Hotărârea nr. 111/2019

HOTĂRÂREA NR. 111 din data de 16 mai 2019 - privind modificarea şi completarea art. 1 din H.C.L. 132/2018 ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in z

ROMANIA JUDEȚUL BRAȘOV O feâSu CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR. 111 din data de 16 mai 2019

- privind modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. 132/2018 ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea coridorului de mobilitate urbana

integrata in zona industriala a Municipiului Făgăraș"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință extraordinară,

Analizând raportul de specialitate nr. 45807 din 10.05.2019 al Compartimentului Implementare Proiecte de Finanțare, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții "Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a Municipiului Făgăraș",

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 45807/1 din 10.05.2019,

Văzând prevederile H.C.L. 132/14.05.2018 prin care a fost aprobată documentația tehnico-economica faza Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona industriala a Municipiului Făgăraș",

Având în vedere Scrisoarea pentru demararea etapei precontractuale cu nr. 14658/17.04.2019 transmisa de Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru pentru proiectul „Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona industriala a Municipiului Făgăraș" cod SMIS 119358 -selectat pentru finanțare, prin care se solicita transmiterea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a documentației tehnico-economice actualizată în urma etapei de evaluare și selecție,

Analizând documentația tehnico-economică faza Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a Municipiului Făgăraș" actualizată în urma etapei de evaluare și selecție,

Urgenta aprobării proiectului de hotarare fiind justificata de termenul de transmitere a documentelor solicitate de Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru in etapa de precontractare, si anume 17.05.2019,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 36 alin. [1] , alin. [2] lit. b] și ale alin. [4] lit. d), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin. [1] și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. 132/14.05.2018, care va avea următorul conținut:

„Art. 1 - Se aprobă actualizarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona industriala a Municipiului Făgăraș", pentru care se solicită finanțarea prin Programul Operațional Regional 2014-2020 în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI ȘI POR/2017/3/3.2/1/ITI, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4E, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, conform Anexei 1 parte integrantă din prezenta hotărâre."

Art. II. Celelalte articole ale H.C.L. 132/14.05.2018 rămân nemodificate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


POPARAD GHEORGHE-COSMIN


Hotărâre s-a adoptat cu 14 voturi pentru;.......împotriva;......abțineri

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți -14

Prezenta hotărâre se comunică:

1 ex. Dosar ședință

1 ex. Colecție

1 ex. Prefectură

1 ex. Primar

 • •   1 ex. Secretar

 • 1 ex. Direcția Buget-finanțe

1 ex. Compartimentul Implementare Proiecte de Finanțare

1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

1 ex. Afișare.

Cod: F-SO

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

MUNICIPIUL FAGARAS

CONSILIUL LOCAL


Anexa nr.i la Hotărârea nr. //] /CARACTERISTICI PRINCIPALE Șl INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI cuprinși în documentația tehnico-economică a proiectului:

„Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată in zona industrială


BENEFICIAR: Municipiul Fagaras

AMPLASAMENT: județul Brașov

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

 • a) Valoare totală a investiției:

431857,976.90 lei inclusiv TVA echivalent 9,587,700.44 euro, (la curs 1 euro = 4.5744 lei) din care C+M,

16,171,357.76 lei inclusiv TVA echivalent 3,535,186.64 euro

 • b) durata de realizare a investiției: 36 luni;

c) capacitati:

_______ _________ Li

Nr. carte

i funciară/Nr. document de proprietate/a

1               1

dministrare/s uperficie/folo

sință

Număr cadastral, elemente de identificare a imobilului/mij locului de transport/bun urilor

Suprafață(mp), dacă este cazul

1

Obiectiv de investiție aferent proiectului

Suprafața carosabil

Suprafața piste de biciclete

Suprafața trotuare

Suprafața spatii verzi

Statii de bus

111

Statii de bike sharinc ' j,

1 H

105687

105687

5,273.00 mp

Strada+trotuar

Octavian Paler

784.88

686.04

1349 4

13214

1

1

106009

106009

5,335.00 mp

Strada Scolii

0

24.61

172.18

115-27

0

0            ।

________________L

105664

105664

i9,g66.oomp

Strada+trotuar 13

Decembrie

948.36

1488.12

3231

89306

4

2       I«

105925

105925

12,302.00 mp

Strada Teiului

875.08

12-03

658.89

603.01

0

0 111

105942

105942

1

1

2,214.00 mp

1                                         ’

Șoseaua Combinatului

trotuar 1 /c

--

$--

83505

0

0

0 I

105938

105938

1

515.00 mp

Șoseaua Combinatului

trotuar 2      x

w*1 '' 1

' i

0

0

0

0 I

106196

106196

i__

11,300 mp

Șoseaua Combinatului

tronson 0

0

137114

1680.58

0

2

a ÎL

--HI

105662

105662

24,519.00 mp

Șoseaua Combinatului

tronson 1

1378.06

1907-35

2336.01

500.96

0

0

105661

105661

10,270.00 mp

Șoseaua Combinatului

tronson 2

0

784-37

769.94

0

0

105702

1057202

31,686.00 mp

Șoseaua Hurezului

427.43

3561-8

3371-3

0

3

2

•           1

105953

105953-C1

328 mp (suprafața teren)

41 (suprafața construita la sol) 108 mp (suprafața

construita desfasurata)

Pod peste râul Racovița

170

65.5

0

0

"’l 0 11

1

105954

i

105954-C1

1___

919 mp (suprafața teren)

46.00 mp (suprafața construita la sol) 434 mp (suprafața construita desfasurata)

Pod peste râul Berivoi * / ---

284-7

&

1493

0

0

0 H»

0                 1

'11

' 1          ।                      \' AQeSS

^9                           I4ll

r

• fd

Alti indicatori specifici ai obiectivului de investiție:

 • i. Creșterea numărului de bicicliști cu 14,3% la nivelul primului an de după finalizarea implementăr proiectului (2022), respectiv cu 21,4% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate < contractului de finanțare (2026)

 • 2. Creșterea numărului de pietoni cu 18,2% la nivelul primului an de după finalizarea implementări proiectului (2022), respectiv cu 27,3% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate z contractului de finanțare (2026)

 • 3. Creșterea numărului de pasageri transport public de 3,6 ori la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv de cca. 4 ori la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026)

 • 4. Reducerea traficului de autoturisme personal cu 5,1% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 4,9% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026)

 • 5. Reducerea cantității de emisii ȘES cu 4,1% la niveiui primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 3,8% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026)

 • 6. Număr de autobuze achitizionate - 6 buc

 • 7. Statii de transport public construite/modernizate/reabilitate - ao buc


 • 8. Sisteme de e-ticketing create/modernizate/extinse -1 sistem

 • 9. Sisteme de închiriere de biciclete (,,bike-sharing'7"bike sistem

  -1


 • 10. Statii de inchiriere biciclete -7 buc

 • 11. Biciclete (sistem bike-sharing) -75 buc

 • e) Descriere sumară a investiției

Investiția propusa urmărește îndeplinirea obiectivelor strategice si operaționale stabilite prin Planul de Mobilitate Urbana Durabila a municipiului Fagaras, privind reducerea emisiilor de CO2 si a gazelor cu efect de sera datorate utilizării autoturismului personal, concomitent cu încurajarea si dezvoltarea de infrastructuri pentru moduri de transport alternative si durabile, nepoluante - transport public, transport velo si pietonal. Prin implementarea proiectului se va conduce la scăderea cotei modale a transportului cu autoturismul personal/atat datorita opțiunilor multiple de deplasare ce vor fi create prin proiect-transport in comun eficient, rapid, modern si accesibil, transport cu bicicleta si/sau pietonal, cat si datorita unor masuri operaționale adiacente, precum implementarea unei politici de parcare in zona de impact a proiectului sau acțiuni de informare, promovare si conștientizare pentru locuitorii municipiului, derulate in scopul schimbării mentalităților privind deplasările zilnice către moduri de deplasare durabile, nepoluante.

Proiectul investitional presupune acțiuni corelate de modernizare a tuturor elementelor de infrastructura in aria de intervenție, in cadrul unui proiect integrat de reconfigurare a spațiului urban si de codltrulre ftu moderrreare a ttrturor~eteTTîent&lor,. deWifrastujcturs aferente-tuturor modurilor d transport, contribuind la creșterea calitatii mediului urban si implicit a vieții locuitorilor din municipii Fagaras.

Proiectul investitional este amplasat pe străzile Octavian Paler, 13 Decembrie, Combinatului « Hurezului,, tronsonul ce face obiectul proiectului încadrandu-se în categoria a lll-a, străzi cu o banda pi sens. Traseul se suprapune peste traseul drumului județean (DJ104C).

Proiectul propus este un proiect integrat de dezvoltare a infrastructurii pentru mobilitatea urbana, compus din următoarele elemente investitionale.-

 • - Modernizarea trotuarelor pe întreaga lungime a tronsonului, pentru asigurarea condițiilor de deplasare pietonala;

 • - Construirea de piste de biciclete, separate de traficul rutier si de traficul pietonal, pe întreaga lungime a traseului analizat.

 • • Modernizarea aliniamentelor de spațiu verde, precum si plantarea ori maluri cu grad

ridicat de retentie a COz

Modernizarea stațiilor de autobuz de pe traseul analizat Modernizarea spatiilor de parcare de pe traseul analizat Modernizarea podurilor rutiere de pe traseul analizat

Implementarea sistemului de închiriere a bicicletelor, cu amplasarea a 7 statii de închiriere automata a bicicletelor, cu o capacitate totala de 116 locuri de andocare biciclete si o flota de 75 de biciclete

 • - Implementarea sistemului de e-ticketing, sistemul informatic de management flota si de informare dinamica a pasagerilor in stațiile de autobuz

 • - Alte elemente de infrastructura pentru asigurarea siguranței pietonilor si evitarea conflictelor cu traficul rutier si traficul staționar (ex autovehicule parcate pe trotuar)

 • - Achiziția de autobuze electrice pentru încurajarea utilizării transportului in comun in aceasta zona -6 autobuze

 • - Asigurarea caii de rulare in condiții ridicate calitativ prin lucrări de modernizare a carosabilului, ca parte a proiectului integrat de reconfigurare a tramei stradale si regenerare urbana^ -

 • - Eventualele lucrări la rețelele de utilitati existente in zona de impact a proiectului, precum lucrări de relocare a rețelelor de stâlpi, lucrări de protejare a conductelor de gaz, etc.

 • - Lucrări privind imbunatatirea siguranței pietonilor si a participantilor la trafic, cum ar fi sisteme de protecție a trotuarelor prin amplasarea de bolarzi, semnalizarea si relocarea trecerilor de pietoni, signalistica verticala si orizontala.

o iecta rfe a Iucrarilor s-au avcrt~rrrvedere~ijrmâtoareIe eh mente£-

 • • tema de proiectare;

 • - categoria tehnica a strazilor;

 • - viteza de proiectare,-

 • - configurația terenului;

 • - condițiile geotehnice din amplasament;

 • - condițiile hidrotehnice;


 • - existența limitelor de proprietate;

 • - existența utilităților,-

 • - siguranța circulației pietonale si a autovehiculelor;

 • - utilizarea sustenabila a resurselor naturale.

Lucrări de utilități - Pentru a permite in viitor mutarea rețelelor de electricitate si de curenti slabi in subteran s-a prevăzut a fi pozate tuburi corugate pentru amplasarea cablurilor intr-un sânt avand forma trapezoidala. Se vor respecta prevederile normativelor NTE 007/08/00 si I7/2011. La intersecțiile străzilor au fost dispuse cămine de tragere pentru evitarea afectării ulterioare a structurilor rutiere.

Accese ta proprietăți

In general, accesul la proprietăți se realizează prin coborârea bordurilor trotuarelor astfel incat spațiul liber sa fie de 3cm in dreptul accesului. De asemenea, trotuarele se extind pe aceste zone pana la limita de proprietate.

 • f) Surse de finanțare:

 • - fonduri de la bugetul local, de la bugetul de stat, prin Programe ale Uniunii Europene si/sau alte fonduri constituite conform legii

_ FIPCONSULTINGSRL z^bROfîfG^adu Victor