Hotărârea nr. 101/2019

HOTĂRÂREA nr.101 din data de 24 aprilie 2019 - privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str. Negoiu, nr.147, înscris în CF nr. 105393 Făgăraş, nr. top 105393, în suprafaţă de 18.867 mp

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV
■ii Net


CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ „B


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.101 din data de 24 aprilie 2019

- privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, situat în Făgăraș, str. Negoiu, nr.147, înscris în CF nr. 105393 Făgăraș, nr. top 105393, în suprafață de 18.867 mp

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având in vedere Referatul Compartimentului Evidență Patrimoniu nr. 41656/11.04.2019 și Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș nr. 41656/1/11.04.2019, prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, situat în Făgăraș, str. Negoiu, nr. 147, înscris în CF nr. 105393 Făgăraș, nr. top 105393, în suprafață de 18.867 mp, precum și Adeverința nr. 41656/2/11.04.2019 a Compartimentului Evidență patrimoniu prin care se adeverește că imobilul teren situat în Făgăraș, str. Negoiu, nr. 147, înscris în CF nr. 105393 Făgăraș, nr. top 105393, în suprafață de 18.867 mp, se afla la data de 19.02.1991 în intravilanul Municipiului Făgăraș, în proprietatea statului român și în administrarea Municipiului Făgăraș, precum și faptul că la această dată, imobilul teren figurează în evidențele Municipiului Făgăraș, conform Inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Făgăraș, la poziția 800057 - valoare mijloc fix 1.490.483,00 lei,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de HCL nr. 14/2002 RASC Făgăraș s-a divizat în trei entități, dintre care S.C. APA SERV S.A. care a preluat și activitatea de administrare a fondului locativ de stat, de HCL nr. 59/2004 activitatea de administrare a fondului locativ a fost preluată de la S.C. APA SERV S.A. de către Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat subordonat Consiliului Local al Municipiului Făgăraș și de HCL nr. 73/2010 din care reiese faptul că Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat și-a încetat activitatea atribuțiile acestuia fiind preluate de către Compartimentul administrare clădiri, terenuri, bunuri publice din cadrul Municipiului Făgăraș, fapt ce ne conferă calitatea de continuatori ai RASC Făgăraș,

Având în vedere prevederile art.36, alin.l din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 28, alin. 5 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare cu completările și modificările ulterioare, ale art. 553 și art. 1138 Cod civil, ale art. 36 alin.2 lit.c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale-republicată cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 și alin. 3 și ale art. 115, alin. 1, lit.b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale-republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l:Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, situat în Făgăraș, str. Negoiu, nr. 147, înscris în CF nr. 105393 Făgăraș, nr. top 105393, în suprafață de 18.867 mp.

Art.2:Se aprobă, ca etapă ulterioară, reglementarea situației juridice a terenurilor aferente construcțiilor CI, C2, C3, C4, C5 și C6, notate în CF nr. 105393 Făgăraș.

Art.3:Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment Evidență Patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, POPA OVIDIU-NICOI1AE
Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru

Consilieri în funcție-19

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:
 • - 1 ex. Dosarul de ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar

 • - 1 ex. Compartiment Compartimentului Evidență patrimoniu

 • - lex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Compartiment Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișare.

Cod: F-50

T.%j.                    dUL’^z-TUiL s*at

i S41V               fi» - « *■* ?/ «» gr*- ir          i’n *• \ i^*-

t-.-7f?_         OvimSjm^L‘âUU k „ i •.. .'...<"

. r-i'- .1

»      < L U vj * %c ...» LJfCii, Nr. '> c-OfS2'JO. b.jL U04U 2C»J 211 3'12 l~< x. C 2- .> «.     *TZ>'^ L

Wnr • 'V-* f irr ?nn .. <• > ;r is.ro Frn/Jl'           n »f • pri n n ’. t. «r o


Nr. 41656/2/11.04.2019

ADEVERINȚĂ

Prin prezenta se atestă faptul că, în baza prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar imobilul teren situat în Făgăraș, str. Negoiu, nr.147, înscris în CF nr. 105393 Făgăraș, nr. top 105393, în suprafață de 18.867 mp, se afla la data de 19.02.1991 în intravilanul Municipiului Făgăraș, în proprietatea statului român și în administrarea Municipiului Făgăraș

Deasemenea, se adeverește faptul că imobilul menționat mai sus figurează în evidențele Municipiului Făgăraș, conform Inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Făgăraș, la poziția 800057 și este identic cu imobilul ce face obiectul HCL nr..................................

PRIMAR

GHEORGHE SUCACIU


SECRETAR

LAURA IfLENA GIUNCA
NR.

CRT.

FUNCȚIA ȘI ATRIBUȚIA ‘

NUMELE Șl PRENUMELE

DATA

Semnătura

î

1.

Arhitect Șef

LILIANA BOER

11.04.2019

- ..               i

/F;                  l

2.

Consilier

ELENA TANASE___

—-1


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


J’X’iHAS DE CARTE FUNCIARĂ
PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 105393 Fagaras

Nr. cerere

Ziua     .

Luna

Anul    .

Cod verificare

I I ii '

10006-1993537


 • A. Partaa I, Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Brașov              '   i-T^'

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

' __-__________ ____________

Observații / Referințe

Al

105393

18.867

- -

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

105393-C1

Loc. Fagaras, Jud. Brașov

S. construita la sol:339 mp; MAGAZIE METALICA

Al.2

105393-C2

Loc. Fagaras, Jud. Brașov

S. construita la sol;44 mp; STATIE PECO

Al.3

105393-C3

Loc. Fagaras, Jud. Brașov

S. construita la sol;51 mp; RAMPA AUTO

Al.4

105393-C4

Loc. Fagaras, Jud. Brașov

S. construita la sol:724 mp; MAGAZIE MATERIALE STRUCTURA METALICA

Al.5

105393-C5

Loc. Fagaras, Jud. Brașov

S. construita la sol:14 mp; CABINA PORTAR

 • B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

"/       Referințe

16779 / 26/09/2016

Adresa nr. 676, din 31/01/1990 emis de E.G.C.L. FAGARAS;

B2

intabulare, drept de PROPRIETATEin baza D. 226 din 1979, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMAN

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 103198/Fagaras, înscrisa prin încheierea nr. 65 din 31/01/1999; poziție transcrisa din CF 103198/Fagaras, înscrisa prin încheierea nr. 65 din 31/01/1999;

,-A-sO Plângere împotriva încheierii nr. 7016/21.03.2018 înregistrata de TOP EXPERTSPRL la data de

7016 / 21/U3/ZO1O                               05.06.2018

Act Administrativ nr. 80422, din 19/03/2018 emis de TOP EXPERT S.P.R.L. BRAȘOV;

B10

Se notează respingerea cererii de reexaminare formulată de SC APA SERV prin lichidator TOP EXPERT SPRL , împotriva încheierii nr. 3058/05.02.2010 pentru motivele arătate în încheiere.

Al, Al.l, Al.2, Al.3, Al.4. Al.5

25160/26/11/2018

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 1717, din 14/11/2016 emis de Savu ALIN - GABRIEL;

Bll

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al.l

1) ABIVAL SOLUTIONS SRL, CIF:16501431

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 2467, din 22/11/2018 emis de Savu-ALIN - GABRIEL;

B12

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție,^cota       Al.2, Al.3, Al.4, Al.5

actuala 1/1_______________ .              1              -

1) ABIVAL SOLUTIONS SRL, CIF;16501431_____________15-j |

G Partea I», SARCINI X-‘ ,

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini____________-

NU SUNT___________________________________________________

Referințe

Document care conține date cu caracter perconal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

t-xtr ijw"-nn.i e on- line ia er' T-jpqy.P'icpl.ro

Pagina 1 din 3


Formule.f >ers       i i


_x


-----------— Carte Funciar^jf'Jr. 105393 Comuna/Oraș/Mumapiu: Fagaras

—Anexa fclr, 1 L..=. . ’                         ~ ===     ~

Nr cadastral "^Suprafața (mp)* 105393""I ~ 18.867

Observații / ReferințeDate referi

oare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

18.867

-

-

-


Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

105393-C1

construcții industriale si edilitare

339

Cu acte

S. construita la sol:339 mp; MAGAZIE METALICA

Al.2

1

105393-C2

construcții industriale si edilitare

44

Cu acte

S. construita la sol:44 mp; STAȚIE PECO

Al.3

105393-C3

construcții industriale si edilitare

51

Cu acte

S. construita la sol:51 mp; RAMPA AUTO

Al.4

105393-C4

construcții industriale si edilitare

724

Cu acte

S. construita la sol:724 mp; MAGAZIE MATERIALE STRUCTURA METALICA

Al.5-,

105393-C5

construcții industriale si edilitare

14

Cu acte

S. construita la sol: 14 mp; CABINA PORTAR

Al.6,ț

V155393-C6 i •;.=--—

construcții

industriale si 1 edilitare

282

Fara acte

S. construita la sol:282 mp; MAGAZIE METALICA

-------------|

Document cari conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 3

Bxtfc- je.pe-'4:^nfc'<Tia<e on-line ......  «pay.ancpî.rc

Fo^muiar ve.-. J jHGa 1

Lungime

1) Valorile iiwfLnîl >- ~:,::cr£i>lor sunt obținute din proiecție în pfon.

Punct început

Punct s&rșk

Lungime segment c- (m)

Punct început

PU-s"?

t»l;n<s segment (m)

1

2

12.729

2

3

8.43

3

4

46.321

4

5

2.023

5

6

5.3

6

7

12.828

7

8

81.091

8

9

- 18.12

9

10

10.56

10

11

17.228

11

12

17.65

12

13

40.368

13

14

32.377

14

15

21.738

15

16

13.189

16

17

34.178

17

18

1.239

18

19

22.162

19

20

1.0

20

H 21

40.436

21

22

2.478

22

23

34.996

23

24

0.75

24

25

3.043

25

26

3.684

26

27

10.315

27

28

56.514

28

29

8.03

29

30

0.267

30

31

40.147

31

32

10,177

32

33

39.901

33

34

5.073

34

35

10.618

35

36

109.0

36

37

30.051

37

38

36.269

38

39

18.764

39

1

3.579

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.                                                                         ____

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de cătrfe notarul,|^b.țtc a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiuni I o rșiJaj^prp^^ițe, prezența te sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.            /      | Numeaprr^-

S-a achitat tariful de 20 RON, -Ordin de plata cont OCPI nr.3925/14-12-2018 in surri^sfe 2,6. pentru%el“vllciul de

publicitate imobiliară cu codul nr. 272.                      li / Jelii»-» P T~

Data soluționării,                          Asistent Registrator, ; iadata» • • Referent’?

18-12-2018                          DANIELA CIm Ws j j ~

Data eliberării,                                                   V'-'      '                        _________‘..J, f '

/   /                                      (parafa și semnătura) \        [ ScJmatupv (parafa șrserhnătura)

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevedet,!- Legii Nr. 677/2001.

Pa șina 3 din 3


.fc/n^re □ ” • ■' H adresa epay.rficpl.ro

. MUNtCIPIULEAGARAS        __

Mijloc fix: TEREN STR. NEGOIU NR. 147

Loc de folosința: Terenuri intravilan

Nr. inventar: 800057

Grupa: TERENURI

Subgrupa: 8.TERENURI

Data achiziție: 15.04.2019

Furnizor:

Document intrare: MFDF - 2 din 15.04.2019


FISA M.ULCC-FIX


Valoare mijloc fix Amortizare mijloc fix Valoare ramasa

Rata amortizare lunara

Durata funcționare

Durata ramasa


1.490.483,00

0,00

1.490.483,00

0,00

99.999 luni 0 luni


Observatii: CFNR.105393

Suprafața 18.867 mp

NrCrt

Explicație

ValoareReevaluare

ValoareAmortizare

1

0,00

o,oq

TOTAL                                                                                 0,00                         0,00ț

Page 1 of 1

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS

HOTARAREA Nr. 14 din data de 31 ianuarie 2002

privind reorganizarea R.A. „Servicii Comunale” Făgăraș în 2 societăți comerciale și o regie autonomă

Consiliul Local al municipiului Făgăraș întrunit în ședință extraordinară,

Având în vedere necesitatea creșterii eficienței economice în sectorul serviciilor Publice de gospodărie comunală și protejarea intereselor consumatorilor,

Văzând prevederile art. 3S alin.(2) lit. i și g din Legea nr. 215/2001, ale art. 22 alin 1 și 2 din Legea 326/2001, Ordonanța de urgență nr. 30/1997, aprobată cu modificări prin Legea 207/1997, Legea 15/1990, Ordonanța nr. 15/1993, art. 40 din Legea 219/1998, Legea nr. 31/1990, republicată și ILG. nr. 380/1998,

In temeiul art. 46 alin(2) din Legea nr. 215/2001 privjnd administrația publică locală,

j                     HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se înființează următoarele 2 societăți comerciale pe acțiuni și o regie autonomă prin reorganizarea R.A. „Servicii Comunale” Făgăraș:

 • a) Societatea Comercială „ APA SERV” S.A. cu sediul în municipiul Făgăraș.

i strada Negoiu nr. 147 , denumită în continuare „APA SERV” S.A. f /

 • b) Societatea Comercială „SALCO SERV” S.A. Făgăraș cu sediul în municipiul

I Făgăraș, strada Negoiu nr. 147. denumită în continuare „SALCO SERV'jS.A.

 • c) Regia Autonomă R.A. ..ECOTERM" S.A. Făgăraș cu sediul în municipiul

• Făgăraș, strada Teiului nr. 22/A . denumită în continuare R.A. „ECOTERJ^ S.A.

r                                                                              \ im.'

Art.2. Capitalul social al societăților comerciale înființate potrivit'art. Teste detinut în întregime de către Consiliul Local în calitate de acționar unic, acțiunile deținute la cele 2 societăți înființate constituind proprietatea acestuia.

I i

:                   Ari.3. Cele două .>oc'ciă:i nou :’H!inț.',’.e și regia. \ o: obține m termen de 90 de zile de

j; ia înființare licențe proprii de atestare'autorizare de prestări servicii publice.

!t

i                 Art,4, Societățile comerciale înființate potrivit art. 1 au ca principal obiect de

iț activitate :

- gospodărirea recurselor de apă. captare, tratarea si distribuția apoi pentru S C

■' -APA SFRV S.A.

?                 - salubrizarea municipiului și a localităților învecinate, precoleciarea. colectarea.

Tanșportul ș; depozitarea reziduurilor solide pentru S C. ..SALCO SERA ‘ S.A.

i

ArlJ. Societatea comercială S C. ..APA SERA ’ >..-\ este răspunzătoare de toate

| ^bligațiile fostului sector apă-camd și preia toate drepturile de operare în pri\ ir.ța captăm, tratării și c.stribut।ei apei.

la

a u

i

di

uiArt.6. Societatea comercială S.C. „ SALCO SERV" S.A. este răspunzătoare de( obligațiile fostului de salubritate și preia toate drepturile de operare în privința salubri^# transportul și depozitarea reziduurilor solide.

Art.7. S.C. „APA SERV” S.A. este persoană juridică română, care se organizeaff funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul propriu prevăzut îna nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.8. Capitalul social al S.C. „APA SERV” S.A. este de 3.025.855.000 lei 1 din care 3.015.855.000 lei în natură și 10.000.000 lei în numerar vărsat integral la data înfiirJ și este împărțit în 60.517 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoare de 50.000 lei lei, și se constituie din preluarea de părți din activul și pasivul R.A. „Servicii comunale” pe bag bilanțului contabil întocmit la data de 3 1 decembrie 2001 , care va fi actualizat conform prevederilor legale.

Preluarea părților din pasivul și activul bilanției de către S.C. „APA SERV” S./J urmează să se facă pe bază de protocol de predare-primire finalizat în termen de 60 de zile dell intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.                                                       w

Art.9. S.C. „SALCO SERV” S.A. este persoană juridică română, care se orga» și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul propriu prevăzut» anexa 2 la prezenta hotărâre.                                                              |

Art. 10. Capitalul social al S.C. „SALCO SERV” S.A. este dc 1.500.000.000»

. .                            . „                                                                 £ un

din care în natură 1.449.000.000 lei și 10.000.000 lei în numerar vărsat integral la data înfiir» este împărțit în 60.000 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 25.000 lei j și se constituie din preluarea dc părți din activul și pasivul R.A. „Servicii Comunale” pe bazi; bilanțului contabil întocmit la data dc 3 1 decembrie 2001, care va G actualizat conform prevaf legale.                                                                                        J prcș

Preluarea părților din pasivul și activul bilanțicr dc către S.C. „SALCO SERVI

urmează să se facă pe bază de protocol de predare-primire finalizat în termen de 60 de ziledtj rfesf? intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.                                                      r

Art 11. Societățile comerciale înființate potrivit aiVsunt conduse de adunattș acp'u, generală a acționarilor și sunt administrate de către un consiliu de administrație.

Consiliul dc administrație ale societăților comerciale înființate potrivit art. 11 format din 5 membrii pentru S.C. „APA SERV” S.A. și din 3.membrii pentru S.C. „SALCOp Rnniai SERV S.A., din care unul este directorul general al societății și președintele consiliului de j agenții de administrație.                                              -

■ V '' '                j

Art. 12. Societățile comerciale și regia înființate potiiv it ari. 1 vor prelua dia și vor fi ținute de obligațiile R.A. ..Servicii Comunale" conforme cu obiectul lor de activii# vor substitui în drepturile și obligațiile decurgând din raporturile juridice ale acesteia cu tef inclusiv în litigiile în curs. în concordanță cu prestațiile de serv ieiu și activitățile pe care kf desfășoară fiecare.                                                                              f . .

I 1 Ml.X

de pr consi


Ari 13. Personalul existent în cadru! R.A. ..Serv: edare-primire. care se preia de societățile comerciale ș: reg deră transferat in interesul serviciului la acestea


Corni


.Art 14 Bunurile din domeniu! public aliate în ad maie" necesare desfășurării activ ității. celor două sociei.’m


ci: Comunale" la data pro!#

•a înființate notriv ii ari. I 4 t>

l pA’2enla

I *\     d0.

"mustrarea R.A .. Servicj comerciale înființate po,!i


se atribuie acestora direct prin contract de concesiune


: de to^ rizării{

izeazâl t în a4


Art. 15. R.A. „ECOTERM” S.A. este persoană juridică română, care se organizează • functionează in conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu regulamentul propriu de organizare și funcționare prevăzut în anexa 3 la prezenta hotărâre.

Art. 16. R.A. „ECOTERM” S.A. are ca principal obiect de activitate producerea aburului și a apei calde, transportul și distribuția acesteia și complementar alte activități conexe în vederea susținerii obiectului principal de activitate.

iființâij

ț ie baal

’ S.A.1

de la*-j

I

rganr y izutîn^.

r-

ș

00 leii ființîit

oaza t ■evedtf

RV”S e de la


narea


Art. 17. R.A. „ECOTERM” S.A. este răspunzătoare de toate obligațiile fostului sector de termificare inclusiv cele ale R.A.S.C. privind investiția de reabilitare a sistemului de termoficare și preia toate drepturile de operare în privința producerii aburului și a apei calde, transportul și distribuția acesteia.

Art. 18. Patrimoniul R.A. „ECOTERM” S.A. în valoare de 5.147.331.267 lei se compune din :

 • - valoarea bunurilor aflate în proprietatea regiei în sumă de 35.145.000 lei

 • - valoarea bunurilor aparținând domeniului public pe care ie deține în administrare în sumă de 5.1 12.186.267 lei.

Patrimoniul R.A. „ECOTERM” S.A. se constituie din preluarea de părți din activul și pasivul R.A. „Servicii Comunale” Făgăraș pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 31 decembrie 2001 care va fi actualizat conform prevederilor legale.

Preluarea părților din pasivul și activul bilanțier de către R.A. „ECOTERM” „SA urmează să se facă pe bază de proces-verbal de predare- primire, finalizat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 19. Conducerea regiei autonome revine Consiliului de administrație compus din 7persoane, din care una este directorul general al regiei. Directorul general este, totodată, președintele consiliului de administrație al regiei.                          /' f

Consiliul de administrație se numește prin hotărâre a Consiliului Local și își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare.

Art.20 . Prezenta hotărâre constituie actul de înființare a celor două societăți pe acțiuni și a rceiei în baza căruia vor fi înscrise în Reeislrul Comerțului.

Art.21. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin Direcția tehnică și Direcția economică ale Consiliului Local și agenții economici nou înființați.-


PREMiDIX’TL DL .ȘED.'X 1Â* Ardelean Melania li. - i ~v-z

(1 lotararea adoptă’ c x

T.|9 \_Qukin


(. emuasemnea/;.. decretatul municipiului i EmilMdban


Prezenta se comunică :

’ 1 ^x. dosar                    - I ex. colecție        - I ex. Prelectură

’ । <-'x. Primar                  - I ex. R.A S.C.       - 1 ex. Dir.tehnică

• Dir.eeo.iOmică

i               -privind înființarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș

Analizând referatul nr 5042/04.03.2004 al Compartimentului Juridic, prin care se propune înființarea Serviciului • Public de Administrare a Domeniului Public și Privat

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, (. respectarea drepturilor și libertăților cetățenești și al Comisiei de studii prognoze economico sociale, buget, finanțe și jf administrarea domeniului public și privat al municipiului

Ținând seama de prevederile art 2 alin 1 lit h și g din Legea nr 326/2001 privind serviciile publice de gospodărie .' comunală, ale OG nr 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local,aprobată prin Legea nr 3/2003, ale art 84 din Legea nr 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, modificată și completată;

în temeiul art 36 lit e, lit i și ale art 46 alin 1 din Legea Administrației publice Locale nr 215/2001

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Se aprobă înființarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, cu personalitate juridică, gestiune,, ștampilă și cont propriu deschis la Trezoreria Municipiului Făgăraș.

în actele pe care le încheie sau le emite, se va folosi următorul antet:

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș                    •-        ---'

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat-

Art 2 Se aprobă organigrama, numărul de posturi și statul de funcții ăl Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat conform anexei nr 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Funcționarii publici din aparatul propriu care trec la acest nou serviciu își vor păstra calitatea de funcționari publici.

Art.3 Angajații SC "Apa Serv"SA din Compartimentul"Fond locativ și construcții" care au avut ca principale atribuții de serviciu administrarea fondului locativ de stat se angajează, la cerere, în acest serviciu.

Art 4 Domnul Bica Adrian, având funcția de șef al Serviciului de gospodărie comunală, se numește ca șef al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat

Art 5 Se va prelua de la SC "Apa Serv"SA inventarul fondului locativ de stat, a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuințe în vederea evidențierii și administrării acestora precum și a contractelor de vânzare-cumpărare a locuințelr aflate în derulare

Art 6 Forma de gestiune a Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat este cea de gestiune directă.

Art 7 Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat va fi finanțat cap 63 "servicii și dezvoltare publică și locuințe" și alte surse legale.

Actele prin care se angajează juridic și patrimonial acest serviciu se semnează de șeful serviciului public, contat și jurist.

Art 8 Se aprobă Regulamentul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat conform anexei

3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 9 Se aprobă modificaiea organigramei, numărul de posturi și statul de funcții al aparatului propriu al

•   •-    -                       Um nro7nntp hnfprârP

Art 10 Se aprobă modificarea organigramei, numărul de posturi și statul de funcții al Serviciului autofinanțate ■’.|nfm anexelor 6 și 7 care fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 11. Se aproba modificarea organigramei, numărul de posturi si statul de funcții a Serviciului public de Ijjtftenta sociala, conform anexelor g si 9, parte integranta din prezenta hotarare.

p Art 12 Se va solicita Agenției Naționale a Funcționarilor Publici avizul pentru stabilirea de către Consiliul Local a funcțiilor publice din acest serviciu.

Art 13 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 03 mai 2004

Art 14 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Resurse Umane, Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș.

••Contrasemnează

Secretarul Municipiului

EMIL MOCAN

A

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 19 voturi pentru

t-


Hotărârea se comunică:

 • - 1 ex dosar ședință

 • - 1 ex colecție

 • - 1 ex Administrarea Domeniului Public

 • - 1 ex Prefectură

 • - 1 ex Primar

 • - 1 ex SC APA SERV SA

 • - 1 ex Direcția Economică

 • - 1 ex Compartimentul Juridic

 • - 1 ex Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat.  ROMÂNIA

  JUDEȚUL BRAȘOV W

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

  Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0268 - 211313, Fax: 0268 - 213020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro  HOTĂRÂREA nr. 73

  Din data de 16.08.2010


  privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgarăș


  Consiliul Local al Municipiului Făgăraș , intrunit in ședința extraordinara,

  Având in vedere prevederile art. III, IV din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare,

  Ținând seama de adresa Instituției Prefectului cu nr.9705/2010 înregistrata la noi sub nr. 13.563/2010 prin care se stabilește numărul maxim de posturi pentru DAT Fagaras,

  Având in vedere avizul nr.493.628/2010 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici București,

  Vazcr.d prevederile art.87,art.100 si ari. 107 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionariloir publici, republicata, ale art.36 alin (2) lit.”a” si alin (3) lit „b” din Legea nr. 215/2001 republicata modificata si completata si ale art.65,art.67,art.69, art.70, art.72 si ale art.73 din Codul Muncii,

  în temeiul art.45, alin.(1), din Legea Administrației Publice Locale nr.215/2001 republicata si actualizata,


  HOTĂRĂȘTE:

  Art.1 - Se aprobă reorganizarea activitatii aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Fagaras,prin preluarea unor activitati ale Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat si se aproba organigrama, statul de funcții si a numărului de personal potrivit anexelor nr. 1 si nr.2 care fac parte integranta din piezenta hotărâre.

  Art.2 - începând cu 1 septembrie 2010 inceteaza activitatea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat Fagaras.

  Art.3 -   Funcționari publici vor fi numiti in noile funcții publice sau in noile compartimente

  respectandu-se prevederile art. 100 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici.

  Art.4 - Se preia din personalul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat Fagaras prin aplicarea prevederilor art.72 alin (2) si (3) dinCodului Muncii, la solicitarea acestora un număr de 54 persoane - personal contractual - cu pastrarea drepturilor si obligațiilor ce le revin prin contractul individual de munca.

  Art.5- Compartimentul salubrizare din cadrul Serviciului administrare patrimoniu public si privat va fi preluat de operatorul de salubritate al municipiului, odata cu definitivarea documentelor si adoptarea actelor normative necesare

  Art.6 - Se preia prin transfer, funcționari publici din cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat Fagaras si Serviciului Public de Politie Comunitara Fagaras, prin aplicarea art.87alin (1) lit.”a” din Legea nr. 188/1999.

  Art.7 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Fagaras prin Compartimentul resurse umane.  Prezenta hotarare se comunipa:

  • -    1 ex Dosarul de ședința'

  • 1 ex.Colecție             I

  1 ex Prefectura

  • -    1 ex. Primar

  • 1 ex. Secretar

  1 ex.Dir. DAPL

  1 ex. Compartiment resurse umane

  1 ex. Sindicat