Hotărârea nr. 98/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 53/2021 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR DE BAZĂ PENTRU ÎNCHIRIEREA SPAȚIILOR CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI ÎN ADMINISTRAREA/PROPRIETATEA RAEDPP CONSTANȚA ȘI MESELOR/TARABELOR ȘI TERENURILOR DESTINATE COMERCIALIZĂRII DE PRODUSE, SITUATE ÎN PIEȚELE AGROALIMENTARE ADMINISTRATE DE RAEDPP CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE !

pentru modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 53/2021 privind aprobarea tarifelor de bază pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în proprietatea municipiului Constanța și în administra rea/proprietatea R.A.E.D.P.P. Constanța și meselor/tarabelor și terenurilor destinate comercializării de produse, situate în piețele agroalimentare administrate de R.A.E.D.P.P. Constanța

* Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară dino& W okH__,

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. ^6^571    7). 2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 3

pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație1 publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța înregistrat sub nr.                    *2021:

Având în vedere prevederile H.C.L, nr. 323/2015 privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, ale H.C.L. nr. 53/2021 privind aprobarea tarifelor de bază pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în proprietatea municipiului Constanța și în administrarea/proprietatea, R.A.E.D.P.P. Constanța și meselor/tarabelor și terenurilor destinate comercializării de produse, situate în piețele agroalimentare administrate de R.A.E.D.P.P. Constanța, adresa nr. 433 din 18.03.2021 ce modifică și însoțește Studiul/raportul de evaluare întocmit de S.C. PRIMOVAL S.R.L. sub nr. 239/17^02.2021.                                ;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) liț., c), precum și cele ale art. 139 alin. (3) art. 196 alin. 1 lit: a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ'cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică denumirea punctului rir. 9, din anexa nr. 1 lă HC.L. 53/2021, care va avea următorul cuprins: „spații producție, spații de prestări servicii".                         î ;

Art. 2 Celelalte prevederi ale anexei nr. la H.C.L. nr. 53/2021 privind aprobarea tarifelor de bază, pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în proprietatea municipiului Constanța și în administrarea/proprietatea R.A.E.D.P.P. Constanța și meselor/tarabelor și terenurilor destinate comercializării de produse, situate în piețele agroalimentare administrate de R.A.E.D.P.P. Constanța, rămân neschimbate.

Art. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

  • q. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru , împotriva , abțineri. •.

  • La data adoptării sunt in funcție ocr consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, : f

CONTRASEMNEAZĂ, CONSTANȚA      —OaC\/)K                SECRETAR GENERAL

NR IS /       1^//^           GEORGIANA GOSR^JARU