Hotărârea nr. 91/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA „ACORDULUI DE PARTENERIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ CONSTANȚA, ÎN VEDEREA REALIZĂRII ÎN COMUN A UNOR ACȚIUNI, SERVICII SAU PROIECTE DE INTERES PUBLIC”


HOTĂRÂRE privind aprobarea „Acordului de Parteneriat între Municipiul Constanța și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Constanța, în vederea realizării în comun a unor acțiuni, servicii sau proiecte de interes public"

n Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac, înregistrat sub numărul 70318/12,04.2021, raportul Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății înregistrat sub numărulavizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultura, sport, culte și protecție socială, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și

Având în vedere prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,precum și prevederile Legii nr. 335/2007 -Legea^ camerelor de comerț din România

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.(e) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărăște:

Art.l Se aprobă conținutul cadru al „Acordului de Parteneriat între Municipiul Constanța și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Constanța, în vederea realizării în comun a unor acțiuni, servicii sau proiecte de interes public", conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Primarul municipiului Constanța, în vederea semnării Acordului de Parteneriat menționat la art.l.

Art.3.Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției organizare evenimente culturale, sportive și sociale, Direcției Dezvoltare si Fonduri Europene, Direcției Servicii Publice și Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății," în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:          pentru,

—" împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.


Anexa la H.C.L.

ACORD DE PARTENERIAT Nr./_________________

 • I. Părțile:

Primăria Municipiului Constanța, cu sediul în Municipiul Constanța, bulevardul Tomis, nr.51, județ Constanța, cod poștal 900725, România> telefon 0241 488.100, reprezentată legal prin dl. Vergii CHIȚAC, în calitate de Primar,

Și

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, cu sediul în Bulevardul Alexandru Lăpușneanu nr. 185A, Constanța, România, reprezentată legal prin dl. Mihai Daraban, în calitate de Președinte,

 • II. Preambul

Având în vedere:

-prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în vederea realizării și implementării proiectelor de strategii privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, privind realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, în vederea stabilirii unui raport relațional mediu economic - mediu social, în vederea utilizării optime a vectorilor de dezvoltare economică și a dezvoltării sustenabile, cât și pentru stimularea activităților de producție, comerț, antreprenoriat, atragerea de investiții,

-prevederile Legii nr. 335/2007 - Legea camerelor de comerț din România, potrivit cărora, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța este singura organizație de utilitate publică, reprezentativă pentru mediul de afaceri din Județul Constanța, recunoscută de Guvernul României prin H.G. nr. 799/1990, creată pentru a reprezenta comunitatea de afaceri în raport cu autoritățile publice și cu organismele din țară și din străinătate,

 • - prerogativele Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, potrivit art. 4 din Legea nr. 335/2007, respectiv sprijinirea autorităților administrației publice locale în scopul dezvoltării economico-sociale a zonei; elaborarea, la nivel sectorial și de ansamblu, de studii și analize economice; organizarea și administrarea de târguri, expoziții, saloane, forumuri de afaceri, acțiunile parteneriat economic în țară și în străinătate,

în temeiul art. 45 din Legea nr. 335/2007, potrivit căruia „Autoritățile administrației publice centrale și locale sunt obligate să acorde sprijin camerelor, în vederea realizării scopului pentru care au fost înființate șl realizării acțiunilor pe care le inițiază, în folosul dezvoltării economice pe plan național și în teritoriu", părțile au înțeles să semneze prezentul Acord.

 • III. Scopul Acordului

Art. 3.1. Scopul acestui Acord este de a crea cadrul administrativ, juridic și operațional în temeiul căruia părțile vor stabili modalitatea de cooperare interinstituțională, în vederea dezvoltării economico-sociale a municipiului Constanța, a atragerii de investiții în municipiul Constanța, a promovării turistice a municipiului, a promovării oportunităților de afaceri, a derulării unor programe județene de dezvoltare, a realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.

Art. 3.2. Obiectul prezentului Acord se va duce la îndeplinire numai în baza unor Protocoale de Colaborare încheiate între cele două părți, pentru fiecare caz în parte.

Art. 3.3. Scopul acestui Acord vizează următoarele linii generale:

Consolidarea unui parteneriat interinstituțional, relevant pentru municipiul Constanța;

 • - Identificarea unor soluții viabile de dezvoltare economico-socială a municipiului;

 • - Asigurarea unui cadru de cooperare în vederea stabilirii unui dialog permanent și efectiv al autorităților publice cu reprezentanții relevanți ai mediului de afaceri;

 • - Realizarea de studii și cercetări sociologice, de diagnoze și profiluri și de strategii de dezvoltare (la nivel local și al Zonei Metropolitane Constanța), precum și elaborarea de studii/strategii, în diferite domenii, inclusiv în vederea dezvoltării turismului în municipiul Constanța și în stațiunea turistică Mamaia;

 • - Asigurarea unui cadru de cooperare pentru dezvoltarea mediului de afaceri local;

 • - Colaborarea dintre părți în scopul înființării, organizării și funcționării unui Consiliu economic consultativ la nivelul municipiului Constanța;

 • - Organizarea și derularea de activități comune, ale celor două părți, precum și împreună cu alți parteneri, în sfera de competență a părților;

 • - Punerea reciprocă Ia dispoziție a sălilor de conferințe, în condițiile cele mai avantajoase și a altor spații, pentru găzduirea unor evenimente de interes pentru comunitatea de afaceri;

 • - Organizarea de activități și acțiuni comune de promovare și dezvoltare a învățământului profesional și a învățământului profesional în sistem dual în județul Constanța, pentru asigurarea forței de muncă având calificările cerute pe piața locală a forței de muncă;

 • - Organizarea în comun a unor evenimente precum „Festivalul Gastronomiei și Vinului Românesc", „Zilele Dobrogei" - Expoziție de produse, gastronomie și vinuri din Dobrogea, organizate și în trecut, în parteneriat cu Primăria Constanța, precum și identificarea altor evenimente similare, menite să susțină mediul de afaceri;

 • - Participarea reprezentanților (la nivel de conducere) din partea fiecăreia dintre părți, la evenimentele proprii, de interes strategic pentru județul Constanța, precum și organizarea în comun a unor evenimente și manifestări expoziționale;

 • - Participarea comună la misiuni economice/reuniuni diplomatice și de afaceri/vizite solicitate de către reprezentanți ai ambasadelor/consulatelor;

 • - Derularea de programe și proiecte comune în domeniul economic și administrativ, facilitarea de întâlniri între reprezentanții administrației publice și reprezentanții mediului de afaceri;

 • - Inițierea și derularea unor studii, cercetări în vederea identificării și aplicării unor instrumente social-economice pentru atingerea țintelor aferente obiectivelor prezentului Acord;

 • - Atragerea de investiții în municipiul Constanța, crearea și promovarea de parcuri industriale și logistice, etc.

 • - Valorificarea oportunităților generate de punerea în aplicare a Planului Național de Redresare și Reziliență și utilizarea fondurilor alocate în beneficiul comunității constănțene;

 • - Sprijin reciproc pentru identificarea și accesarea fondurilor nerambursabile în perspectiva implementării de proiecte viabile în Municipiul Constanța și în Zona Metropolitană Constanța;

 • - Identificarea celor mai potrivite soluții pentru perfecționarea permanentă a personalului, în perspectiva alinierii la politica europeană și a standardelor privind implementarea Programului Național de Redresare și Reziliență;

 • - Difuzarea reciprocă a informațiilor necesare îndeplinirii obiectivelor comune, cu excepția informațiilor supuse prevederilor Regulamentului Generai de Protecție a Datelor cu Caracter personal;

 • IV. Obligațiile Părților

Art.4.1. Părțile vor coopera, în mod activ, pe perioada de valabilitate a Acordului, în vederea implementării și realizării acțiunilor/proiectelor comune specifie și vor duce la îndeplinire obligațiile asumate, cu respectarea principiului transparenței și cu maximă eficiență.

Art.4,2. Părțile vor mobiliza resursele financiare și umane de care dispun în vederea ducerii la îndeplinire a obligațiilor asumate și își vor asigura sprijin reciproc. Astfel, părțile vor elabora un plan de acțiuni comune și vor întreprinde demersurile necesare pentru promovarea municipiului Constanța, prin participarea la târguri și alte evenimente internaționale, organizarea în comun de evenimente, vor face schimb de informații relevante,vor desemna câte o persoană de contact, vor notifica oportunitatea participării, în parteneriat, în cadrul diferitelor proiecte implementate, etc. Părțile vor crea comitete de lucru, pe acțiuni specifice, dacă va fi cazul.

Art.4.3. Părțile vor face toate demersurile pentru buna derulare a prezentului protocol, prin constituirea unui grup mixt de lucru, în vederea asigurării logisticii și elaborării unui plan de acțiuni comune.

Art.4.4. Părțile vor promova, pe toate căile de comunicare, evenimentele derulate în comun și se vor implica activ în realizarea obiectivelor prezentului protocol.

Art.4.5. Fiecare parte din prezentul protocol, va respecta legislația în vigoare privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum si orice prevedere legală ce va fi adoptată în contextul acestei pandemii.

 • V. Durata Acordului

Art.5.1. Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării lui de către părți și înregistrării acestuia la sediul Primăriei municipiului Constanța, pe o perioadă nedeterminată, fiind valabil până la data la care una dintre părți notifică intenția de încetare a acestuia.

 • VI. Prevederi generale și finale

Art.6.1. Prezentul Acord de colaborare are caracterul unui document cadru și acoperă întreaga activitate de realizare a scopului acestuia.

Art.6.2. Prezentul Acord poate fi modificat sau completat, prin acte adiționale, cu acordul scris al părților semnatare, ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are inițiativa amendării prezentului protocol va transmite celeilalte părți, spre analiză, în scris, propunerile respective.

Art.6.3. Pe parcursul prezentei cooperări, părțile vor acționa întotdeauna cu bună credință, sprijinindu-se reciproc în vederea realizării obiectivelor propuse.

Art.6.4. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor de care au cunoștință sau vor avea cunoștință, ca urmare a derulării prezentului Acord.

Art.6.5. Eventualele diferende în legătură cu prezentul Acord vor fi soluționate pe cale amiabilă, prin consultare reciprocă, la nivelul reprezentanților legali ai părților sau prin persoanele împuternicite de aceștia.

Prezentul protocol a fost redactat în două exemplare originale în limba română, câte unul pentru fiecare dintre părți, astăzi,....................  în Constanța, România.

Primăria municipiului Constanța          Camera de Comerț, Industrie,

________________________________________Navigație și Agricultură Constanța PRIMAR,                                          Președinte,

VERGIL CHIȚAC,                              Mihai DARABAN

DIRECTOR DIRECȚIA ORGANIZARE EVENIMENTE CULTURALE, SPORTIVE ȘI SOCIALE

Mihaela POPESCU

DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI FONDURI EUROPENE Ani Viorica MERLA

DIRECTOR DIRECȚIA SERVICII PUBLICE Raluca GEORGESCU

Compartimentul contracte, avizări și legile proprietății întocmit, c.j. Luminița BECA

PREȘEDINTE, MW .

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSPODARII