Hotărârea nr. 11/2019

HOTĂRÂREA nr.11 din data de 30 ianuarie 2019 - privind aprobarea modificării şi completării art. 1 din H.C.L nr. 124 din data de 26.04.2018 în conformitate cu recomandările formulate urmare etapelor de verificare a conformităţii administrative şi eligibili

ROMAN IA JUDEȚUL BRAȘOV O CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.11

din data de 30 ianuarie 2019

 • - privind aprobarea modificării și completării art. 1 din H.C.L nr. 124 din data de 26.04.2018 în conformitate cu recomandările formulate urmare etapelor de verificare a conformității administrative și eligibilității și de evaluare tehnică și financiară solicitate de A.D.R. Centru în cadrul etapei de precontractare pentru

 • obiectivul de investiții “Reabilitare rețea de străzi urbane în Municipiul Făgăraș11

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând raportul de specialitate nr. 1922 din 21.01.2019 al Compartimentului Implementare Proiecte de Finanțare, prin care se propune aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI “Reabilitare rețea de străzi urbane în Municipiul Făgăraș11 - rev. 2 - Decembrie 2018 și indicatorii tehnico-economici prezentați în anexa 1 parte integrantă din proiectul hotărâre pentru proiectul cu titlul “Modernizarea Școlii Gimnaziale nr. 7 și a rețelei de străzi urbane, în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș",

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 1922/1 din 21.01.2019 și prevederile Scrisorii de clarificare nr. 1855 din data de 17.01.2019 primită de la Agenția de Dezvoltare Regională Centru înregistrată la Municipiul Făgăraș sub nr. 1615/17.01.2019 pentru proiectul cu titlul "Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 și a rețelei de străzi urbane în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș”- cod SMIS 123133 selectat pentru finanțare, prin care se solicită actualizarea Hotărârii de aprobare documentației tehnico - economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici în conformitate cu recomandările formulate urmare etapelor de verificare a conformității administrative și eligibilității și de evaluare tehnică și financiară,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Analizând documentația tehnico-economică faza DALI “Reabilitare rețea de străzi urbane în Municipiul Făgăraș11 - rev. 2 - Decembrie 2018 și indicatorii tehnico-economici prezentați în anexa 1 parte integrantă din proiectul hotărâre,

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în 2010,

Analizând prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) , alin. (2) lit. b) și ale alin. (4) lit. d), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. I. Se aprobă modificarea ART. 1 al H.C.L. nr. 124/2018 urmând ca acesta să aibă următorul conținut:

«Art. 1 - Se aprobă documentația tehnico -economică faza DALI “Reabilitare rețea de străzi urbane în Municipiul Făgăraș" - rev. 2 - Decembrie 2018, și indicatorii tehnico-economici aferenți, conform anexei 1 parte integrantă din prezenta hotărâre».

ART. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.124/2018 rămân în vigoare

Art. III. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, SUCACIU GHEORGHE , prin Compartimentului de implementare proiecte de finanțare .


CONTRASEMNEAZĂ, Secretarul municipiului, LAURA ELE^A'GIUNCA


Cod: F-50

DESCRIEREA INYESTiTiE*

Cuprins

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII..........................................

  • 1.1 Denumirea obiectivului de investiții....................................................................................

  • 1.2 Ordonator principal de credite / investitor...........................................................................

  • 1.3 Ordonator de credite (secundar / tertiar)............................................................................

  • 1.4 Beneficiarul investiției..........................................................................................................

  • 1.5 Elaboratorul documentației tehnice de avizare a lucrărilor de investitii..............................

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII lucrărilor de intervenții......................

 • 2.1 Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficientelor

 • 2.2 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitif^9tpfcST^x^..\

CI ®

 • * L.                Jyi

 • 3.1.1   Descrierea amplasamentului

3.2 Carecteristici tehnice si parametri specifici

3.2.1   Categoria si clasa de importanta

 • 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE

 • 4.1 Prezentarea soluție de intervenție

 • 5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR TEHNICO-ECONOMIC PROPUSE

 • 5.1 .1 Descrierea principalelor lucrări de intervenție

 • 5.2 Costurile estimative ale investiției

5.2.1 Costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similar

5.2.2 Costurile estimative de operare pe durata normata de viata / amortizare a investiției. 9

6. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPtIM RECOMANDAT

6.1 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investiției

6.1.1 Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general..........................................................................................................................9

6.1.2 Indicatori minimali, respectiv indicatorori de performanta - elemente fizice / capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare.........................9

6.1.3
MEMORIU JUSTIFICATIV

GE.     -MD

 • 1.1 Denumirea obiectivului de investitii »

„Reabilitare rețea de străzi urbane în municipiul Făgăraș”

 • 1.2 Ordonator principal de credite / investite.'

Municipiul Fagaras, Județul Brașov

 • 1.3 Ordonator de credite (secundar / tertiar)

Nu este cazul

 • 1.4 Beneficiarul investiției


Municipiul Fagaras, Județul Brașov

 • 1.5 Elaboratorul documentației tehnice de avizare a

S.C. Road Construct S.R.L.

 • 2. SuLEATfA ELÎA Si uUSESÎTATtA REALKAkH             dE

 • • r ? **• " *•

 • li. CX\V EIu i îi

  • 2.1 Analiza situației existente si iderdificareâ necesităților si a deficientelor

Rețeaua de străzi centrală nu a beneficiat în ultima perioadă de investiții majore pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere. Aceste străzi se află în general la nivel de îmbrăcăminte din asfalt sau beton de ciment realizate în anii precedenți, degradate și care nu mai asigură niciun confort și siguranță participanților la trafic.

Totodată străzile studiate asigura accesul către principalele instituții ale municipiului: școli, grădinițe, spitalul municipal, primăria. Nu în ultimul rând se asigură accesul către cetatea Făgărașului, un obiectiv turistic de importanță deosebită pentru țară.

In urma investigațiilor in teren pentru obiectivele studiate capacitatea portantă este MEDIOCRĂ. Datorită defecțiunilor identificate gropi, tasări etc), se poate însă estima faptul că datorită stratificatei existente pierderea capacității portante se va face destul de rapid dacă traficul va crește, astfel încât capacitatea portantă actuală nu este relevantă.în consecința starea de viabilitate a sistemului rutier existent nu asigura condiții de siguranța si securitate a circulației rutiere si nu mai poate asigura capacitatea portanta necesara traficului existent.

Creșterea atat a intensității traficului rutier si a greutății pe osii precum si a. agresivității autovehiculelor datorata stării proaste a suprafeței de rulare (dese franari - accejg^fî)p9ăogstituie factori agravanti in procesul de degradare a sistemului rutier care cumulati cuzaictîunea factorilor climatici vor conduce in mod accelerat la cedarea sistemelor rutiere.


li '

 • 2.2 Obiective preconizate a fi atinse prin redizaiteS investiției pybiice

Prin modernizarea rețelei stradale, traficul care va fi preluat (traficul normal) va beneficia c condiții superioare de circulație, condiții care se vor concretiza intr-o serie de avantaje sociale economice, precum:

 • - imbunatatirea accesului localnicilor la proprietăți;

 • - ameliorarea in conformitate cu standardele in vigoare a condițiilor de viata ale locuitorilor s ale activitatilor productive desfășurate in zona localităților si eliminarea stării de stres;

 • - Imbunatatirea accesibilității si mobilității populației, bunurilor si serviciilor, care va stimula i dezvoltare economica durabila;

 • - crearea de noi locuri de munca pe perioada execuției lucrărilor;

 • - scurtarea timpilor de parcurs

Reabilitarea străzilor studiate, va avea impact deosebit de favorabil intrucat se vor realiza următoarele deziderate:

 • - realizarea unui confort sporit pentru participantii la trafic ;

 • - sporirea siguranței circulației;

 • - reducerea semnificativa a poluării mediului prin reducerea noxek^r

  iotului;

  . si degradarea


 • - condițiile de rulare corespunzătoare reduc uzura mijloaceloitS^rtf acestora.

Nu în ultimul rând o însemnătate deosebită reprezintă uzl ra m.^^^QF^ejirănsport și a poluării suplimentare ce se generează odată cu circulația cu viteză Redasa^gș^e/^pș se reflectă în costuri mai mari pentru populație și pentru administrația publică. \ >

După modernizarea străzilor se vor putea delimita sensurile de mers shW'acest fel se va asigura circulația in condiții de siguranța. Scurgerea apelor meteorice va fi dirijata corespunzător si nu va mai stagna pe partea carosabila asigurând in acest fel o circulație sigura si in condiții meteo nefavorabile.

Lucrările minime necesare, au fost menționate si in cadrul expertizelor tehnice, ținând cont de starea tehnică a străzilor, în ceea ce privește circulația, siguranța in exploatare, structura rutieră (implicit suprafața de rulare)

Se considera ca prin realizarea lucrărilor prezentate mai sus, străzile vor fi aduse intr-o stare care sa corespunda cerințelor de calitate prevăzute de Legea 10/1995 si anume rezistenta si stabilitatea la acțiuni statice dinamice si seismice, siguranța si exploatarea, sanatatea oamenilor, protecția si refacerea mediului.


Obiectivul mai sus menționat al investiei este compus din:

e Modernizarea a 11 de străzi ce totalizează 6600 metri.

.............

NR.

Denumire strada

Lungime proiect (m)

1

Azotului

426

2

Câmpului Nou

818

3

Vasile Alecsandri

302

4

Constantin Brancoveanu

455

5

Nicolae Balcescu

/£■ fo

6

Mihai Eminescu

---->_

7

1 Decembrie

1028

8

Dr. Titu Pertea

573

9

I.M. Klein

389

10

Salcâmului 1, 2

901+305

11

Uniunii

737

e Sistemul rutier al străzilor este:


o Sectoare din împietruire pline cu pământ

° 4 cm strat de uzură BA16 conform AND 605 (EB16 rul conform SR Eh 13108)


c 6 cm strat de binder BAD20 conform AND 605 (EB20 leg conform SF EN 13108)

o 20cm fundație de piatră spartă 0-63 conform SR EN 13242+A1

« 20cm fundație din balast conform SR EN 13242+A1

■ Săpătură 30-50cm sau scarificare*


Sectoare cu îmbrăcăminte asfaltică

6 cm strat de uzură BA16 conform AND 13108)

Geocompozit antifisura

3 cm frezare asfalt existent


Reabilitarea trotuarelor existente si acolo unde nu conform proiect.inform SR EN


«« \!$O'

Lucrările propuse a se executa pe aceste străzi, vor conduce la imBurrafatirea condițiilor de


circulație si a fluentei traficului si vor influenta benefic zona atat din punct de vedere ambient cat si din punct de vedere socio-economic, astfel următoarele deziderate fiind atinse:


 • - intervenții rapide ale echipelor speciale (salvare, pompieri, autoritatile locale)

 • - accesul facil (scurtarea timpului de parcurs) al copiilor la instituțiile de invatamant

 • - accesul facil al locuitorilor la instituțiile statului (primărie, biserica, cabinetele medicale)

 • - diminuarea noxelor rezultate din duratele de transport lucru benefic pentru mediul înconjurător.

 • - diminuarea uzuri la vehiculele de transport ceia ce duce la o durata mai mare de exploatare.
3.1 F’^rticularitati amplasamentului 3.1.1 Descrierea amplasamentului 3.1.1.1 Localizare, suprafața terenului, dimensiuni in plan

Municipiul Fagaras, veche așezare urbana si puternic centru comercial, este situat in partea central nordica a depresiunii cu aceleași nume, delimitată natural de Munții Fagarasului si de cei ai Persanilor, precum si de râul Olt.

Localitatea este așezata pe terasa, relativ joasa, de pe malul stâng al Oltului, taiata de vechea albie a paraului Berivoi care curge acum pe la vestul localității (devierea fiind efectuata in cadrul marilor amenajari prevăzute de programul de aparare a orașului de inundatii), .fWrmă'in^rporarii satului Galați la Fagaraș, teritoriul municipiului cuprinde acum si zona de pe malul drept al Oltului.

importanta redusa - in conformitate cu Hotararea Guvernului României nr.766/1997 „Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a construcțiilor” si cu „Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a construcțiilor”, elaborate de ÎNCERC laborator SCB-BAP in aprilie 1996.

Conform OMT nr. 1296/2017 - Ordin pentru aprobarea Normelor privind încadrarea in categorii a drumurilor, sectoarele studiate se încadrează ca drum de clasa tehnica III. în conformitate STAS 10144 - Străzi. Profiluri Transversale, străzile se încadrează în străzi de categoria li, III și IV.

 • 4.1 Prezentarea soluție de interventid

Concluziile expertizei in cazul străzilor studiate arata ca capacitatea portanta este preponderent REA, astfel datorită defecțiunilor identificate, starea de degradare este REA.

Conform CD155, indicele de planeitate IRI are o valoare de 7 ceea ce indică o stare MEDIOCRĂ.

Indicele de degradare ID indică o valoare de 12 ceea ce indică o stare existentă MEDIOCRĂ.

Ca soluție de modernizare se recomanda realizarea unei axe in plan si a unui profilul longitudinal care sa asigure o circulație in condiții de siguranța, pentru o viteza in conformitate c clasa tehnica a străzi si a condițiilor locale.

Se impune realizarea unui structuri rutiere care sa asigure o structura impotriva degradările datorate fenomenului de inghet - dezgheț, o capacitate portanta corespunzătoare, dar si sa permit realizarea unor intervenții viitoare asupra structurii rutiere doar la nivel de îmbrăcăminte rutiera.

Soluțiile pentru realizarea structurii rutiere a străzilor sunt stabilite conform stării tehnice.

SR1 - Sectoare din împietruire infestată cu pământ (se aplică pe străzile Salcâmului 1, 2)

Soluția I >

 • • 4cm strat de uzură BA16 sau BAPC16 conform AND 605 (BA16 rul conform SR EN 13108)

 • • 6cm strat de binder BAD20 sau BADPC20 conform AND 605 (BA2O-teckconform SR EN

  13108)

  20cm fundație de piatră spartă 0-63 conform SR EN 13242+j 20cm fundație din balast conform SR EN 13242+A1

  Săpătură 30-50cm sau scarificare*


SR2 - Sectoare cu îmbrăcăminte asfalticck ' ** (se aplică pe străzile Azotului, Câmpului Nou, Vasile Alecsandri, Constantin Brancoveanu, Nicolae Bălcescu, Mihai Eminescu, 1 Decembrie (parțial), Dr. Titu Pertea, I.M. Klein, Uniunii)

Soluția I

 • ■ 6cm strat de uzură BA16 sau BAPC16 conform AND 605 (BA16 rul conform SR EN 13108)

 • ■ Geocompozit antifisura

 • • 3cm frezare asfalt existent

Pentru defecțiunile de structură se va reface integral sistemul rutier. în cazul străzilor unde îmbrăcămintea asfaltică a fost aplicată peste dale de beton de ciment, se aplică înainte de așternerea noii îmbrăcăminții un geocompozit antifisură.

Trotuare noi

Soluția I

1

Pavele de beton 5cm nisip 10cm ballast


•; •QFNTIFK;.'T<r • /• • • RKLORTE

 • 5.1/1 Descrierea principatelor lucrări de intervenție

Axa in plan

Traseul proiectai are o lungime totala de 6600 m si se suprapune pe traseul străzilor existente. Ax. in plan este caracterizata prin aliniamente scurte (de cca 300m, 200m, 100m) racordate cu arce de cerc Viteza de proiectare este cuprinsa intre 25 Km/h si 50Km/h, funcție de condițiile locale. S-a ales reducere* vitezei de proiectare la 25Km/h, fata de recomandarea din expertiza, pentru a ne încadra in situația existente a străzi. Creșterea vitezei de proiectare presupune exproprieri, fapt ce conduce la creșterea investiției.

Viteza de proiectare de 25 km/h este restictionata doar la curbele foarte strânse.

Lucrările proiectate se incadreaza pe traseul existent al străzilor. Partea carosabila proiectata are o lățime cuprinsa intre 4.00 m si 12.00 m.

Profilul longitudinal

Profilul longitudinal a fost proiectat astfel incat sa se păstreze declivitatile si racordările existente in plan vertical conform expertizei. Declivitatea minima este de 0.15% iar declivitatea maxima de 1.94%.

Razele racordărilor verticale sunt după cum urmeaza:

 • ❖ Pentru racordările concave razele sunt:


o Raza minima 800 m

o Raza maxima 30000 m

❖ Pentru racordările convexe razele sunt:

o Raza minima 1300 m

o Raza maxima 19000 m.

Pe unele zone, razele de racordare in profil longitudinal s-au ales pentru a respecta constrângerile existente pe teren.

Axa in plan si profilul longitudinal respecta prevederile STAS 863-85 privind “Elementele geometrice ale traseelor” si a ordinului 1296 -2017 al Ministerului Transporturilor privind "Proiectarea, Construcția si Modernizarea Drumurilor".

Profil transversal

Având in vedere ca in prezent străzile nu prezintă un profil transversal corespunzător prevederilor normelor in vigoare, la adoptarea profil transversal tip s-a avut in vedere spațiului disponibil in amplasament.

Pe sectoarele din impietruire amestecata cu pamant profilul transversal tip are următoarele caracteristici:

o lățime carosabil variabila cuprinsa intre: 3.00m - 6.00m ;

c lățime trotuare noi cuprinse intre 2.00m - 4.00m ;


c lățime sapatiu verde variabila cuprinsa intre : 1,50m - 3.50m.Pe sectoarele cu îmbrăcăminte asfaltica profilul transversal tip are următoarele caracteristici :

 • • lățime carosabil variabila cuprinsa intre 3.00m - 19.80m

 • • lățime trotuare existente si după caz noi cuprinse intre 2.

 • • lățime sapatiu verde variabila cuprinsa intre 0.50m - 6.5(

o spatii parcare cu lungimi cuprinse intre 2.50m - 7.00m.5.2 Costurile estimative ale investiției

5.2.1 Costurile; estimate pentru realizarea investiției, cu luarea in considerare a costuril unor investitii similar

Valoarea totala a investiției este:

Costul total al investiției conform Devizului general este: 9.311.619,12 lei cu TVA, din cai valoarea lucrărilor de C+M este de 8.153.031,44 lei cu TVA

5.2.2 Costurile estimative de operare pe durata normala de viata / amortizare a investiției Nu este cazul

.? .i          iz;               , UCC-’'U:?

 • 6.1 Principali! indicatori tehnico-economici aferenti investiției

 • 6.1.1 Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul generai


  Denumire

  Valoare (fara TVA)

  TVA

  Valoare (inclusiv TVA)

  LEI

  LEI     J

  LEI

  TOTAL GENERAL

  7.836.922,95

  1.474.696,17

  9.311.619,12

  Din care C + M

  6.851.286,92

  1.301.744,52

  8.153.031,44

 • 6.1.2 indicatori minimali, respectiv indicatorori de performan|^^!e^ie.ț)țesfjzice / capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de inves^tfc conformitate cu standardele, normativele si reglementările


❖ Capacitati (in unitati fizice):

o Lucrări de străzi

lungime totala străzi - 6.589 m

 • 6.1.3 Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimataia-luni.

C O.vț•< x

Conform graficului de realizare a investiției propus durata de realizati ’mveWtei este de 12

. .                                                                                                 ‘o

luni.                                                                                           t/o .. v t