Hotărârea nr. 93/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA PREȚULUI LOCAL PENTRU POPULAȚIE AL ENERGIEI TERMICE FURNIZATĂ DE CĂTRE RADET CONSTANȚA ȘI A SUBVENȚIEI UNITARE ACORDATĂ POPULAȚIEI PENTRU PERIOADA 01.04.2021-30.04.2021, ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată de către R.A.D.E.T. Constanța și a subvenției unitare acordată populației pentru perioada 01.04.2021-30.04.2021, în municipiul Constanța

  • 0 7Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data deX?/..0hccW4;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub                        memoriul justificativ nr. B 7006/05.04.2021

al R.A.D.E.T. Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice,

comerț, turism și agrement,

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

  • - art.3 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art.8 alin. (1) ,alin. (2) lit. d) și art.40 alin.(9) din Legea nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art.6 alin (10) din Ordinul nr.66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă in cogenerare, emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală;

în temeiul prevederilor art.129 alin (2) lit a), alin (3) lit. d) șl ale art. 196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aproba prețul de 214,96 lei/MWh echivalent a 250,00 lel/Gcal, inclusiv TVA, ca preț local pentru populație al energiei termice furnizată de către R.A.D.E.T. Constanța în municipiul Constanța, pentru perioada 01.04.2021-30.04.2021;

Art.2 Se aprobă subvenția unitară la energia termică pentru populația racordată la rețeaua de distribuție de 267,77 lei/MWh echivalent a 311,41 lei/Gcal, inclusiv TVA, pentru perioada 01.04.2021-30.04.2021.

Art.3 Modalitatea de calcul a subvenției unitare pentru populația racordată Ia rețelele de distribuție ale punctelor termice, centralelor termice de cvartal și ale centralelor termice de bloc este detaliată în anexa nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă subvenția unitara la energia termică pentru populația racordată la rețeaua de transport de 116,88 lei/MWh, echivalent a 135,93 lei/Gcal, inclusiv TVA pentru perioada 01.04.2021-30.04.2021.                                 Ș

Art.5 Modalitatea de calcul a subvenției unitare pentru populația racordată la rețeaua de transport este prevăzută în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Diferența dintre prețul local format din prețul de producere, tarifele de transport, distribuție și furnizare a energiei termice și prețul local pentru populație al energiei termice se suportă din bugetul de venituri și cheltuieli a! municipiului Constanța și poate fi acordată în avans.

Art.7 Compartimentul relații consiliul local și administrație locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, A.N.R.E., Direcției județene de statistică Constanța, R.A.D.E.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință^ Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel : tj-X- pentru,   impotrivă. a bțineri.

La data adoptării sunt în funcție. consilieri din

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂSECRETAR GENERALConstanța

Nr,...0^.../...c7?O0U

cqHSTAA/^


Anexa nr.l la H.C.L. nr.MODALITATE CALCUL

preț local al energiei termice pentru populația racordată la rețelele de distribuție ale punctelor termice, centralelor termice de cvartal și ale centralelor termice de bloc și subvenția unitară aferentă


1. Preț local practicat de către                                 405,66 lei/MWh

R.A.D.E.T. Constanța pentru                           (echivalent a 471,77 lei/GCal)

energia termică furnizată prin rețelele de distribuție

ale punctelor termice, centralelor termice de cvartal și

ale centralelor termice de bloc, stabilit prin

H.C.L.M nr. 429/15.12.2020, fără TVA


  • 2. T.V.A. 19%

  • 3. Preț local cu TVA:


77,07 lei/MWh (echivalent a 89,64 lei/GCal)

482,73 lei/MWh -(echivalent a 561,41 lei/GCal)


4. Subvenție unitară acordată de către Primăria municipiului Constanța, inclusiv TVA conform O.G. 36/2006 :


267,77 lei/MWh (echivalent a 311,41 lei/GCal)


5. Preț local pentru populația racordată la rețelele de distribuție ale punctelor termice, centralelor termice


214,96 lei/MWh (echivalent a 250 lei/GCal).


de cvartal și ale centralelor termice de bloc, inclusiv TVA


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂAnexa nr.2 la H.C.L. nr.
MODALITATE CALCUL

preț local al energiei termice pentru populația racordată la rețeaua de transport și subvenția unitară aferentă


1. Preț local practicat de către

R.A.D.E.T. Constanța pentru energia termică furnizată prin rețeaua de transport

stabilit prin H.C.L.M. nr.429/15.12.2020, fără TVA


278,86 lei/MWh (echivalent a 324,31 lei/GCal)


2. T.V.A. 19%


3. Preț local cu TVA:


52,98 lei/MWh. . (echivalent a 61,62 lei/GCal)

331,84 lei/MWh.

(echivalent a 385,93 lei/GCal)


4. Subvenție unitară acordată de către Primăria municipiului Constanța, inclusiv TVA conform O.G. 36/2006 :


116,88 lei/MWh (echivalent a 135,93 lei/GCal)


5. Preț local pentru populația racordată la rețeaua de transport inclusiv TVA


214,96lei/MWh

(echivalent a 250 lei/GCal).‘


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ