Hotărârea nr. 10/2019

HOTĂRÂREA nr.10 din data de 30 ianuarie 2019 - privind aprobarea modificării şi completării art. 1 din H.C.L nr. 123 din data de 26.04.2018 în conformitate cu recomandările formulate urmare etapelor de verificare a conformităţii administrative şi eligibili

ROMÂNIA    a


JUDEȚUL BRAȘOV    O

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.10

din data de 30 ianuarie 2019

- privind aprobarea modificării și completării art. 1 din H.C.L nr. 123 din data de 26.04.2018 în conformitate cu recomandările formulate urmare etapelor de verificare a conformității administrative și eligibilității și de evaluare tehnică și financiară solicitate de A.D.R. Centru în cadrul etapei de precontractare pentru obiectivul de investiții “Modernizare și extindere Școala Gimnazială nr. 7 - Municipiul Făgăraș"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând raportul de specialitate nr. 1921 din 21.01.2019 al Compartimentului Implementare Proiecte de Finanțare, prin care se propune aprobarea documentației tehnico - economice SF cu elemente de DALI “Modernizare și extindere Școala Gimnazială nr. 7 - Municipiul Făgăraș" - revizia 2 și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu titlul “Modernizarea Școlii Gimnaziale nr. 7 și a rețelei de străzi urbane, în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș",

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 1921/1 din 21.01.2019 și prevederile Scrisorii de clarificare nr. 1855 din data de 17.01.2019 primită de la Agenția de Dezvoltare Regională Centru înregistrată la Municipiul Făgăraș sub nr. 1615/17.01.2019 pentru proiectul cu titlul “Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 și a rețelei de străzi urbane în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș”- cod SMIS 123133 selectat pentru finanțare, prin care se solicită actualizarea Hotărârii de aprobare documentației tehnico - economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici în conformitate cu recomandările formulate urmare etapelor de verificare a conformității administrative și eligibilității și de evaluare tehnică si financiară,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Analizând documentația Studiu de Fezabilitate cu elemente de DALI “Modernizare și extindere Școala Gimnazială nr. 7 - Municipiul Făgăraș” - rev. 2- Decembrie 2018

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în 2010,

Analizând prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) , alin. (2) lit. b) și ale alin. (4) lit. d), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. I. Se aprobă modificarea ART. 1 al H.C.L. nr. 123/2018 urmând ca acesta să aibă următorul conținut:

«Art. 1 - Se aprobă documentația tehnico -economică faza SF cu elemente de DALI “Modernizare și extindere Școala Gimnazială nr. 7 - Municipiul Făgăraș'* - rev. 2 -Decembrie 2018, și indicatorii tehnico-economici aferenți, conform anexei 1 parte integrantă din prezenta hotărâre».

ART. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.123/2018 rămân în vigoare.

Art. III. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, SUCACIU GHEORGHE , prin Compartimentului de implementare proiecte de finanțare .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, MOTOC ALEXANDRU
Hotararea s-a adoptat cu un nr.de

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -18

Prezenta hotarare se comunica:

-lex.dosar de ședința

-lex.colectie

-lex.Prefectura

 • - 1ex. Primar

 • - 1ex. Secretar

 • - lex.Compartimentul Implementare Proiecte de Finanțare

 • - 1ex.Direcția Buget-Finanțe

 • - lex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-lex.afisaj

Cod: F-50


R< AD

CC NSTR„Modernizare și extindere Școala Gimnaziala nr. 7 municipiul Fagaras"

Strada Dr. loanSenchea 104B, municipiul Făgăraș, județ BrașovR0AD CUNSTRUCT


ADRESA: BUCUREȘTI, SECTOR 6, 1 MAI, NR. 35, 061625

Email: officețarcaeto..st;-i4t.ro

Tel: 0371.153.275

Fax: 031.425.21.62DESCRIERE SUMARA PROIECT

1. DATE GENERALE

1. 1. Denumirea documentației:

„Modernizare și extindere Școala Gimnaziala nr. 7 municipiul Fagaras"

1. 2. Beneficiar:

Municipiul Făgăraș

1. 3. Amplasament:


Strada Dr. loan Senchea 1Q4B, municipiul Făgăraș, județ Brl

2. SITUAȚIA EXISTENTA

Clădirea Scolii Generale nr. 7 este situată pe strada Dr. loan Senchea 104B, municipiul Făgăraș, județul Brașov.

Amplasamentul (teren + clădire) se află in proprietatea Municipiului Făgăraș, fiind înscris in domeniul public al Unității Administrativ-Teritoriale.

Imobilul este înscris in Cartea Funciară a municipiului Făgăraș sub nr. cadastral 105174.

Terenul are o suprafață de 4155.00 mp și pe acesta se regăsesc:

e Clădire școala generală nr.7- amprentă la sol de 749.00 mp

o Circulații - 2561,14 mp

o Spații verzi -844,86 mp

Imobilul nu este cuprins in Zone Protejate sau raza de protecție a monumentelor.ADRESA: BUCUREȘTI, SECTOR 6, 1 MAI, NR. 35, 061525

Email: office@ro<. Irenstruclro

Tel: 0371,153.275

Fax: 031.425.21.62

surei oe MJUEfHBndRimr

10 CI3422VE22M61/O31S4Sf

bojoci isoram onusiamn


INDICATOR! URBANISTICI - EXISTENTI

S teren=4155,00mp

S construita =749,00mp

5 desfasurata = 2247,OOmp

5 spatii verzi = 844,86 mp

S circulatii = 2561,14 mp

P.O.T.= 18,02

C.U.T. = 0.54

Construcția este amplasată pe un teren situat în intravilanul localității Făgăraș, județul Brașov. Terenul are suprafața de 4155 mp și este orizontal.

Din punct de vedere al tipologiei clădirilor terțiare, clădirea se

 • • Zona teritorială - urbană

 • • Conformarea și amplasarea pe lot - unitate de învățăm

 • • Regim înălțime - Parter + 2 Etaje

 • « Elementele caracteristice privind amplasarea clădirii în

 • • următoarele:


e Zona climatică IV- reprezentată prin temperatura exterioară de calcul Te=-210C

« Clădire cu amplasament - mediu adăpostită

e Zona eoliană IV, caracterizată de viteză de calcul a vântului - 5 m/s

 • • Clădirea are formă poligonală.

 • 3. PROPUNERE

 • 3.1 Pentru a răspunde solicitărilor beneficiarului, propunerile proiectantului prevăd realizarea unor lucrări conform certificatului de urbanism în vederea eficientizării funcționale, aducerea imobilului la standardele actuale se propun următoarele lucrări:

consolidarea structurii de rezistență a celor două corpuri de clădire în vederea încadrării în standardele actuale, extinderii cu un corp de clădire nou ce v-a adăposti sala de sport și supraetajarea clădirii existente cu un nivel.


RC’ÎAD CNSTRUCT

SSTB4 K SOIUGIUWT OTIM

10 C134m/U22t061/031C<61

130 3001 ISO 14001 OHStSMOI

 • - construcția unui corp de clădire nou care să adăpostească sala de sport

 • - Supraetajare în vederea extinderii zonei de laboratoare și săli de clasă

 • - Reabilitarea termică a clădirii prin placarea cu vată bazaltică a fațadelor, termoizolarea terasei necirculabile, înlocuirea instalației interioare de distribuire a agentului termic, înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie cu grad de eficiență crescut.

 • - Recompartimentarea spațiilor interioare existente în vederea realizării fluxurilor corecte.

 • - Desfacerea tuturor finisajelor existente în vederea igienizării și reabilitării clădirii

 • - înlocuirea finisajelor existente cu finisaje noi, în acord cu cerințele acestui tip de funcțiune

 • - înlocuirea sistemului de scurgere al apelor pluviale

 • - înlocuirea pervazelor interioare și exterioare

 • - Refacerea tuturor straturilor terasei la cota nou propusă

 • • Refacerea trotuarelor perimetrele și etanșarea cu cordon de bitym^X'

 • - Conformarea clădirii în vederea accesului persoanelor cu dizab/iîăti

 • - Refacerea tuturor finisajelor exterioare

înlocuirea instalației de împământare cu priză de pământ.

 • • înlocuirea instalațiilor electrice existente.                      \ \

 • - înlocuirea instalațiilor sanitare existente

 • - înlocuirea instalațiilor termice interioare existente

 • - înlocuirea corpurilor de iluminat existente

 • - Realizarea instalațiilor termice, sanitare și electrice pentru corpurile noi de clădire

 • - Realizarea rețelei de hidranți interior necesari

 • - Realizarea rețelei de hidranți exteriori necesari Realizarea gospodăriei de apă în vederea datării cu hidranți interior.

 • - Dotarea clădirii cu centrală de detecție și semnalizare incendiu

 • - Dotarea clădirii cu mijloace de apărare împotriva incendiilor (stingătoare, pichete PSI)

 • - Dotarea cu mobilier nou a sălilor de clasă

 • - Dotarea cu mobilier sanitar nou a grupurilor sanitare.

DETALIERE:

OBIECT 1 - CONSOLIDARE Șl REABILITARE CLĂDIRE EXISTENTĂ/EXTINDERE CU UN NIVEL

OBIECT 2 - REALIZARE CLĂDIRE NOUĂ SALĂ DE SPORT Șl LIFT EXTERIOR

OBIECT 3- GOSPODĂRIE DE APĂ

OBIECT 4- GRUP ELECTROGEN

OBIECT 1 - CONSOLIDARE $1 REABILITARE CLĂDIRE EXISTENTĂ/EXTINDERE CU UN NIVEL

CORP CI

 • I. LUCRĂRI DE CONSOLIDARE CORP CIA si C1BADRESA: BUCUREȘTI, SECTOR 6, 1 MAI, NR. 35, 061626 Email: officegirosoconst uct.rs Tel: 0371.153.275

Fax: 031.425.21.62

SISTEM IE HÂIUHHBn CERTIRUT 10 CD<U1/U22B0CWO31U(1

Bosoin isokoti OHSĂSMtn


Consolidarea structurii de rezistență a celor două corpuri de clădire în vederea încadrării în standardele actuale, extinderii cu un corp de clădire nou ce v-a adăposti sala de sport și supraetajarea clădirii existente cu un nivel

 • * Supraetajare în vederea extinderii zonei de laboratoare și săli de clasă. Supraetajarea se va realiza pe întreaga suprafața existenta a corpului de clădire CI, urmând conturul exterior al clădirii. Arhitectura si volumetria noului etaj se vor inscrie in aspectul general al clădirii. Cota actuala a clădirii la atic este de +ll,79m de la CTA iar cota propusa după etajare este +15,70m de la CTA.

Zona nou amenajata va cuprinde laboratoare, circulatii, grupuri sanitare, birouri si anexe.


Tfațadelor, xfctyfbuire a eficiență


Structura de rezistenta a supraetajării va fi mixta (stâlpi si grinzi metalice; pereți de închidere din zidărie) Din punct de vedere al finisajelor interioare si exterj tratata similar cu celelalte nivele ale corpului CI.

Reabilitarea termică a clădirii prin placarea cu| v^tă termoizolarea terasei necirculabile, înlocuirea instalati Vite agentului termic, înlocuirea tâmplăriei existente cu tâYppiarj crescut.

Toate materialele folosite la tratarea fațadelor vor avea agremente tehnice in care sa

fie specificate gradele de reacție la foc. Termoizolatia terasei necirculabila(vizitabila prin chepeng) se va executa din vata bazaltica avand densitate ridicata cu grosimea de minim 15cm.

Se propune înlocuirea instalației interioare de distribuție a agentului termic si izolarea corespunzătoare a acesteia in vederea eficientizarii consumului de energie. Tamplaria exterioara nou propusa va respecta minim următoarele puncte;

 • - Înlocuirea tamplariei existenta cu o tamplarie din PVC pentacameral in clasa de combustie min. C2 - greu inflamabil. Izolarea, cu geam termoizolant low-e avand un sistem de garnituri de etansare duble;

 • - Tamplaria va fi dotata cu cel puțin 3 coltari/sistem, prinderea balamalelor pe tocul ferestrelor sa va realiza cu cel puțin 4 șuruburi, iar balamaua inferioara de pe cercevea in minim 6 șuruburi pe doua directii;

 • - Geamul termoizolant va avea o dimensiune de tipul 4-16-4 mm, acolo unde este necesar, grosimea geamului poate fi mai mare;

 • - Geamul termoizolant dublu 4+16+4 va avea suprafața tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0.1 si cu un coeficient de transfer maxim de U=l,3 w/mpK (R=0.77 mpK/w)

e Recompartimentarea spațiilor interioare existente în vederea realizării fluxurilor corecte.

Se propune recompartimentarea spatiilor din grupurile sanitare in vederea amenajării unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati la fiecare nivel al clădirii. Accesul se va realiza din coridor. Deasemenea se propune amenajarea grupurilorssnwof wuuKHOfî raruicH

10 C134721/lQ2mVD31MG1

Efl 3001 ISflWMI OHSZSIflDOI

sanitare pentru personal la nivelul 1, 2 si 3. Golurile nou create in urma recompartîmentariivorfi prevăzute cu buiandrug prefabricat sau turnat.

o Desfacerea tuturor finisajelor existente în vederea igienizării și reabilitării clădirii Se vor desface toate finisajele existente si se vor inlocui cu finisaje moderne cu durabilitate in timp si exploatare crescută.

Se propune refacerea stratului suport pentru finisaje interioare: refacere integrala a tencuielilor la pereți de zidărie si refacere a sapelor pe zonele deteriorate (un procent estimat de aproximativ 30%);

o Refacerea tuturor finisajelor igienizării și reabilitării clădirii

Finisajele la pereți si tavane gletuiti vor fi de tip vopsitorii lavabile de culoare alba;

Dotarea cu mobilier nou a sălilor de clasă si laboratoarelor: banei, scaune, dulap, cuier, draperii, catedra.

Totodată, in ceea ce privește materialele didactice si dotările necesare pentru funcționarea laboratoarelor s-au prevăzut achiziționarea:


Laborator Fizica

Cantitate

Trusa Electricitate

Trusa magnetism

o nr

/2

Trusa Mecanica

.2

/ £ '-'j

Trusa Bazele opticii

Trusa Fenomene termice

\ 2“

Tabla interactiva

u-     Xy

c g^

Labortor Chimie

Halat protecție

30

Tabla interactiva

1

Masa laborator chimie (4 elevi)

6

Laborator stiinte (biologie, geografie)

Trusa de disecție (grup 15 elevi)

1

Lada ecolabbox

1

Microscop monocular pentru elevi

15

Model schelet flexibil

1

Halat protecție

30

Tabla interactiva

1

Harți magnetice

8

Limbi Străine

Planșe

20

Tabla interactiva

1

informatica

Tabla interactiva

1

Se vor folosi calculatoarele si echipamentele IT disponibile

Grupurile sanitare

R0AD

CONSTRUCT


SSTEH Ot IUW6B1KT CRTIHCC ID C13422 VU22K>51/O31C<61

St) 3001 ISO 14001 DHS1S 18031


Vor fi refăcute placările cu gresie si placările din faianța in zonele de grup sanitar (dusuri + vestiare, spalatoare si WC) cu H - 210 cm, in plus se va prevedea hidroizolatie flexibila pe baza de ciment si rasina pentru pereți zone umede;

Băile vor fi dotate cu accesoriile standard: lavoare cu baterii din inox, dozator pentru săpun lichid, dispenser pentru hârtie igienica aferente fiecărui compartiment de WC.

înlocuirea finisajelor existente cu finisaj din gresie antiderapanta la pardoselile din grupurile sanitare si uscator, se va prevedea hidroizolatie flexibila pe baza pardoseli zone umede care va fi prevăzută si pe pereți pana la cota +Xn?'d< Ușile de acces ia grupurile sanitare vor avea H = 210 cm si vor fi realizate d

^rasina pentruCirculatii

Se înlocuiește finisajul existent al zonelor de circulație (coridoare si scarî)~Ttrfinisaj covor PVC pentru trafic intens, ignifugat (coridoare si casa scării); finisajul va fi prevăzut cu scafa pardoseala + profil de terminație + coltare (ridicare pe perete a finisajului cu H = 20 cm) pentru toate zonele de circulație interioara (inclusiv trepte scări);

Lambriu din PVC cu H= 30 cm prevăzut pentru zonele de circulație de tip coridoare si casa scării (panou pentru protecție perete interior - 2 mm PVC solid, rezistent la zgariere, abraziune, lovire, șocuri mecanice).

Săli de clasa, birouri

Se înlocuiește finisajul existent cu parchet laminat pe suport de folie cu plinta din PVC in aceeași culoare;

Laboratoare

Se înlocuiește finisajul existent cu finisaj covor PVC pentru trafic intens, ignifugat (coridoare si casa scării); finisajul va fi prevăzut cu scafa pardoseala + profil de terminație + coltare (ridicare pe perete a finisajului cu H = 20 cm);


ROAD

CONSTRUCT

’*■*- - ■

£STtU K lUMHHtin njnmwi ID C13<22l/lQZSCSiro31M61

BOSOO) ISO KOIM 0KS13 Strai


Anexe

Se înlocuiește finisajul existent cu finisaj covor PVC pentru trafic intens, ignifugat (coridoare si casa scării); finisajul va fi prevăzut cu scafa pardoseala + profil de terminație + coltare (ridicare pe perete a finisajului cu H = 20 cm);

înlocuirea finisajelor existente cu finisaje noi se va realiza în acord cu cerințele acestui tip de funcțiune;

Toate spatiile vor fi ventilate si iluminate natural, excepție facand anumite spatii (grupuri sanitare sau depozite) care vor fi prevăzute cu instalație mecanica de ventilare.

Pentru depozitarea deșeurilor menajere a fost prevăzută o platforma pentru europubele in incinta proprie, iar pentru evacuarea acestora se va face contract cu societățile care prestează astfel de servicii.

Intre doua spatii cu pericol de incendiu diferit, se vor prevedea compartimentări rezistente la foc 2 ore.

Elementele de separare fata de restul clădirii a încăperilor cu risc mijlociu de incendiu se vor face conform P118/99.


Pentru caile de evacuare se vor respecta prevederile P118/99 . trb rezistenta la foc II.

 • • înlocuirea sistemului interior de scurgere al apelor pl

  1 sîîafjj plarie


» înlocuirea tamplariei interioare cu tamplarie din PV metalica rezistenta la foc pe zona de circulatii si la casete'

 • • înlocuirea pervazelor interioare și exterioare          \     ---.

Pentru glafurile interioare se propune utilizarea celor prefabricate din PVC-iaj ceîe exterîoare vor fi realizate din tabla zincata vopsita in câmp electrostatic culoare închisa.

 • • Refacerea tuturor straturilor terasei la cota nou propusă

o Refacerea trotuarelor perimetrale și etanșarea cu cordon de bitum

o Conformarea clădirii în vederea accesului persoanelor cu dizabilități

• Refacerea tuturor finisajelor exterioare;

Finisajele exterioare vor fi tencuieli texturate aplicate pe termosistem si elemente decorative din lemn tratat impotriva intemperiilor.

înlocuirea tuturor instalațiilor existente care se afla in stare avansata de degradare

- înlocuirea instalațiilor electrice existente.

Proiectul va oferi soluții tehnice pentru următoarele tipuri de instalatii electrice:

 • > Alimentarea cu energie electrica;

 • > Instalații electrice de iluminat general;

 • > Instalații electrice de iluminat de siguranța;

 • > Instalații electrice de prize pentru uz general;

 • > Instalații electrice de forța;

 • > Instalații electrice de protecție impotriva șocurilor electrice;  RQ AD

  CNSTRUCT


  ADRESA: BUCUREȘTI, SECTOR 6, 1 MAI, NR. 35, 061626

  Email: offlceiatoagcorisîru.t.ro

  Tel: 0371.153.275

  Fax: 031.425.21.62 • > Instalația de protective împotriva trăsnetelor;

 • > Priza de pamant;

 • > Instalații detecție semnalizare si avertizare la incendiu;

 • > Instalații de supraveghere video;

 • > Instalații de voce-date.

OBIECT 2 - REALIZARE CLĂDIRE NOUĂ SALĂ DE SPORT $1 LIFT EXTERIOR

CORP C3: - SALA DE SPORT+ VESTIARE


Sala de sport

Construcția unui corp de clădire nou care să adăpostească metalica independenta de structura actuala a corpului CI;

Structura metalica a sălii de sport va fi termoproteja'țaț- 120 termospumanta.


Sala de sport va fi orientata cu latura lunga pe direcția Vest ^M/a'cl parterului prin corpul nou de cladire(vestiare) cu imobilul C1B Structura sălii de sport va fi metalica iar închiderile se vor realiza din panouri termoizolante ignifuge.

Tamplaria va fi realizata din PVC cu geam termoizolant avand capacitati termoizolante sporite.

Accesul se va realiza de la cota terenului amenajat prin intermediul unei scări exterioare si al unei rampe pentru accesul persoanelor cu dizabilitati.

Finisajele interioare vor fi vopsitorii lavabije.

Pardoseala va avea finisaj din PVC special pentru sptiile destinate activitatilor sportive.

Suprafața necesara de teren pentru amplasarea sălii de sport este de 570mp.

Sala de sport va fi prevăzută cu trei ieșiri de urgenta, una prin vestiare si doua direct in exterior.

Acoperișul sălii de sport va fi realizat din panouri termoizolante pentru acoperiș.

Inaltimea libera sălii de sport va fi de minim 6,5m.

 • - Ferestrele sălii de sport vor fi dotate cu sistem de deschidere automat si manual in caz de incendiu (in suprafața de 1% din suprafața pardoselii).

 • - Finisajele exterioare vor fi tencuieli texturate aplicate pe termosistem si elemente decorative din lemn tratat împotriva intemperiilor si metal.

 • - Scurgerea apelor pluviale va fi realizata prin burlane amplasate pe fațada

Vestiare

 • • Zona de vestiare va avea structura independenta alcatuita din cadre din B.A. si pereți de închidere din zidărie.

 • - Acoperișul va fi tip terasa cu termoizolatii si hidroizolatii corespunzătoare.

 • - Vestiarele vor fi dotate cu grupuri sanitare, dusuri si zona de schimb cu dulapuri.

 • - Vestiarele sunt dotate cu vestiar comun fete si băieți pentru persoanele cu dizabilitati.

 • - Finisajele vor fi:

Pentru pardoseli- gresie antiderapanta. Pe zona spatiilor umede va fi prevăzută hidroizolatie lichida aplicabila cu pensula care va fi aplicata si pe pereți pana la cota de lm.


R0AD

CONSTRUCT

ssnil U IWUSIIWT CSmKUT ID Cî3«21/ICZM61/O31E<E1

iso am iso ram DHSzsMinn


Pentru pereți- pentru zona pereților se propune aplicarea de zugrăveli cu vopsea lavabila antibacteriana in proporție de 60%(pereti si tavane), combinata in zonele de dus si chiuvete cu faianța.

Circulatii - pe zona de circulatii se prevede finisaj din PVC cu inserție metalica pentru trafic intens cu plinta (0,20cm întors pe perete).

Zona circulațiilor verticale va fi prevăzută cu finisaj din PVC cu inserții de lamele antiderapante la trepte.

Scările sunt prevăzute cu balustrada metalica si mana curenta din lemn care va fi reabilitata

In zona scărilor exterioare se propune ca finisaj beton aparent.

Grupurile sanitare vor fi dotate cu obiecte sanitare corespunzătoare si vor fi branșate la utilitățile din corpul CIIn ceea ce privestea dotarea sălii de sport prin proeict s-au

Sala sport                          cantitate

vestiar Coșuri baschet poarta hanba/minifotbal

O.


LIFT EXTERIOR

In vederea realizării accesului persoanelor cu dizabilitati la etajele superioare ale clădirii se propune amenajarea pe latura de vest a corpului CIA un lift hidraulic cu 4 statii. Structura puțului de lift este in cadre din B.A. iar închiderile din zidărie.

Realizarea circulației pe verticala cu ajutorul liftului nou propus se va realiza conform Normativului privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012, in special prevederile capitolelor VII.3. si VII.7.

OBIECT 3 - GOSPODĂRIE DE APĂ

Scenariu UNIC - realizarea gospodăriei de apa

Pe teren se propune conform planului de situație amenajarea unei gospodării de incendiu pentru hidranții nou propuși.

încăperea destinată gospodăriei de incendiu este subterană, construită din beton armat și hidroizolată corespunzător. Accesul se realizează de la CTA prin intermediul unei trape metalice și al unei scări de pisică amplasată conform planurilor atașate. Alimentarea cu apă de incendiu se va face din clădirea propusă în incintă, unde se va amplasa gospodăria de incendiu interior care este compusă din:

- Rezerva intangibilă incendiu.

- Grupul de pompare hidranți interiori.


RC1AD

rS'.


smii oi urneai b.t ttumui

ID C134Z21/H22S051/O31MS1 tso SOCI ISO 14001 0KS4SUK1


C0NSTRUCT

OBIECT 4- GRUP ELECTROGEN

în caz de întrerupere a alimentării cu energie electrică, se va monta un grup generator de joasă tensiune, de 40 KVA, de exterior, insonorizat.

Grupul generator de joasă tensiune, este prevăzut pentru preluarea alimentării cu energie electrică a consumatorilor vitali ai corpurilor CIA, C1B, C3, în situația în care este întreruptă alimentarea cu energie electrică.

Acesta trebuie să asigure funcționarea tuturor receptorilor electrici vitali pe care îi deservește timp de minim 8 ore fără întrerupere.

Grupul electrogen va fi prevăzut cu tablou electric de automatizare propriu și cu panou cu AAR și va fi racordat la barele tabloului de distribuție al receptorilor vitali.


Grupul electrogen va fi amplasat la exterior in partea de sud a tere

 • 3.2. Accesul se va face din str.dr. loan Senchea. De asemetjăâ/a aleea carosabilă existentă pe limita posterioară a proprietății.

Traficul rutier si de intervenție al mașinilor de pompieri să existente.

betonate


Școala Generală nr. 7 este situată pe strada Dr. loan Senchea ÎO4B, muofcipîul Făgăraș, județ Brașov. Amplasamentul (teren + clădire) se află în proprietatea Municipiului Făgăraș fiind înscris în domeniul publicai Unității Administrativ-Teritoriale.

Accesul auto se realizează din strada: Râului si din strada Dr. loan Senchea.

Accesul pietonal se realizează din strada: Râului si din strada Dr. loan Senchea

Principalii indicatori tehnico economici aferenti investiției

 • • Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

  Denumire

  Valoare (fara TVA)

  TVA

  Valoare (inclusiv TVA)

  LEI

  LEI

  LEI

  TOTAL GENERAL

  8.339.041,74

  1.571.046,23

  9.910.087,97

  Din care C + M

  6.397.948,45

  1,215.610,21

  7.613.558,66

o Indicatori minimali, respectiv indicatorori de performanta - elemente fizice / capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

S teren=4155,00mp

S construita =1449,50mp


R<>AD

CM NSTRUCT


ADRESA: BUCUREȘTI, SECTOR 6, 1 MAI, NR. 35, 061626

Email: offlcelȘroasccnstruct.ro

Tel: 0371,153.275

Fax: 031.425.21.62

SSTUI n «*IUHH£KT CfflTIBUT

10 C13422VtCjmi/O31M61

tsosntn isoKtm ohmsbwi


S desfasurata = 3711,70mp

P.O.T.= 34,88

C.U.T. = 0.90

CATEGORIA DE IMPORTANTA "C"

CLASA DE IMPORTANTA "II"

GRADUL DE REZISTENTA LA FOC Gradul "II"

 • • Durata estimata de execuție a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Conform graficului de realizare a investiției propus durata de realizare a investiției este de 24 luni.

Proiectant

S.C. Road ConstructS.R.L.