Proces verbal din 23.04.2021

214. proces verbal sedință din data 23.04.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

În conformitate cu prevederile art. 138, alin. 13 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, se întocmește procesul-verbal încheiat astăzi, 23.04.2021, în ședința ordinară a Consiliului local al municipiului Constanța convocată prin Dispoziția nr. 2192/16.04.2021 a primarului municipiului Constanța. Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice, pe o platformă online de videoconferință.

La ședință participă: 27 de consilieri din 27 de consilieri în funcție, dl. primar Vergil Chițac și d-na secretar general Georgiana Gospodaru. Ședința este condusă de doamna consilier Adriana-Teodora Câmpeanu numită președinte de ședință prin HCL nr. 80/26.03.2021.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Bună dimineața, domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri. Declar deschisă ședința ordinară de azi 23.04.2021. O să o rog pe d-na secretar general să facă prezența.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

(se face prezența, i se aduce la cunoștință secretarului general că dl. Șerbănescu Marian-Octavian întârzie 15 min.). Cvorumul este întrunit.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Înainte de a supune ordinea de zi, pentru eficientizarea lucrărilor, rog ca domnii consilieri și invitații care doresc să ia cuvântul la punctele de pe ordinea de zi să se înscrie acum, înainte și vor avea timpul alocat de maxim 2 minute la subiectul de pe ordinea de zi. Am să rog liderii de grup și invitații să ne spună la ce puncte de pe ordinea de zi doresc să aibă intervenții.

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu - consilier local

D-na președinte, am o rugăminte, mi-aș dori să ținem un moment de reculegere pentru Omul Ungureanu Gheorghe. Constanța trebuie să-și recunoască valorile, dar, din păcate, nu o facem atunci când sunt în viață.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Sigur. O să ținem un moment de reculegere pentru Gheorghe Ungureanu.

Am să rog invitații și liderii de grup să ne spună la ce puncte de pe ordinea de zi au intervenții.

Dl. Ionuț Rusu - viceprimar

Bună ziua. Eu voi avea o intervenție la punctul 42, la punctul 43 și, bineînțeles, acolo unde vor fi făcute propuneri de membri în comisii și consilii de administrație.

Dl. Dumitru Caragheorghe - consilier local

Din partea grupului USR-PLUS cer intervenție pentru punctul 34, va interveni colega mea, Cristiana Popescu

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu - consilier local

Intervențiile consilierilor locali cred că trebuie să fie libere și de fiecare dată.

Dl. Cristian Tincu - consilier local

Doresc să am o intervenție la punctul 43.

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu - consilier local

Îl rog pe dl. primar, care este ințiatorului proiectelor de la nr. 2 și nr. 3, să aprobăm mai întâi execuția bugetului local pe trim I, după care să aprobăm bugetul local pentru anul 2021.

Voi avea intervenție la proiectul nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 7, proiectul cu abrogarea HCL nr. 58, la proiectul 43 și la proiectul 25.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Supunem la vot ordinea de zi. (au loc discuții pe marginea ordinii în care vor fi discutate proiectele de la punctele nr. 2 și nr. 3)

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Proiectul nr. 11 a fost retras, iar la proiectul 34 există un amendament al comisie de specialitate nr. 2, pe care îl va prezenta doamna Cristiana Popescu.

Dl. primar Vergil Chițac

Îmi dați voie să intervin. Punctul meu de vedere este că nu este nevoie de schimbare (oferă explicațiile necesare).

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Supunem la vot schimbarea solicitată de dl. Răsăuțeanu.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

 • 18 voturi împotrivă și 8 pentru

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Supunem la vot ordinea de zi în forma propusă.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

 • 25 voturi pentru și 1 împotrivă

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Supunem la vot ordinea de zi suplimentară pe care sunt 5 proiecte.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

 • 26 voturi pentru

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Primul punct pe ordinea de zi - Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 26.03.2021;

Sunt înscrieri la cuvânt - dl. Răsăuțeanu, vă rog.

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu - consilier local

Nu mai doresc să iau cuvântul.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Vă rog să votați.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

 • 26 voturi pentru

Federația Tinerilor din Constanța a solicitat să intervină la proiectul nr. 2.

Dl. Andrei Mihai Tănase - președinte Federația Tinerilor din Constanța

Vin în fața dvs. pentru a discuta trei mari probleme:

 • - inexistența unui centru de tineret, propunem și am cerut primăriei să majoreze bugetul pentru tineret;

 • - grila de salarizare, în special pentru funcționarii debutanți;

 • - acordul pe care primarul îl propune cu Capitala Tineretului 2020-2021.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2021;

Dl. primar Vergil Chițac prezintă proiectul consilierilor locali.

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu - consilier local are o intervenție

Grupul PSD are 2 amendamente:

 • 1 . „suplimentarea cu 170 de mii de lei la cap. 68.02 - Asociații și fundații din suma alocată cap. 51.02 - Autorități publice și acțiuni externe, cod indicator 71.01.02 mașini, echipamente și mijloace de transport”;

 • 2 . „includerea în anexa 3 - Lista de studii și proiecte pe anul 2021, a proiectului <Elaborare documentație tehnico-economică audit energetic, expertiză tehnică, studiu teren geotehnic și topografic, DALI pentru autorizarea lucrărilor, cerere de finanțare aferentă obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii gimnaziale nr. 37, Constanța”>; suma necesară este de 150 de mii de lei pe care o solicităm să o suplimentați la cap. 65 - Învățământ, cod indicator 58, din suma alocată cap. 51.02, cod indicator 71.01.02.”

Dl. Ionuț Rusu - viceprimar are o intervenție, îi răspunde dl. Răsăuțeanu

(au loc discuții)

D-na Monica Poptile, director DGAS intervine și oferă explicații referitor la alocarea subvențiilor pentru asociații și fundații, respectiv pentru Asociația Marea Neagră.

(au loc discuții)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Supunem la vot amendamentul nr. 1

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

 • 8 voturi pentru și 18 împotrivă

Dl. primar Vergil Chițac solicită intervenția directorului dezvoltare și fonduri europene pentru a detalia proiectele propuse.

D-na Ani Merlă - director al Direcției dezvoltare și fonduri europene ia cuvântul și oferă lămuririle necesare.

Dl. Cristian Omocea solicită să se consemneze că a votat împotrivă la amendamentul 1.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Supunem la vot amendamentul nr. 2.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

 • 6 voturi pentru și 19 împotrivă

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Amendamentul nu a trecut.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

 • S upun la vot proiectul nr. 2.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

 • 25 voturi pentru

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul I pe anul 2021;

Dacă nu sunt alte intervenții, supun la vot proiectul nr. 3.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

25 voturi pentru

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost adoptat.

 • 4. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC Confort Urban SRL Constanța;

Supunem la vot proiectul nr. 4.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

25 voturi pentru

Dl. Dede Perodin are probleme cu conectarea.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost adoptat.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Confort Urban SRL Constanța pe anul 2021;

Supunem la vot proiectul nr. 5.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

24 voturi pentru și 1 abținere

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul nr. 5 a fost adoptat.

 • 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor facilități fiscale și a Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii;

Supunem la vot proiectul nr. 6.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 voturi pentru

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul nr. 6 a fost adoptat.

 • 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii în baza Legii nr. 550/2002;

Am să rog liderii de grup să facă propuneri.

Dl. Ionuț Rusu - viceprimar

Din partea grupului PNL le voi propune pe d-na Adriana Câmpeanu și pe d-na Mihaela Andrei.

Dl. Dumitru Caragheorghe - consilier local

Din partea grupului USR-PLUS dl. Romeo Stavăr-Vergea și supleant dl. Dumitru Caragheorghe.

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu - consilier local

Din partea PSD, dl. Cristian Tincu.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Pentru d-na Mihaela Andrei - 27 voturi pentru, d-na Adriana Câmpeanu - 27 voturi pentru, dl. Romeo Stavăr-Vergea - 27 voturi pentru, dl. Dumitru Caragheorghe - 26 voturi pentru, 1 împotrivă, dl. Cristian Tincu - 21 voturi pentru și 5 împotrivă.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Supunem la vot proiectul în integralitatea lui.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 voturi pentru

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul nr. 7 a fost adoptat. Supunem la vot proiectul nr. 8.

 • 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 8/2021 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Constanța pentru anul școlar 2021-2022;

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 voturi pentru

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul nr. 8 a fost adoptat.

 • 9. Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de cooperare privind acordarea titlului „Capitala Tineretului din România” și implementarea programului „Constanța, Capitala Tineretului din România 2021-2022”;

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Dl. Ionuț Barbu, reprezentantul Federației Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Constanța s-a înscris la cuvânt.

Dl. Ionuț Barbu

Alături de colegele mele Ela și Lori, vă prezint proiectul „Constanța, Capitala Tineretului din România 2021-2022”, importanța sa națională și locală, parcursul nostru de la idee la câștigarea titlului, pregătirea pentru preluarea oficială a acestuia, precum și proiectele pe care le-am desfășurat noi în acest timp (continuă prezentarea).

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu - consilier local are o intervenție pe acest subiect.

Dl. Andrei Mihai Tănase - președinte Federația Tinerilor din Constanța atrage atenția asupra punctului referitor la angajarea primăriei privind susținerea evenimentului privat „Summitul tinerilor”, un eveniment organizat de un ONG (prezintă argumente).

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Mai sunt intervenții?

Dl. Ionuț Rusu - viceprimar

Un amendament, punctul la care face referire dl. Andrei Mihai Tănase precizează „în condițiile legislației în vigoare”.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Supunem la vot proiectul nr. 9.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

 • 26 voturi pentru și o abținere

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul nr. 9 a fost adoptat.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Acordului de parteneriat între Municipiul Constanța și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Constanța, în vederea realizării în comun a unor acțiuni, servicii sau proiecte de interes public”;

Supunem la vot.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

 • 27 voturi pentru

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii municipiului Constanța din Uniunea Internațională pentru Transportul Public și anularea plății cotizației anuale aferente;

Supunem la vot proiectul.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

20 voturi pentru și 7 abțineri

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul nr. 13.

 • 13. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată de către RADET Constanța și a subvenției unitare acordată populației pentru perioada 01.04.202131.08.2021, în municipiul Constanța;

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

La acest proiect a intervenit o modificare în titlu, perioada este 01.04.202130.04.2021, s-a transmis consilierilor.

27 voturi pentru

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul nr. 14.

 • 14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării HCL nr. 108/2015 privind aprobarea Statutului modificat și completat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța” și a măsurilor care decurg din calitatea de membru asociat al Asociației;

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 voturi pentru

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul nr. 15.

 • 15. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general aferent obiectivului de investiții „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gara CFR și stațiunea Mamaia”;

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 voturi pentru

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul nr. 16.

 • 16. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general aferent obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit Amicii, Constanța”;

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 voturi pentru

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul nr. 17

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța;

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 voturi pentru

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul nr. 18

 • 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 53/2021 privind aprobarea tarifelor de bază pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în proprietatea municipiului Constanța și în administrarea/proprietatea RAEDPP Constanța și meselor/tarabelor și terenurilor destinate comercializării de produse, situate în piețele agroalimentare administrate de RAEDPP Constanța;

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 voturi pentru

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul nr. 19

 • 19. Proiect de hotărâre pentru achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare juridică a RAEDPP Constanța prin avocat, în litigiile privind imobilele din Bazarul Ștefăniță Vodă, municipiul Constanța;

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 voturi pentru

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul nr. 20

 • 20. Proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică pentru reprezentarea și susținerea intereselor RAEDPP Constanța în fața instanței, prin avocat, în contradictoriu cu SC Ambrosiana SRL, în dosarul nr. 28795/212/2013 conexat cu dosarul nr. 42984/212/2014;

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 voturi pentru

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul nr. 21

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public și Privat Constanța;

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 voturi pentru

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul nr. 22

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății CT BUS SA Constanța;

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

19 voturi pentru și 8 abțineri

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul nr. 23

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării comisiei de selecție a membrilor Consiliului de administrație al întreprinderilor publice la nivelul autorității publice tutelare;

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

19 voturi pentru și 8 abțineri

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul nr. 24

 • 24. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al SC Telegondola Mamaia SRL;

Rog liderii de grup să facă propuneri.

Dl. Ionuț Rusu - viceprimar

Din partea grupului PNL îl propunem pe dl. Bogdan Barață.

Dl. Dumitru Caragheorghe - consilier local

Din partea grupului USR-PLUS dl. Edward Petrariu.

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu - consilier local

Nu avem propuneri.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Pentru dl. Bogdan Barață - 24 voturi pentru și 3 împotrivă, dl. Edward Petrariu - 23 voturi pentru și 4 împotrivă.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Supunem la vot proiectul în integralitatea lui.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

19 voturi pentru și 8 abțineri

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul nr. 25

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului Constanța;

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu - consilier local a solicitat să intervină.

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu - consilier local expune un punct de vedere cu privire la elaborarea/forma regulamentului.

Dl. primar Vergil Chițac solicită cuvântul și îi răspunde domnului consilier.

D-na Mihaela Andrei - consilier local solicită cuvântul și evidențiază faptul că proiectul a fost discutat în cadrul ședinței comisiei de specialitate nr. 2.

Dl. Ionuț Rusu - viceprimar aduce lămuriri suplimentare.

(au loc discuții)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință Supunem la vot proiectul nr. 25 D-na Georgiana Gospodaru - secretar general 19 voturi pentru, 7 împotrivă și 1 abținere

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință Proiectul a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul nr. 26

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței și a regulamentului de funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism;

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

La acest proiect trebuie să votăm componența comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism. Vom transmite buletinul de vot.

Rezultatul votului: Urb. Simona Șocarici - 20 voturi pentru și 6 împotrivă, Arh. Radu Cornescu - 27 voturi pentru, Arh. Irina Panait - 21 voturi pentru și 5 împotrivă, Arh. Enghin Ismail - 21 voturi pentru și 5 împotrivă, Arh. Ionică Bucur -21 voturi pentru și 5 împotrivă, Arh. Andrei Leonte - 21 voturi pentru și 5 împotrivă, Urb. Răzvan Cristescu - 21 voturi pentru și 5 împotrivă, Mădălina Cliante - inspector superior DJPC - 22 voturi pentru și 4 împotrivă, Prof. univ. dr. Florin Anghel - 23 voturi pentru și 3 împotrivă, Dr. ing. Gabriela Brândușa Cazacu - 21 voturi pentru și 5 împotrivă, Ing. Marius Andrei - 23 voturi pentru și 3 împotrivă, Ing. Mircea Munteanu - 22 voturi pentru și 4 împotrivă, arhitectul-șef al municipiului Constanța - dl. Dan Petre Leu - 22 voturi pentru și 4 împotrivă, Arh. Victor Ciurea - 21 voturi pentru și 5 împotrivă, Arh. Aila Isa - 21 voturi pentru și 5 împotrivă, Arh. urb. Laura Smaranda Tudosie - inspector DJPC - 22 voturi pentru și 4 împotrivă.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință Supunem la vot proiectul în integralitatea lui.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

20 voturi pentru și 7 abțineri

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință Proiectul a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul nr. 27

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuință individuală, cartier Compozitorilor, careul XV, lotul 11/1, investitor Marin Liviu;

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 voturi pentru

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință Proiectul a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul nr. 28

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuință individuală, str. Labirint nr. 24, investitor Andone Neculai;

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 voturi pentru

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință Proiectul a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul nr. 29

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuință individuală, str. Rotterdam nr. 11A, investitor Albu Ioan;

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 voturi pentru

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul nr. 30

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuință individuală cu funcțiune complementară la parter, str. Chiliei nr. 26, investitor Hristu Daniel;

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 voturi pentru

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul nr. 31

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuință individuală și cabinet medical, str. Ion Rațiu nr. 106, investitor Al-Mutawakel Mohammed;

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 voturi pentru

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul nr. 32

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil P+2E și reglementare acces, str. Putna nr. 2E, lot 1/1/2/1, investitor Ștefan Marius;

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 voturi pentru

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul nr. 33

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil P+2E și reglementare acces, str. Putna nr. 2E, lot 1/2, investitor Ciutacu Andrei;

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 voturi pentru

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul nr. 34

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil P+1E și reglementare acces, str. Scheia nr. 7, lot 1/1, investitor Pinticanu Florin;

D-na Cristiana Popescu prezintă amendamentul formulat de comisia de specialitate nr. 2 : „retragerea minimă obligatorie față de limita posterioară a parcelei va fi de 5m”.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Supunem la vot amendamentul.

(au loc discuții)

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

19 voturi pentru, 7 împotrivă și o abținere

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Amendamentul a trecut. Supunem la vot proiectul în integralitatea lui.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 voturi pentru

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul nr. 35

 • 35. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul titlului HCL nr. 49/2021;

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 voturi pentru

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul nr. 36

 • 36. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a capacităților de distribuție a energiei electrice, respectiv linie electrică subterană de joasă tensiune din zona Faleză Nord Constanța, Cartier „Santa Maria Bay”, către E-Distribuție Dobrogea SA;

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

 • 19 voturi pentru, 8 abțineri

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul nr. 37

 • 37. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de uz și servitute constituit în favoarea E-Distribuție Dobrogea SA asupra terenului situat în zona scări Restaurant Zorile, lângă plajă;

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 voturi pentru

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul nr. 38

 • 38. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 voturi pentru

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul nr. 39

 • 39. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării efectelor HCLM nr. 230/11.04.2007 privind modificarea HCLM nr. 413/26.11.2001 privind atribuirea în folosință gratuită, pe perioada existenței construcției, Arhiepiscopiei Tomisului, a terenului în suprafață de 920,00 mp situat în Constanța, zona Macul Roșu - Tomis III - Tomis IV, modificată prin HCLM nr. 220/27.07.2012;

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

23 voturi pentru, 4 abțineri

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul nr. 40

 • 40. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

26 voturi pentru, 1 abținere

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul nr. 41

 • 41. Proiect de hotărâre pentru abrogarea HCL nr. 58/26.02.2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită către Registrul Auto Român -RA a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Industrială nr. 10;

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu - consilier local a solicitat cuvântul și precizează că grupul consilierilor PSD au votat împotrivă la votarea proiectului inițial din motive de legalitate.

Dl. primar Vergil Chițac prezintă un punct de vedere.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Supunem la vot proiectul.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 voturi pentru

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost adoptat.

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii imobilului Sector de drum național DN 2A cuprins între bdul Tomis și intrarea în orașul Ovidiu din domeniul public al Statului Român în domeniul public al municipiului Constanța;

Dl. Ionuț Rusu - viceprimar, inițiatorul proiectului, solicită cuvântul și prezintă proiectul de hotărâre.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Supunem la vot proiectul nr. 42

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

26 voturi pentru, 1 abținere

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul a fost adoptat.

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice din municipiul Constanța;

Sunt 2 înscrieri la cuvânt.

Dl. viceprimar Ionuț Rusu prezintă câteva aspecte referitoare la proiectul de hotărâre.

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu - consilier local

Grupul PSD are niște amendamente: dorim să unificăm zona 0 cu zona 1, să eliminăm conform anexei 1, zona 2, adică nu suntem de acord cu această vignetă (prezintă argumente), dorim scăderea tarifului pentru acestă zonă unificată la 2 lei cu tot cu TVA, completarea art. 8, al. 2 lit. c) cu autovehicule hibrid (prezintă argumente), dorim să modificăm conform anexei 2 acea perioadă de tarifare, și anume, dorim ca între orele 18,00 - 08,00 să fie parcarea gratuită și, de asemenea, pentru sâmbătă și duminică parcarea să fie gratuită, această propunere include și stațiunea Mamaia. De asemenea, și considerăm că este cumva discriminatoriu, plata la acele abonamente pentru instituțiile publice și pentru persoanele fizice -dorim să uniformizăm această valoare la 100 de lei (prezintă argumente).

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Am numărat 4 amendamente, doriți să le supunem separat?

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu - consilier local

Ele trebuiesc supuse la vot în bloc, dar trebuiesc prinse în mod individual.

Dl. Ionuț Rusu - viceprimar aduce căteva lămuriri.

Dl. Cristian Tincu - consilier local solicită cuvântul și îi solicită domnului primar lămuriri suplimentare.

Dl. primar Vergil Chițac răspunde întrebărilor consilierilor locali.

(au loc discuții)

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Revin la cele 4 amendamente, vor fi grupate într-un singur buletin de vot.

D-na Felicia Ovanesian - administrator public, la solicitarea domnului primar, oferă lămuriri suplimentare.

(au loc discuții)

Dl. Cristian Tincu - consilier local

Doamna președinte, am un amendament: „În condițiile în care într-o zonă nu există un sistem de plată alternativ, taxator de parcare sau parcometre, regulamentul să nu fie pus în aplicare, să nu se dea amenzi”.

D-na Felicia Ovanesian îi răspunde domnului consilier Tincu Cristian.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Domnule consilier Tincu vă mențineți amendamentul?

Dl. Cristian Tincu - consilier local

Da, bineînțeles.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

S-a transmis buletinul de vot cu cele 5 amendamente.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Pentru amendamentul 1 - 8 voturi pentru, 19 împotrivă, amendamentul 2 - 8 voturi pentru, 19 împotrivă, amendamentul 3 - 8 voturi pentru, 19 împotrivă, amendamentul 4 - 8 voturi pentru, 19 împotrivă, amendamentul 5 - 8 voturi pentru, 18 împotrivă.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Amendamentele nu au trecut, supunem la vot proiectul în forma propusa de inițiator.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

19 voturi pentru, 8 împotrivă

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul nr. 43 a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul nr. 44.

 • 44. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției generale de asistență socială Constanța și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare;

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

19 voturi pentru, 8 împotrivă

Proiectul nr. 44 a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul nr. 45.

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța;

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 voturi pentru

Proiectul nr. 45 a fost adoptat.

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Primăriei municipiului Constanța;

Dl. primar Vergil Chițac prezintă proiectul consilierilor locali.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Dacă nu mai sunt intervenții, supunem la vot proiectul nr. 46.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

19 voturi pentru, 8 împotrivă

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul nr. 46 a fost adoptat.

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Primăriei municipiului Constanța;

Dl. primar Vergil Chițac prezintă proiectul consilierilor locali.

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Supunem la vot proiectul nr. 47.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

19 voturi pentru, 8 împotrivă

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul nr. 47 a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul nr. 48.

 • 48. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și nr. 3 la HCL nr. 417/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, cu modificările ulterioare;

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

 • 19 voturi pentru, 8 abțineri

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul nr. 48 a fost adoptat.

Trecem la ordinea de zi suplimentară.

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - etapa 1, revizia 2” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției propuse;

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 voturi pentru

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul nr. 1 a fost adoptat. Supunem la vot proiectul nr. 2.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - etapa 2, revizia 1” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției propuse;

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 voturi pentru

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul nr. 2 a fost adoptat. Supunem la vot proiectul nr. 3.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție al tarifelor corespunzător documentațiilor tehnico-economice aprobate: Studiu de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - etapa 1, revizia 2” și Studiu de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - etapa 2, revizia 1”, pentru perioada 2021-2040;

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 voturi pentru

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul nr. 3 a fost adoptat. Supunem la vot proiectul nr. 4.

 • 4. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Răscoala din 1907 nr. 4;

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

27 voturi pentru

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul nr. 4 a fost adoptat. Supunem la vot proiectul nr. 5.

 • 5. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății „CT BUS SA” Constanța;

Vă rog să faceți propuneri.

Dl. Ionuț Rusu - viceprimar

Din partea grupului PNL propunem un profesionist desăvârșit în persoana domnului Dugăiașu Adrian-Dan, expert în achiziții, administrarea finanțelor publice.

Dl. Dumitru Caragheorghe - consilier local

Din partea grupului USR-PLUS nu avem propuneri.

Dl. primar Vergii Chițac face o mențiune.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

Pentru dl. Dugăiașu Adrian-Dan - 21 voturi pentru, 5 împotrivă

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință Supunem la vot proiectul în integralitatea lui.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general

 • 20 voturi pentru, 7 abțineri

D-na Adriana-Teodora Câmpeanu - președinte de ședință

Proiectul nr. 5 a fost adoptat.

Declar ședința încheiată.

Președinte ședință,


Adriana-Teodora Câmpeanu


Secretar general,


Georgiana Gospodaru


Întocmit, consilier Daniela Schell