Hotărârea nr. 96/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT AMICII, CONSTANȚA”

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit

Amicii, Constanța"

Consiliul Local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de XS' Oh' o&bQ____i

Luând în dezbatere referatul de aprobare, înregistrat sub nr. 73607 din 16.04.2021 al domnului primar Vergii Chițac, privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit Amicii, Constanța";

Consultând raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene nr. 73816 din 16.04.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Având în vedere finanțarea obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit Amicii, Constanța", Cod SMIS 129220, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, conform Contractului de finanțare nr. 5029 din 20.12.2019;

Văzând dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 10, alin (4), lit. c) din H.G, nr. 907/2017 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu completările și modificările ulterioare;                                 \

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) )it.,.d) și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019«privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; *

I

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aprobă actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit Amicii, Constanța", Cod SMIS 129220, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

TOTAL GENERAL:

4.476.534,98 lei fără TVA/ 5.317.641,39 lei cu TVA

din care C+M:

3.170.087,39 lei fără TVA/ 3.772.403,99 lei cu TVA

ART.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:               pentru,

*— împotrivă,          abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 de consilieri locali din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENE L, GEORGIANA GOSP ARU


„Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit Amicii, Constanța"

DEVIZUL GENERAL


ANEXAiA

HCLM MR.privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție

„Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit Amicii, Constanța"

Nr. CrL

Denumire capitol si subcapitol de cheltuieli

Valoare ffara TVA1

TVA

Valoare leu TVA1

■ lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

52,896.98

10,050.43

62,947.41

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

31,995.99

6,079.24

38,075.23

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

84,892.97

16,129.66

101,022.63

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Rețele de utilități

29,442.82

5,594.14

35,036.96

TOTAL CAPITOLUL 2

29,442.82

5,594.14

35,036.96

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

8,400.00

1,596.00

9,996.00

3.1.1 Studii de teren

8,400.00

1,596.00

9,996.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

1,000.00

190.00

1,190.00

3.3

Expertizare tehnică

15,100.00

2,869.00

17,969.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

8,800.00

1,672.00

10,472.00

3.5

Proiectare si inginerie

115,492.00

21,943.48

137,435.48

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

33,700.00

6,403.00

40,103.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

31,260.00

5,939.40

37,199.40

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3,640.00

691.60

4,331.60

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

46,892.00

8,909.48

55,801.48

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță (management implementare proiect)

141,300.00

26,847.00

168,147.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

95,100.00

18,069.00

113,169.00

3.7.2. Auditul financiar

46,200.00

8,778.00

54,978.00

3.8

Asistenta tehnica (din partea proiectantului+dirigentie de șantier)

77,338.00

14,694.22

92,032.22

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

7,408.00

1,407.52

8,815.52

3.8.I.I. pe perioada de execuție a lucrărilor

7,408.00

1,407.52

8,815.52

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier din valoarea investiției

69,930.00

13,286.70

83,216.70

TOTAL CAPITOLUL 3                                *                    ‘

367,430.00

69,811.70

437,241.70

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza                                                                                             ___

4.1

Construcții si instalatii

3,001,020.30

570,193.86

3,571,214.16

4.2

Montajul utilajelor echipamente tehnologice si funcționale

22,548.48

4,284.21

26,832.69

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

197,986.88

37,617.51

235,604.39

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

137,169.64

26,062.23

163,231.87

4.5

Dotări

399,428.56

75,891.43

475,319.99

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

3,758,153.86

714,049.23

4,472,203.09

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

33,680.80

6,399.35

40,080.15

5.1.1

Lucrări de construcții si instalatii aferent organizării de șantier

32,182.82

6,114.74

38,297.56

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

1,497.98

284.62

1,782.60

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

49,659.13

0.00

49,659.13

5.2.1. Comisioane si dobinzi aferente creditului băncii Finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pemtru controlul călitătii lucrărilor de construcții

18,392.27

0.00

18,392.27

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3,678.45

0.00

3,678.45

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

18,392.27

0.00

18,392.27

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

9,196.14

0.00

9,196.14

5.3

Cheltuieli div. si neprevăzute (3% din chelt. (cap.1+2+4))

133,294.40

25,325.94

158,620.34

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

16,000.00

3,040.00

19,040.00

TOTAL CAPITOLUL 5

232,634.33

34,765.29

267,399.62

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului pentru exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

3,981.00

756.39

4,737.39

TOTAL CAPITOLUL 6

3,981.00

756.39

4,737.39

«317»

03^087139

Beneficiar UAT MUNICIPIUL CONSTANTA Vu cU. Qcu

J

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Pmi£cthnt

SC H0LIDAY D W?X0NSULT SRL /Gsr *   qa

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR general, GEORGIAM^O^0t)ARU