Hotărârea nr. 95/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ÎNTRE GARA CFR ȘI STAȚIUNEA MAMAIA”

HOTĂRÂRE privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții „îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gara CFR și stațiunea Mamaia"

Consiliul local ai municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de -0^) * ofer/J :

Luând în dezbatere referatul de aprobare, înregistrat sub nr.73929/16.04.2021 al domnului primar Vergii Chițac, privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții „îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gara CFR și stațiunea Mamaia";

Consultând raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene nr.73942/16.04.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură; Având în vedere finanțarea '-obiectivului de „îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gara CFR și stațiunea Mamaia", Cod SMIS 129224, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, conform Contractului de finanțare nr. 5091/ din 17.02.2020;

Văzând dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 10, alin (4), lit. c) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu completările și modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b)ralin. (4) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aprobă actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gara CFR și stațiunea Mamaia, Cod SMIS 129224, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

TOTAL GENERAL:

67.651.545,57 lei fără TVA / 80.382.506,71 lei cu TVA

din care C+M:

58.771.536,07 lei fără TVA/ 69.938.127,92 lei cu TVA

ART.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:        ' pentru,

-—   împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 de consilieri locali din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Constanța

Nr. gy__

Proiectant - S.C. URBAN SCO


ANEXAU JHGW NR.


Sos. Pipera nr. 14, Sector 1, București

Nr. de Inreg. CC; J40/3273/2016

CUI: 35752863

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ÎNTRE GARA CFRȘI STAȚIUNEA MAMAIA

Faza de proiecteze: PROIECT TEHNIC

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (faraTVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENU.LU1

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

13

Amenajări pentru protecția mediului sl aducerea terenului la starea Inițiala

0,00

0,00

0,00

1».

Cheltuieli pentru relocare/pretectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

2.1

Construcții

300.245,00

57.046,55

357.291,55

2.2

Utilaje, echipamente

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

300.245,00

57.046,55

357.291,55

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 51 ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

198.416,81

37.699,19

236.116,00

3.1.1.

Studii de teren

97.900,00

18.601,00

116.501,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

100.516,81

19.098,19

119.615,00

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

2.929,79

556,66

3.486,45

33.

Expertiza tehnica

48.950,00

9.300,50

58.250,50

3.4.

Certificarea performantei energetice si audlt energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

823.250,00

156.417,50

979.667,50

3.5.1

Tema de proiectare

89.000,00

16.910,00

105.910,00

3.5.2

Studiu de prefezabititate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezablliitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții sl deviz general

342.650,00

65.103,50

407.753,50

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic sl Detalii de execuție

391.600,00

74.404,00

466.004,00

3,6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

137.083,50

26.045,87

163.12937

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

59.333,50

11.273,37

70.606,87

3.7.2

Auditul financiar

28.800,00

5.472,00

34.272,00

3.7.3.

Elaborarea cererii de finanțare

48.950,00

9.300,50

58.25030

3.8.

Asistenta tehnica

158.950,00

30.200,50

189.150,50

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

48.950,00

9.300,50

58.250,50

3.8.I.I.

pe perioada de execuție a lucrărilor '

39.160,00

7.440,40

46.600,40

3.8.I.2.

pentru participarea proiectului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

9.790,00

1.860,10

11.650,10

3.8.2

Dlrigentie de șantier

110.000,00

20.900,00,

130.900,00

TOTAL CAPITOL 3

1.369.580,10

260.220,22

1.629.80032

Nr. crt.

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (faraTVA)

TVA

, Valoare (Inclusiv TVA)

lei

lei

lei

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1.

Construcții si Instalații

57.174353,48

10.863.127,16

68.037.480,64

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale

401.990,48

76378,19

478.368,67

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care necesita montaj

3.530.269,00

670.751,11

4.201.020,11

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj sl echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAP1TOL4

61.106.612,96

11.610.256,46

72.716.869/42

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

993.209,11

188.709,73

1.181.918,84

5.1.1

Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 +1.2 +1.3) x 90%

894.947,11

170.039,95

1.064.987,06

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 4

1.24 1.3)x10%

98.262,00

18.669,78

116.931,78

5.2.

Comislone, cote, taxe, costul creditului

646.486,90

0,00

646.486,90

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului banei! finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

293.857,68

0,00

293.857,68

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

58.771,54

0,00

58.771,54

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)

293.857,68

0,00

293.857,68

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0,00

0,00

0,00

5.3.

Cheltuieli diverse sl neprevăzute

3.200.333,75

608.063,41

3.808397,16

5.4.

Cheltuieli pentru Informare sl publicitate

35.077,75

6.664,77

41.742,52

5.4.1

Cheltuieli de Informare ți publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

12.500,00

2.375,00

14.875,00

5.4.2

Cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/ serviciului finanțat

22.577,75

4.289,77

26.867,52

TOTAL CAPITOL 5

4.875.107,51

803.437,91

5.678.545,42

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice sl teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00.

TOTALGENERAL

67.651.545,57

12.730.961,14

80382.506,71

din care: C+M (Cap.1.2 4 Cap.1.3 4 Cap.1.4 4 Cap.2 4 Cap.4.14 Cap.4.24Cap. 5.1.1)

58.771.536,07

11.166.591,85

69.938.127,92

Data: 12.04.2021


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSP0DARU