Hotărârea nr. 104/2019

HOTĂRÂREA nr.104 din data de 24 aprilie 2019 - privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de inchiriere pentru locuinţele construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situate in Municipiul Fagaras, str. Câmpului, blocurile A, B, C

ROMÂNIA       «


JUDEȚUL BRAȘOV O’

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.104

din data de 24 aprilie 2019

 • - privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuințele construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situate in

Municipiul Fagaras, str. Câmpului, blocurile A, B, C

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,

întrunit în ședință ordinară,

Analizând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș nr. 41753/1 din data de 12.04.2019 și referatul de specialitate nr. 41753/12.04.2019 al Compartimentului evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri), prin care se propune prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Naționala pentru Locuințe, situate in Municipiul Fagaras, str. Câmpului, blocurile A, B, C,

Văzând avizul favorabil al al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere prevederile art. 8 alin 2, alin 4 si alin 5 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenția Naționala pentru Locuințe (republicata),

Ținând cont de prevederile art. 15, alin. 16 din Hotararea nr. 962 /2001 privind aprobareaNormelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,

Văzând prevederile art. 36 alin 2 lit. c si alin 5 lit b, art. 45 alin.3 si art. 123 alin 1 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă prelungirea pe o perioada de 1 (un) an a contractelor de închiriere pentru locuințele construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în Municipiul Fagaras, str. Câmpului, blocurile A, B, C prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare, începând cu data de 02.06.2019 pana la data de 01.06.2020.

 • Art.2. Prelungirea contractelor de Închiriere intervine in contextul respectării condițiilor cadru de acces la o locuința din fondurile ANL si totodată in măsură in care chiriașii nu înregistrează debite pentru neplata chiriei si utilităților aferente.

Art.3.Cu ducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu concesiuni, inchirieri, administrare parcari, evidenta bunuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ POP/\ OVIDIU-N1COLĂE


CONTRASEMNEAZĂ, Secretarul municipiului, LAURA ELENA GIUNCA


Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru

Consilieri în funcție-19

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosarul de ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar

 • - 1 ex. Compartiment Compartimentului Evidență patrimoniu

 • - lex. DirecțiaBuget-Finanțe

 • - 1 ex. Compartiment Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișare.

Cod: F-50

Anexa nr. 1 ia H.C.L /Sa/-9___________

—    Nrcrt

Județ

Localitate

Adresa imobil (str., nr.)

Bloc

Scara

LkJ

<

Chiriaș (Nume și prenume)

Contract închiriere (nr,/dată)

CC

*s.

LW

Blocul A

____h

"1

1

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

A

1

p

1

PISU SIMONA

8669

04,06,2007

01/06/2019 X

1

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

A

1

p

2

PICA PETRONELA

8661

04,06,2007

01/06/2019

3

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

A

1

1

6

OANCEA MARIANA

8645

04,06,2007

01/06/2019

4

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

A

1

1

7

ALDEAILIE GHEORGHE

8670

04,06,2007

01/06/2019

,_^_Ș

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

A

1

1

8

PRODEA DUMITRU

8654

04,06,2007

01/06/2019

''l 6

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

A

1

2

10

SANDULESCU DANIEL

8677

04,06,2007

01/06/2019

7

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

A

1

2

12

GIUNCA LAURA

8653

04,06,2007

01/06/2019

1 8

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

A

1

3

14

MOTRESCU SILVIU

8656

04,06,2007

01/06/2019

c

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

A

1

4

17

SOCOL BIANCA

8697

04,06,2007

01/06/2019

IC

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

A

1

4

18

TRUFIN ALINA

8664

04,06,2007

01/06/2019

11

Brașov

1 Făgăraș

Cîmpului

A

1

4

2C

ARONEASA ZOICA

8665

04,06,2007

01/06/2019

1

Blocul B

1

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

B

1

P

2

SILEA MARIUS LUCIAN

8667

04,06,2007

01/06/2019

1 1 2

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

B

1

1

7

LUCACIU CAIUS SEBASTIAN

8675

04,06,2007

01/06/20191

3

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

B

1

1

8

IACOB CLAUDIU

8648

04,06,2007

01/06/2019

4

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

B

1

2

10

SURDU CONSTANTIN

8652

04,06,2007

01/06/2019

। 5

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

B

1

2

12

ALIU NICOLETA

8646

04,06,2007

01/06/2019

6

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

B

1

3

16

DUMITRESCU VALETIN

1731

22,01,2010

01/06/2019

7

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

B

1

4

18

FEHER ILONA

8701

04,06,2007

01/06/2019

LU

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

B

1

4

20

GHEORGHE VICTOR

8666

04,06,2007

01/06/2019

Blocul C

1

1

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

C

1

P

4

BITA MIHAELA GABRIELA

8695

04,06,2007

01/06/2019

2

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

C

1

1

5

PELEI CLAUDIA

8672

04,06,2007

01/06/2019

3

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

C

1

1

8

VELICIA VIOREL

8643

04,06,2007

01/06/2019

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

C

1

2

9

BOIERII) MARIA

8680

04,06,2007

01/06/2019

5

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

C

1

2

10

GREAVU GEORGE IOAN

8694

04,06,2007

01/06/2019

11 }

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

C

1

2

12

GRECU MARIUS MIHAI

8685

04,06,2007

01/06/2019

11 1

1 7

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

C

1

3

14

GHENESCU CARINA

8657

04,06,2007

01/06/2019

8

1 Brașov

Făgăraș

Cîmpului

C

1

4

19

POLMOLEA DORU CIPRIAN

8689

04,06,2007

01/06/2019