Hotărârea nr. 92/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RETRAGERII MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIN UNIUNEA INTERNAȚIONALĂ PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC ȘI ANULAREA PLĂȚII COTIZAȚIEI ANUALE AFERENTE

co^STAwrxjROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea retragerii municipiului Constanța din Uniunea Internațională pentru Transportul Public și anularea plății cotizației anuale aferente

Co^liu^oc^^ municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub numărul 68085/08.04.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Compartimentului relații externe și investitori înregistrat sub nr. 70022/12.04.2021;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. e), alin. (9), lit. a), art. 89 alin. (10) și art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

Art. 1 Se aprobă retragerea municipiului Constanța din Uniunea Internațională pentru Transportul Public și anularea plății cotizației anuale aferente.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile HCL nr. 423/2017 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului relații externe și investitori, Direcției Financiare, Uniunii Internaționale pentru Transportul Public în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știința.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă, -t" abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ