Proces verbal din 26.03.2021

213. proces verbal sedinta din data 26.03.2021

PROCES-VERBAL

în conformitate cu prevederile art. 138, alin. 13 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, se întocmește procesul-verbal încheiat astăzi, 26.03.2021 ora 1430, în ședința ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța convocată prin Dispoziția primarului municipiului Constanța, nr. 1863/19.03.2021. Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice, pe o platformă on-line de videoconferință.            ;

La ședință participă: 27 de consilieri din 27 de consilieri în funcție, dl, primar Vergii Chițac și d-na secretar general Georgiana Gospodaru. Ședința este condusă de doamna consilier Mirela Garip ales președinte de ședință prin HCL nr. 2/21.01.2021.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Bună ziua domnule primar, doamnelor si domnilor consilieri! Declar deschisă ședința ordinară. O rog pe doamna secretar general să efectueze prezența.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

(se face prezența) Sunt prezenți toți cei 27 de consilieri locali. Cvorumul este întrunit.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință                        

înainte de a citi ordinea de zi și de a supune la vot, vă anunț că punctul 7 de pe ordinea de zi este retras la solicitarea inițiatorului.

D-nul Dumitru Caraqheorqhe - consilier local

Doamna președinte, dacă îmi permiteți, vreau să anunț în deschiderea acestei ședințe că sunt noul lider de grup al Alianței USR-PLUS și rog să se consemneze.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Supun la vot ordinea de zi.

D-nul Costin loan Răsăuțeanu - consilier local

Doamna președinte, dacă îmi permiteți o scurtă intervenție. Două, aspecte: solicit în primul rând scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 3, și anume procesul-verbal din 26 februarie, deoarece poate din motive independente de capacitatea administrativă sau poate dintr-o eroare procesul-verbal nu este tehnoredactat așa • cum spune legea că trebuie să fie tehnoredactat, el surprinde anumite pasaje și nu întreaga discuție. Si doi, deasemenea, către domnul primar, îi solicit retragerea punctului 19 de pe ordinea de zi, deoarece sunt anumite puncte neclare.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, vrea să intervină doamna secretar general, îi dau cuvântul.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Domnule consilier Răsăuțeanu, vreau să vă aduc la cunoștință art. 138 alin. 13 care ne spune foarte clar că procesul-verbal reprezintă o sinteză a dezbaterilor din cadrul ședințelor de consiliu, precum și modul în care și-a exercitat votul fiecare consilier. Repet, este o sinteză. Dacă nu sunteți de acord cu sinteza pe care noi am redactat-o vă rugăm frumos să ne faceți în scris.

D-nul Costin loan Răsăuțeanu - consilier local

Dacă vă uitați la celelalte procese-verbale e o mare diferență. Nu există o abordare unitară. i

D-nul Dumitru Caragheorghe - consilier local

Doamna președinte, îmi cer scuze dacă intervin la faptul că aceste ședințe sunt înregistrate și transmise online, ele nu se și arhivează, adică nu sunt la dispoziția celor care vor să le consulte?

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Desigur domnule consilier, pot avea acces la ședințe, la înregistrările ședințelor oricine dintre dumneavoastră daca va solicita, va avea acces. Mal mult decât atât, repet, acest proces-verbal este o sinteză a ceea ce s-a discutat în cadrul ședinței de luna trecută. îl rog pe domnul consilier Răsăuțeanu dacă poate să îmi formuleze în scris care sunt obiecțiunile dumnealui. Mai mult decât atât decizia vă aparține dumneavoastră, consilierilor locali, dacă acest proiect va putea fi retras de pe ordinea de zi. ’

D-nul Costin loan Răsăuțeanu - consilier local

Dumneavoastră ne cereți să aprobăm un proces-verbal care nu arată realitatea sau sunt pasaje incomplete, intervenții pe care le-au avut domnii consilieri și nu se regăsesc.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Ca să nu blocăm ședința supun la vot. Să decidă consilierii dacă sunt de acord cu părerea dumneavoastră. Vă rog să votați. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

(Se votează)

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Domnul Florin-Cătălin lacob cum votați?

D-nul Cătălin lacob - consilier local

Am votat deja, dar împotrivă.

D-na Georgiană Gospodaru - secretar general

Rezultatul votului este: 8 pentru, împotrivă 17 (dl. Iulian Călin, dl. Florin-Daniel Cocargeanu, dll Aura-Cerasela Badea, dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, dna. Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dl. Dumitru Caragheorghe, dna. Mirela Garip, dna. Adriana Arghirescu, dl. Romeo Stavăr-

Vergea, dl, Costin-Valeriu Avătavuiui, dl. Daniel-Gigi Tatu, dl. Florin Cătălin lacob, dna. Cristiana Popescu, dl, Mihai Ochiuleț) și o abținere (dna. Mihaela Andrei).

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Consilierii au decis, punctul 3 rămâne pe ordinea de zi.

Domnul primar, pentru punctul 19 de pe ordinea de zi dat fiind că ^dumneavoastră sunteți inițiatorul, lăsăm proiectul pe ordinea de zi sau supun la vot?

D-nul Vergii Chitac - primar

Doamna președinte, vă rog să lăsați proiectul pe ordinea de zi, D-na Mirela Gario - președinte de ședință în continuare, supun la vot ordinea de zi.                          ;

(Se votează) D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

26 de voturi pentru și o abținere (dl. consilier Cristian Tincu).

D-na Mirela Gario - președinte de ședință                        i

Supun la vot ordinea de zi suplimentară.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general 27 de voturi pentru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Se aprobă și ordinea de zi suplimentară.

Proiectul nr. 1: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 29.01.2021;

Vă rog să votați.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

25 de voturi pentru, 1 împotrivă (dna Irinela Nicolae), 1 abținere (dna Ioana Claudia Dobre).

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul nr. 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 16.02.2021;

Invit consilierii să voteze.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

26 de voturi pentru și 1 împotrivă (dna Irinela Nicolae).

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul nr. 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 26.02.2021;

I                                                                                                                                             ț

Vă rog sa votați. l

D-na Georgiana Gospodara - secretar general

  • 19 voturi pentru, 5 împotrivă (dl. Dede Perodin, dna. Irinela Nîcolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian) și 3 abțineri (dl. Costin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl; Marian-Octavian Șerbănescu).

D-na Mirela Garip - președinte de ședința

Proiectul nr. 4: Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 432/2020 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;

inițiator: primar Vergii Ghițac

Cu permisiunea dumneavoastră, după ce voi da cuvântul domnului primar, am să îl invit să ia cuvântul pe domnul Silviu Morcan, secretar executiv în cadrul Consiliului Național al Elevilor.

Domnul primar Vergii Chițac oferă explicații cu privire la proiectul propus.

D-na Mirela Garip - presedinte.de ședință

Are cineva de făcut amendament? Supun la vot proiectul. I

D-nul Costin loan Răsăuțeanu are o scurtă intervenție.

D-nul lonuț Rusu are o scurtă intervenție.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

  • 20 de voturi pentru, 2 împotrivă (dl. Dede Perodin, dl. Cristian Mihăilescu) și 5 abțineri (dna. Irinela Nicolae, dl. Cristian Tincu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Liviu Merdinian, dl. Marian-Octavian Șerbănescu).

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul nr. < 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;

inițiator: primar Vergii Chițac '

Dau cuvântul domnului primar.

Domnul primar Vergii Chițac oferă explicații cu privire la proiectul propus.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Domnul Silviu florean vă rog, 2 minute aveți la dispoziție.

Domnul Silviu Morcan propune să se suplimenteze cuantumurile burselor cu 100 lei.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință । „ Am sa întreb consilierii daca au amendamente.

i-

D-nul Costin loan Răsăuțeanu - consilier local

Grupul Partidului Social Democrat propune un amendament, privind majorarea burselor, după cum urmează:

-bursa de merit să se majoreze la 200 lei, bursa socială - 350 lei, bursa de studiu - 350 lei și bursa de performanță - 1100 lei.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Mai sunt consilieri care vor să formuleze amendamente? Dacă nu, supun la vot amendamentul grupului PSD de majorare a burselor.

Domnul primar Vergii Chițac are o scurtă intervenție.

D-nul Costin loan Răsăuțeanu are o scurtă intervenție.

D-na Mirela Gario - președinte de ședință

Supunem la vot amendamentul PSD.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

8 voturi pentru, 19 voturi împotrivă dl. Iulian Călin, dl. Florin-Daniel Cocargeanu, dna Aura-Cerasela Badea, dl. lonuț Rusu, dl. Cristian Omocea, dl. Teodor Popa, rina Adriana Teodora Câmpeanu, dl. Ateș Casimceali, dl. Dumitru Caragheorghe, rina Mirela Garip, dna. Adriana Arghirescu, dl. Romeo Stavăr-Vergea, dl. Costin-Valeriu Avătavului, dl. Daniel-Gigi Tatu, dl. Florin Cătălin lacob, dna. Cristiana Popescu, dl. Mihai Ochiuleț, dna. Mihaela Andrei, dl. Alexandru-Marian Nazîru).

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Amendamentul nu a trecut. Supun la vot proiectul în integralitatea lui.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

19 voturi pentru și 8 abțineri.

i

Proiectul nr. 6: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală cu Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a acestui Parteneriat;

inițiator: primar Vergii Chițac

Domnul primar Vergii Chițac oferă explicații cu privire la proiectul propus.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Invit consilierii dacă au întrebări sau amendamente. Supun la vot proiectul.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 de voturi pentru.                                               i

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul nr. 8: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 221/2017 privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora prestate de către SC Confort Urban SRL;

inițiator: primar Vergii Chițac

îi dau cuvântul domnului primar.

Domnul primar Vergii Chițac oferă explicații cu privire la proiectul propus.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Invit consilierii .sa formuleze întrebări sau amendamente daca au. Supun la vot proiectul.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 de voturi pentru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul nr. 9: Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 359/1996 privind aprobarea statutului societății comerciale de interes local cu răspundere limitată Confort Urban Constanța;

inițiator: primar Vergii Chițac

Domnul primar Vergii Chițac oferă explicații cu privire la proiectul propus.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Consilieri, dacă aveți amendamente sau întrebări, să faceți lucrul ăsta acum. Supunem la vot proiectul.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 de voturi pentru.'

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

I

Proiectul nr. 10: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții aferente obiectivului de investiții "Lucrări de intervenții și modernizare b-dul Mamaia, pe sectorul cuprins între b-dul Tomis și str. Soveja/Zorelelor, municipiul Constanța";

inițiator: primar Vergii Chițac

I

Domnule primar vă dau cuvântul.

Domnul primar Vergii Chițac oferă explicații cu privire la proiectul propus.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Domnilor consilieri, dacă aveți de formulat amendamente sau dacă aveți întrebări vă rog să o faceți acum. Supun la vot proiectul.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

  • 26 de voturi pentru și o abținere (d-na Cristiana Popescu).

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul nr. 11: Proiect de hotărâre privind actualizarea listei de priorități în repartizarea locuințelor pentru tineri construite prin programele ANL destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța;

inițiator: primar Vergii Chițac

Domnule primar vă rog să luați cuvântul.

Domnul primar Vergii Chițac oferă explicații cu privire la proiectul propus.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Are cineva de pus întrebări sau de formulat amendamente? Supun la vot proiectul.

Vă rog să votați.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

T7 de voturi pentru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Proiectul nr. 12: Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin programele ANL destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța;

inițiator: primar Vergii Chițac

Domnule primar vă rog să luați cuvântul.

Domnul primar Vergii Chițac oferă explicații cu privire la proiectul propus.

D-na Mirela Garip - președinte de ședința

întrebări și amendamente dacă sunt. Invit consilierii să voteze proiectul.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

  • 27 de voturi pentru

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Proiectul nr. 13: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 323/2015 privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, cu modificările și completările ulterioare;

inițiator: primar Vergii Chițac

Domnule primar, dacă vreți să adăugați ceva, dacă nu invit liderii de grup să formuleze propuneri.

Domnul primar adresează câteva cuvinte în legătură cu proiectul propus.

Dl. lonut Rusu- consilier local                                       (

Doamna președinte propunerea noastră este dl. Casimceali Ateș.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Domnule Caragheorghe?

Dl. Caragheorghe Dumitru- consilier local

Nu avem propuneri.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Domnule Răsăuțeanu?

Dl. Răsăuțeanu Costin loan- consilier local

Nu avem propuneri.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Voi pune acum buletinul.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 de voturi pentru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Supun la vot proiectul în integralitatea lui.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 de voturi pentru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul nr. 14: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administrație al RAEDPP Constanța;

inițiator: primar Vergii Chițac

Domnule primar vă dau cuvântul.

Domnul primarVergil Chițac oferă explicații cu privire la proiectul propus.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Amendamente? Supun la vot proiectul.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

TI de voturi pentru.

D-na Mirela Gario - președinte de ședință

Proiectul nr. 15: Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru renegocierea chiriei spațiului folosit de Primăria municipiului Constanța cu destinația de sediu administrativ din b-dul Alexandru Lăpușneanu nr. 116C (City Mall);

inițiator: primar Vergii Chițac

îi dau cuvântul d-lui primar.

Domnul primarVergil Chițac oferă explicații cu privire la proiectul propus.

D-na Mirela Garip - președinte de ședința

Am să invit liderii de grup de data asta într-o altă ordine, O să 'îl invit întâi pe domnul Răsăuțeanu să spună dacă are propuneri din partea PSD.

Dl. Răsăuțeanu Costin loan- consilier local

Grupul PSD îl propune pe dl. consilier local municipal Cristian Mihăilescu.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Dl. Rusu, care este propunerea PNL?

Dl. lonut Rusu- consilier local

Nu avem nicio propunere doamna președinte.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Domnule Caragheorghe?

Dl. Caragheorghe Dumitru- consilier local

Din partea alianței USR-PLUS propunerea, este dl Florin Cocargeanu.

(Se votează)

Dl. Răsăuțeanu Costin loan- consilier local are o scurtă intervenție în legătură cu proiectul de hotărâre.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Pentru dl Rusu lonuț - președinte - 26 de voturi pentru;

Pentru dl Cristian Mihăilescu - 25 de voturi pentru;

Pentru dl Florin Cocargeanu - 26 de voturi pentru;

Pentru dna Zaharia Mirela - 23 de voturi pentru;

Pentru dna Beca Luminița - 23 de voturi pentru;

Pentru dna Tifu Raluca - 23 de voturi pentru;                    !

Pentru dna Cetean Mirela - 23 de voturi pentru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Supun la vot proiectul în integralitatea lui.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 de voturi pentru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Proiectul nr. 16: Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei mixte pentru elaborarea Strategiei de sănătate a municipiului Constanța 2021-2031;

Inițiatori: consilieri locali Mihaela Andrei, Adriana Arghirescu, Costin-Valeriu Avătavului, Adriana-Teodora Câmpeanu, Ateș Casimceali, Alexandru Marian Nazîru, Cristian Omocea, Teodor Popa, lonuț Rusu, Daniel-Gigi Tatu

Dau cuvântul doamnei Câmpeanu Adriana.

D-na Câmpeanu Adriana, consilier local, adresează câteva cuvinte cu privire la proiectul propus.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Dacă sunt întrebări, dacă nu sunt voi da cuvântul liderilor de grup pentru a exprima o anumită opțiune.

Dl, lonut Rusu- consilier local

Doamna președinte, propunerea consilierilor PNL este chiar doamna doctor Adriana Câmpeanu.

D-na Mirela Garip - președinte de ședința

Domnule Caragheorghe?

Dl. Caraqheorqhe Dumitru- consilier local

Din partea alianței USR-PLUS propunerea este dna Cerasela Aura Badea.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Domnule Răsăuțeanu?

Dl. Răsăuțeanu Costin loan- consilier local

Grupul PSD îl propune pe domnul consilier local doctor Liviu Merdinîan.

(Se votează)

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Pentru d-na consilier Adriana Câmpeanu - 27 de voturi pentru;

Pentru d-na Badea Aura Cerasela - 27 de voturi pentru;

Pentru dl Liviu Merdinian - 26 de voturi pentru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

1 , .

Supun la vot proiectul în integralitatea lui. Vă rog să votați.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general '

Pentru proiectul numărul 16 sunt 25 de voturi pentru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul nr. 17: . Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri circulațiilor publice situate în municipiul Constanța, zona str. Crîșului;

inițiator: primar Vergii Chițac

Domnule primar vă dau cuvântul.

Domnul primar Vergii Chițac oferă explicații cu privire la proiectul propus.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Invit consilierii să adreseze întrebări sau să formuleze amendamente. O să supun la vot proiectul.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 de voturi pentru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul nr. 18: Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 128/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință, str. Șiretului nr. 26-28, investitor Itoafă Florian;

inițiator: primar Vergii Chițac

îi dau cuvântul d-lui primar.

Domnul primar Vergii Chițac oferă explicații cu privire la proiectul propus.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Dacă nu sunt întrebări sau amendamente supun la vot proiectul.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 de voturi pentru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Proiectul nr. 19: Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea municipiului Constanța;

inițiator: primar Vergii Chițac

Dau cuvântul d-lui primar.

Domnul primar Vergii Chițac oferă explicații cu privire la proiectul propus.

D-na Mirela Gario - președinte de ședință

Dacă nu sunt întrebări și nici amendamente, am să supun la vot proiectul.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

19 voturi pentru și 8 abțineri (dl. Dede Perodin, dna Irinela Nicolae, dl. Cristian Mihăilescu, dl. Cristian Tincu, dl. Liviu Merdinian, dl. Gostin loan Răsăuțeanu, dna. Ioana Claudia Dobre, dl. Marian-Octavian Șerbănescu)

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Proiectul nr. 20: Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

inițiator: primar Vergii Chițac

Dl, Cristian Omocea- consilier local

Comisia nr. 3 are un amendament și anume completarea anexei cu încă o locație, respectiv Parcul Tăbăcărie pentru activitățile de la numărul 1 la numărul 8 cuprinse în planul de acțiuni sau de lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de

muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001. privind venitul minim garantat pentru anul 2021;

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Domnule primar dacă doriți să adăugați ceva vă invit să faceți acest lucru acum.

Domnul primar Vergii Chițac oferă explicații cu privire la proiectul propus.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Dacă există amendamente sau întrebări. Supunem la vot amendamentul formulat de Comisia numărul 3. Vă rog să votați.-

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Rezultatul votului pentru amendament: 27 de voturi pentru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Supun la vot proiectul în integralitatea lui.

k

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 de voturi pentru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost'aprobat.

Proiectul nr. 21: Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Constanța pentru anul 2021;

inițiator: primar Vergii Chițac

îi dau cuvântul domnului primar.

Domnul primar Vergii Chițac oferă explicații cu privire la proiectul propus.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Stimați consilieri dacă aveți amendamente sau doriți să formulați întrebări vă ascult.

Supunem la vot proiectul.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 de voturi pentru.

Proiectul nr. 22: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;

inițiator: primar Vergii Chițac

Vă rog să luați cuvântul, să formulați amendamente, după care am să invit liderii de grup să facă propuneri.

Dl. Răsăuțeanu Costin loan- consilier local are o scurtă intervenție în legătură cu proiectul propus.

DL lonuț Rusu- consilier local

Doamna președinte, propunerea grupului de consilieri liberali' este chiar doamna consilier Adriana Câmpeanu.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Domnule Caragheorghe?

Dl. Caragheorghe Dumitru- consilier local Nu avem propuneri.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Domnul Răsăuțeanu nu are propuneri.

Vă invit să votați.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

26 de voturi pentru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat. Trecem în continuare la ordinea de zi suplimentară.

Proiectul nr. 1 - ordinea de zi suplimentară: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a cheltuielilor aferente proiectului "Creare spital modular pentru consolidarea capacității medicale a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în contextul COVID-19";

inițiator: primar Vergii Chițac

Domnule primar, vă invit să luați cuvântul.

Domnul primar Vergii Chițac oferă explicații cu privire la proiectul propus.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Dacă aveți de adresat întrebări sau să formulați amendamente, vă invit să o faceți acum.

Supunem la vot proiectul.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general                  (

26 de voturi pentru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Proiectul nr. 2 - ordinea de zi suplimentară: Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al CT BUS S.A. Constanța.

inițiator: primar Vergii Chițac

Domnule primar, vă dau cuvântul.

< ■

Domnul primar Vergii Chițac oferă explicații cu privire la proiectul propus.

D-na Mirela Garip.- președinte de ședință

în continuare.voi invita liderii de grup să facă propuneri.

Dl, lonut Rusu- consilier local

Doamna președinte, propunerea grupului liberal este domnul Țuțuianu Sorin Petrică, de profesie inginer mecanic.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Domnule Caragheorghe?

Dl, Caragheorghe Dumitru- consilier local

Din partea grupului alianței USR-PLUS, domnul Alexandru Sorin Dănilă, absolvent al Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" Constanța, șef mecanic - comandant cu experiență vastă în domeniul navigabil.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Domnule Răsăuțeanu?

Dl. Răsăuteanu Costin loan- consilier local

Grupul PSD nu are propuneri.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Supun la vot buletinul. Vă rog să votați.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Pentru domnul Țuțuianu Sorin Petrică: 26 de voturi pentru;

Pentru domnul Dănilă Alexandru Sorin: 26 de voturi pentru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Supun la vot proiectul în integralitatea lui.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

26 de voturi pentru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Mulțumesc tuturor! Declar încheiată ședința de consiliu local.

Președinte ședință,                                       Secretar general,

Mirel^GARIP                                  Georgiana Gpșj^fDARU

elaborat, consilier lulia-Cristina NENll