Hotărârea nr. 110/2019

HOTĂRÂREA nr.110 din data de 24 aprilie 2019 - privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerului Casei Municipale de Cultura Fagaras

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV O BSEEGfl

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.110 din data de 24 aprilie 2019 - privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerului Casei Municipale de Cultura Fagaras

Având in vedere Referatul nr.43557/2019, prin care se propune aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerului Casei Municipale de Cultura Fagaras,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Vazand Raportul final nr.43114/19.04.2019 al Comisiei de evaluare privind stabilirea rezultatelor evaluării managementului la Casa Municipala de Cultura Fagaras,

Ținând seama de prevederile OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, actualizata,

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

3

Art.1 Se aproba rezultatele evaluării anuale pentru activitatea desfasurata in anul 2018 a managementului Casei Municipale de Cultura Fagaras, după cum urmeaza: nota finala 9,56 (noua,—).

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras, prin Compartimentul resurse umane si Casa Municipala de Cultura Fagaras.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, POPĂ OVIDIUhNICOLAE


Nr.            c|jn aprnie 2019

PROCES VERBAL FINAL

al evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultură Făgăraș

în temeiul prevederilor art. 42 alin.4 din Ordonanța de urgență ă Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea 269/2009 precum și anexa 4 din Ordinul 2799 din 2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare șidesfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare șidesfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management și HCL nr.47/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfășurare a evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultura si Dispoziției nr.407 din 14.03,2019 privind componenta comisiei de evalaure si de soluționare a contestațiilor, a fostorganizata evalaurea managementului Casei Municipale de Cultura Fagaras.

Potrivit art.40 alin. (1) din OUG 189/2008, au fost parcurse cele doua etape respectiv: analiza raportului de activitate si susținerea raportului de activitate de către managerul instituției de cultura. Notarea a fost făcută conform grilei de evaluare .de către fiecare membru si a fost intocmit raportulfinal al comisiei nr. 41919 din 15.04.2019 cu recomandarea continuării managementului Casei Municipale de Cultura.

Conform art.40 alin (3) din OUG 189/2008, rezultatul evaluării, nota finala si concluziile întocmite de comisia c’u evaluare au foct aduse la cunoștința managerului instituitei de cultura prin adresa nr. din 16.04.2019.

Nu au fo'ît formulate contestatii, cu privire la modul de desfășurare si respectarea procedurii privind organizarea procesului de evaluare a managementului instiiutiei de cultura.

Fata de cele menționate, in conformitate cu dispozițiile art.42 alin (4) din OUG 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultura cu modificările si completările ulterioare si a Regulamentului de organizare si desfășurare a evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultura Fagaras si a componentei comisiei de evaluare si de soluționare a contestațiilor aprobat prin Dispoziția 407/2019 a MinicipiuluiFagaras - propunem aprobarea rezultatului evaluării managementului Casei Municipale de Cultura Fagaras, pentru anul 2019 stabilit de comisia de evaluare după cum urmează

Nr.crt

Instituția de cultura

Manager

I Nota obtinuta etapa I

Nota obtinuta etapa II

Rezultatul final

1.

Casa Municipala de Cultura Fagaras

Gribincea

Popa Diana

9,2

93

Secretariat comisie evaluarex