Hotărârea nr. 97/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021 AL REGIEI AUTONOME EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT CONSTANȚA


I ROMÂNIA JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr.         f 2021 , avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de

studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța înregistrat sub nr.51>£<y/£'0^-2021 și Hotărârea Consiliului de Administrație consemnată în procesul-verbal de ședință nr. 283 /12.04.2021.

Având în vedere Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021 și Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice;

în temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, conform anexelor nr. 1-5, astfel:

- Venituri totale în sumă de, din care:

21 001 mii lei

6 622 mii lei

 • 1 792 mii lei

632 mii lei

 • 2 123 mii Iei

10 mii lei

65 mii lei


 • - surse de la bugetul local pentru:

 • a. administrare parcuri de tip „Țara Piticilor"

 • b. administrare Pista Rol Ieri „ Gravity Park"

 • c. administrare Campus Henri Coandă-zona I

 • d. chirii locuințe sociale situate pe raza municipiului Constanța

 • e. locuințe închiriate pentru persoane cu handicap

 • f. reparații imobile

  2 000 mii lei

  14 378 mii lei

  Imii lei

  20 951 mii lei

  50 mii lei

  9 178 mii Iei

  9 178 mii lei


 • - surse proprii

 • - venituri financiare

 • - Cheltuieli în sumă de:

 • - profit brut

 • - investiții totale, din care:

* Surse de la bugetul local

ART. 2 Anexele nr. 1, nr. 2 , nr. 3, nr. 4 și nr. 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța și Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

ny Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru. împotrivă, ’— abțineri.,.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL


GEORGIANA GOSP

CONSTANȚA

NR........


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 la HCL NR. .......2021

ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2021

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Kediudi; Preliminat an precedent

2020

Propuneri an curent

2021

%

Estimări an 2022

Estimări an

2023

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE

1

18259

21001

115.02

21,001

21,001

100

100

1

Venituri totale din exoloatare. din care:

2

18258

21000

115.02

21,000

21,000

100

100

a)

subvenții, cf.

prevederi io r legale în vinnArp

3

2732

6622

242.39

6,622

6,622

100

100

b)

transferuri, cf.

prevederile r legale în vinnarp

4

0

0

2

Venituri financiare

5

1

1

100.00

1

1

100

100

3

Venituri extraordinare

6

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd. 21)

7

18464

20951

113.47

20,951

20,951

100

100

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

18464

20951

113.47

20,951

20,951

100

100

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

9722

11659

119.92

11,659

11,659

100

100

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

1330

1600

120.30

1,600

1,600

100

100

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

6920

6912

99.88

6,912

6,912

100

100

CO

Cheltuieli

12

5641

6400

113.46

6,400

6,400

100

100

CI

ch. cu salariile

13

5220

5790

110.92

5,790

5,790

100

100

C2

bonusuri

14

421

610

144.89

610

610

100

100

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

cheltuieli cu plăți compensat orii aferente disponibiliz arilor de narcnnal

16

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

1136

367

32.31

367

367

100

100

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

143

145

101.40

145

145

100

100

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

492

780

158.54

780

780

100

100

2

Cheltuieli financiare

20

0

0

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

III

REZULTATUL BRUT

forofit/nierdere)

22

-205

50

-24.39

50

50

100

100

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

8

8

8

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din rarp:

24

0

42

42

42

1

Rezerve legale

25

0

0

0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de Ipnp

26

0

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii □recedenti

27

0

21

21

21

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor

28

0

0

5

Alte repartizări □revăzute de lene

29

0

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

0

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat Ia nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0

0

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

21

21

21

a)

- dividende cuvenite buaetului de stat

33

0

0

b)

- dividende cuvenite buaetului local

33a

0

0

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0

0

a)

cheltuieli materiale

38

0

0

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

c)

cheltuieli privind arestările de servicii

40

0

0

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

0

0

e)

alte cheltuieli

42

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1913

9178

479.77

0

0

0.00

1

Alocații da la buget

44

1763

9178

520.59

0

0

0.00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

1507

0.00

0

0

0.00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

1913

9178

479.77

0

0

0.00

X

DATE DE

FUNDAMENTARE

47

0

0

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

145

132

91.03

132

132

100

100

2

Nr. mediu de salariați total

49

125

125

100.00

125

125

100

100

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*1

50

3761

4267

113.46

4,267

4,267

100

100

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat"*

51

3851

3933

102.13

3,933

3,933

100

100

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

156

168

107.69

168

168

100

100

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

152

152

100.00

152

152

100

100

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

0

0

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.l)xl000

55

998

998

100.00

998

998

100

100

9

Plăți restante

56

0

0

10

Creanțe restante

57

950

900

94.74

900

900

100

100

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL

GEORGIANA GOSPOD^U

CONSTANȚA

NR........./.........2021


ROMANIA

ANEXA NR. 2^ la HCL NR. StF/T......2021


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevâzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

Prevederi an precedent 2020

Propuneri an curent 2021

%

%

Aprobat

Preliminat

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3 a

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2019

conrorm HG/Ordin comun

conrorm Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE

1

18,849

0

21,876

18,259

3,978

9,086

14,858

21,001

115

97

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l 2+Rd. 13+Rd.l4), din rarp-

2

18,848

0

21,874

18,258

3,978

9,086

14,858

21,000

115

97

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7

), din care:

3

8,607

0

8,914

8,864

2,142

4,324

6,440

8,864

100

103

al)

din vânzarea produselor

4

7

a2)

din servicii prestate

5

a3)

din redevențe si chirii

6

8,484

8794

8,804

2130

4300

6400

8804

100

104

a4)

alte venituri

7

116

120

60

12

24

40

60

100

52

b)

din vânzarea mărfurilor

8

C)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.lO+Rd.ll), din rarP-

9

3,556

8610

2,732

750

2540

5040

6622

242

77

cl

subvenții, cf.

prevederilo r legale în vin na re

10

3,556

8610

2,732

750

2540

5040

6622

242

77

C2

transferuri, cf.

prevederilo r legale în vinnarp

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

D

alte venituri din exploatare

(Rd.l5+Rd.l6+Rd.l9+

Rd.20+ Rd.21), din rarp*

14

6,685

0

4,350

6,662

1,086

2,222

3,378

5,514

83

100

fl)

din amenzi și penalități

15

380

350

357

50

150

250

350

98

94

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l8+Rd. 19), din care:

16

72

45

0

0

20

20

- active coroorale

17

13

45

0

0

20

20

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investitii

19

6

115

36

72

108

144

f4)

din valorificare a certificate Io rcm

20

fS)

alte venituri

21

6,227

4000

6,145

1000

2000

3000

5000

81

99

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+ Rd.27), din carp-

22

1

2

1

0

0

0

1

100

100

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

1

2

1

0

0

0

1

100

100

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE fRd.30+Rd.l36+Rd.l441

29

19,728

0

21,831

18,464

3,973

9,076

14,832

20,951

113

94

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.l2 0). din care:

30

19,728

0

21,831

18,464

3,973

9,076

14,832

20,951

113

94

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii

31

10,853

0

11,933

9,722

1,969

4,795

7,985

11,659

120

90

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+ Rd.38+ Rd.39), din rarp-

32

574

0

495

486

145

280

405

525

108

85

a)

cheltuieli cu materiile Drime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

224

185

178

15

50

135

185

104

79

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

7

10

6

2

4

6

8

133

86

b2)

cheltuieli cu combustibili I

36

79

80

63

10

20

40

60

95

80

C)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

106

70

27

10

20

30

60

222

25

d)

cheltuieli privind energia si a oa

38

244

240

281

120

210

240

280

100

115

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

(Rd.41+Rd.42+Rd.45), rtin rarp-

40

527

0

4,632

227

195

1,210

2,394

3,660

1,612

43

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

369

4482

63

150

1128

2270

3500

5,556

17

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

148

150

139

40

75

115

150

108

94

bl)

- către operatori cu capital integral/ma joritar de ctat

43

b2)

- către operatori cu capital nrivat

44

148

150

139

40

75

115

150

108

94

c)

prime de asigurare

45

10

25

5

7

9

10

40

250

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+ Rd.57+

Rd.62+Rd.63+Rd.67+R d.68+ Rd.69+Rd.78), din care:

46

9,752

0

6,806

9,009

1,629

3,305

5,186

7,474

83

92

a)

cheltuieli cu colaboratori

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

0

85

3

0

45

75

85

0

0

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

0

85

3

0

45

75

85

0

0

C)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53). din care:

50

31

108

111

7

24

41

58

52

358

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

6

8

5

2

4

6

8

160

83

- tichete

52

cadou

potrivit

Leqii nr.

193/20Q6,

cu modificării

e

ulterioare

c2)

cheltuieli de reclamă Și publicitate, din care:

53

25

100

106

5

20

35

50

47

424

- tichete

54

cadou ptr.

cheltuieli

de

reclamă si

publicitate,

potrivit

Leqii nr.

193/2006,

cu modificării

e ulterioare

- tichete

55

cadou ptr.

campanii

de marketina.

studiul

pieței.

promovare

a pe piețe

existente

sau noi.

potrivit

Leqii nr.

193/2006,

cu modificării

e ulterioare

- ch. de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:

57

dl)

ch. de sponsorizar e în domeniul medical și cănătat^

58

d2)

ch. de sponsorizar e în domeniile educație, învățământ , social și sport, din

59

d3)

- pentru cluburile soortive

60

d4)

ch. de sponsorizar e pentru alte acțiuni și activități

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

4

10

2

2

4

6

8

400

50

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

1

5

2

0

2

4

5

250

200

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

5

1

0

2

4

5

500

- internă

65

5

1

0

2

4

5

500

- externă

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

44

48

43

12

24

36

48

112

98

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

22

30

22

8

16

24

30

136

100

i)

alte cheltuieli cu

serviciile executate de

terti. din care:____________

69

3,489

3320

2,738

600

1390

2500

3320

121

78

il)

cheltuieli de asigurare și DATĂ

70

1,362

1500

1,331

340

700

1000

1300

98

98

Î2)

cheltuieli privind întreținerea

Și funcționare a tehnicii de calcul

71

24

30

8

8

15

23

30

375

33

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesional ă

72

10

15

1

3

15

15

15

1,500

10

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilo r corporale și

necorporale , din care:

73

55

60

27

30

45

55

60

222

49

- aferente bunurilor de natura domeniului niihlir

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli

76

2

2

2

2

privind

recrutarea

plasarea

personalul

ui de

conducere

cf.

Ordonanțe

i de urqentă a

Guvernului

nr.

109/2011

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

5

10

15

20

j)

alte cheltuieli

78

6,161

3200

6,088

1000

1800

2500

3920

64

99

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

79

1,560

0

1,700

1,330

300

600

1,200

1,600

120

85

a)

ch. cu taxa pt.

activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0

cheltuieli cu alte taxe și imoozite

85

1,560

1700

1,330

300

600

1200

1600

120

85

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.l00+Rd.l04 +Rd.ll3), din care:

86

6,915

0

7,773

6,920

1,572

3,417

5,251

6,912

100

100

co

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.921

87

5,756

0

6,430

5,641

1,414

3,140

4,855

6,400

113

98

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

5,285

0

5,900

5,220

1,290

2,840

4,360

5,790

111

99

a) salarii de bază

89

4,350

4870

4,230

1020

2260

3500

4730

112

97

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază

(conform CCM1*

90

935

1030

990

270

580

860

1060

107

106

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri

92

471

0

530

421

124

300

495

610

145

89

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr, 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările si completările ulterioare, din care:

93

- tichete de cresă, Cf. Legii nr.

193/2006, cu modificării e ulterioare;

94

- tichete

95

cadou

pentru

cheltuieli

sociale

potrivit

Leqii nr.

193/2006,

cu modificării

e ulterioare;

b) tichete de masă;

96

385

450

361

97

245

420

530

147

94

c) vouchere de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

86

80

60

27

55

75

80

133

70

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.l01+Rd.l02+Rd.l0 31. din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile sala riale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

-

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.l05+Rd.l08+Rd.ll 1 + Rd.112), din care:

104

1,017

0

1,188

1,136

128

207

286

367

32

112

a) pentru

directori/di rectorat

105

895

1044

1,001

98

149

200

252

25

112

component a fixă

106

895

1044

1,001

98

149

200

252

25

112

component a variabilă

107

b) pentru consiliul de administra ție/consiliul de supraveghere, din care:

108

122

144

135

30

58

86

115

85

111

component a fixă

109

122

144

135

30

58

86

115

85

111

component a variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

142

155

143

30

70

110

145

101

101

D. Alte cheltuieli de

114

400

0

425

492

132

264

396

780

159

123

a)

cheltuieli cu majorări și penalități

(Rd.l22+Rd.l23), din

care:

115

- către bugetul general consolidat

116

- către alți creditori

117

b)

cheltuieli privind

activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru olata oersonalului

119

- -

■f

d).

altecheltuieli      ____

120

- -

____- -

__

__

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

346

425

503

132

264

396

530

105

145

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din PATA"

122

54

0

-11

0

0

0

250

-2,273

-20

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioane le

123

97

39

0

0

0

250

641

40

fl.l)

provizioane privind participarea la profit a salariatilor

124

fl.2)

provizioane în legătură cu contractul de mandat

125

. -----

-- - ‘

- ■

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere . sau pierderi de valoare, din care:

-----126

- “43  "

-

* "50

- .

. — .

- 0

- 116-

f2.1)

din anularea provizioane lor (Rd.l28+R d,129+Rd.

130), din rara*

127

43

50

0

116

- din participarea salariatilor la profit

128

0

0

0

0

0

0

0

- din deprecierea imobilizărilo r corporale și a activelor circulante

129

0

- venituri din alte provizioane

130

0

0

0

0

0

2

Cheltuieli financiare

131

a)

cheltuieli privind

132

dobânzile, d

n care:

al)

aferente creditelor pentru investitii

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

- ’ -

---L

-b)

cheltuieli.din diferențe _ de curs valutar, din care:

135

---------- . .

--

— —

----------

— . .

■——

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd.291

140

-879

0

45

-205

5

10

26

50

-24

23

venituri neimpozabil e

141

cheltuieli nedeductibi le fiscal

142

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

0

8

0

1

2

4

8

0

V

DATE DE FUNDAMENTARE

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

144

18,848

0

21,874

18,258

3,978

9,086

14,858

21,000

115

97

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

3,556

0

8,610

2,732

750

2,540

5,040

6,622

242

77

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a imnptiih ir de ctat

146

2

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din carp" J

147

5,756

0

6,430

5,641

1,414

3,140

4,855

6,400

113

98

a)

Bonusuri

148

471

530

421

124

300

495

610

145

89

_.b)„

...............-

‘"T49'* ~

- -..........

----------- - -

' -----

—---- - -

- - -----

— . —...

. -------------

- — —

c)

.................................

150

3

Cheltuieli cu salariile fRd.881

151

5,285

0

5,900

5,220

1,290

2,840

4,360

5,790

111

99

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

145

145

145

X

X

X

132

91

100

5

Nr. mediu de salariați

153

117

125

117

X

X

X

125

107

100

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 -rd.93* - rd. 98)/ Rd. 153]/12* 1000

154

4,100

4,287

4,018

X

X

X

4,267

106

98

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

3,851

3933

3,851

X

X

X

3933

102

100 '

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.l 53)

156

161

175

156

X

X

X

168

108

97

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

128

152

140

X

X

X

152 ,

___

. ________

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

W=QPF/Rd.l53----

158

________

.. _ _______

___ _ . ___

________

.. „____

*____ - -

. - - - -

— -. — -______

Ci)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

159

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

- preț mediu fol

161

valoare=QP F X D

162

- pondere în venituri totale de exploatare

Rd.l59/Rd.

163

8

Plăți restante

164

9

Creanțe restante, din care:

165

1,001

950

X

X

X

X

900

- de la operatori cu capital integral/ma joritar de ctat-

166

- de la operatori cu capital nrivat

167

1,001

950

X

X

X

X

900

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entități

170

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursata

171

CONSTANȚA

NR........./.........2021

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,Q$W$e*»OC|


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL

GEORGIANA GOSPODARUROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.3y

Ia HCL NR.5?^.......2021

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -


NR........./.........2021Nr. cit.

Indicatori

Prevederi an 2019

%

4 = 3/2

Prevederi an precedent 2020

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Preliminat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.l + rd.2 + rd.B)^, din care:

18125

18849

103.99

21876

18259

83.47

1

Venituri din exoloatare*’

18124

18848

103.99

21874

18258

83.47

2.

Venituri financiare

1

1

100.00

2

1

50.00

3.

Venituri extraordinare

0

0

0


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 4 la HCL NR.W.......2021


ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2020

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

2021

An 2022

An 2023

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

4437

1913

9178

0

0

1

Surse proprii, din care:

150

150

a) - amortizare

150

150

b) - profit

2

Alocații de la buget

4287

1763

9178

0

0

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

-(denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII, din care:

4437

1913

9178

0

0

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

-(denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

-construire unitati mod

31.12.20

1507

1507

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

150

150

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

150

150

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

2400

256

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

-studii si proiecte

31.12.20

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) din care:

400

0

300

Sistem de supraveghere campus Henri Coanda

400

0

300

Alte cheltuieli de natura investițiilor

2000

256

8878

reabilitare imobile aflate pe domeniul public si privat al Primăriei Municipiului Constanta (proiectare si execuție)

1000

237

5275

*" Lucrări asimilate investițiilor" reprezentând ale imobilului Aleea Egretei nr. 13

3500

Reamenajare Piața agroalimentara Tic - Tac

500

0

41

Reamenajare Piața agroalimentara Pescarus

500

19

62

4

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

5

a) - interne

ta)- externe

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


-M\

CONSTANȚA NR........./.........2021


RO M A NIA JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. S.

la HCL NR.StT/.......2021

ANEXA nr. 5: Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

- mii lei -CONSTANȚA NR........./.........2021


Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent

2020

An curent

2021

An 2022

An

2023

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1

X

X

2

Măsura 2

X

X

Măsura n

X

X

TOTAL pct. I

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

Cauza 1

X

X

2

Cauza 2

X

X

Cauza n

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. I + net. II

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ'