Proces verbal din 26.02.2021

212. proces verbal ședința din data 26.02.2021

PROCES-VERBAL

în conformitate cu prevederile art. 138, alin. 13 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, se întocmește procesul-verbal încheiat astăzi, 26.02.2021 ora 1430, în ședința ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța convocată prin Dispoziția primarului municipiului Constanța, nr. 1329/19.02.2021. Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice, pe o platformă on-line de videoconferință.

La ședință participă: 27 de consilieri din 27 de consilieri în funcție, dl. primar Vergii Chițac și d-na secretar general Georgiana Gospodaru. Ședința este condusă de doamna consilier Mirela Garip ales președinte de ședință prin HCL nr. 2/21.01.2021.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Bună ziua domnule primar, doamnelor si domnilor consilieri!

Declar deschisă ultima ședință din această iarnă a Consiliului local Constanța.

O rog pe doamna secretar general să efectueze prezența.

D-na Georgiana Gosoodaru - secretar general

(se face prezența) Sunt prezenți 27 de consilieri locali.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Suntem T7 de consilieri prezenți online.

Domnul primar Vergii Chițac ia cuvântul, oferă câteva explicații cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice din municipiul Constanța și îl retrage de pe ordinea de zi suplimentară întrucât anexele nu au fost puse în dezbatere publică.

Dl. consilier Costin-Ioan Răsăuțeanu adresează câteva cuvinte cu privire la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice din municipiul Constanța.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

25 de voturi pentru.

- D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Supun la vot ordinea de zi suplimentară. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

D-na Georgiana Gospodara - secretar general

26 de voturi pentru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul numărul 1: Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 22.01.2021.

Vă rog să votați.

D-na Georgiana Gospodara - secretar general

25 de voturi pentru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul numărul 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestru) IV pe anul 2020;

inițiator: primar Vergii Chițac

Vă rog domnule primar să luați cuvântul.

Domnul primar Vergii Chițac oferă explicații cu privire la proiectul propus.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Mulțumesc frumos! Cine are de făcut amendamente?

D-na Georgiana Gospodara - secretar general

Doamna președinte vă rog să îmi permiteți să anunț că s-a conectat și domnul consilier Cristian Mihăilescu.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Supun la vot proiectul.

D-na Georgiana Gospodara - secretar general

27 de voturi pentru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul numărul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acrediate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2021;

inițiator: primar Vergii Chițac

Domnule primar vă rog să prezentați proiectul.

Domnul primar Vergii Chițac oferă explicații cu privire la proiectul propus.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Supun la vot proiectul propus.

D-na Georgiana Gospodara - secretar general

27 de voturi pentru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul numărul 4: Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului ce revine titularului dreptului de administrare din veniturile realizate pentru bunurile proprietate publică;

inițiator: primar Vergii Chițac

Domnule primar vă rog să prezentați proiectul.

Domnul primar Vergii Chițac oferă explicații cu privire la proiectul propus.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Există amendamente? Supun la vot proiectul propus. Vă rog să votați.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 de voturi pentru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul numărul 5: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 9/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța;

inițiatori: consilieri locali Câmpeanu Adriana-Teodora, Garip Mirela, Stavăr-Vergea Romeo, Nicolae Irinela, Merdinian Liviu

Doamna consilier Câmpeanu Adriana-Teodora oferă câteva explicații cu privire la proiectul propus.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Sunt amendamente?

Supun la vot proiectul.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 de voturi pentru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul numărul 6: Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării HCL nr. 108/2015 privind aprobarea Statutului modificat și completat al Asociației de Dezvoltare Xntercomunitară "Zona Metropolitană Constanța" și a măsurilor care decurg din calitatea de membru asociat al asociației;

inițiator: primar Vergii Chițac

Domnule primar vă rog să prezentați proiectul.

Domnul primar Vergii Chițac oferă explicații cu privire la proiectul propus.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Sunt amendamente?

Supun la vot proiectul.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 de voturi pentru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședința

Proiectul numărul 7: Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Execuția branșamentului electric aferent locației Plaja Modern, Constanța";

inițiator: primar Vergii Chițac

Domnule primar vă rog să prezentați proiectul.

Domnul primar Vergii Chițac oferă explicații cu privire la proiectul propus.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Sunt amendamente?

Supun la vot proiectul.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 de voturi pentru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul numărul 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța și a componenței comisiei de evaluare și de soluționare a contestațiilor;

inițiator: primar Vergii Chițac

Domnule primar vă rog să prezentați proiectul.

Domnul primar Vergii Chițac oferă explicații cu privire la proiectul propus.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Sunt amendamente?

Supun la vot proiectul. Avem buletine de vot.

Propuneri pentru Comisia de evaluare (d-na Câmpeanu Adriana-Teodora și Liviu Merdinianjși Comisia de contestații: (dl. Stavăr Vergea Romeo și dl. CristianTincu)

Supun la vot propunerile făcute prin liderii de grup.

D-na Georgiana Gospodara - secretar general

Pentru d-na Câmpeanu Adriana -Teodora 23 de voturi pentru și 1 împotrivă.

Pentru dl. Liviu Merdinian - 10 voturi pentru și 11 împotrivă.

Pentru dl. Cristian Tincu - 10 voturi pentru și 11 împotrivă;

Pentru dl. Stavăr Vergea Romeo - 23 voturi pentru și 1 împotrivă;

D-na Georgiana Gospodaru, secretar general dă citire întregii componențe a Comisiilor.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Supun la vot proiectul în integralitatea sa.

Mulțumesc!

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

26 de voturi pentru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul numărul 9: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - modificare HCL nr. 538/2000, bd. Ferdinand nr. 6, investitor Alexa Gheorghe;

inițiator: primar Vergii Chițac

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Dacă îmi permiteți din partea Comisiei nr. 2 de urbanism s-a avizat nefavorabil.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Domnule primar vă rog să luați cuvântul.

Domnul primar Vergii Chițac îl roagă pe domnul arhitect șef Dan Leu să dea explicații.

Domnul consilier Costin-Ioan Răsăuțeanu intervine cu unele remarci.

Domnul consiler lonuț Rusu face precizări cu privire la proiect.

Doamna consilier Cristiana Popescu intervine cu explicații în ce privește motivele de neavizare a PUZ-ului.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Vă rog votați.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Doamna Arghirescu nu se mai poate conecta, deci nu mai este prezentă din acest moment.

Rezultatul votului este următorul - 9 voturi pentru și 17 împotrivă

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost respins.

Trecem la următorul proiect de pe ordinea de zi.

Proiectul numărul 10: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în Stațiunea Mamaia, zona restaurant Estival, delimitat de alei carosabile și limite cadastrale, inițiator Dumitru Danielopolu Pia Maria;

inițiator: primar Vergii Chițac

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Dacă îmi permiteți din partea Comisiei nr. 2 de urbanism s-a avizat nefavorabil.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Domnule primar vă rog să luați cuvântul.

Domnul primar Vergii Chițac îl roagă pe domnul arhitect șef Dan Leu să ofere explicații.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Vă rog să votați.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Rezultatul votului este următorul -1 vot pentru, 18 împotrivă și 6 abțineri

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost respins.

Trecem la următorul proiect de pe ordinea de zi.

Proiectul numărul 11: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de șos. Mangaliei, str. Sg. Nicolae Grindeanu și limite cadastrale, inițiatori Manea Victor și Drugă Bogdan;

inițiator: primar Vergii Chițac

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Dacă îmi permiteți din partea Comisiei nr. 2 de urbanism s-a avizat nefavorabil.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Domnule primar vă rog să luați cuvântul.

Domnul primar Vergii Chițac îl roagă pe domnul arhitect șef Dan Leu să dea explicații.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Dacă nu există amendamente supun la vot proiectul.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Rezultatul votului este următorul - 8 voturi pentru și 18 împotrivă

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost respins.

Trecem la următorul proiect de pe ordinea de zi.

Proiectul numărul 12: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în zona siloz Traian, str. Interioară nr. 4, delimitat de calea ferată și limite cadastrale, inițiator SC Sagit Life SRL; inițiator: primar Vergii Chițac

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Dacă îmi permiteți din partea Comisiei nr. 2 de urbanism s-a avizat favorabil însă cu amendament.

O invit pe doamna consilier Mihaela Andrei să dea citire amendamentului.

D-na Mihaela Andrei - consilier local

Comisia nr. 2 a avizat favorabil acest proiect cu următorul amendament: Autorizarea construirii clădirilor va fi posibila doar după construirea si/sau instalarea echipamentelor edilitare (rețele apa potabila, canalizare, energie electrica, telecomunicații, gaze naturale), precum si după construirea si prezentarea la stadiu fizic a lucrărilor de infrastructura rutiera si pietonala pentru circulația publica ce va deservi noua construcție.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Supun la vot amendamentul.

Vă rog frumos să votați!

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Rezultatul votului pentru amendament este următorul - 20 vot pentru, 5 împotrivă și o abținere.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Amendamentul a trecut. Supun la vot proiectul în integralitate.

Domnul primar Vergii Chițac face câteva aprecieri cu privire la amendamentul adus PUZ-ului.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Rezultatul votului este următorul - 25 de voturi pentru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la următorul proiect de pe ordinea de zi.

Proiectul numărul 13: Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța și a anexelor aferente; inițiator: primar Vergii Chițac Domnule primar vă rog să prezentați proiectul.

Domnul primar Vergii Chițac oferă explicații cu privire la proiectul propus.

D-na Mirela Gario - președinte de ședință

Sunt amendamente?

Supun la vot proiectul.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Rezultatul votului este următorul - 26 de voturi pentru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la următorul proiect de pe ordinea de zi.

Proiectul numărul 14: Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Constanța;

inițiator: primar Vergii Chițac

Domnule primar vă rog să prezentați proiectul.

Domnul primar Vergii Chițac oferă explicații cu privire la proiectul propus.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Invit liderii de grup să facă propuneri!

Dl. Rusu lonuțîl propune pe dl. consilier Avătavului Costin Valeriu.

D-na Mirela Garip îl propune pe dl. consilier Ochiuleț Mihai.

Dl. Răsăuțeanu Costin loan îl propune pe dl. consilier Șerbănescu Marian Octavian.

Supun la vot propunerile.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Rezultatul votului este următorul:

- pentru dl. consilier Avătavului Costin Valeriu - 23 voturi pentru și 1 împotrivă.

-pentru dl. consilier Ochiuleț Mihai - 24 voturi pentru și 2 împotrivă.

-pentru dl. consilier Șerbănescu Marian - 22 voturi pentru și 2 împotrivă.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

înainte să supun la vot proiectul în integralitate o să o rog pe doamna secretar general să citească componența Comisiei de ordine publică.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Dă citire componenței Comisiei de ordine publică.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință Supun la vot proiectul în integralitate.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Rezultatul votului este următorul - 26 de voturi pentru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la proiectele de pe ordinea suplimentară.

Proiectul numărul 1: Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii privind „Creșterea transparentei cheltuirii banilor publici la nivelul Municipiului Constanța și a instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Constanta";

inițiatori: consilierii locali Dumitru Caragheorghe, Florin Cocargeanu, Mihai Ochiuleț

îl invit pe domnul consilier Florin Cocargeanu să ne prezinte proiectul.

Domnul consilier Costin-Ioan Răsăuțeanu are o intervenție scurtă.

Domnul consilier Florin Cocargeanu prezintă proiectul.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Invit consilierii să își exprime opțiunea de vot.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Rezultatul votului este următorul - 18 voturi pentru și 8 abțineri.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la proiectul numărul 2 de pe ordinea suplimentară.

Proiectul numărul 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unității administrativ-teritoriale municipiul Constanța în calitate de membru fondator la înființarea Asociației „Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța";

inițiator: primar Vergii Chițac

Domnule primar vă rog să prezentați proiectul!

Domnul primar Vergii Chițac oferă explicații cu privire la proiectul propus.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Invit consilierii să își exprime opțiunea de vot.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Rezultatul votului este următorul - 26 voturi pentru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la proiectul numărul 3 de pe ordinea suplimentară,

Proiectul numărul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de bază pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea municipiului Constanța și în administrarea/proprietatea RAEDPP Constanța și meselor/tarabelor și terenurilor destinate comercializării de produse, situate în piețele agroalimentare administrate de RAEDPP Constanța;

Inițiator: primar Vergii Chițac

Domnule primar vă rog să prezentați proiectul!

Domnul primar Vergii Chițac îl roagă pe domnul director al RAEDPP Constanța Stere Hira să dea explicații cu privire la proiect.

Domnul consilier Costin-Ioan Răsăuțeanu propune ca amendament: -menținerea tarifelor actuale.

Domnul consilier lonuț Rusu are o intervenție.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Supun amendamentul formulat de domnul Răsăuțeanu la vot.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Rezultatul votului este următorul - 8 voturi pentru-16 voturi împotrivă și o abținere.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Acest amendament nu a trecut.

Voi supune proiectul la vot în integralitatea lui.

D-na loana-Claudia Dobre are o intervenție.

Dl.director Stere Hira dă explicații.

D-na Câmpeanu Adriana -Teodora are o intervenție.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Voi supune proiectul la vot în integralitatea lui.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Rezultatul votului este următorul - 18 voturi pentru- 7 voturi împotrivă și o abținere.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la proiectul numărul 4 de pe ordinea suplimentară.

Proiectul numărul 4: Proiect de hotărâre privind completarea art. 7 din HCL nr. 323/2015 privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință;

inițiator: primar Vergii Chițac

Domnule primar va rog să prezentați proiectul!

Domnul primar Vergii Chițac îl roagă pe domnul director al RAEDPP Constanța Stere Hira să ofere explicații cu privire la proiect.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Voi supune proiectul la vot dacă nu există amendamente.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Rezultatul votului este următorul - 25 de voturi pentru

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la proiectul numărul 5 de pe ordinea suplimentară.

Proiectul numărul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța;

inițiator: primar Vergii Chițac

Domnule primar vă rog să prezentați proiectul!

Domnul primar Vergii Chițac îl roagă pe domnul director al RAEDPP Constanța Stere Hira să ofere explicații cu privire la proiect.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Dă citire și proiectului de hotărâre numărul 6 de pe ordinea suplimentară la solicitarea domnului Stere Hira întrucât este în legătură directă cu proiectul numărul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța;

inițiator: primar Vergii Chițac

Dl. Stere Hira are o intervenție.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Voi supune proiectul numărul 6 la vot dacă nu există amendamente.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Rezultatul votului este următorul - 18 de voturi pentru și 7 abțineri.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Ne întoarcem la proiectul numărul 5 de pe ordinea suplimentară.

Dl. Stere Hlra are o intervenție.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Supun la vot proiectul.

D-na Georgiana Gosoodaru - secretar general

Rezultatul votului este următorul - 18 de voturi pentru și 7 abțineri.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la proiectul numărul 7 de pe ordinea suplimentară.

Proiectul numărul 7: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța ;

inițiator: primar Vergii Chițac

Domnule primar vă rog să prezentați proiectul!

Domnul primar Vergii Chițac oferă explicații cu privire la proiectul propus.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Supun la vot proiectul.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Rezultatul votului este următorul - 18 de voturi pentru, 7 împotrivă și o abținere.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la proiectul numărul 8 de pe ordinea suplimentară.

Proiectul numărul 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită către Registrul Auto Român a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Industrială nr. 10;

inițiator: primar Vergii Chițac

Domnule primar vă rog să prezentați proiectul!

Domnul primar Vergii Chițac oferă explicații cu privire la proiectul propus.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Supun la vot proiectul.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Rezultatul votului este următorul - 18 de voturi pentru și 8 împotrivă.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la proiectul numărul 9 de pe ordinea suplimentara.

Proiectul numărul 9: Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii imobilului „PortTomis" din domeniul public al Statului Român în domeniul public al municipiului Constanța ;

inițiator: primar Vergii Chițac

Domnule primar vă rog să prezentați proiectul!

Domnul primar Vergii Chițac oferă explicații cu privire la proiectul propus.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Vă invit să prezentați amendamente!

Supun la vot proiectul.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Rezultatul votului este următorul - 26 de voturi pentru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la proiectul numărul 10 de pe ordinea suplimentară.

Proiectul numărul 10: Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii imobilului „Lac Tăbăcărie" din domeniul public al Statului Român în domeniul public al municipiului Constanța;

inițiator: primar Vergii Chițac

Domnule primar vă rog să prezentați proiectul!

Domnul primar Vergii Chițac oferă explicații cu privire la proiectul propus.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Vă invit să prezentați amendamente!

Supun la vot proiectul.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Rezultatul votului este următorul - 26 de voturi pentru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la proiectul numărul 11 de pe ordinea suplimentară.

Proiectul numărul 11: Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile -teren din domeniul public al Județului Constanța în domeniul public al municipiului Constanța;

inițiator: primar Vergii Chițac

Domnule primar vă rog să prezentați proiectul!

Domnul primar Vergii Chițac oferă explicații cu privire la proiectul propus.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Vă invit să prezentați amendamente!

Supun la vot proiectul.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Rezultatul votului este următorul - 25 de voturi pentru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Trecem la proiectul număru! 12 de pe ordinea suplimentară.

Proiectul numărul 12: Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către RAEDPP a unor imobile situate în municipiul Constanța;

inițiator: primar Vergii Chițac

Domnule primar vă rog să prezentați proiectul!

Domnul primar Vergii Chițac oferă explicații cu privire la proiectul propus.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Vă invit să prezentați amendamente!

Supun la vot proiectul.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Rezultatul votului este următorul - 25 de voturi pentru.

D-na Mirela Garip - președinte de ședință

Proiectul a fost aprobat.

Domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri declar închisă ședința de Consiliu local.

Mulțumesc mult!

Președinte ședință,                                       Secretar general,

Mirela^Garip                                      Georgianâ^ospodaru

Elaborat, consilier Corina-De^pyjna Iorgovan