Hotărârea nr. 99/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE SERVICII JURIDICE DE CONSULTANȚĂ, DE ASISTENȚĂ ȘI/SAU REPREZENTARE JURIDICĂ A RAEDPP CONSTANȚA PRIN AVOCAT, ÎN LITIGIILE PRIVIND IMOBILELE DIN BAZARUL ȘTEFĂNIȚĂ VODĂ, MUNICIPIUL CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării serviciilor jurdice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare juridică a R.A.E.D.P.P. Constanța, prin avocat, în litigiile privind imobilele din Bazarul Ștefăniță Vodă, municipiul

Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinara din                        ,

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr.           AG 0 2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de

studii, prognoze economice-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța înregistrat sub nr.           /jQ.oU 2021, precum și Hotărârea

nr. 360/12.04.2021 a Consiliului de Administrație al R.A.E.D.P.P. Constanța, consemnată în procesul-verbal de ședință nr. 283/12.04.2021;

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) lit. b) al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, H.C.L. nr. 303/20.11.2012 privind aprobarea achiziționării de către R.A.E.D.P.P. Constanța a serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, precum și H.C.L. nr. 332/19.96 privind înființarea R.A.E.D.P.P. Constanta, H.C.L. nr. 56/26.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al R.A.E.D.P.P. Constanța.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), precum și cele ale art. 139 alin. (3), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă achiziționarea de către Regia Autonomă "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța a serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, prin avocat, în litigiile privind imobilele din Bazarul Ștefăniță Vodă, municipiul Constanța.

Art. 2 Se mandatează Consiliul de Administrație al R.A.E.D.P.P. Constanța să aprobe și să negocieze contractul de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

Art. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Direcției Finaciare din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

$ Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

*<■4— pentru , --- împotriva ,    abțineri.

La data adoptării sunt în funcție oU— consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, CONSTANȚA                                SECRETAR GENERAL

NR TAJ          '-TY'Ț/ f              GEORGIANA GOSPODARI)