Hotărârea nr. 94/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII HCL NR. 108/2015 PRIVIND APROBAREA STATUTULUI MODIFICAT ȘI COMPLETAT AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANĂ CONSTANȚA” ȘI A MĂSURILOR CARE DECURG DIN CALITATEA DE MEMBRU ASOCIAT AL ASOCIAȚIEI

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr, 108/2015 privind aprobarea Statutului modificat și completat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitana Constanța> și a măsurilor care decurg din calitatea de membru asociat al Asociației

a* mun'ciPiu'uî Constanî:a Strunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 73634/16.04.2021 al domnului primar Vergii Chițac, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr,73930/16.04.2021, avizul Comisiei de specialitate nr, 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile solicitării primite de la Instituția Prefectului -Județul Constanța nr. 6764/16.03.2021, înregistrată la sediul UAT municipiul Constanța sub nr. 57632/25.03.2021, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu dispozițiile art. 132 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.e), art, 139 alin. (1) și (3) lit. f și art. 196 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

ART I, Se aprobă modificarea art. 2 din HCL nr. 108/2015 privind aprobarea Statutului modificat și completat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Constanța> și a măsurilor care decurg din calitatea de membru asociat al Asociației, în sensul că acesta va avea următorul conținut:

"Se reconfirmă calitatea de membru asociat al municipiului Constanța la A.D.I. Z.M.C. și se desemnează primarul municipiului Constanța să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale municipiul Constanța în cadrul adunării generale a asociațiilor A.D.I. Z.M.C., în calitate de reprezentant titular,"

Art.II. începând cu data aprobării prezentei hotărâri, HCL nr. 45/2021 privind aprobarea modificării HCL nr. 108/2015 privind aprobarea Statutului modificat și completat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Constanța> și a măsurilor care decurg din calitatea de membru asociat al Asociației, se abrogă.

Art. III. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, pentru aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel:

.         pentru, împotrivă, ~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție            consilieri din 27 membri.