Hotărârea nr. 106/2019

HOTĂRÂREA nr. 106 din data de 24 aprilie 2019 -privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetarea participativă la nivelul Municipiului Făgăraş

ROMÂNIA    Q


JUDEȚUL BRAȘOV    O tei

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr. 106

din data de 24 aprilie 2019

-privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetarea participativă la nivelul Municipiului Făgăraș

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Analizând expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș nr. 8102/1 din data de 19.02.2019 și raportul de specialitate nr. 8102 din data de 19.02.2019 din partea Compartimentului Implementare Proiecte de Finanțare din cadrul aparatului de specialitate al primarului prin care se propune aprobarea procesului de bugetare participativă,

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în 2010, Ținând cont de prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,a procesului - verbal cu nr.32.121/25.02.2019 privind dezbaterea publică referitoare la proiectul aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetarea participativă la nivelul Municipiului Făgăraș si a Dezbaterii publice nr.34.785/11.03.2019, precum și a procesului - verbal cu nr.36.166/14.03.2019 privind dezbaterea publică referitoare la proiectul aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetarea participativă la nivelul Municipiului Făgăraș si a Dezbaterii publice nr. 40.343/04.04.2019,

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. a) și ale alin. (6), lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă demararea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Făgăraș, începând cu exercițiul bugetar 2019.

Art.2. (1) Se aprobă alocarea sumei de 233.000 lei din bugetul local-secțiunea de dezvoltare, pentru proiectele selectate în urma derulării procesului de bugetare participativă. Suma alocată va fi distribuită proiectelor care vor fi întrunit cele mai mari punctaje până la concurența bugetului maxim alocat apelului de proiecte. Valoarea maximă ce poate fi alocată, din buget local, unui proiect va fi de 46.600 lei.

(2) Suma prevăzută la art. 2, alin. (1) va face parte din bugetul consolidat al Municipiului Făgăraș pe anul 2019.

Art.3. Se aprobă eventualele sponsorizări din partea persoanelor fizice sau juridice pentru acoperirea diferenței dintre valoarea maximă eligibilă/proiect (46.600 lei) și valoarea totală a investiției propuse prin respectivul proiect.

Art.4. începând cu exercițiul bugetar 2020 pentru procesul de bugetare participativă se aprobă alocarea procentului de 7% din bugetul secțiunii de dezvoltare, al Municipiului Făgăraș, provenit din excedentul anului bugetar anterior.

Art.5. Se aprobă Modelul Regulamentului de Bugetare Participativă, conform Anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.6. Se aprobă Termenii și Condițiile de Utilizare a Platformei, conform Anexei 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.7. Se aprobă Structura Comisiei de evaluare a proiectelor din cadrul procesului de Bugetare Participativă, alcătuită din: 4 membri ai Compartimentului Implementare Proiecte de Finanțare, 1 membru al Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Energetic, 1 membru al Biroului Investiții, 1 membru al Biroului Achiziții, 1 membru al Direcției Buget Finanțe, 1 membru al Direcției Juridice, 1 membru al Casei Municipale de Cultură Făgăraș, 1 membru al Compartimentului Informatizare, 2 consilieri locali, respectiv: d-na Cârlan Anca si dl.Lascu Iulian, 3 reprezentanți din mediul de afaceri, 1 reprezentant ONG.

Art.8. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, SUCACIU GHEORGHE.


Hotărâre s-a adoptat cu 17 voturi pentru.

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți -17

Prezenta hotărâre se comunică:

1 ex. Dosar ședință

1 ex. Colecție

1 ex. Prefectură

1 ex. Primar

1 ex. Secretar

1 ex. Direcția Buget-fmanțe

1 ex. Compartimentului Implementare Proiecte de Finanțare

1 ex. Celor nominalizați

1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

1 ex. Afișare.

Cod: F-50ROMĂ&SA        ar’


JUDEȚUL BRAȘOV            HȘJSiISîîTKi

mtJWCIHOL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Regulamentul procesului de bugetare participativă Făgăraș 2019

Capitolul 1 - Principiul de bază

Bugetarea participativă își propune implicarea cetățenilor Municipiului Făgăraș într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetățeni a unui rol de participant activ in definirea și abordarea problemelor comunității din care fac parte.

Capitolul 2 - Obiective

Bugetarea participativă are următoarele obiective:

 • 1. Creșterea nivelului de dialog și de colaborare dintre cetățeni și administrația publică.

 • 2. Ajustarea politicilor publice la nevoile și așteptările cetățenilor, pentru a îmbunătăți calitatea vieții în Municipiul Făgăraș.

 • 3. Creșterea gradului de asumare și co-creare a procesului de dezvoltare urbană de către cetățeni.

 • 4. Consolidarea democrației prin participarea cetățenilor la un exercițiu de luare a unor decizii ce privesc întreaga comunitate.

 • 5. Creșterea transparenței activității administrației publice locale.

Capitolul 3 - Domeniu de competență

Bugetarea participativă se desfășoară în limitele domeniilor de competență ale Municipiului Făgăraș.

Capitolul 4 - Participanți

Pot participa la procesul de bugetare participativă cetățenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Făgăraș și au împlinit vârsta de cel puțin 18 ani.

Bugetarea participativă organizată în Municipiul Făgăraș începând cu anul 2019 cuprinde următoarele etape:

 • 1. înregistrarea participanților: înregistrarea se face pe platforma online www.bp.primaria-fagaras.ro. adaptată pentru dispozitivele mobile. înregistrarea este obligatorie pentru a putea trimite propuneri de proiecte sau pentru a putea vota.

 • 2. Depunerea propunerilor de proiecte: fiecare cetățean poate formula una sau mai multe propuneri de proiecte (câte un proiect pentru fiecare domeniu) prin intermediul platformei www.bp.primaria-fagaras.ro

 • 3. Anaiiza tehnică șijegală a proiectelor de către municipalitate: propunerile de proiecte, vor face obiectul unei analize tehnice și legale ce va fi realizată de către departamentele din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș. în urma acestei verificări, se va posta pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro atât lista proiectelor care sunt eligibile, cât și cea a proiectelor care sunt neeligibile, precum și justificarea acestei opțiuni. Toate proiectele declarate eligibile urmează să fie supuse votului cetățenilor.

 • 4. Votul cetățenilor: votul are loc într-o singură etapă (pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro). iar acțiunile necesare pentru implementarea proiectelor care au obținut cel mai mare număr de voturi urmează să fie cuprinse în bugetul Primăriei Municipiului Făgăraș.

 • 5. Validarea si afișarea rezultatelor finale vor fi postate pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro .

Calendarul propus este următorul:

10 mai - 7 iunie — depunere proiecte.

10 iunie - 28 iunie - analiză proiecte.

1 iulie-26 iulie- etapa de vot.

29 iulie - 5 august - validare vot.

 • 9 august - afișare rezultate finale.

Capîfoftil 6 - Propunerile Se proiecte

 • 1- . Pot fi înscrise propuneri de proiecte Online, pe site-ul bugetării participative, www.bp.primaria-

fasaras.ro .

 • 2. Cetățenii pot beneficia de asistență din partea Primăriei pentru crearea contului, depunerea de proiecte în perioada de depunere și pentru acordarea votului, în etapa de vot. In perioadele stabilite anterior, la sediul Primăriei Municipiului Făgăraș, str. Republicii, nr.3, la Biroul Implementare Proiecte de Finanțare, funcționarii Primăriei vor ajuta cetățenii și vor oferi informațiile necesare, între orele 13.00-16.00. Informații suplimentare cu privire la bugetarea participativă puteți obține prin email la adresabp@primaria-fagaras.ro sau la numărul de telefon 0268211313 interior 138 sau mobil 0757077500.

 • 3. -Persoanele care trimit propuneri-s^i care votează proiecte acceptă termenii și condițiile în funcționează platforma bugetării participative.

 • 4. Nu vor fi luate în considerare propunerile care sunt trimise în mod diferit față de prevederile punctului 1 și 2 din prezentul capitol sau care nu sunt conforme cu formularul de proiect.

 • 5. Limita de depunere de pe fiecare cont valid este de 1 proiect/domeniu.

 • 6. Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:

Domenii:

 • a. Alei, trotuare și zone pietonale.

 • b. Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației.

 • c. Spații verzi, locuri dejoacă și amenajare spații publice (mobilier urban, iluminat public etc.).

 • d. Infrastructură educațională și culturală.

 • e. Orașul digital.

 • 7. Propunerile de proiecte depuse trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • a. Să corespundă unui obiectiv de interes general.

 • b. Să fie sau să poată fi asimilate linei investiții aflate în ariafiJc'compctență a Primăriei "Municipiului Făgaraș. și care vizează un spațiu public.                            - ..

 • c. Să nu intre în aria altor programe ale Primăriei Municipiului Făgăraș cum sunt finanțările nerambursabile acordate organizațiilor nonguvemamentale, conform Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, alte finanțări nerambursabile.

• • Să nu fie contrare sau incompatibile cu pLi^fi. . p.oiecte ale municipalității aflate în derulare.-

 • e. Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar.

 • f. Să nu aibă un caracter politic sau etnic.

 • g. Să nu genereze cheltuieli de funcționare importante (întreținere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare.

 • h. Să fie clar delimitate spațial și să nu fie prea vagi.

 • i. Să respecte prevederile referitoare la litera 13 din prezentul regulement și cele ale Legii 32/1994 cu modificările și completările ulterioare.

 • 8. Similitudinea conținutului propunerilor sau proximitatea spațială a acestora ar putea duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.

 • 9. Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu.

 • 10. în cazul în care o propunere integrează practic mai multe propuneri, în urma analizei tehnice și juridice urmează să fie făcute modificările necesare pentru ca propunerea să se încadreze în cerințele enunțate.                                                               \

 • 11. în ceea ce privește fișierele anexate formularului de proiect, vor fi acceptate numai atașamentele trimise în format PDF, până la o limită de 5 MB și atașamentele trimise în format JPG. JPEG, PNG. până la o limită de 1 MB.

 • 12. Valoarea maximă alocată pentru apelul de proiecte din buget local este cea prevăzută și aprobată anual.

 • 13. ValoareaJhaximă ce poatgjj alocată uniu._proiecVdin buget locaJ-, este de 46.60G4ei,-echivalentul a lO.UUOeuro.

 • 14. Proiectele care depășesc valoarea de 46.600 lei pot fi declarate eligibile, cu condiția ca inițiatorii proiectelor respective să se angajeze să contribuie cu diferența până la valoarea totală a investiției, sub forma unei sponsorizări.

 • 15. Angajamentul pentru sponsorizare reprezintă o declarație pe proprie răspundere, semnată, ștampilată (după cas.) V-Cuiă în formularul de proiect (secțiune special          ce se regăsește pe platforma

www.bp.primaria-fagaras.ro

 • 16. Dacă în termen de 15 zile de la afișarea rezultatelor finale nu sunt virate sumele provenite din sponsorizări pentru un anumit proiect, în contul Primăriei Municipiului Făgăraș, va fi declarat câștigător următorul proiect cu cel mai mare număr de voturi.

 • 17. Proiectele care ajung să fie supuse la vot nu sunt în mod obligatoriu o transcriere a propunerilor trimise de cetățeni. Pot exista propuneri care necesită ajustări tehnice și estimarea mai precisă a costurilor din partea servicilor municipalității, pentru a putea fi supuse votului și apoi implementate. Pentru a fi fezabile, propunerile pot necesita în continuare ajustări tehnice.

 • 18. Propunerile depuse în cadrul bugetării participative devin proprietatea Municipiului Făgăraș, deponenții proiectelor nu pot invoca legislația în materia drepturilor de autor.

 • 19. în urma analizei tehnice, Primăria poate unifica mai multe proiecte cu același obiect și le poate supune la vot în această nouă formă, cu înștiințarea prealabilă a deponenților.

 • 20. în vederea respectării prevederilor legale în vigoare, Primăria își rezervă dreptul de a modera afișarea proiectelor pe platformă. Acestea vor fi afișate într-un interval de maxim 5 zile lucrătoare de la data

1                                         i ’ •

depunerii.

Capitolul 7 - Atelierele participative

1. Atelierele participative au drept scop principal creșterea încrederii cetățenilor în puterea lor de a aborda și de a rezolva problemele cu care se confruntă. în cadrul acestor ateliere, cetățenii participă la determinarea a ceea ce reprezintă o problemă pentru comunitatea lor, la identificarea priorităților, dar și la identificarea opțiunilor de acțiune.

3. Calendarul atelierelor participative va fi publicat pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro ,pe site-ul primăriei www.primaria-fagaras.ro și pe rețelele sociale, Facebook : www.facebook.com/bpfagaras si Instagram www.instagram.com/bpfagaras.

Capitolul 8 - Analiza tehnică și juridică a propunerilor de proiecte

 • 1. Analiza tehnică și juridică a propunerilor este realizată de către Primăria Municipiului Făgăraș, ale cărei servicii verifică conformitatea acestora cu standardele prezentului regulament și cu alte reglementări legale în vigoare, precum și fezabilitatea tehnică.

 • 2. Propunerile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot suferi ajutări tehnice din partea Primăriei Municipiului Făgăraș, dacă este necesar.

 • 3. Similitudinea conținutului sau proximitatea geografică poate duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.

 • 4. Proiectele care contravin prevederilor legale în vigoare nu vor fi incluse în procesul de bugetare participativă și nu vor fi publicate pe site-ul www.bp.primaria-fagaras.ro .

 • 5. Echipa tehnică de evaluare a proiectelor este formată din :

 • - 4 membri al Biroului Implementare Proiecte de Finanțare.

 • - 1 membru al Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Energetic.

 • - 1 membru al Biroului Investiții

 • - 1 membru al Biroului Achiziții.

 • - 1 membru al Direcției Buget Finanțe.

 • - 1 membru al Direcției Juridice.

 • - 1 reprezentant al Casei Municipale de Cultură Făgăraș.

 • - 1 membru al Compartimentului Infonnatizare.

 • - 2 consilieri locali.

 • - 3.reprezentanți djjj mediul de afaceri.

 • - 1 reprezentant ONG.

 • 6. Toate propunerile și documentele care le-au fost atașate proiectelor devin proprietatea Municipiului Făgăraș.

Capitolul 9 - Votul și calendarul procesului

 • 1. Votul asupra proiectelor are loc Online, pe platforma bugetării participative www.bD.nrimaria-fagaras.ro .

 • 2. Votul are loc într-o singură etapă. în etapa de vot, fiecare cetățean înscris pe platforma bugetarii participative poate (nu este obligatorie folosirea tuturor voturilor) vota cinci proiecte (câte unu1 neutru fiecare dintre cele cinci domenii stabilite). La finalul etapei de vot, vor fi selectate proiectele care vor fi întrunit cele mai multe voturi, până la concurența bugetului maxim alocat apelului de proiecte, indiferent de domeniul din care fac parte.

 • 3. Eventualele modificări ale calendarului procesului de bugetare participativă vor fi publicate pe platforma www.bn.primaria-fagaras.ro .

Capitolul 10 - Proiecte care vor fi implementate

1. Vor fi implementate proiectele cu cel mai mare număr de voturi (cu respectarea prevederilor prezentului regulament și a reglementărilor legale în vigoare). Aceste proiecte urmează să fie implementate începând cu anul 2019.

2. Lista proiectelor care vor fi implementate se va stabili în funcție de numărul de voturi. Vor fi selectate și implementate proiectele care vor fi întrunit cele mai multe voturi, până la concurența bugetului maxim alocat apelului de proiecte, indiferent de domeniul din care fac parte.

Capitolul 11 - Perioadă implementare

 • 1. Perioada maximă de implementare a proiectelor va fi de 12 luni de la aprobarea proiectelor.

CapitoluL12 - PrecizărLjjiridice ----------- — —

- I. Orice informație pusă la dispoziție de către persoanele care se înregistrează pe platforma www.bD.primaria-fagaras.ro sau colectată de către Primăria Municipiului Făgăraș atunci când se utilizează platforma www.bp.primaria-fagaras.ro este supusă Politicii de Confidențialitate, ai cărei termeni sunt incluși în Termenii și condițiile de funcționare ale platformei www.bp.primaria-fagaras.ro. Platforma www.bp.primaria-fagaras.ro stochează informații cu caracter personal (provenite din conturile prin care persoanele se autentifică pentru a ave? -rces la platformă).

 • 2. Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei și furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se autentifică pe platformă și-au exprimat acordul în mod explicit și fără echivoc ca platforma www.bp.primaria-fagaras.ro să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal.

 • 3. Platforma www.bp.primaria-fagaras.ro asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la platformă și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.

 • 4. Platforma www.bp.primaria-fagaras.ro prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către persoanele care se autentifică cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și respectarea legislației în vigoare.

 • 5. Platforma www.bp.primaria-fagaras.ro nu își asumă răspunderea pentru exactitatea și corectitudinea datelor furnizate de către utilizatorii platformei.

**           *              K

 • 6. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.

\

 • 7. Prin intermediul acestui proces, nevoile și deciziile cetățenilor vor fi reflectate în mod direct în obiectivele de investiții și reparații propuse spre deliberare autorităților publice. Conform legii, decizia legată de obiectivele din bugetul municipiului revine Consiliului Local.

Wi.4

Termeni și condiții de funcționare a platformei participare.primaria-fagaras.ro, aparținând Primăriei Municipiului Făgăraș.

 • 1. DESPRE PLATFORMĂ

Platforma participare.primaria-fagaras.ro reprezintă un serviciu online prin intermediul căruia cetățenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Făgăraș și au împlinit vârsta de cel puțin 18 ani au posibilitatea să decidă asupra modului în care va fi cheltuită o parte din bugetul Municipiului Făgăraș. Regulamentul procesului de bugetare participativă desfășurat de către Primăria Municipiului Făgăraș poate fi consultat aici.

Platforma participare.primaria-fagaras.ro este disponibilă în format web, adaptată și pentru dispozitivele

H •<                                                          .......

 • 2. ACCEPTAREA TERMENILOR DE FUNCȚIONARE

Prin folosirea platformei participare.primaria-fagaras.ro, acceptați și sunteți de acord să acceptați Termenii și condițiile de funcționare. Primăria Municipiului Făgăraș poate să modifice Termenii și condițiile de funcționare oricând, cu scopul de a îmbunătăți serviciul. Prin continuarea folosirii platformei participare.primaria-fagaras.ro sunteți de acord să acceptați acele schimbări, în cazul în care ele sunt efectuate.

în cadrul platformei participare.primaria-fagaras.ro , termenii de mai jos au următoarea semnificație:

 • - Utilizator - orice persoană fizică care se înregistrează în platformă și accesează conținutul pus la dispoziție de către participare.primaria-fagaras.ro .

 • - Bugetare participativă - proces derulat de către Primăria Municipiului Făgăraș prin intermediul platformei participare.primaria-fagaras.ro prin care membrii comunității decid în mod direct asupra modului în care va fi cheltuită o parte din bugetul local.

 • - Proiect/inițiativă - propunere de realizare a unei investiții din bugetul local al municipiului Făgăraș care îndeplinește criteriile stabilite în Regulamentul procesului de bugetare participativă care poate fi consultat aici și este făcută de către cetățeni care locuiesc, muncesc, studiază în Făgăraș și au împlinit vârsta de cel puțin 18 ani.

 • 3. LIMITAREA FOLOSIRII APLICAȚIEI

Platforma paiticipare.primaria-fagaras.ro este destinată persoanelor care au împlinit vârsta de cel puțin 18 ani și care locuiesc, muncesc sau studiază în Făgăraș. Platformaparticipare.primaria-fagaras.ro nu permite înregistrarea mai multor conturi aparținând aceleiași persoane.

 • 4. CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Orice informație pusă la dispoziție de către dumneavoastră sau colectată de către Primăria Municipiului Făgăraș atunci când folosiți platforma participare.primaria-fagaras.ro este supusă Politicii de

—~~r~CQN^Î)fe'NTIALITAT^j SECURjnrATEA^DATELQR GL'£ARACTER^RSONAfc-— Orice mtuniiați- pusă la dispozițiile către dumneavoastrăTau colectată de către Primăria Municipiului Făgăraș atunci când folosiți platforma participare.primaria-fagaras.ro este supusă Politicii de Confidențialitate a platformei participare.primaria-fagaras.ro , ai cărei termeni sunt incluși în acești Termeni și condiții de funcționare. Platformaparticipare.primaria-fagaras.ro stochează informații cu caracter personal (provenite din conturile prin care dumneavoastră vă autentificați pentru a avea acces la platformă (nume, prenume, e-mail, număr telefon, adresa, data nașterii).

Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei și furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ați fost informat și v-ați exprimat acordul în mod explicit și fără echivoc ca platforma participare.primaria-fagaras.ro să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal.

Platforma participare.primaria-fagaras.ro asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la platformă și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.

Platformaparticipare.primaria-fagaras.ro prelucrează datele cu caracter personal și informațiile dcimute/u.ms.i.ibC de către dumneavoastră cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și a legislației în vigoare.

Platformaparticipare.primaria-fagaras.ro nu își asumă răspunderea pentru exactitatea și corectitudinea datelor introduse de către dumneavoastră,.

Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui Utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.

 • 5. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Primăria Municipiului Făgăraș și/sau licențiatorii săi sunt unicii proprietari ai platformei participare.primaria-fagaras.ro, ceea ce include orice software, domeniu și conținut pus la dispoziție prin intermediul platformei sau paginilor de Social Media, participare.primaria-fagaras.ro este protejată de drepturile de autor din România. Aceasta se poate folosi doar în scopuri personale și necomerciale, iar participare.primaria-fagaras.ro va acorda o licență limitată în acest sens. Orice folosire neautorizată a platformei participare.primaria-fagaras.ro va înceta licența limitată pusă la dispoziție de către Primăria Municipiului Făgaraș. Grafica, logo-urile, imaginile și numele serviciilor legate de platfonna participare.primaria-fagaras.ro nu pot fi folosite fără acordul scris al Primăriei Municipiului Făgaraș.

Prin folosirea platformei participare.primaria-fagaras.ro , sunteți de acord să nu încărcați, să nu postați, să nu trimiteți e-mail sau să nu transmiteți orice material ce conține viruși sau alte coduri de computer, fișiere sau programe destinate să întrerupă, distrugă sau să limiteze funcționalitatea oricărui software sau hardware sau echipament de telecomunicație, sau să distorsioneze orice conținut asociat cu platfonna paiticipare.primaria-fagaras.ro . De asemenea, sunteți de acord să nu interferați cu serverele sau rețelele ce au legătură cu platformaparticipare.primaria-fagaras.ro sau să nu încălcați nicio procedură.

politică-sau-regilfitmenT al rețelelbf^e au legătură cu platforma participare.primaria-faga.ras.ro . De asemenea, de acord să nu;

 • 1. pretindeți ca sunteți altă persoană în timp ce folosiți platforma participare.primaria-fagaras.ro ;

 • 2. folosiți platforma participare.primaria-fagaras.ro în scopuri ilegale;

 • 3. revindeți sau exportați software-ul asociat cu platforma participare.primaria-fagaras.ro . participare.primaria-fagaras.ro nu promovează și nu recomandă sau nu tolerează folosirea platformei de pe dispozitivele mobile în timpul activităților care ar putea pune viața utilizatorilor în pericol, cum ar fi conducerea de vehicule. Sunteți de acord să nu utilizați platforma participare.primaria-fagaras.ro în timpul desfășurării unor astfel de activități; participare.primaria-fagaras.ro nu este responsabilă pentru utilizarea aplicației în astfel de condiții, utilizarea se va realiza pe propria răspundere.

 • 7. SITE-URI ALE ALTOR TERȚI

Platforma participare.primaria-fagaras.ro poate conține link-uri către site-urile web ale unor părți terțe sau programe ce nu sunt controlate de către sau asociate cu participare.primaria-fagaras.ro .

Primăria Municipiului Făgăraș nu este responsabilă pentru conținutul, ofertele sau politicile de confidențialitate ale unor asemenea site-uri sau programe, inclusiv, dar fără a se limita la, răscumpărarea ofertelor de către dumneavoastră sau refuzul comerciantului de a onora orice ofertă. Relația dumneavoastră cu site-urile părților terțe se desfășoară doar între dumneavoastră și respectivele părți terțe.

 • 8. COSTURILE DE UTILIZARE

Primăria Municipiului Făgăraș vă pune la dispoziție platformaparticipare.primaria-fagaras.ro în mod gratuit. Primăria Municipiului Făgăraș nu este responsabilă de perceperea unor costuri suplimentare atunci când utilizați participare.primaria-fagaras.ro. în cazul în care întâmpinați o astfel de problemă, vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră de internet WiFi sau de date mobile. Plata unor asemenea costuri este responsabilitatea dumneavoastră. Este posibil ca platforma participare.primaria-fagaras.ro să nu fie accesibilă în unele țări, acest lucru depinzând de compatibilitatea platformei participare.primaria-fagaras.ro cu alte rețele străine. Posibilitatea de a folosi platforma participare.primaria-fagaras.ro poate fi restricționată sau prejudiciată atunci când folosiți opțiunea de roaming în străinătate.

 • 9. UTILIZAREA INFORMAȚIILOR PUSE LA DISPOZIȚIE

Prin acceptarea condițiilor expuse, sunteți de acord ca participare.primaria-fagaras.ro să utilizeze orice comentarii, informații sau idei conținute în orice comunicare pe care dumneavoastră o trimiteți către participare.primaria-fagaras.ro fără nicio compensație, recunoaștere sau plată către dumneavoastră, în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la elaborarea, producția, produsele și serviciile de marketing precum și crearea sau îmbunătățirea aplicației platformei participare.primaria-fagaras.ro .

 • 10. GARANȚIE ȘI RĂSPUNDERE

Primăria Municipiului Făgăraș furnizează platforma participare.primaria-fagaras.ro ca atare și fără nicio condiție expresă, implicită sau statutară. Primăria Municipiului Făgăraș nu este responsabilă pentru nicio eroare sau omisiune apărută în cadrul platformei participare.primaria-fagaras.ro, orice defecțiune.

întârziere sau întrerupere apărută în cadrul platformei part Ici pare.pritnaria-fagaraTro , orice pierdere sau detecțiuiK, c<, reiese din utilizarea platformei puiiicipare.primaria-fagaras.ro , orice defectare a telefonului dumneavoastră mobil sau orice manieră de a utiliza platforma participare.primaria-fagaras.ro de către utilizatorii acesteia. Primăria Municipiului Făgăraș își rezervă dreptul de a furniza platforma participare.primaria-fagaras.ro la discreția sa.

Primăria Municipiului Făgăraș, asociații, administratorii, reprezentanții, angajații (împreună sau individual) nu vor fi responsabili în niciun caz pentru eventuale daune sau orice prejudiciu, de orice fel, direct sau indirect, ce reiese din utilizarea sau are legătura cu platforma participare.primaria-fagaras.ro, chiar dacă posibilitatea daunelor sau a producerii prejudiciului a fost menționată sau nu.

 • 11. RECLAMAȚII

Prin agrearea acestor termeni și condiții sunteți de acord ca orice reclamație, dispută sau controversă (atât ca prejudiciu sau altfel, chiar dacă sunt deja prezente sau viitoare, incluzând cele stabilite de lege, drept comun sau reclamații echitabile) între dumneavoastră și participare.primaria-fagaras.ro ce reies sau au legătură cu acești Termeni și condiții de funcționare, interpretarea sau încălcarea acestora vor fi guvernate ii .cz r'l va te îh t onformitate cu legislația din R rn Amr vig ,j?s.

 • 12. FOLOSIREA UNUI LIMBAJ LICENȚIOS

Orice deviere în afara obiectului de activitate al platformei, folosirea de cuvinte obscene, atacul la persoană, afișarea de anunțuri sau mesaje publicitare, precum și proferarea de jigniri, trivialități și injurii aduse unor persoane, vor fi sancționate prin cenzurarea afișării, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a utiliza platforma, prin blocarea IP-ului folosit.

Afișarea publică a propunerilor de proiecte se va face după un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la depunerea propunerilor de proiect, după moderare.

 • 13. GENERALITĂȚI

în cazul în care orice prevedere conținută în acești termeni și condiții de funcționare este considerată invalidă sau neexecutorie, asemenea prevedere va fi anulată, iar celelalte prevederi vor fi considerate aplicabile în continuare. Titlurile au doar scop de referință și nu definesc, nu limitează, nu interpretează sau nu descriu scopul acelei secțiuni. Incapacitatea Primăriei Municipiului Făgăraș de a îndeplini una dintre prevederile acestor Termeni și condiții de funcționare nu va constitui renunțarea la acea prevedere sau la oricare alta.

 • 14. CONTACTAȚI-NE

în cazul în care aveți întrebări referitoare la acești Termeni și condiții de funcționare sau folosirea platformei, nu ezitați să ne contactați la telefon 0268211313 sau prin adresa de email participare@primaria-fagaras.ro.