr.l 13/2019

CONTRACT DE ASOCIERE

CAP. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 1.1 Municipiul FĂGĂRAȘ, cu sediul în Făgăraș, str. Republicii nr.3j, juâ.Bj^pvȚ'R*prcz^nțat prin Primar

Sucaciu Gheorghe pe de o parte în calitate de Asociat prim


1.2 Fundația Comunitară Țara Făgărașului reprezentată prin Oana Mitea în calitate de director executiv, cu sediul în Făgăraș, Strada Gheorghe Doja, nr.23, înscrisă în Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 1/F/ 2013, identificată cu CIF 32085641, având cont bancar R042RNCB0472136508350001 deschis la Banca Comercială

în baza dispozițiilor:

 • - art. 2, lit. d), e), art. 46, lit. f) din Ordonanța Guvernului , nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 36 - alin. (4), lit. a), alin. (6), lit. a), pct. 6, alin. (7), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 1949 - 1954 Cod Civil

 • - în baza prevederilor HCL nr. 81/24.04.2019 și a HCL nr......../2019

au convenit sa încheie prezentul contract de asociere, cu respectarea următoarelor clauze:

CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Obiectul contractului il constituie asocierea Municipiul FĂGĂRAȘ cu Fundația Comunitară Țara Făgărașului în vederea organizării, desfășurării și a susținerii financiare de la bugetul local cu suma de 40.000 lei, a concursului caritabil de biciclete ”Bikeathon Țara Făgărașului” care va avea loc în data de 8 iunie 2019, acest concurs fiind cuprins în Calendarul Manifestărilor Culturare pe anul 2019 la poziția 18 conform HCL nr. 81/2019.

 • 2.2. Aportul Municipiului Făgăraș la asociere constă în suma de 40.000 lei potrivit prevederilor HCL nr.... din 2019, din cap. 67.02“Cultură, recreere și religie”, titlul 59.11., acest concurs fiind cuprins și în Calendarul Manifestărilor Culturale pe anul 2019 la poziția 18 conform HCL nr. 81/2019.

 • 2.3. Asociatul va folosi suma de bani alocată exclusiv pentru buna desfășurare a competiției menționate la pct.2.1

CAP. III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Durata asocierii este de la data semnării prezentului contract până la sfârșitul evenimentului.

CAP.IV. PREȚUL CONTRACTULUI 4.1. Municipiul Făgăraș va vira suma de 40.000 lei în contul Asociatului, urmând ca până la data de 21.06.2019 să fie depuse documente justificative conform desinației stabilită la cap.II pct.2.1.

CAP.V. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR CONTRACTANTE

 • 5.1. Obligațiile Asociatului prim (Municipiului Făgăraș):

 • a) să aloce suma prevăzută la cap.IV potrivit prevederilor HCL nr......./2019, din cap. 67.02 “Cultură,

recreere și religie”, titlul 59.11., acest concurs fiind cuprins în Calendarul Manifestărilor Culturale pe anul 20191a poziția 18 conform HCL nr. 81/2019.

 • b) să asigure în ziua evenimentului spațiul din fața Cetății Făgăraș pentru amplasarea de corturi standuri necesare pentru : înscrierea participanților, sonorizare, podium de premiere, standuri sponsori, standuri pentru mâncare sportive, un stand pentru vânzare mâncare și apă pentru spectatori, poarta de START/FINISH

 • c) autorizare pentru camping pe latura de Nord a Cetății precum și amplasarea unui container cu dușuri și toalete necesare persoanelor cazate în camping,

 • d) permisiunea folosirii spațiului de pe latura de Sud pentru evenimente diverse -.difuzare filme, dansuri, miniconcerte între orele 19.30-01.00 ;

 • e) restricționarea traficului pe strada Tăbăcari (vechi) pentrua beneficia de parcare pentru persoanele care vin din alte localități;

 • f) asigurarea în ziua evenimentului a ordinii publice din parte Poliției Locale?                '

 • g) montarea gardurilor necesare pentru îngrădirea traseului din jurul cetățiț/ / C' \*

 • h) punerea la dispoziția asociatului a panourilor stradale pentru promovare^ lîvcni nodalului :

 • i) spirjin pentru obținerea avizelor necesare desfășurării evenimentului . .A IKK® 11

 • j) suport pentru organizarea unei întâlniri cu toate autoritățile implicate in dbstașurarea'sacestljT concurs

 • k) să faciliteze accesul participanților și voluntarilor în Cetatea Făgăraș-fa intervalul orar 7 -01.00, precum și accesul la un grup sanitar

 • 1) să aprobe restricționarea circulației rutiere pe trasele pe care se va desfășura cursa de biciclete

 • m) accesul la toaletele pentru persoanele su dizabilități în Cetatea Făgăraș precum și în sediul Primăriei Făgăraș

 • 5.2. Obligațiile Asociatului secund (Fundația Comunitară Țara Făgărașului)

 • a) să organizeze evenimentul

 • b) să folosească suma exclusiv pentru prevăzute buna desfășurare a evenimentului prevăzut la capitolul II. c) să menționeze numele și sigla Primăriei Făgăraș și a Consiliului Local Făgăraș pe toate materialele de promovare a aevenimentului

CAP. VI. ÎNCETAREA asocierii

 • 6.1. Asocierea își încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

 • a) hotărârea comuna a membrilor asociati;

 • b) expirarea duratei pentru care s-a încheiat contractul de asociere;

 • c) neindeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a obiectului de activitate si a altor clauze ale contractului de asociatiune;

 • d) lichidarea unei persoane juridice coasociate (faliment, divizare, comasare etc.), care va fi notificata in scris, in termen de 15 zile de la data declarării stării respective de către instanța judecătoreasca;

 • e) hotararea definitiva si irevocabila a unei instanțe judecătorești;

 • 6.2. încetarea contractului se poate face în cazurile de mai sus, cu notificare scrisă, întocmită de oricare dintre părți și cu precizarea cauzelor care au determinat-o. încetarea contractulu va opera pe deplin în termen de 60 de zile de la notificare.

  6.3. Prezentul contract de asociere nu se poate denunța in mod unilateral, in caz contrar, partea care il denunța fiind obligata la daune-interese.


  VII. NOTIFICĂRILE INTRE PARTI


  7.1. In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre aceste^oșlșiialte este valabil îndeplinita daca va fi transmisa la sediul prevăzut in partea introductiva a prezentgiui cuatraa X

  7.2. In cazul in care notificarea se face pe cale poștala, ea va fi transmisa scrișq&e recoma.

  confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data m/

  primitor pe aceasta confirmare.                                                S


  recomandata, cu

  Ști oficial postai 1 ar I


  7.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi fost expediata.                                                               \r              s /

  IA. Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca’ny. șutit confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.


  n care a


  CAP.VIII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR


  8.1. Eventualele litigii, de orice fel care pot apărea între părțile contractante în cursul derulării prezentului contractse vor soluționa pe cât posibil pe cale amiabilă iar în cazul în care acest lucru nu este posibil acestea vor fi supuse soluționării instanțelor judecătorești competente.

  8.2 Pe toată durata asocierii, părțile se vor supune legislației în vigoare din România, clauzelor contractuale convenite și prevederilor Codului Civil în materie de convenții și obligații civile.


  CAP. IX. DISPOZIȚII FINALE

  • 9.1. Modificarea și completarea prezentului contract de asociere se va face numai cu acordul scris al ambelor părți prin act adițional.

  • 9.2. Prezentul contract produce efecte de la data încheierii acestuia.

  • 9.3. Prezentul contract reprezintă voința pârtilor si inlatura orice alta înțelegere verbala dintre acestea, anterioara si ulterioara încheierii lui.

  • 9.4 Prezentul contract a fost încheiat la sediul Municipiului Făgăraș, în trei exemplare, azi.............2019


  MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ PRIMAR, GHEORGHE SUCACIU


  FUNDAȚIA COMUNITARĂ ȚARA FĂGĂRAȘULUI DIRECTOR EXECUTIV

  OANA MITEA


  SECRETAR,

  LAURA ELENA GIUNCA


  DIRECTOR ECONOMIC, DANIEL LUDU


  CONSILIER JURIDIC, GAVRILA ADRIAN

  întocmit, Mesaroș Corina